Visszavont székely szabadságlevél

Garda Dezső 2019. június 19., 13:24 utolsó módosítás: 2019. június 19., 13:30

A közszékelyeknek megígért jobbágyfelszabadítás 1596 őszén erős erdélyi törökellenes had toborzását tette lehetővé, amely gyors iramban űzte ki Havasalföldről az oszmán hadat.A hazatérő székely harcosok azonban nem örülhettek a beígért szabadságjogoknak, mert a székely nemesek rábírták Báthory Zsigmondot, hogy vonja vissza rendeletét.

Az erdélyi hadak giurgiui győzelme az oszmán seregek fölött nagy fegyverténynek számított 1595-ben Fotó: Johann Adam Lonicer: Pannoniae historia chronologica

(folytatás a 21. lapszámunkból)

A feketehalmi táborba sereglett mintegy tizenötezer székely a közszékelység közösségi szabad­ságjogainak visszaállítását ünnepelte. Érdekük­ben állt tehát az egész székelység hadba hí­vása, mert nemcsak az buzdította őket, hogy minden székely újra szabad lehet, hanem az is, hogy a közösség maga választhatja soraiból a számára megbízható vezetőket. Úgy vélték, ezzel összeomlott az a rendszer, amely a nemesség és a fejedelmi önkényuralom érdekeit szem előtt tartó, az ősi szabadságokat eltipró vezetőket állított a széki közösségek élére. Bár megmaradt a fejedelem által kinevezett udvarhelyi kapitány és főkirálybíró, a szabadságlevél által szavatolt helyi autonómiát visszaállították.
A táborban jelentkezők száma kétszeresére vagy háromszorosára emelkedett. A kortársak közül a székely had létszámát egyesek huszonötezerre, mások negyvenezerre becsülték.
Pellérdi Péter korabeli beszámolója szerint a Havasalföldre induló erdélyi had huszonkétezer vagy huszonnégyezer főnyi székelyből, Bocskai István nyolcszáz kopjás lovasából, ezerkétszáz puskásából és Wayer János kozák kapitány háromszáz kozákjából állt. A had kiegészült a császár ezerhatszáz fős német fegyveresével. Az erdélyi városok közül Szeben ezer fekete drabant puskást, Brassó ezer drabant, Medgyes ezer „zöld köntösű” drabant puskást, Beszterce ezer gyalogost, Szászsebes, Szászváros, Szerdahely és Nagysink pedig összesen ötszáz puskást állított ki. Az erdélyi had kiegészült a fejedelem ötszáz drabantjával és ezer más gyalogkatonájával. A hadhoz tartozott a kétezer lovasból álló „fejedelmi udvarnép”, Bocskai István háromszáz lovasa, Jósika kancellár kétszáz, Gyulafi László két­száz, Csáki István száz lovasa és a nemesi had. (A fejedelem paran­csára minden erdélyi nemesnek személyesen hadba kellett szállnia.)
A Feketehalom melletti mezőn táborozó erdélyi hadhoz csatlakozott őtefan Rőzvan mold­vai vajda hadserege, amely 2300 gyalogosból és hétszáz lovasból állt. Pellérdi Péter 1596-os évi be­számolója szerint „a havasalyi vajda is ké­szen várta az erdélyieket, de hadfelszerelés szempontjá­ból a székely had katonai értéke felülmúlta a többi csapatokét”.

Târgoviște elfoglalása

A törökellenes hadak 1595. október 16-án érkeztek Târgoviște alá. Szinán nagyvezér a megerősített várban mintegy négyezer főnyi erős őrséget hagyott, maga pedig Bukarest felé vonult vissza. Báthory Zsigmond ötszáz főből álló lovas csapatot küldött Szinán visszavonuló seregeinek állandó zaklatásá­ra, de a derékhaddal hozzálátott Târgoviște várának bevételére.
A döntő támadásra október 18-án került sor, az ostrom harmadik napjának alkonyata előtt. A székelyek megtörték a védekező törököket, felmásztak a vár falaira, és felgyújtották a várbeli épületeket. Ezzel meg­nyitották az utat a keresztény hadak előtt, és alig néhány óra alatt Târgoviștét elfoglalták. Az ostromló székelyek­ből sokan elestek, amikor a falakra hágtak. Nemcsak vitézségükkel és bátorsá­gukkal tűntek ki Târgoviște ostrománál, de nagy véráldozattal is fizettek a ha­vasalföldi fejedelmi székhely felszabadításáért.

A giurgiui ütközet

Az erdélyi hadak Târgoviște alól Buka­rest felé nyomultak előre. Előrehaladásuk lassan haladt, hiszen az elpusztított országban a mintegy negyvenezer főnyi hadnak Erdélyből kellett élelmet hozni társzekereken. Onnan jött a lőpor is. 1595. október 20-án az erdélyi had megjelenésére Szinán hada kénytelen volt elhagyni Bukarestet. A Báthory Zsigmond által vezetett sereg Giurgiu felé nyomult előre. Október 25-én már megkezdődtek a harcok Giurgiunál. A Duna bal part­ján álló erődöt a törökök a 16. század közepétől vették birtokukba.  A várat ez alkalommal Szinán nagy­vezér erősítette meg. Arra számított, hogy a vár fedezi a Dunán átkelő hadait, ezért a várban erős őrséget hagyott hátra, míg maga megkezd­te a Dunán való átkelést.
Giurgiu várának bevétele a keresztény hadak igen fontos győzelmét jelentette. Szinán nagyvezér szégyenteljesen hagyta el Havasalföldet. A székelyek hadi tetteire Bécsben is felfigyeltek. Az 1595. november 25-i bécsi tudósítás arról tájékoz­tatta olvasóit, hogy mennyire előnyös a széke­lyek hadba hívása, akik minden zsold nélkül a harcban helytálló nagyszámú hadat tudnak ki­állítani. Az 1595. november 1-jén kelt francia nyelvű tudósítás is azt írta, hogy ők alkotják Erdély legerősebb katonai erejét.

Az elégedetlen nemesség

Giurgiu elfoglalásával 1595. október 30-án véget ért a havasalföldi hadjárat. A Báthory Zsigmond által vezetett erdélyi had már november elején hazatért. De be sem fejeződött a háború, a nemesség megpróbálta meggyőzni a fejedelmet, vonja vissza a székelyeknek adott szabadságlevelet. Baranyai Decsi Czimor János szerint a visszatérő hadak még csak Brassóig jutottak, amikor „a nemesség kérte a fejedelemtől, hogy mivel isten jóvoltából a török háborút lelke vágya szerint befejezte, a székelyeket adják vissza előbbi uraiknak”. A székelyek erről a kezdeményezésről semmit sem sejtettek. Visszatértek otthonukba és várták véráldozatuk jutalmát. A Fe­ketehalomnál kiadott szabadságlevél értelmé­ben ugyanis mindazok, akik a hadjáratban részt vettek, felszabadultak a jobbágyság járma alól.
A köz­székelyek megtagadták az engedelmességet volt földesuraiknak, miközben a szé­kely lófők és főemberek sehogy sem tudtak be­lenyugodni jobbágyaik elvesztésébe. A közszékelyek a gyulafehérvári országgyűlésre soraikból érdekeiket hően képviselő férfiakat választottak. Küldötteik a székelyek nevében panaszt emeltek a fejedelemnél a neme­sek ellen, akik szerintük nem tartották be a szeptemberi kiváltságlevélbe foglaltakat. Válaszképpen a székely főemberek is panaszlevelet nyújtottak be a fejedelemnek, amelyben a közszékelyeknek a szolgasorból való kivételének jog­ellenességét hangoztatták.

Az országgyűlés határozott

Báthory Zsigmond és a rendek be akarták tartani az elfogulatlanság és törvényesség látszatát. Úgy határoztak, a kérdés megvizsgálására törvénytudókat nevez­nek ki. A nemesek a „törvénytudó bölcs bizottság” előtt azzal érveltek, hogy a szabadságlevelet a fejedelem csupán kényszerből, a „nagyobb veszedelemtől félve, s a török szultán egész seregével állandóan fenyegető Szinántól való rettegés miatt” adta ki. Fő érvük azonban a szabadságlevélbe foglalt feltételek megszegése volt, ugyanis a közszékelyeknek a nemesek elleni fellépése semmissé tette magát a szabadságlevelet, s érvényen kívül helyezte a jobbágyság alóli felszabadítást.
A bizottság megvizsgálta mind a két fél által felsorolt érveket, s ezzel kapcsolatos véleményét az országgyűlés elé terjesztette. A bizottság összetételét vizsgálva nem férhetett kétség ahhoz, hogy kinek a javára fognak dönteni. Az országgyűlési határozat a székelyek érveit meg sem említette, csak a nemesi küldöttek ér­velésére támaszkodott. ők az ősi székely szabadságnál régebbieknek és erősebbeknek minősítették az adományok rendszerét. Az érvelés hamis volt, hi­szen a székely szabadságok régebbiek vol­tak a János Zsigmond és a Báthoryak által adományozott nemesi kiváltságleveleknél.
A határozat elfogadta a szé­kely főrendiek egy másik érvét is. E szerint a Báthory Zsigmond-féle szabadságlevél bizonyos feltételekhez volt kötve, amelyeket a köznép nem tartott be. Ez utóbbiak „az köztök való ne­mességnek házokra menvén kerteket, molnokat (malmokat) elvagdalták és elfoglalták, ta­vokat elvágták és meghalászták, szántó földe­ket, széna réteket elfoglalták, tilal­mas erdejeket levágták, szőlejeket ezenképpen elfoglalták, magok számokra megszedték, és egyéb efféle erőszakosságokat cselekedtek, melyeket őnekik eltőrni igen káros volt.”
A döntéshozók szerint a feltételek megszegése az egyezség hatályon kívül való helyezését is jelentette. Báthory Zsigmondot tehát azzal győzték meg a szé­kely nemesek, hogy szabadságlevelét kényszer­ből adta ki, azt tőle a közszékelyek erőszakosan, felkeléssel fenyegetve csikarták ki, s mi több, a kiállított szabadságlevélben foglalt feltétele­ket is megszegték. Az országgyűlésnek a székelyek szempontjából igazság­talan ítéletét kihirdették. A nagy véráldozat részükről hiábavalónak bi­zonyult. A székely nemesség az erdélyi rendek támogatásával szervezetten, céltudato­san lépett fel a székely jobbágyok felszabadí­tása ellen. Akik az 1595-ös hadjárat előtt jobbágyok voltak, újra uraiknak vagy a fejedelmi várak kapitányainak hatalma alá kerültek.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.