Tőkés László: a régi rendszer tovább él, Ceaușescu szelleme kísért

2023. január 23., 20:12

A Magyar Rádió Határok nélkül című műsora hagyományszerűen készít interjúkat év végén a határon túli magyar közösségek vezetőivel, akik az éppen elmúlt esztendőben elért sikereikről, örömeikről, esetleges nehézségeikről és kudarcaikról is szólnak. A 2022-ben 70. életévét betöltött Tőkés Lászlóval készült interjú egy életútbeszélgetés az egykori református püspökkel és volt EP-képviselővel.

Tőkés László: a régi rendszer tovább él, Ceaușescu szelleme kísért
galéria
Tőkés László: nem szabad elveszítenünk a hitünket, nem szabad lemondanunk az elveinkről és cselekvőképességünkről Fotó: Beliczay László

A felvezetőben a műsor szerkesztője elmondta: Tőkés László melletti szolidaritástüntetéssel indult 1989. december 15-én Romániában az a népfelkelés Temesváron, ami december 16-án Ceaușescu- és kommunizmusellenes tüntetéssé alakult át, majd december 21-én több erdélyi városra és Bukarestre is átterjedt. A kommunista diktátor hatalma december 22-én dőlt meg. A rendszerváltás évfordulója nem számít hivatalos ünnepnek Romániában, ahol sokan mélyen hallgatnak a temesvári református lelkésznek és gyülekezetének a forradalomban betöltött szerepéről. Tőkés László pedig, az 1989-es romániai forradalom hőse, aki 1990-től 2009-ig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, 2007 és 2019 között pedig az Európai Parkament képviselője volt, hálás a temesváriaknak azért, hogy amikor a ’89-es forradalom kezdetekor hívta őket, akkor összegyűltek körülötte, és hálás azért is, hogy amikor a biztonságukat féltve elküldte őket, akkor ottmaradtak mellette. Tőkés László ma már 70 éves. A születésnapjára összeállított Isten szeretetében, Erdély ölelésében címmel kiadott meglepetéskötetet bemutatták Marosvásárhelyen is. A könyvbemutató után kérte beszélgetésre Tőkés Lászlót Erdei Edit Zsuzsánna.

– Itt a könyvbemutatón elhangzott, hogy Tőkés László számára valódi meglepetést jelentett a kötet, amely válogatást tartalmaz beszédeiből, elmélkedéseiből, és az őt méltató írásokból.

– Van egy olyan rétege ennek a könyvnek, amely az ifjúkori írásaimat tartalmazza, vagy olyan – a ’90-es évek során keletkezett – szövegeimet, tanulmányaimat, nyilatkozataimat, amelyek szinte újdonságszámba mentek számomra is, mert mondhatni, hogy el is feledkeztem róluk. A szerkesztők viszont komoly „mélyfúrást” végeztek, és olyan tartalmakat hoztak a felszínre, melyek már önmagukban is meglepetést jelentettek. Arról nem is beszélve, hogy a születésnapi köszöntés alkalmából kiadott könyv maga is meglepetést okozott, hiszen eléggé átfogó igénnyel, mintegy keresztmetszetét adja – mondjam úgy – írói munkásságomnak. Mindig fontosnak tartottam, hogy „a szó elszáll, de az írás megmarad” elve jegyében papírra vessem azt, amit fontosnak és üzenetértékűnek tartok.

– Tőkés László 1975-ben végzett a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, akkor szerzett lelkészi diplomát, és a rendszerváltásig mint ellenzéki értelmiségi, mint ellenzéki lelkész tevékenykedett a hatalommal és a hatalom befolyása alatt álló egyházi vezetőkkel szemben. Bátran megfogalmazta álláspontját, és tulajdonképpen Erdélyben már ismert volt a neve, különösképpen a ’80-as évek végén. Az 1989-es forradalom meghozta a világhírt is Tőkés Lászlónak, hiszen a temesvári forradalom hőseként osztatlan elismerésben részesült idehaza Romániában és a nagyvilágban egyaránt. Aztán rövid idő múlva az új hatalom számára is kényelmetlenné vált Tőkés László. Törvényszerűen következett be ez a folyamatos ellenzéki szerep?

– Visszagondolva, már az iskola padjaiban „ellenzékinek” számítottam. Ez már a tudatosság szintjére lépett a teológiai évek alatt 1971–75 között. Ott komoly szervezkedésbe fogtunk teológustársainkkal, úgymond megpuccsoltuk a régi, avítt diákvezetést, és

megszerveztük a diákéletet, az önképzőkört, a diáktanácsot, és úgy készültünk ki az életbe, a gyülekezetbe, hogy ott is folytassuk a korhadt egyházi rendszer elleni fellépésünket, amit meg is tettünk.

Szolgálni előbb Brassóba kerültem, majd Désre. Mindenütt felléptünk a vallásszabadság, az erdélyi egyházi és nemzeti jogok védelmében és érdekében. Egy szerves fejlődés vonalán jutottam el – éppenséggel egy volt kollégámmal, Molnár Jánossal együtt – a falurombolás leleplezéséig, a temesvári népfelkelés akaratlan kirobbantásáig. Isten akarata nélkül ez nem történhetett volna meg, mert lehetetlen lett volna jobban megszervezni a történteket, mint amennyire a jó Isten a kezünkbe adta az ellenségeinket. Hát megtörtént a temesvári csoda, amelynek folytatásaképpen egész országunkban megbukott a kommunizmus, de ez már más lapra tartozik.

Az Isten szeretetében, Erdély ölelésében című könyvet több erdélyi és magyarországi helyszínen is bemutatták az elmúlt hónapokban Fotó: Beliczay László

– Hamarosan a rendszerváltozás utáni új hatalom számára is kényelmetlenné vált a szembenállásával, olykor az igazság melletti álláspontjával.

– Szoktam azt mondani, hogy most már nem is annyira szabadságharcosokra, mint inkább igazságharcosokra volna szükség, mert nem volt elég „áttörni a hallgatás falát”, hanem szükséges, hogy a hazugság falai is leomoljanak. Azt érzem a rendszerváltozás utáni Románia és a volt kommunista országok legnagyobb gyarlóságának és gyengeségének, hogy nem történt meg az igazságtétel. Látnunk kell, hogy ugyanazon erő utódai, akik a Ceaușescu-rezsim idején kulcsszerepet töltöttek be, ezeknek az utódai és örökösei – mutatis mutandis – tovább éltetik a régi rendszert, és a hazugság ködébe burkolják a múltat, a valóságot, az igazságot, továbbra is megvezetik a népet. Ezt sokkal szélesebb skálán sikerül nekik megvalósítaniuk, mert míg a kommunizmusban tudtuk, hogy egy tilalmi rendszernek a tiltásai korlátozzák be a valóságot, ezzel szemben

jelenleg egy olyan manipulációs és propagandahálózat mossa össze az értékeket az álértékekkel, a valóságot a hazugsággal, amellyel szemben nagyon nehéz felvenni a harcot.

Ezáltal másmilyen módon újratermelődik az a helyzet, amely ellen annak idején lázadtunk. Én magam lehetnék sértett fél is, néha fel is támad bennem a sértettség érzése amiatt, hogy a népfelkelés idején vállalt szerepemért többnyire csak hátratétel jut osztályrészemül, illetve nagyon kevesen merik megengedi maguknak, hogy továbbra is kiálljanak azon igazságok és értékek mellett, amelyeket kezdetben képviseltünk. De a sértettségemet legyűri az a tudat, hogy valójában nem engem minősít a hátratétel vagy a hátrányos megkülönböztetés, a gyalázat, a rengeteg per, amelyet ezen ügyekben folytatnunk kell, hanem őket minősíti, azokat, akik a rendszerváltozást arra használják fel, hogy a zavarosban halásszanak és saját érdekeiket érvényesítsék a társadalom java, az igazság, a szabadság, az emberi jogok, a nemzeti értékek ellenében.

A temesvári református templom falán tábla hirdeti, hogy onnan indult a diktatúrát megdöntő forradalom Fotó: Facebook/Tőkés László Sajtóirodája

– A rendszerváltást követően számos területen volt lehetősége szolgálatot végezni. 19 éven át volt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, 12 éven át európai parlamenti képviselő, másfél évig az Európai Parlament alelnöke is volt (2010–2011). Ugyanakkor 2003-tól az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot képviseli, amelynek alapító elnöke, nyilván más tisztségeit is sorolhatnánk. Melyek azok a nagy örömök, sikerek, és melyek azok a nagy kudarcok vagy hiányérzetek, amelyek ezt az időszakot és ezen munkásságot végigkísérték?

– Egy isteni ajándék volt a ’89-es fordulat, a temesvári csoda, és nem véletlen, hogy már-már legendás temesvári „szabadító karácsonynak” nevezzük ezt az időt. Aztán következett a teljes fordulat részeképpen püspökké való megválasztatásom. Azelőtt az elődöm üldözöttje voltam, de most, mint a népmesében, helycsere történt. Engem választottak annak a helyébe, aki ellen minden jóérzésű református magyar emberrel harcoltunk, tiltakoztunk, felléptünk a magunk módján és a magunk erejével. Ez szintén egy csodálatos esemény volt az életemben.  Aztán nagyot ugorva az időben, az európai parlamenti választásokat említhetem, amikor is európai parlamenti képviselőnek választottak egy olyan helyzetben, amikor az egész Európai Parlamentben senki nem mondhatta el magáról, hogy egyéni indulóként nyert volna választást.

Több szavazatot nyertem az erdélyi magyarságtól, mint egyik vagy másik román párt többségi oldalon.

Ez kedvező visszaigazolását jelentette annak, hogy az az értékrend, amelyet képviselek, teljes támogatását élvezi az erdélyi magyarságnak. Aztán van az éremnek egy másik oldala, éspedig az, hogy az a kommunista rendszer végig kísért – és kísértett – az elmúlt három évtizedben, az a rezsim, amelyet annakidején legyőzni látszottunk.    Ez egy nagy csalódás, nem csak számomra, hanem az egész ország népe számára, kivéve azokat, akik haszonélvezői voltak a régi rendszernek. 2000-ben, amikor visszavonult, Emil Constantinescu egy óvatlan pillanatában azt nyilatkozta, hogy vereséget szenvedett a Securitatétól – lényegében ezt mondta, lehet, hogy árnyaltabban fejezte ki magát. Sajnos be kell látnunk, hogy a sokat emlegetett „mélyállam” fogalomkörébe tartozó módon a régi rendszer tovább él, Ceaușescu szelleme kísért azóta is. A román nacionálkommunista nemzetstratégia átalakítva és szalonképesebb formába átgyúrva ugyan, de továbbra is uralkodik. Ez különösképpen érvényes a kisebbségpolitika vonatkozásában. Azóta is érzékeljük, hogy csak a körítés változott, de lényegében a magyarságnak ugyanazokat a megpróbáltatásokat, ugyanazokat a módszereket és rejtett politikai szándékokat kell elszenvedniük, amiben annakelőtte, a kommunizmus idején volt részük. Ez az éremnek a másik oldala, árnyoldala, mely személyes egzisztenciámban is érint, ugyanis egyházkerületem is nagyjából megtagadott az utóbbi években. Az utódom (most köszönt le a püspöki székből), aki harcostársamnak tűnt, utóbb hátba szúrt. És hadd ne beszéljek most az RMDSZ-ről, amelynek egyik alapítója, sőt tiszteletbeli elnöke voltam. Ennek a felemás viszonynak a szenvedő alanya lettem az elmúlt évtizedekben. Ezek igazán nem töltenek el örömmel, és életemet, pályafutásomat nem tartom sikertörténetnek, de Istennek hála, egyáltalán

az nagy eredmény, hogy ennyi idő alatt és ennyi idő után felszínen tudtam maradni, és nem estem áldozatul – képletesen szólva – azoknak a „merényleteknek”, amelyeket időről-időre ellenem elkövettek.

– Az elmúlt évek számos változást hoztak szerte a világon, és úgy tűnik, hogy a 2022-es év még több változást hozott, és nem pozitív változásokat. Ön hogyan látja a 2022-es év nagy eseményeit és a romániai, az erdélyi magyar élet történéseit?

– Éppen ma hangzott el, ezen a könyvbemutatón Szabó Lőrincnek a farizeusi Európáról szóló nagyformátumú verse. Volt európai parlamenti képviselőként kiábrándulással, de ugyanakkor kellő realizmussal tekintek az egyesültnek mondott Európára. Fájdalommal tapasztalom, hogy az, ami az első és a második világháború idején megtörténhetett, az mind a mai napig lehetséges.    Ez már egyenesen életveszélyt jelent Európa és a mi nemzetünk számára. Sajnos azt kell tapasztalnunk, hogy nemhogy mi erdélyi magyarok, hanem még egy tízmilliós Magyarország is szinte súlytalannak számít napjaink nagypolitikai, geopolitikai erő- és viszonyrendszerében.    Nagyon nehezen tudunk beleszólni sorsunk alakításába mind nemzetközi, mind romániai viszonylatban. Olyan nagy horderejű kérdések, mint a migráció vagy a nemi identitás megkérdőjelezése világszinten, vagy a hatalmi viszálykodások Ukrajnában, vagy a globalizmus különféle káros megnyilatkozásai annyira elbizonytalanítják a köznépet és magukat a politikusokat is, hogy nagyon nehéz dolga van egy olyanfajta erdélyi politikusnak, mint például nekem, annak láttán, hogy milyen gyenge – példának okáért – Ursula von der Leyen elnökasszony, és milyen gyengék az európai vezetők a maguk helyén ahhoz képest, hogy Amerika milyen erőt képvisel világviszonylatban. Vagy Kína árnyéka miként vetül rá az egész glóbuszra. Hát akkor

mit várjunk el egy RMDSZ-elnöktől, hogyha nem tudunk elvárni semmit Európa vezetőitől – ami Magyarországot, az erdélyi magyarságot vagy Romániát illeti?

Románia is hétrét görnyed az euroatlanti stratégiai viszonyrendszerben. Még risztóbb egy ilyen országban lenni, hogyha azt tartjuk szem előtt, hogy mindezért szinte semmi nem jár neki sem, mert netalán ugyanazt fogja kapni jutalomként, mint amit Magyarország büntetés gyanánt kénytelen elszenvedni. De nem szabad elveszítenünk a hitünket, nem szabad lemondanunk az elveinkről, nem szabad lemondanunk cselekvőképességünkről. Hogyha Ceaușescu idejében találtunk kiutat, egérutat, kiskapukat, lehetőségeket, akkor ezen hátrányos viszonyok között is az az erkölcsi parancs számunkra, hogy vállaljuk sorsunkat, megálljuk helyünket. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak jelenlegi helyzetünk szorításában sem szabad megtagadnia nemzeti közösségünk kollektív jogaiért és önrendelkezéséért folytatott harcának célkitűzéseit. Tennie kell mindenkinek azt, amit a maga helyén tennie kell és tennie lehet.

(Elhangzott a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában 2022. december 29-én. Szerkesztett változat.)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport