A Reform Tömörülés volt az igazi tulipán

Borbély Zsolt Attila 2019. március 15., 22:03 utolsó módosítás: 2019. március 15., 22:06

Megalakulásának negyedszázados évfordulóját ünnepli március 16-án Nagyváradon az RMDSZ egykori nemzeti autonomista erőinek legjelentősebb platformja, a Reform Tömörülés. 2003-as megszűnésekor vezetői úgy ítélték meg, a párttá alakult szövetségben többé nem maradt esély az autonómiatörekvések folytatására.

A Reform Tömörülés volt az igazi tulipán
galéria
A Reform Tömörülés két közsmert arca, Toró T. Tibor és Szilágyi Zsolt Ágoston Balázs újságíró vendégeként 2004-ben a budapesti Demokrata klubban Fotó: Archív

A Reform Tömörülés csapata tíz esztendőn át harcolt azért, hogy az RMDSZ politikáját ne Bukarestből határozzák meg és az autonómiaprogram ne csak a hivatalos dokumentumoknak legyen fő követelése, hanem a napi politikának is. Küzdött, hogy a szervezet forduljon vissza arról az útról, amelyen 1996. november 28-án a bukaresti SZKT-n elindult, és váljék ismét magyar nemzeti önkormányzattá. Tavaly volt feloszlatásának 15. évfordulója.

A platform története a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségének (MISZSZ) megalakulásával vette kezdetét 1990 januárjában. Annak idején a MISZSZ-t sokan az RMDSZ ifjúsági szervezeteként tartották számon, de valójában az erdélyi magyar fiatalok az RMDSZ-szel párhuzamosan vagy attól függetlenül alakították meg szervezeteiket 1989 decemberében, illetve 1990 januárjában. A MISZSZ első kongresszusán, 1990 márciusának közepén már téma volt, hogy szervezetileg különüljön el a politikai „élcsapat” és a mozgalom. Ha formálisan ez nem is történt meg, az év derekán, Székelyudvarhelyen megtartott választmányi gyűléssel kezdve külön ülésezett a szervezet mozgalmi része és politikai csapata. Ez utóbbi vált ki és alakult formális RMDSZ-platformmá Reform Tömörülés néven 1993 decemberében a MISZSZ Félix-fürdőn megtartott kongresszusán.

Az RT az elején támogatta az RMDSZ-t

Két esztendőn keresztül 1993-tól kezdve a MISZSZ-t együttműködési szerződés kötötte a Reform Tömörüléshez: ennek lényege az volt, hogy a MISZSZ átadja az RT-nek az RMDSZ struktúráiban a szervezetet megillető helyeket, az RT cserében pedig felvállalja az ifjúsági érdekek képviseletét. A Félix-fürdői kongresszus a két szervezet közös tiszteletbeli elnökévé választotta Szőcs Géza korábbi szenátort és RMDSZ-főtitkárt, aki mindvégig vállalta MISZSZ-es identitását. A platform elnökévé Toró T. Tibort választották, aki a platform tízéves történetének ideje alatt végig megőrizte pozícióját.

A Reform Tömörülés nemzeti-liberális elvi alapokon közelítette meg az autonómia kérdését és általában a politikát.

Hadd idézzük a platform első hivatalos dokumentumát, a megalakuláskor kibocsátott szándéknyilatkozatot. „Mi, a Reform Tömörülés kezdeményezői, a nemzeti liberalizmus eszmerendszerének értékeit kívánjuk a politika színterén megjeleníteni. Tudjuk, hogy az egy fogalomban két irányzat volt, az egyén szabadságát hirdető liberalizmus és egy sajátos közösséget központba állító nemzeti eszme politikai gyakorlat szintjén összeegyeztethető, e két értékrendszerből fakadó kettős feladat egyidejűleg megvalósítható, egymás ellenébe való fordulása megakadályozható.”

Mára az emlékezet az RT-t az RMDSZ-vezetés kérlelhetetlen ellenfeleként őrzi, s csak kevesen tartják számon, hogy e csapat munkával és szavazatokkal támogatta a Markó-féle vezetést mindaddig, amíg be nem bizonyosodott, hogy azoknak nem az autonómia megteremtése az elsődleges cél, hanem az RMDSZ-en belüli pozíciók minden áron való biztosítása és a kormányzati hatalom megszerzése.

A Neptun-logika mentén bekövetkezett szakadás

Már az sem ígért jót, hogy Markó Béla – aki nem helyeselte a neptuni tárgyaláson való részvételt 1993 júniusában – középre helyezkedett a neptuniakat joggal bíráló Tőkés László és az RMDSZ-nek, illetve az erdélyi magyarságnak súlyos politikai kárt okozó partizánakció végrehajtói – Borbély László, Frunda György és Tokay György – között. Markó önpozicionálása szoros összefüggésben van azzal, hogy a belső válság végére pontot tevő SZKT-gyűlésen, 1993. szeptember végén a testület elítélte ugyan a mandátum hiányában tárgyalókat, de nem rótt ki rájuk büntetést. Az első nyilatkozat, amely méltó módon büntette volna a különutasokat, egyetlen szavazat híján bukott el. Ha Markó akkor nyíltan elmondja azt, amit Borbély Imre 1995-ös, hozzá címzett nyílt levelében megfogalmazott – és amit ismereteink szerint soha senki nem cáfolt, vagyis hogy Frundáék nemcsak mandátum nélkül, de elnöki tilalom ellenére mentek tárgyalni –, okunk van feltételezni, hogy meglett volna a hiányzó szavazat.

Az RT és Markóék szakítása azonban nem ekkor következett be, hanem a Nagy Benedek-ügy kapcsán.  Emlékezetes, hogy 1994 decemberében Nagy Benedek képviselő gyalázkodó röpiratot terjesztett frakciótársai körében – amelyben hitelt adva a Tőkés Lászlót ért botrányos rágalomnak, miszerint Temesvár hőse szekus együttműködő lett volna –, az RMDSZ tiszteletbeli elnökét a „Gonosz rabjának”, „gátlástalan puhánynak” és „hűtlen kezelőnek” nevezte.

Markó Béla kivárásra játszott, nem volt hajlandó elhatárolódni Nagy Benedektől, noha erre nyílt levélben kérte fel 29 RMDSZ-tisztségviselő.

Az ügyet az operatív tanács elé utalta, amely azt az etikai bizottságnak továbbította. Végül az SZKT, majd a kongresszus döntött a kérdésben: Markó célja nyilván az volt a kivárással, hogy a rágalom minél mélyebben igya bele magát a társadalom szöveteibe. Nagy Benedeket három évvel később a vallásügyi államtitkárságon láthattuk viszont.

Ez perdöntő volt abban, hogy az RT saját elnökjelöltet indított Markóval szemben az 1995 májusában megtartott RMDSZ-kongresszuson Kónya Hamar Sándor személyében, aki akkor alulmaradt az első körben nagy többséget szerző Markóval szemben. Annak dacára, hogy Markó Béla semmit nem teljesített azokból a kulcsfontosságú feladatokból, amelyekkel az 1993-as brassói kongresszus megbízta, s amelyek elvégzésére két év állt a rendelkezésére.  Lényegében ekkor dőlt el: az RMDSZ politikája meg fog változni, és a szervezet előbb-utóbb része lesz a Neptun-logika mentén a kormányzati hatalomnak.

Az írásba nem foglalt, de a gyakorlatban kiválóan működő neptuni ihletésű elitpaktum értelmében a magyar érdekvédelmi szervezet feladta az autonómiaküzdelem legfőbb eszközét, a külpolitikai nyomásgyakorlást, legitimálta a román kormányt kifelé és befelé, cserében pedig a román hatalom annyi „eredményt” biztosított, amit felmutatva az RMDSZ mobilizálni tudta választóit. Védte ugyanakkor az RMDSZ-t az esetleges külső kihívásokkal szemben, lásd a Magyar Polgári Szövetség 2004-es választásokon való indulásának állami eszközökkel való megakadályozását.

Nyílt levél Bill Clintonnak

A MISZSZ helyét az RMDSZ struktúráiban 1995-ben átvette egy magasabb integrációs fórum, a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), amelynek a MISZSZ is tagszervezete maradt. A MISZSZ és a Reform Tömörülés közötti egyezség nem került megújításra, a platformot a továbbiakban az RMDSZ helyi szervezeteiben pozícióhoz jutott aktivisták és a választásokon mandátumot szerzők képviselték.

A platform életében az 1999-es kongresszus hozott alapvető változást, miután gombamód alakultak a helyi szervezetek. Ezek később a gerincét képezték az RMDSZ-en kívüli autonomista szervezetek önépítkezésének, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsnak, majd a Magyar Polgári Szövetségnek. E csapat jó része együtt harcolt a továbbiakban a Magyar Polgári Pártban, majd annak értékválsága után az Erdélyi Magyar Néppártban.

Az RT vezetői ott voltak a Tőkés László által Alsócsernátonban elindított fórummozgalom szervezői között. A mozgalom célja az volt, hogy a tagság mozgósításával kényszerítse az RMDSZ-vezetést saját programjának, az autonómiának a felvállalására. A Markó-féle vezetés az 1996-os kormányzati szerepvállalással egyidőben ugyanis félretette programjának lényegét, az autonómiát, amely ettől kezdve jellemzően még a belső anyagokban sem szerepelhetett a 2004-es választásokig.

A Reform Tömörülés 1999-ben a csíkszeredai kongresszuson Kincses Elődöt támogatta Markó Bélával szemben.

Akkor a nemzetközi sajtó is felfigyelt a szerveződésre, hála a Bill Clintonhoz címzett nyílt levélnek, amely a platform történetének legnagyobb hatású akciója volt. A levél hátterét az adta, hogy nem sokkal a kongresszus előtt a világ első számú nagyhatalma elnökének szájából hallhattuk vissza a román diplomácia hazug szólamát, miszerint „Romániában modellértékűen oldották meg a kisebbségi kérdést”. Az RT nyílt levele a kérlelhetetlen valósággal szembesítette a címzettet és az olvasókat. Clinton kijelentésének értelemszerűen az RMDSZ kormányzati szerepvállalása adott tápot.

Kilépés független mozgalmakba

Az 1999-es RMDSZ-kongresszust követően mélyült az ellentét az RMDSZ-vezetés és az autonomista oldal között. Markóék az autonómiaprogram feladásával párhuzamosan módszeresen távolították el a szervezetből a korábbi ellenállókat. Mindenkit mellőzni igyekeztek, aki nem akart elvi okokból beállni a sorba. A szervezet fokozatosan párttá alakult, szövetségi jellegét egyre inkább elvesztette.

A választás előtt 2000-ben több szabálytalanság is történt, ezek közül a legdurvább Kincses Elődnek az önkényes, alapszabályzat-ellenes felfüggesztése volt Maros megyei elnöki tisztségéből.

Ezt tetézte a Magyar Ifjúsági Tanács SZKT-küldöttei esetében a mandátum megerősítésének elmaradása, amire válaszul a MIT megszakította kapcsolatát az RMDSZ-szel.

Az RMDSZ-vezetés úgy látott neki a 2003-as kongresszus megszervezésének, hogy előtte az érvényben levő kongresszusi határozat dacára nem tartották meg a belső választásokat. Tőkés László bírósági úton kísérelte meg erre rákényszeríteni a vezetést, de sikertelenül. Mindezek után a Reform Tömörülés 2002 novemberében, Kolozsváron megtartott küldöttgyűlésén arról született döntés, hogy az RMDSZ illegitim, 2003. január végére tervezett kongresszusát az RT nem támogatja jelenlétével.

A Szatmárnémetiben megtartott RMDSZ-kongresszus pártosította az alapszabályzatot, megfosztotta Tőkés Lászlót tiszteletbeli elnöki tisztségétől (a tisztség megszüntetésével) és a belső választásokat kiváltotta az elektoros helyi játékkal, a helyi elit önátmentését lehetővé tevő részleges tisztújítással. A szabályozás a platformoknak a „belső választásban” semmilyen szerepet nem adott. Jól látszott, hogy ez a történet vége.

Ahogy a pártoknak az a szerepe az állami keretek között, hogy részt vesznek a választásokon, úgy a pártokkal analóg belső szerveződéseknek, a platformoknak is ez lett volna a fő feladata. Miután ettől a lehetőségtől Szatmárnémetiben megfosztották őket, létértelmük veszett el.

A Reform Tömörülés vezetői levonták a következtetést: 2003 márciusában a platform utolsó kongresszusa kimondta saját feloszlását, tagjai pedig az RMDSZ-től független mozgalmat alapítottak.

E mozgalom az autonomista erők integrációs fóruma kívánt lenni, de a történelem hamar túllépett rajta, e szerepkört átvette a 2003 decemberében megalakított Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács.

A platform önfeloszlató kongresszusával kapcsolatban mindmáig él az elmélet, miszerint belső ellentétek feszítették szét e közösséget, és lényegében önfeloszlatásba menekült a vezető elit. Ez olvasható volt az ellenséges és baráti sajtóban egyaránt. Lehet, kívülről ez volt a látszat, de belülről nézve nem igaz. A legabszurdabb vád, ami a platformot érte a fősodratú RMDSZ és annak sajtója részéről az volt, hogy tagjai csak a hatalmat akarják, értékrendi meggyőződésük valójában nincs. A politikai rágalmak sokfélék, de ez a legdurvább, legerkölcstelenebb és leggátlástalanabb. Egyik oldalról ennek épp a fordítottját fogalmazta meg a valóság: az RT politikaalakítóinak nem kellett volna mást tenniük, csak feladják elveiket, fenntartják a szövetségesi viszonyt Markó Bélával, és ölükbe hullott volna a hatalom. Miközben épp azok fogalmazták meg e vádat, akik többségének tényleg semmiféle meggyőződése nem volt, és csak a hatalmat akarták az RMDSZ-en belül.

Zárásképpen leszögezhetjük, hogy

e csapat mindvégig hű maradt jelszavaihoz: tisztességesen és következetesen politizált a nemzeti érdekek és értékek mentén

egy olyan jövőkép – az autonómia – érdekében, amelynek megvalósulása szavatolná közösségünk hosszú távú megmaradását. Vezetői ezt teszik ma is az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, valamint az Erdélyi Magyar Néppárt színeiben.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport