A járvány rossz hatással volt a népszaporulatra – beszélgetés Veres Valér kolozsvári szociológussal

Somogyi Botond 2021. június 04., 07:57 utolsó módosítás: 2021. június 04., 21:43

Hányan voltunk, hányan vagyunk? Az erdélyi magyarság létszámáról, népszaporulatról, kivándorlásról, családtámogatási rendszerről és a jövő évi népszámlálásról kérdeztük dr. Vares Valér szociológust, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem szociológiai karának professzorát.

A járvány rossz hatással volt a népszaporulatra – beszélgetés Veres Valér kolozsvári szociológussal
galéria
Székelyföldön a legmagasabb a termékenységi ráta. A két székely megye országos viszonylatban is régóta az élmezőnyhöz tartozik (Képünk illusztráció) Fotó: Erdély Bálint Előd

– Nagyfokú elöregedés tapasztalható kontinensünkön. Románia sem kivétel ez alól, ráadásul az elmúlt időszakban sokan települtek külföldre. Mekkora jelenleg a lakosság?

– A hivatalos nyilvántartás a kivándorlásnak csak egy szeletét tudja követni. Egyesek ideiglenesen, mások huzamosabb ideig tartózkodnak külföldön. Egyeseket nyilván tartanak, másokat nem, sokszor milliós nagyságrendű eltérések mutatkoznak a kimutatások között, amelyek egy Románia szintű ország esetében jelentősek. Ezért

csupán a népszámlálások alkalmával kapunk egy viszonylagos képet az ország népességéről, szerintem valahol a 18 millió körül lehetünk. De hogy éppen ennyien lennénk az országban jelenleg, az sem biztos.

Ugyanis Romániának 3-4 milliós „kintlevősége”, azaz külföldön élő lakosa van.

– Mely részek néptelenednek el leginkább Romániában?

– Az ország román lakosságának a masszív kitelepedését 2010-től számítjuk, ez leginkább a szegényebb régiókat érintette, vagyis az óromániai részeket, a bărăgani és dél-moldvai megyéket. Erdélyben leginkább Beszterce-Naszódból és Krassó-Szörényből távoztak. A Székelyföld is szegénynek tekinthető, ám ott a kulturális-nyelvi sajátosságok miatt más migrációs dinamika érvényesült, a térségből leginkább a kilencvenes években települtek ki.

– A vírusjárvány okozta nehézségek miatt sokan visszajöttek. Lehet követni a mozgásokat?

– Az Európai Unió részben úgy viselkedik, mint egy nagy állam (bár ez a pandémia idején másként volt). Éppen ezért a kontinensen belüli migrációt nehéz követni, azt, hogy ki hol vásárol lakást, ki hol jelentkezik be vagy éppen ki egy albérletből, ki hol vállal munkát stb. Uniós szinten adatnyilvántartás szempontjából ez sok fejtörést okoz, a kimutatások nem pontosak, így a közeljövőben valószínűleg erről tárgyalni fognak.

– A karantén miatt sokan gondolták, hogy tavaly több gyermek fog születni. Ám az adatok éppen az ellenkezőjét mutatják. Tavaly 200 ezer alá esett a születések száma, a házasságkötéseké pedig 100 ezer alá, amely negatív rekord az ország 1990 utáni történetében. Vajon minek tulajdonítható?

– Az ország lakossága különböző okok miatt folyamatosan csökken, alacsony a termékenység, ezért nem olyan nagy meglepetés, hogy a születések száma az egyik évben alacsonyabb, mint a korábbi esztendőben. De tény az, hogy – bár az olyan időszak, mint a pandémia akár még növelhetné is a termékenységet, mert az emberek sokat ülnek otthon – egyre kevesebb gyermek születik. Merthogy a bezártság a járvány idején nem egy-két hétvégét jelentett, hanem hosszú időszakot. Ráadásul az emberek megijedtek, sokan elvesztették az állásukat: mindez kilátástalanságot, létbizonytalanságot vagy akár depressziót okozott. Ezért ez az időszak nem kedvezett sem a gyermektervezésnek, sem a családalapításnak. Az emberek gyülekezési szabadságát korlátozták: nem lehetett lakodalmakat tartani, a házasságkötést is csak szűk körben engedélyezték. Arról nem is beszélve, hogy a hosszú ideig tartó bezártság és a korlátozások nem segítették elő a párkapcsolatok kialakulását sem, a kialakulóban levőket esetleg éppen negatívan érintették.

Veres Valér szociológus: az erdélyi magyarság 1980-ra megközelíthette az 1,8 milliót

– Mennyire igaz, miszerint az erdélyi magyarok most kisebb százalékban vándorolnak ki Erdélyből, mint a románok?

– A magyarok körében 2000-ig magasabb volt a kivándorlási hajlam, utána kiegyenlítődött, a 2000-es évektől napjainkig viszont már a románok közül vándoroltak ki többen. Ez a tendencia a legutóbbi népszámláláskor is tetten érhető volt: a magyarok már kisebb százalékban hagyták el az országot, mint a románok. Például a 2002–2011-es időszakban a magyarok létszámcsökkenéséből a kivándorlási veszteség az országos átlagnál mintegy 20 százalékkal alacsonyabb volt.

Ugyanakkor a magyar lakosság elöregedett, ezért természetes okokból jobban fogy, vagyis a halálozások és születések egyenlege rosszabb, mint az összlakosságé.

Ezért sajnos nem beszélhetünk a magyar lakosság szaporodásáról, vagy arról, hogy öszességében a csükkenés mértéke kisebb lenne az ország össznépességénél.

– Hányan voltunk és hányan lehetünk?

– Az 1980-as évektől kezdve az erdélyi magyar lakosság termékenysége folyamatosan lassult – ez nagyjából a magyarországi mintákat követte, noha nem éltünk egy országban. A tendencia amúgy a romáságra is részben igaz, érdekesség, hogy a nyugati megyékben (pl. Arad, Temes, Bihar) jelentősebben, mint az ország többi vidékén. A magyarok körében a halálozások és születések száma kiegyenlítődött, ezért visszakövetkeztetve az 1992-es népszámlálási adatokból azt lehet feltételezni, hogy valamikor 1980-ban voltunk a legtöbben.

A ’77-es adatok 1 millió 720 ezer magyart mutattak ki, a korabeli magyar pártaktivisták szerint ennél valamivel többen voltunk, tehát 1980-ra megközelíthettük az 1,8 milliót.

Azóta folyamatosan csökken a létszámunk. Én nagyon remélem, hogy a nemsokára esedékes népszámláláskor 1 millió fölött leszünk. A becsléseink 1,1 millióról szólnak, de a szám szerintem valahol az 1,08 millió körül mozoghat, a kivándorlási adatokra ugyanis nincs rálátásunk.

– Az a népcsoport, amelynek létszáma egymillió alá esik, hamarosan felszámolódik. Ez az állítás mennyire igaz?

– Nem látom e kijelentés valóságalapját. Az viszont igaz, hogy pszichológiai határ lehet. Közösségileg valószínűleg nem fogjuk jól megélni, ha 1 millió alá süllyedünk. Ám minden a lakosság korösszetételétől függ, nem a létszámtól. Ez utóbbinak inkább abban van jelentősége, hogy bizonyos intézmények fenntartásához megfelelő számú ember szükséges. Az 1 millió még nem olyan kicsi, gondoljuk el, hogy tágabb régiónkban hány ország van viszonylag kis létszámú lakossággal. Észtországban 1,3 millió, Lettországban 1,8 millió lakos él két etnikummal. Észak-Makedónia és Szlovénia 2 milliós, Montenegró 0,6 milliós és az albánok sincsenek sokan, igaz, ők gyorsan szaporodnak.

– Állítólag a magyar értelmiség körében több gyermeket vállalnak. Ezt szociológusként alá tudja támasztani?

– Jó néhány évvel ezelőtt, 2009-ben több intézmény összeállt, és alapos felmérést végzett (Életünk fordulópontjai - Erdély). Ennek alapján részletesen tudtuk az erdélyi magyarság demográfiai és társadalomszervezeti kérdéseit vizsgálni. Az akkori vizsgálatokból az derült ki, hogy

az egyetemet végzett nők által vállalt gyerekek száma sokkal kevesebb, mint az alacsonyabb végzettségűeké.

Nehezen tudom elképzelni, hogy ilyen rövid idő alatt ez a tendencia radikálisan megváltozzék. A kijelentés inkább Kolozsvárra érvényes, itt valóban sok értelmiségi családban születik akár kettőnél több gyermek is.

– Székelyföldön milyen a születések és házasságkötések száma?

– Székelyföldön a legmagasabb a termékenységi ráta. A két székely megye országos viszonylatban is régóta az élmezőnyhöz tartozik. Ebben azonban nagy szerepet játszanak a többségében magyar anyanyelvű romák. A két népcsoport termékenységét azonban a népszámlálási adatok alapján nehéz különválasztani. A romák integrációja ezért továbbra is kiemelt jelentőségű, ugyanakkor ezt a kérdést a magyar nyilvánosságban nem kezelik megfelelően.

Erdélyben különben a legmagasabb termékenységi ráta a Keleti-Kárpátokhoz közel eső megyékben a legmagasabb.

Ez még a dualizmus korában is hasonló volt. Akkor inkább azt emelték ki, hogy a monarchia többi régióiban milyen alacsony a termékenység (például a Bánságban és Dél-Erdélyben).

– Egyes nyugat-európai vezetők a népességcsökkenést migránsok betelepítésével ellensúlyoznák. Más országok különböző kedvezményekkel próbálják erősíteni a gyermekvállalást. Mennyire hatékonyak ezek?

– Úgy fogalmaznék, hogy talán az északi országokban értek el eredményeket. Az egyszerű újratermelődés szintjét sikerült elérni, vagyis az egy nőre jutó két gyermeket (ez többnyire átlag 1,8-at jelent). Ehhez járul hozzá például az, hogy a társadalomban a házasság nélküli együttélések „legitimebbek”, mint máshol. Az országok többnyire protestánsok, ezért a válások dinamikája is más, mint a katolikusoknál, a szociális háló fejlettségéről nem is beszélve, ugyanakkor alacsony a csecsemőhalandóság és magas az átlagéletkor. Természetes okokból tehát nem igazán fogynak, s egy kis bevándorlással még lehet pótolni is, amelynek nem feltétlenül Európán kívüli migránsokat kell jelentenie.

A skandináv országok mellé lehet sorolni Nagy-Britanniát is a termékenység szempontjából, ámbár ott jelentős a migránsok aránya, ők sokkal gyorsabban szaporodnak. Például egy őshonos brit családnak átlagban 1,5 gyermeke van, az Indiából érkezőnek pedig legalább 2,5 (holott a származási országban ez az indiainak 4 volt).

Magyarországon 2018-ban mutattak be egy átfogó demográfiai elezést (Demográfiai portré 2018), amelynek során kiderült: az országban növekedett a termékenység, és a családpolitika pozitívan hat a társadalomra, de nem kell csodákat várni (a gyermekátlag 1,3-ról 1,6-ra emelkedett). E növekedéshez nemcsak a családpolitika járult hozzá, hanem egyúttal az ország társadalmi-gazdasági fejlődése is. Összegezve: a családtámogatási rendszerek csupán akkor hatékonyak, ha hosszú távon stabilak, az ország fejlődik és nem tapasztalható gazdasági hanyatlás.

– Romániában történtek-e hasonló intézkedések?

– A családtámogatási rendszernek – amely 2000 után fokozatos kiépült, s amely elég stabil – fő eleme a kétéves gyermeknevelési szabadság. Az ezzel járó összeget az évek során sokféleképpen határozták meg, de többnyire előnyös volt, a világválság idején csökkentették, 2016-ban viszont emelték. Előnyös azok számára, akik állandó jövedelemmel rendelkeznek, ugyanakkor tipikusan városon élő, magasabb iskolázottsággal rendelkezők, stabilan foglalkoztatottak. Ezek körében a termékenység jobban nőtt, mint az össznépesség esetében. A hátrányos helyzetű, illetve falusi népesség körében a gyermekvállalás inkább stagnált. Ezért az az ösztönzési rendszer számukra nem előnyös. Hiszen a munkanélküliek, napszámból élők, farmokon gazdálkodók (az ország 10-20 százaléka) a vonatkozó törvények miatt igénybe sem vehetik. Talán szándékosság is fellelhető ebben, hiszen e réteg jelentős része roma, és közöttük a termékenység amúgy is magasabb.

– Idén lenne esedékes az újabb népszámlálás, amelyet a járvány miatt jövőre halasztottak. Mit lehet tudni az előkészületekről?

– Hibrid népszámlálást terveznek: részben személyes, részben online. Abból a szempontból is hibrid lesz, hogy egyrészt nyugat-európai mintához hasonlóan adatokat fognak átvenni különböző nyilvántartásokból, másrészt a hagyományos kérdőívekre támaszkodnak. Tehát több szempontból is kombinált módszertant fognak alkalmazni. Megvannak ennek a hátrányai, éppen a nyelvi, etnikai sajátosság felmérése szempontjából. Sok kihívás és nehézség adódik majd, de mivel az RMDSZ kormányra került, remélhetőleg a népszámlálási országos bizottságban, a kisebbségvédelmi hivatalban és különjböző más pozíciókban jelen leszünk.

A felmerülő problémákkal különben már most komolyan foglalkoznak, a szakmai grémium – ennek én is tagja vagyok – észrevételeit, javaslatait figyelembe veszik.

Először jövő tavasszal az online időszakot hirdetik meg, s akik azon nem regisztrálnak, azokat személyesen keresik meg a kérdőívekkel.

 

1 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport