Amit egy tollvonással elvettek…

Sütő Éva 2018. október 19., 13:10 utolsó módosítás: 2018. október 19., 13:14

Évtizedek óta folynak a történelmi egyházak és a magyar arisztokrácia ingatlanperei. Olyan ingatlanok is vannak már, amelyek jogtulajdonának helyt adtak, majd újra államosítottak. A napokban a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye újra szegényebb lett egy ingatlannal. A Szacsvay Imre Általános Iskola épületegyüttese végérvényesen a román állam tulajdonában maradt.

A Szacsvay-iskola sem a miénk. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye újra szegényebb lett egy ingatlannal Fotó: Sütő Éva

Az erdélyi magyar történelmi egyházak több mint kétezer ingatlant igényeltek vissza a román államtól, ezek mintegy felét kapták vissza a kommunizmus bukása óta eltelt évtizedek alatt.
Egy 2016-ban, Bukarestben megtartott egyházi konferencián, amely az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának sürgetését célozta, a tanácskozást kezdeményező Kató Béla erdélyi református püspök rámutatott: Románia nem jószántából, hanem a NATO- és európai uniós csatlakozása érdekében fogadta el a jóvátételi törvényeket, de most adminisztratív eszközökkel, ezen belül a köztisztviselők megfélemlítésével hátráltatja a visszaszolgáltatást.
Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke a konferencián kifejtette: a visszaszolgáltatásokat az állam gyakran azzal hátráltatja, hogy nem ismeri el jogutódként az egyházat, ha a telekkönyvekben bizonyos ingatlanok különböző egyházi szervezetek vagy alapítványok nevén szerepeltek, amelyek megszűntek.
Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök szerint az egyházi vagyon soha nem volt öncélú, az mindig közösségi célokat szolgált, és az egyház csak úgy tudja vallási, nemzeti, társadalmi szerepét teljesíteni, ha nem mond le a ráhagyott örökségéről.

Restitutio in integrum

A nagyváradi Szacsvay-iskola épületének visszaszolgáltatási perében hozott ítéletről Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke ekképpen nyilatkozik: „mindig is a restitutio in integrum elvét vallottam, politikusként pedig a kommunista rendszerben elkobzott ingatlanok teljes visszaszolgáltatásának ügyét képviseltem. Most azzal kellett szembesülnöm, hogy a Bihar megyei törvényszék jogerős ítéletében elutasította a várad-olaszi római katolikus plébánia visszaszolgáltatási indítványát. Így a Szacsvay-iskola épülete jogerősen is a román állam tulajdonában marad, és az önkormányzat kezelésébe kerül.”
Ezzel ismét nagy veszteség érte a római katolikus egyházat és a váradi magyar közösséget, hiszen alig másfél éve, hogy a legfelsőbb bíróság a Bihar Megyei Tanács fellebbezésének alapján megsemmisítette a nagyváradi Pénzügyi Palota épületének visszaszolgáltatását.
A jelenséget átgondolva látható: a visszaszolgáltatás,

főleg a magyar érdekeltségű restitúció folyamata 2015-ben nemcsak megtorpant, de vissza is lépett.

Attól kezdve, hogy a DNA vizsgálatot indított a felekezetek számára visszaszolgáltatott ingatlanok ügyében,sorra érkeztek a kedvezőtlen ítéletekről szóló hírek. Az erdélyi reformátusok tulajdonát képező sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének visszaállamosítása nyitotta a sort, következett a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség világhíres Batthyaneum könyvtára és a kolozsvári Marianum (a római katolikus egyház által alapított leánynevelő intézet volt) visszaszolgáltatásának elutasítása.
Az alkotmányos demokrácia körülményei között a hatalmi ágak egymástól függetlenül gyakorolják megbízásukat, így az igazságszolgáltatás is független hatalmi tényezőként tölti be szerepét. Bár az utóbbi időben nyilvánosságra került titkosszolgálati befolyást bizonyító együttműködési megállapodások láttán, kétségeim vannak a romániai igazságszolgáltatás semlegességét illetően, de döntéseinek végrehajtására a törvény mindenkit kötelez.
Az igazságtalannak vélt visszaszolgáltatási ítéletek ellen nem tehetünk semmit, a törvényhozásban azonban hozhatók olyan jogszabályok, amelyek a tárgyalótermekben megelőzhetik, kizárhatják a restitúció ellehetetlenítését. A parlamentben erre annak a törvényhozási hatalmi ágnak van lehetősége, amelynek a magyar közösség megválasztott képviselői is tagjai. Hangosabban kellene hallatniuk szavukat az igazságosabb törvények megalkotásáért, a méltányosabb végrehajtási jogszabályok érdekében, egy valóban független és elfogulatlan igazságszolgáltatásért” – mondja Zatykó, aki Ilie Bolojan nagyváradi polgármester tanácsadója is egyben.

Románia nem jogállam!

Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezete közleményeiben szintén a román jogállamiságot vonja kétségbe. Mint nyilatkozta, a jogállamiság egyik pillére a tulajdonjog és a magántulajdon tiszteletben tartása. Az épületben egykor működő Szent László Koldusápoló és Fiúgyermek Menedékházat Winkler József püspök kezdeményezésére és 10 ezer koronányi támogatásával 1886-ban hozták létre, és azt a vincés nővérek működtették. Tehát vitathatatlanul egyházi tulajdonról beszélhetünk. Az már csak a szokásos romániai jogi zavarkeltés része, hogy a 2015-ben indult perben a bíró nem ismerte el a jogutódlás tényét, éppen amiről a 2016-os bukaresti konferencián Jakubinyi György érsek beszélt. Az újabb magyar közösségi tulajdonvesztés része a Románia uniós taggá válásával megfeneklett egykori, egyházi- és magánvagyonok visszaszolgáltatása körül általánossá lett, bírósági visszaélés-sorozatnak.

Újabban már nemcsak az épp zajló pereket veszítjük el, de a burkolt visszaállamosítás jegyében a már visszaszolgáltatott vagyonok sincsenek biztonságban.

Elég, ha csak a legutóbbi esetre gondolunk, amikor idén nyáron Maros megyében a Bánffy családtól másodjára is elvettek több mint 10 ezer hektár erdőt.
Nagyvárad esetében sem beszélhetünk egyedi esetről: nemrég a magyar vezetésű Bihar Megyei Tanács vette el – peres úton – a Nagyváradi Római Katolikus Püspökségtől a már korábban visszaítélt Pénzügyi Palota impozáns Főutcai épületét, amely a belváros szégyenfoltjaként ebek harmincadjára jutva, romos állapotban várja a szebb jövőt. Ugyanakkor Bihar megye vezetése a Nagyváradi Filharmónia értékes belvárosi épülete kapcsán is pert folytat az egyház ellen. De említhetnénk még az egykori ferences kolostorból lett katonai kórházat, amelynek történetéről feljegyezték, hogy Nagyvárad török fennhatósága alól való felszabadítása után Benkovich püspök újból ferenceseket telepített a városba. 1726-ban Csáky Imre püspök várad-olaszi szélén a ferenceseknek adományozott egy telket kolostor és templom építésére. A kolostorépülethez simuló barokk templom 1732–1748 között épült, amelyet 1903-ban lebontottak, helyét pedig az 1903–1905 között épített új templom vette át. Az említett ferences kolostor épülete ma is katonai kórházként szolgál.

Öröm az ürömben

Romániáról tehát ismét bebizonyosodott, hogy nem jogállam. Továbbá az is tény, hogy

az Európai Unió tétlen cinkossággal von vállat afelett, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága Romániával szemben indítja a legtöbb peres eljárást, és éppen a jelenlegihez hasonló visszaszolgáltatási visszaélések kapcsán.

A magyarság jogfosztásának kérdésében ez esetben sem mérnek egyforma mércével. Az eset egyetlen pozitívuma, hogy az elveszített ingatlanban magyar nyelvű általános iskola működik. Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadónak a közbenjárására, valamint a szülői nyomásgyakorlás eredményeként a város önkormányzata felújíttatja az épület életveszélyessé vált homlokzatát és az iskola udvarának szilárdburkolatát is elkészítteti.
„E centenáriuminak nevezett év zűrzavaros viszonyai és az egyre inkább ellenséges román állami környezet dacára is sikerült tennünk egy újabb lépést annak érdekében, hogy a nyilvánvalóan magyarellenes bírósági jogtiprások ellenére eredményeket mutassunk fel. A történések tükrében mit tehetünk a Szacsvayért? Olcsó logika mentén bűnbakot keresve, útszéli stílusban egymásra mutogatni közösségünkön belül nem célravezető. Inkább tegyük meg, amit lehet, mentsük meg építészeti örökségünket. Próbáljunk olyan környezetet teremteni bennük, ami a magyar közösség tagjait is szolgálja, ahol jól érzik magukat. A megyei tanács mielőbb újítsa fel a kezelésében lévő Pénzügyi Palotát, a nagyváradi önkormányzat pedig sürgősen tegye rendbe a Szacsvay-iskola épületét” – mondja Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadó.

A premontrei rend is ebben a cipőben jár

A Restitutio in integrum elnevezésű tüntetéssorozatot 2012-ben az EMNT a premontrei rend elkobzott ingatlanjainak visszaszolgáltatásáért, jelképes módon pedig minden elkobzott egyházi és magántulajdonért szervezte.

A demonstráció többek között a Nagyvárad belvárosában található gimnáziumépület miatt évek óta pereskedő a premontrei szerzetesrend melletti kiállás jegyében zajlott.

A tanítói rend iskolaépületét és rendházát először 1937-ben sajátította ki a román állam. A fehér kanonokoknak is nevezett szerzetesek 1130-ban Franciaországból érkeztek Nagyváradra, ahol évszázadokon keresztül fiúiskolát és jogakadémiát működtettek. A per tárgyát képező épületet ma a Mihai Eminescu Főgimnázium használja. Az ingatlanért folyó per kimenetelét annyira biztosra veszi a nagyváradi önkormányzat, hogy már kész tervei vannak a felújítását illetően. Ugyanis „itt nem az igazságszolgáltatás számít, hanem a politikai akarat” – mondta a közelmúltban a tanítórend vagyonáért pereskedő Fejes Rudolf Anzelm váradhegyfoki prépost-prelátus.

Méltó emlék egy mártír jegyzőnek
Az egykori Szent László Koldusápoló és Fiúgyermek Menedékház épületében jelenleg a Szacsvay Imre Általános Iskola működik. Elnevezését 2011-ben vette fel, ami méltó emléket állít a mártírjegyzőnek.
Szacsvay Imre, a Függetlenségi Nyilatkozat szerzője, Nagyváradon tanult. 1848. június 24-én megválasztották Nagyvárad (Olaszi és Újváros) országgyűlési képviselőjének. 1849. október 23-án végezték ki. Bronzszobra Margó Ede (1872–1946) alkotása, amelyet 1907. március 15-én avattak fel Nagyváradon. A Szent László Koldusápoló és Fiúgyermek Menedékház Sztarill Ferec építész tervei alapján készült. Az udvarban levő neogótikus kápolnát egy évben egyszer nyitják meg. Mivel a Szent László Koldusápoló és Fiúgyermek Menedékház, mint intézmény ma már nem létezik, a püspökség valójában csak a kápolna fölött diszponált eddig is, ezért szerepel az egyházmegye sematizmusában, mint a várad-olaszi plébánia fíliája. A nagyváradi római katolikus egyházmegye az egész épületegyüttesre igényt tartott (a kétszintes házra, az udvarra, a telekre, amin viszont már a múlt rendszerben épült ingatlanok is vannak). A bírósági döntés értelmében tehát továbbra is csak az udvaron álló kápolnával rendelkezhetnek, bár használni nem tudják, mert körbe van építve azzal, amelyet az államosításkor, majd idén október 4-én ismét egy tollvonással elveszítettek… A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye még nem bocsátott ki hivatalos közleményt az ügyben.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.