Ellenfelei letaszították a trónról Báthory Gábort

Garda Dezső 2019. október 06., 19:30

Belső ellenzéke többször is megpróbálta megbuktatni Báthory Gábort. Ez végül Bethlen Gábornak sikerült, aki a török Porta segítségével tért haza száműzetéséből, hogy elfoglalja a gyulafehérvári fejedelmi széket.

Ellenfelei letaszították a trónról Báthory Gábort
galéria
Politikájával Báthory Gábor maga ellen fordította az erdélyi rendeket Fotó: szoborlap.hu

 

(folytatás 37. lapszámunkból)

Erdély több vezető politikusa összeesküvést kezdeményezett 1610 tavaszán Báthory Gábor ellen. A március 25-re tervezett besztercei országgyűlésre tartó fejedelemmel az úton akartak végezni. A Kendi István kastélyában megpihent fejedelemhez Török János lovászt küldték be, hogy meggyilkolja, a fiatalember azonban mindent bevallott. Az összeesküvés egyik vezére, Kendi István azonnal elmenekült, de a fejedelem elfogatta az összeesküvés fő kezdeményezőjét, Komis Boldizsárt.

Kiderült, hogy az összeesküvést a kancellár és a székely főkapitány szervezte. Báthory Gábor 1610. július elején Kornis Boldizsár székelyek főkapitányt nagy nyilvánosság előtt lefejeztette.

Kendi István helyét Imrefi, míg Kornis Boldizsárét Bethlen Gábor foglalta el.

Szeben elfoglalása

Erdély fejedelme úgy értékelte, hogy Gyulafehérvár nem lehet biztonságos környezet számára, ezért Szebent akarta megtenni fővárosnak. Erre az alkalmat a szebeni országgyűlés szolgáltatta. Báthory Gábort a szebeniek ünnepélyesen fogadták, másnap viszont kénytelenek voltak végignézni, ahogy a fejedelem hadserege bevonul a falak közé. A csel egyszerű volt: maga Báthory állt a felvonóhídra, így nem merték felhúzni az őrök, amikor a vár alatti bokrokból előbújó katonaság közeledtét látták. Báthory mintha csak seregszemlét tartott volna, elvonultatta maga előtt a hadsereget. A szászok büszkesége ágyúlövés nélkül jutott a kezére.

Mivel a rendek ellene szegültek, Báthory a Kendi-féle összeesküvésben való részvétellel vádolta meg őket. Miután a szászok központját fejedelmi várossá nyilvánította, 1610 karácsonyának másnapján elindult az új székvárosból Havasalföldre. A „szász egyetem” székhelyének elfoglalása nagy sérelmet jelentett a szászok szemében. Autonómiájuk önkényes megsértése felháborodást keltett a korabeli erdélyi közéletben is.

Havasalföldi hadjárat

Báthory Gábor dicsőséges hadjáratra számított a Kárpátokon túl, katonai ütközetre azonban nem került sor, mivel Radu Şerban havasalföldi vajda Moldvába, onnan pedig Bécsbe menekült. Báthory fegyveres összecsapás nélkül jutott el a román vajdaság fővárosáig, Târgovistéig, ahol kikiáltatta magát Havasalföld fejedelmének. 18 fős küldöttséget küldött Konstantinápolyba: küldöttsége nagyszabású tervet terjesztett elő, amely szerint e hadjárat lett volna az első lépés a Lengyel Királyság elfoglalásához. A küldöttség tagjai azt állították: ha a Porta jóváhagyja a fejedelem tervét, Báthory Gábor személyében az oszmán birodalomhoz hű királyt juttathatna Lengyelország trónjára.

A törökök nem mentek bele a fejedelem elképzelésébe, hanem hazatérésre szólították fel. Báthory két hónapi távollét után tért vissza Erdélybe, de győzelmének látszatát igyekezett fenntartani: Bethlen Gábor kis csapattal Târgoviştében maradt, hogy az új vajdát fogadja, és szerződést kössön vele. A beiktatás után Bethlen is hazatért. Radu Şerban, Havasalföld volt vajdája hiába kért segítséget II. Mátyás magyar királytól, a lengyelektől és az oszmán Portától: az új vajdát, Radu Mihneát egy nyárra tudta eltávolítani, a Porta embere szilárdan tartotta magát. Moldvában a trónt Ştefan Tomşa vajda foglalta el. A két román fejedelemség fölött a Porta hatalma teljesen megerősödött.

Báthory kalandor politikája utat nyitott a török beavatkozáshoz. Előbb a budai és a temesvári basa rontott Erdélyre.

Őket ugyan a Porta visszarendelte, megjelenésüknek mégis komoly következménye lett. A török támadás a hajdútelepüléseket érintette, ezért a hajdúk hazavonultak, útközben nagy pusztítást végeztek. A fejedelem nem tudott újabb hadjárattal járó zsákmányt ígérni nekik, és a zsoldjukat sem volt miből kifizetnie. A Barcaságba rendelte őket, hogy Brassót rohanják le, miközben az Erdélyen végigvonuló hajdúsereg mindenhol fosztogatott.

Színre lépő oszmán seregek

Báthory Gábor 1611 júniusában érkezett a Barcaságba, Imrefi kancellár a fejedelem bebocsátását kérte a szász városba, amit Brassó elöljárói megtagadtak. A brassóiak Radu Şerban volt havasalföldi vajdától reméltek katonai támogatást, aki Weiss főbírónak régi személyes ismerőse volt. A szász város lakói követeket küldenek hozzá. Radu Şerban készséggel megindult zsoldosaival, hogy Báthoryn bosszút álljon. Jól ismerte a Havasalföldről Erdélybe vezető átkelőket. Báthory katonái a megszokott úton, Törcsvárnál lesték, ő azonban a pásztorok ösvényein, a havasokon át lepte meg ellenségeit. Egynapos brassói pihenő után szembe találta magát a fejedelem hadaival, Radu Şerban győzelme azonban nem volt teljes. Megfutamította ugyan a fejedelmet, megsemmisítette Imrefi seregét, de Báthory Gábornak lehetősége volt Szeben várába visszavonulni.

Radu Şerban Báthory után vonult seregével. A királyi Magyarországról segítségére érkezett Forgách Zsigmond kassai főkapitány, aki a nádor engedélye nélkül hozta hadait Erdélybe. Radu Şerban és Forgách Zsigmond együtt ostromolták Szebent. Báthory Gábor pénzszűkében megsarcolta a várost, a fizetni képtelen elöljárókat pedig börtönbe vetette. Zsarolásának meg lett az eredménye, mert Nagy András hajdúvezért vissza tudta csalogatni magához, és elküldte a királyság területére hajdúkat toborozni. Közben Bethlen Gábor is segítséget kér a szomszédos török parancsnokoktól.

1611 kora őszére Erdélyben nagyon zavaros helyzet alakult ki.

Omer boszniai pasa hadai elől Forgách Zsigmond és Radu Şerban is csata nélkül elmenekült. Az Erdély felé tartó török hadak egy részével Mihnea visszament Târgoviştébe. Forgách Zsigmond hadait az éhség és a hideg tizedelte meg. Kassára fegyvertelen, lerongyolódott csapatokkal tért haza.

Báthory időleges győzelme

A Brassóba menekült nemesi ellenzék a Portához fordult segítségért. Az egykori hajdúkapitánnyal, Ghiczy Andrással egyezkedtek, akit Báthory András fejedelem 1611 őszén Konstantinápolyba küldött a Forgáchék elleni segítséget megköszönni. A fejedelmi követ Brassóba csatlakozott az ellenállókhoz, és már az ők megbízottjukként érkezett Konstantinápolyba. Panaszleveleket és bizonyító iratokat vitt magával, amelyekben az ország három nemzete nevében kérték a zsarnok fejedelem eltávolítását.

A brassói ellenállók tovább szervezkedtek. Weiss Mihály brassói bíró nyíltan felmondta, Báthory Gáborral szembeni alattvalói kötelezettségét. A segítség azonban lassan érkezett. Az aggastyán Murád pasa nagyvezír augusztusban meghalt, utódja, Naszuh pasa még nem tért vissza a perzsiai hadszíntérről Konstantinápolyba. Ghiczy azonban így is megszerezte a dívány döntését: Báthory helyett őt nevezték ki erdélyi fejedelemnek. Mint évek óta mindenki, a fejedelemségért cserébe Ghiczy is megígérte Jenő és Lippa várának török kézre adását és 15 ezer arany adó befizetését.

A Portán kapott ígéretekről Ghiczy értesítette az erdélyi ellenzéket. Báthory Gábor az 1612. júniusi országgyűlésen a török elleni harc, azaz a Magyar Királysághoz való csatlakozás gondolatát erőltette, a rendek azonban ellenálltak. Nem voltak hajlandók a háború mellett szavazni. Báthory 1612. október 15-én leverte a szászokkal szövetséges trónkövetelő Ghiczy támadását. A csatában Weiss főbíró is elesett, emberei szörnyű veszteségek után vonultak vissza Brassó falai mögé.

A fejedelem hatalmát megerősítette a diadal: a novemberi országgyűlésen kiközösítette az ellenzék vezetőit, köztük Bethlent is.

A fejedelem keresztülvitte a bécsi szövetségi tárgyalásokra küldendő biztosok megválasztását, a rendek kívánságának megfelelően kijelölték a Portára bocsátandó követeket.

A II. Mátyással folytatott tárgyalások során a józanabb erdélyi követek tiltakoztak a titkos pontban megfogalmazottak ellen. A szövegben rögzítették: sem Báthory Gábor, sem utódai nem fognak a töröknek segítséget nyújtani a királyság elleni esetleges támadásnál. Ezzel a titkos ponttal megtörtént Erdélynek a Habsburg oldalra való átállása.

Bethlen Gábor kerül hatalomra

Bethlen Gábort konstantinápolyi tájékozottsága nélkülözhetetlenné tette Báthory számára. A Porta jóváhagyásának megszerzése fejedelemé választásához igen nagyra emelte őt az uralkodó szemében. Imrefi halála után őt tekintették a fejedelemség első emberének. Amikor azonban a Habsburg-orientáció gondolata uralkodott el a fejedelem terveiben, Bethlen fokozatosan feleslegessé vált. Egy idő után Báthoryban Bethlen Gábor meggyilkoltatásának terve is felmerült. Amikor ez Bethlen tudomására jutott, 50 emberével elmenekült, és sorra látogatta a hódoltságbeli méltóságokat. Temesváron Zülfikár pasával tárgyalt, utána Kanizsára ment, ahol Szkender pasa terveinek aktív pártfogója lett. Végül a hódoltságbeli főtisztek közül rangban az elsőt, a budai helytartót látogatta meg. Ilyen előkészítés után ment Bethlen Gábor Drinápolyba, ahol éppen a szultán és a nagyvezír is tartózkodott. 1613 márciusában a díványban eldöntötték, hogy Bethlen Gábor lesz az új erdélyi fejedelem, és április végén meg is kapta az uralkodói jelvényeket. Több török főtiszt, valamint a két román vajda is parancsot kapott, hogy bevigyék Erdélybe. Nem sokkal később érkeztek a Portára Báthory Gábor emberei, de már nem tehettek semmit.

A török csapatok szeptember elején már Erdélyben voltak, október 3-án ért Gyulafehérvárra Ali budai pasa. Körülbelül nyolcezren jöttek, hogy Bethlen Gábornak megszerezzék Erdély fejedelmi székét. Bethlen azonban nem akart fejedelem lenni a rendek választása nélkül, erre a török szerdár összehívta az országgyűlést, és ötnapos határidőt szabott a választásra. 1613. október 23-án Bethlen Gábort a rendek Erdély fejedelmévé választották.

 

Báthory Gábor halála
Báthory Gábor Nagyváradon tartózkodott a törökök által felügyelt gyulafehérvári hatalomátvétel idején. Négy nappal Bethlen Gábor megválasztása után a Ghiczy által felbérelt hajdúk meggyilkolták és testét a Pece-patakba vetették.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport