A sokszínű indiai hitvilág – turistaszemmel a világhírű nevezetességek és a mindent behatároló szegénység árnyékában

2020. május 17., 08:51

Az indiai vallástörténetet kutató az idők mélyébe nyúlhat vissza, de találkozhat újonnan létrejött vallásokkal is. A hitvilág mellett a kasztrendszer a mai napig fellelhető az indiai társadalomban. Mind a hindu, mind a muszlim uralkodók maradandó építészeti emlékkel gazdagították az utókort.

A sokszínű indiai hitvilág – turistaszemmel a világhírű nevezetességek és a mindent behatároló szegénység árnyékában
galéria
Abhaneriben a 13 emeletnyi mélységű lépéskút Fotó: Csermák Judit

(folytatás előző lapszámunkból)

Négy fő vallás szülőhelye India: a hinduizmus, a buddhizmus, a szikhizmus és a dzsainizmus is innen indult útjára. Az országban jelen vannak a muszlimok, a keresztények, a zoroasztrizmus képviselői és a zsidók is. Baktay Ervin Szanátana Dharma (Az örök törvény) című könyvéből részletesen megismerhető az eredeti hindu tanítás lényege:

A hindu világszemlélet alapja egyetlen, az egész világra, az egész mindenségre és minden időkre nézve érvényes törvény vagy elv.

Ebben valamennyi ágazat megegyezik, az eltérések az egyes hitcsoportok közt pedig onnan erednek, hogy a hindu felfogás szerint az egyetemes és egyetlen Törvény az átélésnek, megvalósításnak, követésnek nagyon sok útját teszi lehetővé. … Bármely úton jár a hívő, ha igazán törekszik, Hozzám jut el.” Az egész világ élete örök körforgásban van, ugyanazok között a keretek között ismétlődik. A tettek következménye meghatározza az ember újjászületésének formáját. A hindu vallás istenének, Brahmannak megjelenései: Brahma, a teremtő, Visnu, a fenntartó és a pusztítva megújító Siva. Az isteni hármas a Trimúrti.

India földjén a távolról oly egységesnek látszó hinduizmus szektákra és kisebb közösségekre bomlik. Egymással szemben azonban nem ellenségesek.

Az eredeti hinduizmus befogadó volt más vallásokkal szemben, ezért maradhatott fenn évezredeken keresztül világfelfogása. A hinduk szent törvényeit a Védákban fogalmazták meg. A Véda szent ismeret, tudás, ami öröktől fogva létezik. Sokáig szájhagyomány útján terjedt. Álljon itt egy idézet a bölcs szabályokból: „Épp ezért a vagyonos adjon a szűkölködőknek, és tartsa szemét állandóan az Életnek messzeségbe vezető útján: a kincsek forognak, mint a szekér kerekei, és egyiktől a másikhoz gördülnek forgásuk közben.”

Egyenlőséget hirdető vallások

A buddhizmus és a dzsainizmus Kr. e. a 6. században keletkezett. Mindkettő az emberek egyenlőségét hirdette a kasztrendszerrel szemben. Nem ismerték el a szent szabályok, a Védák és a brahminok papi tekintélyét. A buddhizmus Indiából kiszorulva, fokozatosan elterjedt Ázsiában. A dzsainizmus hívői következetesen alkalmazzák az „ahimszá” (nem ártás) ősi parancsát. Közülük kerülnek ki azok, akik maguk előtt söprik az utat, nehogy bogárra lépjenek, szájmaszkot hordanak, nehogy muslincát belélegezve elpusztítsák azt. Szélsőséges irányzatuk az „égtájruhások”, ők semmiféle öltözéket nem vesznek magukra.
Az iszlám és a többségben lévő hindu vallás követőinek viszálya kísérte India 20. és 21. századi történelmét is. Magunk is tanúi lehettünk, hogy –

a mesterségesen létrehozott, többségében muszlim lakosú – Pakisztán országhatára felé közeledve, láthatóvá vált a katonai készültség. Laktanyák sora mellett haladt el autóbuszunk.

Az indiai hitvilág két fő eposza a Rámájana és a Mahábhárata, melyek összefoglalása 1963-ban jelent meg Baktay Ervin tollából Indiai regék és mondák címen. Az érdekes, szövevényes történetekben – melyek szereplői a földre szállt istenek is – erkölcsi tanulságok olvashatók a mindennapi élet pilléreiként. Például a Mahábháratában egy nagy csatajelenetben Krisna, szinte összefoglalva a hindu szemlélet lényegét, így szólt: „…Élj a tettben, a kötelesség művében! Ne várd az eredményt, a helyes cselekedet vezéreljen, ne pedig gyümölcse, amelyet az hoz majd… Minden cselekedet áldozati mű legyen, amely a világegyetem nagy kerékforgását segíti továbblendíteni. Játssza minden a saját szerepét hittel, áhítattal!...” Ráma, Visnu hetedik avatárja, azaz megtestesülése a hősi kötelességtudat, a férfias erő mellett az alázatos önmegtagadásnak, a szenvedések tűrésének és a megrendíthetetlen hitnek a példaképe. Szítá, a felesége az áldozatos örök nőiség megtestesítője. A hindu istenek közül az embertestű, elefántfejű Ganésa, az akadályok elhárítása, a szerencse védnöke. Több vallás tiszteli, ábrázolása rendkívül gyakori.

Zarándokok a Puskhar-tónál. Ötszáz templom fogadja az ide érkezőket Fotó: Csermák Judit
Az eltörölt, de mégis létező kasztrendszer

A nép hitének élő példáját láttuk egy útközi megállóban a „motorbiciklis” templomnál. Egy fiatalember járművével balesetet szenvedett, életét vesztette. Motorbiciklijét a rendőrség elszállította. Másnap reggelre azonban hiába keresték az őrsön a járművet, eltűnt, a történtek helyén találták meg. Ismét elszállítván, lelakatolták, de akárhányszor ismételték, a motor rejtélyes módon mindig visszakerült a baleset helyszínére. A csoda helyén egyszerű oltárt emeltek az ifjúnak, s láttuk, tömegek kérték közbenjárását. Máskor útközben buszsofőrünk egyszer csak megállt egy hegytetőn, egyszerű oltár előtt áldozott. Keresztény hódolatot is láttunk: család gyújtott gyertyát egy utcai kereszt előtt. Régiségek, ajándéktárgyak raktárában járva egy félreeső zugban, porosodó polcokon keresztény emlékek tűntek szemünkbe. Az egyik fakorpusz különlegesség volt: mintha Krisztust életfára szegezték volna, festett levelek zöldelltek a korpusz körül.

Az indiai gondolkodásmódot nehéz megérteni a kasztrendszer ismerete nélkül.

Már a Védákban rögzítik a varnák, a színek alapján való tagozódást. India őslakosai, a dravidák sötét bőrűek voltak. Minden északról betörő ellenség egyre jobban délre szorította őket, s a népek keveredésével az arcszínek világosodtak. A négy fő kaszt: a brah-
minok (papok, értelmiségiek), a ksatriják (harcosok, nemesek), a vasiják (földművesek, iparosok, kereskedők) és a sudrák (szolganép). S léteznek a kaszton kívüliek: a páriák, az érinthetetlenek. Elnevezésük hindi nyelven: pancsama. Pancs jelentése öt, ők az ötödik kaszt. Jóllehet az indiai alkotmány a 20. század közepén kimondta a kasztrendszer megszűnését, annak nyomai a mai napig élnek. Ezt érzékelteti, hogy rendeletileg szabályozzák például a felsőoktatási intézményekben tanulók, államhivatalokban dolgozók létszámában a hátrányos helyzetűek arányát. (Ők az úgynevezett OBC, other backwared classis – más hátrasorolt osztályok.)

Lépéskút és a Szelek Palotája

Rádzsasztán egyike India 28 államának, a rádzsputok a nagy indiai eposzok hőseit tartják őseiknek. A „királyok földjén” uralkodó maharanák a mogul megszállás alatt is viszonylagos önállóságot élveztek. A híresen gazdag uralkodók hatalmas palotákat, erődöket építtettek. A rádzsput férfiakat ma is messziről felismerni sárga-narancssárga, vagy rózsaszínű turbánjukról.
Fáthepur Szíkri rövid életű fővárosként szolgálta a hatalmat. Nagy Akbar mogul uralkodó pár év alatt építtette fel egy sziklasávon vörös homokkőből, a világörökség része a szellemváros. Szent ember élt itt, kihez a gyermekáldásért könyörgő asszonyok járultak, s sírját manapság is látogatják. Örültem, hogy egy kevésbé ismert indiai műemlékkel is megismerkedhettünk Abhaneriben.

Lenyűgöző látvány a Kr. e. 9–8. században épített lépéskút, esővízgyűjtő 13 emeletnyi mélységével, 3500 lépcsőfokával. A szemnek szép geometrikus tagolású víztározó építészeti remekmű.

A mellette lévő templomot Hashat Matának, a boldogság és öröm istennőjének szentelték. Kőfaragványai mívesek, tehetséges mesterek kezére utalnak.
Dzsaipurt rózsaszín városnak nevezik. E színben pompázik egyik legismertebb látványossága, a Szelek Palotája is. Hegyen magasló erődjébe elefántháton mentünk fel. A mogul uralkodók hatalmát hirdetik a több udvar köré épített paloták, csarnokok, s a városi palota is. Tetején zászló leng, jelezve, hogy a maharadzsa otthon tartózkodik. Az üzleti élet dúsgazdag Birla családja több hindu templomot építtetett Indiában. Vagyonuk nagyságáról némi képet alkothattunk az általunk látott – Visnunak és Laksmínak, Visnu feleségének a gazdagság istennőjének – szentelt dzsaipuri szent helyen, ami az 1980-as évek végén készült el. A szikrázóan fehér márványból épült templom falait kívül-belül mitológiai jelenetek, személyek faragványai díszítik. Számunkra külön érdekesség volt, hogy a külső falon felfedezhettük Jézus Krisztust, Máriát, Szent Pétert, Szent Antalt, többek között Zarathustra és Konfucius társaságában. A Jantar Mantar kiépített csillagvizsgáló a világörökség részét képezi. A rekkenő hőségben a csoportból kevesen vállalkoztunk az épített eszközök körbejárására. Megérintette az embert a régiek tudás utáni vágya, tudásának színvonala.

Biztonsági öv nélkül. A kocsik minden részén utaznak emberek Fotó: Csermák Judit
Elhunytak hamvai a tó vizében

Puskhar területe az egyik legszentebb hely Indiában. A víz a hínduk szerint varázshatással bír. Vannak helyek, ahol lélekmegtisztítóként hat, isteni legenda fűződik hozzá. A Puskhar-tavak a hagyomány szerint a Bráhma kezéből kihulló virágszirmokból keletkeztek. Itt található India egyetlen neki szentelt temploma. A szent hely keresett búcsújáróhely, a világ tíz, India öt legfontosabbja között tartják számon. Bazáron át kacskaringózó út vezetett a templom bejáratához, ami előtt egy vendéglő előterében megválhattunk lábbelinktől. Minden szent helyre cipő nélkül lehet belépni. A lábbeli őrzőknek természetesen baksis jár. Sok lépcsőn felmászva jutottunk a 14. századi előtérbe, majd innen a belsőbe. Itt megragadó kép fogadott bennünket,

a földön ülve, – Bráhma szobra előtt hódolva – színek kavalkádjába öltözött asszonyok, lányok hada énekelt, kántált.

Sajnos itt fényképezni nem lehetett, csak csendben figyelni hátulról az áhítatot. A Puskhar-tó körül több, mint 500 templom található. A tó partján kiképzett lépcsőkön a bráhminok áldják meg a zarándokokat. A mienk egész kitűnő angolsággal végezte szertartását, s köszönte meg az adományt. India minden tájáról hozzák ide, s szórják a tó vizébe az elhunytak hamvait a hozzátartozók. Ha nem saját járművel érkeznek, a hamvaknak akkor is foglalnak helyet a közlekedési eszközökön.

Négyszemélyes riksában tízen

Essék néhány szó a közlekedésről. Egy-egy kismotoron az egész család elfér, strandpapucsban, a gyerekeket ölelve. Szlalomoznak a forgalomban, többnyire bukósisak, biztosító öv nélkül. A négyszemélyes riksákban sokszor tíz utast is megszámolhattunk. Mindig az jutott eszembe: itthon mekkora cirkusz, amikor unokáinknak a gyereküléseket próbáljuk beszuszakolni az autónkba. A háromkerekű járműveken hatalmas rakományokat tornyoznak fel, s a vézna, szikár, de a jelek szerint erős emberek hajtani tudják azokat. A kétsávos utak felfestésére szerintem nemigen érdemes pénzt költeni, mivel többnyire háromsávosként használják. A teherautókat vidám színekkel, mintákkal ékesítik. Hátul felirat díszeleg: blow horn!, azaz dudálj! Ennek a felszólításnak minden fajta jármű eleget tesz. Nyomják a dudát, jelezve: jövök. A járműveken kisebb karcolásokat, horpadásokat láttunk, de igazi, komoly balesetnek nem voltunk szemtanúi. Építik az autópályákat. Érdekes volt látni, hogy a betonozott részeket vastag, nedves zsákszövettel takarták le, hogy megóvják a kiszáradástól. Az autóállomány a városokban viszonylag új kocsikból áll. Idegenvezetőnk mesélte, hogy belső használatra gyártanak hazai autót, amit mintegy háromezer dollár értékkel dobnak piacra. Ez azonban a külföldi előírásoknak érzéseim szerint nem felelne meg.

Csermák Judit

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport