A hagyományt nem táborokban kell tanítani

Kádár Hanga 2018. május 06., 15:17 utolsó módosítás: 2018. május 06., 15:21

Már fiatalon a tudás átadására irányította figyelmét, ma az egyik legtermékenyebb munkásságú antropológusunk. Keszeg Vilmos szerint a hagyományt nem táborokban kell továbbadni az új nemzedékeknek, hiszen ha a fiatal a szabadidejét is otthonától távol tölti, még kevésbé illeszkedik be az elődök világába.

A hagyományt nem táborokban kell tanítani
galéria
Keszeg Vilmos egyetemi oktatóként szívesen beszélget a fiatalok által kezdeményezett kutatásokról Fotó: Kiss Gábor

– Az Erdélyi Múzeum-Egye­sület elnökévé választották. Mit tart fontosnak új tisztségében?

– Az EME összetett, hagyománnyal rendelkező, tekintélyes intézményi struktúra. Jelenleg hét nagy tudományterületet ölel fel, elnöki ténykedésem idején pedig mindegyik szándékait képviselnem kell. Újraindulása óta az elmúlt közel három évtized munkájának folytatását, támogatását kell biztosítanom folyamatosan változó körülmények között. Ez ugyanaz a kihívás, mint amit 1859-től, majd 1990-től az Erdélyi Múzeum-Egyesület vezetői érzékeltek és megválaszoltak. A kutatást, a szakmai események szervezését, a könyv- és folyóirat-kiadást, a tudományos eredmények népszerűsítését és a tudománynépszerűsítést, az akadémiai, szakmai, közművelődési intézményekkel, az egyetemi tanszékekkel való kapcsolattartást egyaránt fontosnak tartom.

– Szakmai körökben azt tartják, hogy a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának a Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke a szakterület egyik legjobb tudományos műhelye a Kárpát-medencében. Hogyan sikerült ezt elérni?

– Következetes, intenzív munkával. A tanszék valós igényeknek felelt meg. Azt hiszem, a tanároknak sikerült korszerű szemlélettel és tartalommal feltölteniük a képzést. E mellett pedig az elvégzett kutatások módszeressége, újszerűsége és eredménye alapozta meg az intézet tekintélyét.

Habár a köztudatban az Erdélyről szóló bestseller még mindig Orbán Balázsnak A Székelyföld leírása, ám Kolozsvárt megtörtént a Metamorphosis Transylvaniae újabb megörökítése.

Ennek befogadása azonban még várat magára a közönség felkészületlensége miatt.

– A kommunista időszak évtizedeiben milyen mértékben lehetett magyar néprajzi gyűjtéssel, kutatásokkal foglalkozni?

– A kommunizmus új világot kívánt felépíteni, s e világban a megszelektált és jelentős mértékben meghamisított hagyomány csupán dísz kívánt lenni az építmény tetején. Nemcsak a kisebbségi kutatók voltak gyanúsak a hatalom számára, hanem mindenki, aki egy korábbi, felszámolásra ítélt, lebontott világ iránt érdeklődött. Az évtizedek teltével egyre inkább. Én így kényszerültem a népi írásbeliség kutatására: kevesebb időt kellett terepen tölteni, többet a kéziratos füzetek, levelezések között.

– Egyik kutatási területe Aranyosszék. Mennyire foglalkoztatja a tágabb közösséget mindaz, amit egy vidék népi kultúrában, hagyományokban megőrzött?

– Egyik alapkutatásunk következtetése az, hogy a néprajzkutató munkáját a helyi társadalom rokon-, illetve ellenszenvvel, de közömbösen is szemlélheti. Az 1980-as években az Aranyos vidékén érdektelenséget igen, elutasítást azonban nem tapasztaltam. A revitalizációs programok, pályázatok és támogatott táborok, a turisztikai érdeklődés láttán, a média hagyományőrzésről szóló adásai hallatán-láttán az utóbbi években településenként felerősödött a nosztalgia, a helyi hagyományok számon tartása. Egy összmagyar, azaz különböző korok és különböző tájak hagyományaiból egybeszerkesztett repertoár újraélesztése, meghonosítása is a helyi hagyományok ellen munkál, ez pedig nem csak az Aranyos vidékére igaz.

A hagyományt nem tanórán, nem táborokban kell tanítani, a gyereket, fiatalt arra kell ösztönözni, hogy családjában, környezetében maga keresse azt meg.

A hagyomány nem csupán egy bizonyos kulturális regiszter, hanem az átadók és átvevők között kialakuló viszony, egymásrautaltság, a generációk együttműködése, kohéziója, közösen használt tárgyi, mentális és érzelmi világa is. Ha a gyerek a szabadidejét is a családtól távol tölti, alig van esély a szülei, nagyszülei világába való beilleszkedésre. Ha a hagyományt idegenektől tanulja, a családja hagyományaitól idegen élményekkel tér haza. Nos, ezt a meggyőződést nem látom ezen a vidéken. Azonban a honismereti könyvem minden példánya elkelt.

– Miként lehet a mai Erdélyben e hagyományokra alapozva úgy jövőt építeni, hogy a fiatalabb nemzedékek szülőföldjükön találják meg számításaikat?

– Hagyománya minden társadalomnak van, a városi életnek is, mint ahogy hagyománya van a tudománynak, az oktatásnak, tulajdonképpen minden kommunikációnak az alapja, és együtt él a hagyományelhagyás lehetőségével, hogy ne váljék visszafogó erővé. Amit népi hagyománynak nevezünk, az a földműves társadalom kultúrája volt. Nem hinném, hogy ezt az életformát egy teljes társadalom, egy teljes generáció fel tudná, fel szeretné vállalni. Azt viszont igen, hogy lesznek olyan személyek, családok, akik életformát, mások vállalkozást fognak építeni erre. Sokan lesznek olyanok, akik – mint turisztikai, gasztronómiai, látványkínálatot –fogyasztóként fogják keresni, ahogy lesznek olyanok is, akik a kínálat láttán elfordulnak tőle.

– Milyen mértékben van összegyűjtve és feldolgozva Erdélyben a népi kulturális örökség?

– A régi, továbbélő formákkal párhuzamosan új népi kultúra is született: mint a városi folklór, médiafolklór, e-folklór –ezt inkább populáris kultúrának nevezhetjük. Az etnológia minden korban figyelt mind a felszámolódó, továbbélő, mind pedig a születő népi kultúrára. Minthogy a kultúra folyamatosan változásban van, feltárása, leírása, értelmezése sosem zárható le, sosem fejezhető be. A szakmának mindig szolgálatban kell lennie. A közelmúltban született meg a néprajz új ága, a netnográfia. Neve elárulja, hogy milyen kutatásokat vállal fel. Ugyanakkor Romániában a szakemberképzés többször hosszú ideig szünetelt. Ez okozta azt, hogy a kutatómunka akadozott, vagy nélkülözte a szakszerűséget. Bizonyos szempontból jobban, más szempontból pedig rosszabbul állunk, mint ahogyan arról a köztudat vélekedik.

– Az évek során több néprajzszakot végzett fiatal került ki a kolozsvári egyetem padjaiból. Ezek milyen mértékben találták meg számításaikat szakterületükön?

A néprajzi képzés által megcélzott kompetenciakörök a kutatás, az oktatás, a kultúra terjesztése. Ennek megfelelően a végzettek elsősorban múzeumokban, kutatóintézetekben, oktatási intézményekben, néhányan a médiában, továbbá hagyománypedagógiai központban helyezkedtek el.

Nyilván sok végzős más, szakjától távoli pályára lépett. De az a kulturális és társadalmi, szemléleti érzékenység, problémakezelő készség, amely a képzés során alakult ki bennük, mind az életükben, mind a munkájukban hasznosítható. A végzettek felkészültsége lehetővé teszi referensként, művelődésszervezőként való elhelyezkedésüket az állami, közművelődési intézetekben, polgármesteri hivatalokban, civil, turisztikai, közönségszervező vállalkozásokban. Ha a néprajzi képzés fölöslegesnek bizonyult volna, azt megtapasztaltuk volna. Azt nyilván látjuk, hogy 2007-ben a kétszakos képzés megszüntetése nem csupán a szak számára jelentett érvágást, hanem a diákok elhelyezkedését is megnehezítette. A bolognai rendszernek nevezett európai felsőoktatási reform bevezetésekor Romániában megszűnt kétszakos képzés indítását egy miniszteri döntés újra engedélyezi. Kivitelezését azonban egyelőre a BBTE legnagyobb erőfeszítései ellenére sem lehetett megvalósítani.

– Évtizedek óta Tordán él. Mit jelent ön számára ez az Aranyos melletti város?

– Tordát az élettől kaptam, és elfogadtam. Az egyetem elvégzésének pillanatában a családommal felkészültem arra, hogy oda költözünk, ahol a tanárkodást gyakorolhatom. Amikor a választási listán megjelent ez a város, elfogadtam. Ott maradtam, oda tértem vissza, ahol középiskolai tanulmányaimat folytattam. Kilenc éven át tanítottam, s ez idő alatt beleszocializálódtam a város társadalmába. Amikor 1990-ben a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen kezdtem újra tanári pályámat, meggyőződtem arról, hogy Tordáról Kolozsvár minden nehézség és hátrány nélkül elérhető. Torda és környéke számomra olyan terep, ahol a kutatásaimat végezhetem. Ha Kolozsvár felé fordulok, jobbra a Mezőség terül el, balra pedig Aranyosszék, az Aranyos-vidék pedig gyűrűként körülfog. Mindkét régiót folyamatosan látogathatom, azonban szeretném hinni, hogy a szakmában nem egy vidék kutatójaként tartanak számon. A felvetett kérdéseim szakmai kérdések, amelyeket egy adott terepen gyűjtött adatok, megfigyelések alapján válaszolok meg. A Mezőségen a hiedelmek narratív szerveződését figyeltem, Aranyosszéken az ünnepi beszédmódokat, Tordán a 20. század sorseseményeinek a családi emlékezetbe és identitásba való beépülését. Egy vaskos kötetben azzal kísérleteztem, hogy a régiótudat hogyan szervezhető újra a 20. század eseményeinek hatására történt széthullása után. Napjainkban ez az egyik legerősebb társadalmi igény.

– Miért döntött az oktatás mellett?

– Döntésemet régen meghoztam, és ma sem bánom. Az azonban igaz, hogy

tanári pályám során a tanítási gyakorlatomat többször újrafogalmaztam, újraszerveztem.

Más volt középiskolában irodalmat tanítani a kommunizmus utolsó évtizedében. Volt diákjaim egyik része hol az irodalmi-nyelvi ismeretekért, hol a beszélgetésekért, hol a szabadidős együttlétekért, a kirándulásokért és sátorozásokért mond köszönetet. És ismét más az egyetemi oktatás, ahol a gondolatok közötti eligazodást, a kérdésfelvetést, az érvelést tartom igazán fontosnak. Ez ma, a digitális korszakban is fontos, talán még fontosabb. Az egyetemi oktatásban s ezt követően a doktori képzésben a kutatás-módszertani kérdések kerülnek előtérbe. Szívesen beszélgetek a fiatalok által kezdeményezett kutatásokról, szívesen olvasom a készülő és befejezett kéziratokat, doktori disszertációkat.

– Miért tartja fontosnak, hogy az újságírószakosok is belekóstoljanak az antropológiába?

– Örömmel tapasztaltam, hogy immár két olyan generáció is elindult a pályáján, amellyel intenzíven dolgoztam együtt. Az újságírás mintegy harmadfél százados története bizonyította a nyilvános beszéd szerepét, hatását. A média részéről a hagyományok iránti érdeklődés mindig élénk volt: gyűjtési felhívásokat fogalmaztak meg, tettek közzé, etnográfiai anyagot is gyakran publikáltak. Emellett azonban szívesen tekintettek úgy a hagyományozott kultúrára, mint kuriózumra, amelyért lelkesedni kell, vagy amelyet anakronizmussal lehet vádolni. Több esetben megtapasztalhattam, hogy egy-egy rendezvény sajtóreprezentációjában olyan szavakat és kijelentéseket adtak a számba, amelyek részemről nem hangzottak el, s amelyekkel én valójában nem értek egyet. Különösen így van ez ma, amikor frissen és lelkesen léptük át az európai mentalitás egyik legnagyobb fordulópontját. Az örökségesítésről, a patrimonizációról van szó. A hagyományok beépítése egy olyan közkultúrába, amelyben nincsenek meg a kontextusai, torzulásokat fog okozni. A folyamatban az etnológusok-antropológusok tudását nem lehet megkerülni, bár sajnos sokszor megteszik. E kérdéseket próbálom tudatosítani előadásaimban, egy félév azonban túl rövid azoknak a hatásoknak, közhelyeknek a leépítésére, amelyek a fiatalokat korábban érték. Mi 1990 után új eredményeket tartalmazó, új szemléletű könyveket és tanulmányokat írtunk, e tudományos munkák azonban csupán a szűk szakmai körben váltak ismertté. Épp ebből a meggondolásból 1998-tól a Cimbora sepsiszentgyörgyi gyereklap minden számába írok cikket.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport