Önazonosság-tudat pallérozása verssel

Somogyi Botond 2018. szeptember 23., 21:27 utolsó módosítás: 2018. szeptember 23., 21:28

A Kolozsvári Magyar Napok alkalmával mutatták be Mózes Hubának Tárt kapukhoz fényösvény viszen című, Dsida Jenő költészetéről Kabán Annamáriával közösen írt kötetét. A Kárpát-medence egyik legjelentősebb irodalomtörténészével –aki nemrég a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésében részesült – ebből az alkalomból beszélgettünk.

Önazonosság-tudat pallérozása verssel
galéria
Mózes Huba és felesége, Kabán Annamária a Tárt kapukhoz fényösvény viszen című kötetük bemutatóján Fotó: Kolozsvári Magyar Napok

– Édesapja teológiai tanár, egyháztörténész, aki magyar irodalom szakot is végzett. Családi örökség, hogy az irodalom felé vonzódott, vagy másnak köszönhető, hogy ezt a pályát választotta?

– A magyar irodalom felé a hatás-ellenhatás törvénye szerint inkább a társadalmi-politikai kényszer terelgetett. „Klerikális”származásom miatt magyar nyelvű középiskolába még felvételizni sem engedtek. Mi sem természetesebb, hogy a város színvonalas román középiskolájának diákjaként valósággal faltam a magyar könyveket, elsősorban a regényeket. Magyar nyelvű érettségire felkészítő, nevének állandó váltogatására kényszerített, nagyhírű iskolám, ahova egy év múlva már átmehettem, filozófia szakos tanulmányokra szánt. Ilyn előzmények után a magyar nyelv- és irodalom szakot választottam. A szakon belül természetesen az irodalom érdekelt elsősorban, hiszen Kolozsvárnak a tilalmak ellenére is megejtően gazdag kínálatú könyvtáraiban, a református teológia könyvtárában olykor a polcok közt, a létra tetején töltött órák már kamaszkorom óta erre sarkalltak.

– Nem volt könnyű magyar szakos diplomával állást találni. Hogyan sikerült könyvtárosként elhelyezkedni az Állami Könyvalap lerakatában, majd 1969-től segédkutatóként a kolozsvári Nyelvészeti és Irodalomtörténeti Intézetben?

– Egyetemi tanulmányaim végeztével a könyvtáraktól, levéltáraktólvaló elszakadást elhelyezkedési gondjaim gátolták. Nem véletlen talán, hogy az országos hatókörű Állami Könyvalap kolozsvári lerakatában jutottam végül éppen könyvtárosi álláshoz, majd írás- és szóbeli versenyvizsgával a Román Akadémia kolozsvári Nyelvészeti és Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa lehettem.

– 1973-tól 1990-ig tudományos kutatóként dolgozott. Mennyire sikerült azzal foglalkozni, amit szeretett, és milyen mértékben folyt bele a munkába a kommunista rendszer cenzúrája?

– Jellemzően hosszú idő telt el, amíg a vezetők eldöntötték, hogy magyar irodalom szakos kutatót nem, csak a romániai magyar irodalom és a magyar–román irodalmi kapcsolatok kérdéseivel foglalkozó segédkutatót alkalmaznak, aki aztán fokozatosan léphet feljebb a ranglétrán. Az intézmény magyar irodalom szakos munkatársaként, majd további vizsgákat követően kutatóként, főkutatóként a Román Akadémia magyar nyelvű folyóirata, a Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények irodalmi anyagainak gondozásában is részt vehettem. Utóbb vállalhattam azt is, hogy a kolozsvári tudományegyetemnek már-már a felszámolás küszöbére jutott magyar nyelv- és irodalom szakán irodalomtörténeti előadásokat tartsak, szemináriumokat vezessek, a későbbiekben pedig az erdélyi magyar újságíróképzés egyik kezdeményezője legyek. A szélsőséges politikai rendszer „cenzúrája”sok év megszorításait követően 1988–1989-ben az akadémiai intézet magyar kutatási témájának felfüggesztésében és a tudományegyetem magyar nyelv- és irodalom szakos képzésének további korlátozásában nyilvánult meg.

– „Míves munka a vers”. Minek köszönhető, hogy figyelme a verstan felé fordult?

– Forma dat esse rei, azaz a forma teszi a lényeget. A latin szállóige igazát Szabédi László ritmuselméleti, Péczeli László funkcionális verstani, Jagamas János népdaltípusokat rendszerező írásai és előadásai erősítették meg bennem. Érdeklődésemet felismerve

Jancsik Pál, a kiváló költő, műfordító és jó érzékkel megáldott kiadói szerkesztő biztatott első verstani kézikönyvem összeállítására.

Ezt további kiadványok és tanulmányok követték és követik mindmáig annak a bizonyosságnak a jegyében, hogy a lényeget kifejező, olykor csak sejtető forma az önazonosság- és összetartozás-tudat pallérozásának fontos tényezője. Verstani kiadványaim közül a következőket említeném: Kötött formájú költemények antológiája (Balassi Kiadó, 1997), Míves munka a vers (A szonett kötöttsége és kötetlensége, Bíbor Kiadó, 2004), A kötöttség körei (Állandóság és változás egyidejűsége a versben, Koinónia, 2006). A három közül az elsőt széles körben használták és használják oktatási segédletként.

– A fáklyák már égnek című kötete az önazonosság-tudat ápolásának az erdélyiség szorításában kialakult módozatairól nyújt hiteles képet. Ilyen háttérrel mi késztette arra, hogy 1993-ban Kolozsvárt Miskolcra cserélje?

– A Kolozsváron szerzett egyetemi oktatói tapasztalatok kamatoztatására sajátos módon Kolozsvártól távolabb kerülhetett sor. A múlt század kilencvenes éveinek első felében megfelelő tudományos fokozattal rendelkező oktatóra több helyen is égető szükség volt. Magam választhattam tehát a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem alakulóban levő Bölcsészettudományi Kara és a Miskolci Egyetem szintén alakulóban levő Bölcsészettudományi Intézete között. Miskolcot választottam, mert itt tehettem többet az erdélyi hagyományok, az első és második világháború utáni értékmentő, értékteremtő erdélyi helytállás minél szélesebb körű megismertetéséért. Nem titok, hogy amikor és ameddig szükség volt rá, párhuzamosan a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Magyar Képzőművészeti Egyetemen is oktatói feladatot vállaltam. Miskolcon, ha a társszerzős és a szerkesztett kiadványokat is ideszámítom, csak a Bíbor Kiadónál több mint húsz kötetem látott napvilágot. Budapesten a Balassi Kiadónál két, a Szent István Társulatnál, a Tinta és az Orpheusz Kiadónál egy-egy kötetem jelent meg. Irodalomtörténeti-irodalomkritikai könyveim közül a következő kettőt említeném: A fejedelemasszony portréjához (Balassi Kiadó, 1994) és Fényes körútjain a végtelennek (Bíbor Kiadó, 2016).

– Foglalkozott többek között József Attilával, Szabédi Lászlóval, de leginkább Dsida Jenővel. Mi az a különleges, ami a Dsida költészetében megfogta? Az angyalok citeráján tudott játszani?

– A múlt század második felében sokunk eszmélkedését József Attila segítette, Szabédi László emlékével máig is sokan tusakodnak,

Dsida Jenő viszont – akit sokan és sokszor lekicsinyeltek, sőt az irodalomból is kiebrudaltak volna –, mára elfoglalta helyét a legnagyobb magyar költők között.

Ő az, aki a mindennapi és a transzcendens emberi egybetartozásáról valami olyant tud, amit talán az egyetemes irodalomban sem tud kívüle senki más. Tanulmányaim és kiadványaim egész sorával ennek tudatosítására törekedtem, és törekszem lehetőségeim szerint ezután is. Feleségemmel, Kabán Annamáriával közösen eddig több mint tíz Dsida-, illetve Dsidával foglalkozó kötetet adtunk közre. Egyet ragadok ki ezek közül, monografikus igénnyel készült legutóbbi közös könyvünket: Tárt kapukhoz fényösvény viszen (Dsida Jenő költészete és műfordításai, Orpheusz Kiadó, 2018). Az önazonosság- és az összetartozás-tudatot erősíti az a két informális alakulat is, amelyet feleségemmel, a textológus és stiliszta Kabán Annamáriával közösen kezdeményeztünk Miskolcon 2011-ben, illetve 2013-ban: az Észak-magyarországi Irodalmi Kör és a nemzetközi Dsida Akadémia. Ez utóbbi évről évre díszoklevéllel ismeri el azoknak a munkáját, akik sokat tesznek Dsida Jenő költészetének széles körű megismertetéséért. A Dsida Akadémia szervezte évenkénti tudományos konferenciák anyagát 2015-től kötetben is megjelentetjük. Hadd soroljam fel ezeket: Elődei emberségéből – utódaink emberségéért (Reményik Sándor-konferencia, 2015), Honfoglaló nagy írónemzedék (az erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 90. évfordulójáról megemlékező konferencia, 2016), Egész világhoz lángbeszédül (Dsida Jenő-emlékkonferencia, 2017), Sajátosság és egyetemesség (az Erdélyi Helikon folyóirat indulásának 90. évfordulójáról megemlékező konferencia, 2018).

– Idén augusztus 20-án részesült a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésében. Mit jelent önnek e magas rangú elismerés?

– Nem tévedek talán, ha augusztus 20-i állami kitüntetésem tényéből eddigi munkám, munkánk folytatására sarkalló buzdítást olvasok ki.

– Milyen témák, könyvek, tanulmányok vannak még tarsolyában a közeljövőre?

– A folytatás első állomása Egyre közelebb az éghez munkacímű, már összeállított tanulmánykötetem megjelenése lehetne.

Mózes Huba
Kolozsváron született 1941. június 2-án. A Brassai Sámuel Líceumban érettségizett, a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) szerzett magyar nyelv- és irodalom szakos tanári diplomát (1964), s ugyanitt kapta meg a filológiai tudományok doktora címet (1977). Az erdélyi magyar irodalom kutatását 1969-ben a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetében kezdte, ahol 1973-tól tudományos kutató, 1990-től főkutató volt. Az egyetemi oktatásba 1988-tól kapcsolódott be. A BBTE magyar irodalom szakán a reformtörekvések korszakának, a felvilágosodás korának, majd a régi magyar irodalom korszakainak a tárgyköréből tartott előadásokat. Egyik kezdeményezője volt az erdélyi egyetemi újságíróképzésnek. 1993-tól az oktatói-kutatói munkát főállásban a Miskolci Egyetem megalakulóban lévő Bölcsészettudományi Karának egyetemi docenseként folytatta, ahol verstant, irodalom- és művelődéstörténetet tanított. 1991-től az MTA Verstani Munkabizottságának, 1992 és 1995 között az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya választmányának tagja. Tudományos munkásságának fő területei: az erdélyi magyar irodalom, a román–magyar irodalmi kapcsolatok története és a verstan. Kutatásai részben irodalom-, azon belül vers- és kritikatörténeti, valamint sajtó- és kapcsolattörténeti kérdésekre irányulnak. 2011-ben Miskolcon megalapította az Észak-magyarországi Irodalmi Kört. Ennek 2013. évi Dsida-konferenciáján bejelentette a Dsida Akadémia megalakulását. 
Idén augusztus 20-án az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenységének elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésében részesült.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport