HIRDETÉS

A „szárnyait” bontogató Bocskai István

Garda Dezső 2019. augusztus 27., 16:17

Bocskai István „belenőtt” az erdélyi fejedelmi székbe. Korán megismerte a Habsburg birodalmi udvart, és a későbbi fejedelem, Báthory Zsigmond nagybátyjaként az erdélyi fejedelemség szürke eminenciásává vált.

Erdély legfontosabb végvárában, a váradi várban volt várkapitány Bocskai István Fotó: Kádár Hanga

(folytatás 31. lapszámunkból)

Bocskai István édesapja, Bocskai György jómódú Habsburg-hű középnemes volt. 1556 végén Izabella királyné fogságába került, ahonnan 1557-ben szabadult, majd a bécsi magyar kancellária titkári tisztségét töltötte be. 1569-ben azonban váratlanul János Zsigmond pártjára állt. Az ifjú fejedelem Bocskai Györgyöt ta­nácsosi rangra emelte. A Bocskai család birtokainak nagy része Bihar vármegyé­ben terült el a Berettyó mentén. Családi központjukat Nagy- és Kismarja falvak alkották.

Bocskai István, Bocskai György és Sulyok Erzsébet hatodik gyermekeként született Kolozsváron 1557. január l-én, amikor a Bocskai házaspár Izabella fogsá­gában tartózkodott.

Az ifjú Bocskai István életének első évtizedét Bécsben és Prágában töltötte. Ifjúkorában érzékelhette a birodalmi nagyváros nyüzsgő forgatagát, az udvari élet sajátosságait. A Habsburg magyar király iránti hűségre nevelték. 1576 telén hagyta el Prágát, és Erdélybe, a fejedelmi udvarba költözött. Gyulafehérváron testvére, Bocskai Erzsébet Báthory Kristóf felesége volt, s így kö­zeli rokonságba került a fejedelmi családdal. Báthory István fe­jedelem 1576 tavaszán Lengyelországba távozott. A lengyel király Erdélyben bátyját, Kristófot nevezte ki vajdának. Báthory Kristóf vajda halála (1581) után Bocskai Istvánt beválasztották a testamentumos urak közé, a megválasztott, de még kiskorú Bá­thory Zsigmond nevelőjeként és tanácsosaként. E tisztségnek a betöltése nem jelentett erőfeszítést, mert lényegében távozása után is Bátho­ry István irányította Erdélyt a krakkói kancelláriája útján.

Bocskai 1583-ban feleségül vette Varkocs Tamás özvegyét, Hagymássy Katát, aki nagybirtokos volt Biharban. Tanácsosi tisztségét azt követően is megőrizte, miután 1585-ben Báthory István kormányzóként Ghiczy Jánost állította az utód­ként kijelölt Báthory Zsigmond mellé. Bocskai 1586-ban részt vett Varsóban a lengyel király és erdélyi fejedelem temetésén.

Báthory Zsigmond jobb keze

Az országgyűlés 1588-ban nagykorúsította Báthory Zsigmondot, s ezzel Erdélyben megkezdődött a pártoskodás. Bocskai mindvégig uno­kaöccse mellett állt, azaz politikai és rokoni súlyával is az oszmánelle­nes keresztény összefogást támogatta, és a Habsburg császárral kötendő szövetséget pártolta.

1592 nyarán Báthory Zsigmond Bocskai Istvánt váradi kapitánnyá nevezte ki, mint politikájának legfőbb támogatóját. Várad a fejedelemség legfontosabb végvára volt. A kortársak „Erdély kapujának” nevezték.

Itt vezetett a legfontosabb útvonal az Alföldről Erdély bel­sejébe, de őrizte a Partiumot, és védte a környékbeli falvakat az oszmá­noktól, németektől egyaránt. Várad kapitánya rendelkezett a legna­gyobb, legjobban felfegyverzett haderő fölött, katonaságával fejedel­meket buktathatott meg vagy segíthetett a hatalomhoz. A váradi ka­pitányság megerősítette Bocskai Istvánt abban a meggyőződésében, hogy elérkezett az idő a gyengülőnek látszó oszmánok kiverésére Magyarország területéről. Mindehhez Magyarország és Erdély katonai ereje kevésnek tűnt. Bocskai úgy vélte, hogy a né­met-római császár támogatása elősegítheti a törökök kiűzését.

Hatalma és befolyása akkor nyilvánult meg először, amikor Báthory Zsigmond első alkalommal hagyta el az erdélyi fejedelmi trónt. Röviddel ezután Kő­várra utazott a fejedelem bátorítása érdekében, de Erdély rendjei is tőle várták a megoldást a hirtelen ijedelemben, amit a fejedelem távozása okozott. Amikor Kővárból visszatértek a Báthoryt támogató urak, köztük Bocskai István, hogy rávegyék a rendeket az oszmánokkal való szakí­tásra, már egyértelműen a nagybácsi irányított.

Az erdélyiek 1594-ben megszakították kapcsolatukat a Portával, majd Zsigmond fejedelem kivégeztette a törökpárti nagyurakat. Bocskai elképzelése szerint Erdély élén unokaöccse vihette győze­lemre az oszmánellenes harcot. Bocskai az ország egészét érintő kérdé­sekben soha nem hagyta, hogy érzel­mek befolyásolják, az észérvek meghatározta úton haladt előre. Ha bebizonyosodott, hogy hibázott, képes volt változtatni vélemé­nyén. Fokozatosan olyan irányító, ötletadó, a döntések meghozatalát befolyásoló és azokat végrehajtó vagy végrehajtató erővé vált a fejedelem mögött, aki nélkül Báthory Zsigmond egyetlen lépést sem tett. Lelki atyja, az őt mindenben támogató és lelkesítő Alfonso Carillo meghallgatására is csak Bocskai után került sor.

A várkapitányságtól megfosztott Bocskai

Az 1595 januárjában Prágába induló követséget – amely a császárral kötendő szövetségről tárgyalt – Bocskai vezette. Ifjúkori udvari ismere­teit és tájékozódó képességét jól érvényesítette küldetése során. Az Erdély függetlenségét elismerő szerződés megkötését kidolgozta, sőt még Habsburg-házbeli feleséget is sikerült szereznie a fejedelemnek. Bocskai győztesként tért haza Erdélybe, ahol fejedelmi unokaöccse hálás volt neki a segítségért. Lakodalmán 1595. augusztus 6-án egyedül ő ülhetett a fejedelmi asztalnál, sőt a jegyespárt saját kastélyában látta vendégül.

Visconti, az Erdélyben tartózkodó pápai nuncius is érzékelte, hogy Bocskai az ország dolgait a saját elképzelése szerint intézi. 1597-ben újból lemondani ké­szült a fejedelem. Ekkor már Bocskai is támogatta tervét. Az újabb prágai megállapodás értelmében Erdélybe császári biztosok érkeztek, hogy megvalósítsák a hatalomátvételt. Három hónap elteltével kiderült: a császár nem segíti az erdélyieket az egyre fenyegetőbben támadó oszmánok ellen. A kormányzó­ként kijelölt Miksa főherceg nem jött el Erdélybe, s a császári-királyi biztosok nevében visszaélések, garázdálkodások történtek.

Bocskait megfosztották a váradi kapi­tányi tisztségétől, holott neki köszönhette a császár, hogy Erdély birtokába jutott. Főkapitánnyá Kornis Gáspárt, az ellenfelét nevezték ki. Számára egyértelművé vált, hogy a Habsburg biztosok személyének mellőzésére törekednek.

Ekkor elgondolkodott azon, hogy bár papíron megvalósult a Mohács óta elszakított országrészek egyesü­lése, de Erdélyt a Habsburgok mégis a németeknek alárendelt országnak tekintették. Döntése ha­mar megszületett: visszahívta az Oppelnben tartózkodó unokaöccsét. Közben Báthory Zsigmond mellé ál­lította a Szászsebesen táborozó erdélyi katonaságot, és élükön bevonult Gyulafehérvárra és Kolozsvárra. A fegyveres gyalogsággal és a székelyek­kel körülfogott Kolozsváron ülésező rendek Bocskai felszólítására elismerték Zsigmondot régi-új fejedelmüknek.

Báthory Zsigmond újraválasztását el kellett fogadtatni Rudolf császár­ral is. Levelet írt Prá­gába, amelyet minden tekintélyesebb főúrral aláíratott és lepecsételte­tett, s ebben hosszasan magyarázkodott. Közben az oszmánok megtá­madták Váradot, és bár az ostrom sikertelen volt, Bocskai számára nyilvánvalóvá vált, hogy ha már megvédeni nem tudják magukat, leg­alább ideiglenesen ki kellene egyezni a Portával. Féltette Erdélyt egy oszmán megtorló hadjárattal szemben.

Megelégelte Mihály vajda rablásait

Mihály vajda bár névlege­sen a császár helytartójának címezte magát, de saját országaként tekintett Erdélyre, ahol igyekezett hatalmát építeni. Lefoglalta a Báthoryak kincseit, és ékszerek tömegét magára aggatva sétálgatott a gyulafehérvári palo­tában. Semmit sem sajnált elpusztítani, ha kedve támadt hozzá. Elűzte Erdélyből a kancellár Napragyi Demeter püspököt, és saját havasalföldi bojárjait vette maga mellé. Bocskai egy ideig türelemmel várta, hogy a vajda megelégszik a zsákmánnyal, és elvonul Erdélyből, de nem így tör­tént.

Amikor a vajda parancslevelet küldött neki, amelyben felszólítot­ta, hogy nyújtson segítséget az erdélyi várak elfoglalásához, Bocskai nem vállalta az együttműködést és visszavonult bihari birtokaira. Mihály vajda bosszúból katonáival feldúlta birtokait. Ettől kezdve halálos ellenségekké váltak.

Bocskai a császári udvarba írt leveleiben gyalázatosnak, garázdálkodónak nevezte Mihályt, amit ott nem akartak érteni. A Dávid Ungnad vezetésével Erdélybe érkező császári biztosoknak hamarosan be kellett látniuk, Bocskai iga­zat írt. Mihály őket és császárukat is semmibe vette, folytatta katonáival a fosztogatást, a nemesség birtokainak dúlását, és ezt nem lehetett sokáig tűrni. A Csáky István fővezérlete alatt Mi­hály ellen fegyvert fogó nemesség segítséget keresett, és mást nem te­hetett, mint behívta az országba a kassai császári-királyi főkapitányt, Giorgio Basta generálist. A döntő ütközetre 1600. szeptember 18-án Miriszló mellett került sor. A vajda súlyos vereséget szenvedett, és távoz­nia kellett Gyulafehérvárról.

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.