Az Árpád-ház kihalása

Garda Dezső 2017. október 30., 20:56

A történészek többsége egyetért abban, hogy III. András volt az utolsó Árpád-házi királyunk. A korán elhunyt magyar uralkodó több kísérletet is tett hatalmának megszilárdítására, de ez tartósan mégsem sikerült. A folytatás az Anjou-udvarra várt. 

Az Árpád-ház kihalása
galéria
III. Endre király (XVI. századi festmény a bécsi császári udvari múzeumban)

(folytatás 41. lapszámunkból)

Mária királyné 1292. január 6-án ünnepélyes külsőségek között Magyarországot fiára, Martell Károly salernói hercegre bízta, aki felvette a Magyarország királya címet. A névleges uralkodó az Andrástól elpártolni hajlandó magyar főurak számára hűbérbirtokokat kezdett el adományozni. Ezzel a módszerrel az Anjou-udvar megtalálta a magyar tartományurak megnyerésének eszközét.

A magyar birtokjog nem ismerte a nagy hűbéresi státuszt, de az Anjouk jól megértették, hogy voltaképpen ez a státusz az, amelynek elérését egy tartományúr reális célként tűzhette ki maga elé.

Ezzel ugyanis gyakorlatilag törvényesítette hatalmát. Így kapta hűbéradományként az Anjouktól többek között Kőszegi Iván Vas és Sopron megyét, Subic Pál Horvátországot és IV. István Dragutin –Árpád-házi Katalin férje –a szlavón hercegséget.

Az Anjouk nem voltak birtokában az adományozott területeknek, de az adomány ténye már elégnek bizonyult ahhoz, hogy az adományozottak szembeforduljanak a törvényes uralkodóval. Elsőként a III. Andrást trónhoz juttató Kőszegiek lázadtak fel, akik az átpártolással váraik leromboltatását akarták elkerülni. A Kőszegiek ellen haddal induló uralkodó kellő erő hiányában nem ütközött meg Kőszegi Ivánnal. Ezt követően az uralkodó és a lázadó főúr békét kötött egymással. A békekötés után azonban a visszafelé vonuló királyon rajtaütött Kőszegi serege, és az uralkodót kíséretével együtt foglyul ejtette. Az ország koronás ura ismét fogollyá vált. Bár III. András rövid időn belül kiszabadult, a merényletet nem követte bosszú, és Kőszegi Iván ispáni méltóságait is megtarthatta.

András király a következő években többször is megpróbálkozott uralkodói hatalmának megerősítésével. Arra törekedett, hogy a látszólag királyhűséget mutató főurakkal vegye körül magát.

Az 1295–1300 közötti időszak a királyi hatalom megerősítésének ismétlődő próbálkozásaival telt el. Uralkodása alatt körvonalazódott a Kőszegiek és Csák Máté tartományúri hatalma. III. András királyi erejének megerősödéséhez hozzájárult Martell Károlynak az 1295-ben bekövetkezett halála. Ezt követően az Anjouknak a magyar főurak lázadásait biztató tevékenysége rövid időre szünetelt.

III. András és a Habsburgok

1292-ben német királlyá választották Nassaui Adolfot. A német trón megszerzésére törekvő Habsburg Albert céljai elérésére támogatókat keresett. III. Andrásnak is támogatókra volt szüksége a Kőszegiekkel szemben főleg azért, mert a magyar tartományúr birtokainak jelentős része Ausztria szomszédságában terült el. A kölcsönös érdek hozzájárult az akkor még osztrák és stájer herceg Habsburg Albert és a magyar király szövetségéhez. Ennek megerősítésére a magyar uralkodó 1297-ben feleségül vette Albert leányát, Ágnest. III. András első felesége, Fennena ugyanis 1295-ben meghalt. A szövetség értelmében Albert herceg támogatta Andrást a Kőszegiek elleni harcokban. Cserében Habsburg Albertet magyar csapatok segítették az 1298. július 2-i göllheimi csatában, amelyben Nassaui Adolf elesett. Ez a győzelem Albert herceget hozzásegítette a német királyi trón megszerzéséhez.

A pesti országos gyűlés

Belpolitikai téren III. Andrásnak nem sikerült érvényesítenie külpolitikai sikereit hatalma megszilárdításában. Számára komoly veszteséget jelentett Lodomér esztergomi érseknek 1298 januárjában bekövetkezett halála. Az új érsek, Bicskei Gergely nyíltan a pápa és a nápolyi Anjouk magyarországi érdekeit támogatta. András király hatalma megszilárdítására mégis segítséget kapott a papság egy részétől. 1298. augusztus 5-én a Bolognában tanult jogtudós, János kalocsai érsek vezetésével országos gyűlést szerveztek Pesten. A pesti domonkosok kolostorában tartott gyűlésnek fő célja az volt, hogy megerősítse a királyi hatalmat az anarchiával szemben. A gyűlésen megfogalmazott határozatokat dekrétum kiadása követte, amelyet a történészek András második törvénykönyvének neveznek. E fontos megbeszélésen nem jelent meg sem Bicskei Gergely esztergomi érsek, sem a királyi hatalommal szemben álló tartományurak. A gyűlésen megállapították, hogy az 1290-es határozatokból szinte semmi nem valósult meg. Az uralkodót lagymatagsággal vádolták, akinek határozatlansága miatt nem lehetett a korabeli döntéseknek érvényt szerezni.

A gyűlés jelentős jogászi reformmunkálatokat valósított meg. Pontosították a hatalmaskodás fogalmát, s megfogalmazták, hogy jogi úton hogyan kell fellépni ellene.

A gyűlésen jelenlévők egyúttal kötelezték a királyt az általuk megfogalmazott reformok végrehajtására. A történészek egy része szerint a gyűlés határozatait áthatotta a rendiség szemlélete. Szerintük e határozatok gyakorlatilag az Anjou-kori fejlemények előzményének tekinthetők.

III. Andrásnak a rendi reformjavaslatok gyakorlatba ültetéséhez katonai erőre lett volna szüksége. A pesti gyűlés ennek biztosítására azonban nem tett javaslatot.

Rövid időre megerősödik a királyi hatalom

III. András a pesti gyűlés után szokatlan lépésre szánta el magát: öt bárójával –Ákos István országbíróval, Balassa Demeter zólyomi és pozsonyi ispánnal, Rátót Domokos tárnokmesterrel és a nádorrá kinevezett Aba Amadéval –magánjogi szerződést kötött. E szerződések semmiben nem különböztek a Nyugaton szokásos hűbérszerződésektől. A kiszemelt bárók maguk is kisebb tartományúri hatalommal rendelkeztek, és a szerződés segítségével szembefordíthatóak voltak a két legnagyobb tartományi főnemes hatalmával: Csák Mátééval és a Kőszegiekével. A király a rendi reformjavaslatok végrehajtásához szükséges erőt úgy biztosította, hogy megkezdte a nagyhűbéresi rendszer kiépítését. A magyar társadalomban –más országoktól eltérően –a rendi és a hűbéri törekvések egyszerre jelentkeztek a 13. század végén.

Az új alapokon megerősített királyi hatalomnak sikerült behódolásra kényszerítenie fő ellenfeleit. 1299 első felében Kőszegi Miklós és Kőszegi Henrik, majd 1300-ban Kőszegi Iván és Csák Máté is elismerte III. András hatalmát.

Bár a királynak tett hűségeskük nem voltak őszinték, mégis jelezték az erőviszonyok megváltozását és az 1298-ban bevezetett reformok életképességét.

III. András halála

1299-ben ismét megélénkültek az Anjou-diplomáciának a magyar trón megszerzésére tett erőfeszítései. Az új királyjelölt, Martell Károly fia, Caroberto volt. Az Anjouknak a tengermelléki Subicokat sikerült megnyerniük ügyüknek. II. Károly nápolyi király 1300 augusztusában Magyarországra küldte unokáját. III. András értesült az országába való érkezéséről, de nem törődött vele. Annak okát nem ismerjük, hogy miért nem indult a király a lassan észak felé vonuló Károly Róbert ellen. Feltehetően bízott saját növekvő erejében és az időközben német királlyá választott Albert támogatásában.

III. András 1301. január 14-én váratlanul elhunyt. A kortársak mérgezésre gyanakodtak, más vélemények szerint valamilyen gyorsan ölő betegség okozta halálát. Előzőleg anyja, Tomasina halála törte meg lelkileg az uralkodót. 1301. január 13-án még adományozott a margitszigeti apácáknak, de egy nappal később bekövetkezett a halála.

Uralkodásának értékelése

Az utolsó Árpád-házi magyar uralkodót halálakor az Ákos nemzetségbéli István nádor így búcsúztatta 1303-ban: „meghalt András, Magyarország jeles királya, az utolsó aranyágacska, amely atyai ágon Szent István királynak, a magyarok első királyának a nemzetségéből, törzséből és véréből sarjadt. Halálát, mint Rachelét siratván meg, az ország népei azon gondolkodtak: hogyan és miképpen találhatnának maguknak az isteni kegyelem gondoskodása folytán a szent királyok véréből származó új uralkodót.”

A történészek egybehangzó véleménye szerint uralkodása alatt András mindvégig méltó volt a magyar koronára.

Nem az ő hibájának tekinthető, hogy a válság leküzdésének módját csak az utolsó években találta meg, és 1298-ban a pesti gyűlésen megfogalmazott, a királyi hatalom megerősítését célzó programot korai halála miatt már nem tudta elvégezni. E feladat elvégzése az Anjou család nápolyi ágából származó, akkor még alig tizenhárom éves Carobertora várt, aki András halálakor Dalmáciában várakozott, és akiről a magyarok túlnyomó része úgy gondolta, ő Magyarország legnagyobb ellensége.

Egy korszak vége

III. András Árpád-házi származásával kapcsolatban a történészek egy szűk csoportjának a mai napig kétségei vannak. Azonban nem rendelkeznek olyan bizonyítékokkal, amely elméletüket hitelessé tenné. Szerintük 1290. július 10-én Körösszeg mellett nemcsak IV. László élete ért véget, hanem egyben a nagy múltú dinasztia is kihalt. A történészek döntő többsége –a korabeli források alapján –III. Andrást az Árpád-dinasztiából származónak tekinti, és a dinasztia fiúágának kihalását is III. András halálának napjában adja meg.

Valószínű, a dinasztiának voltak olyan törvénytelen fiúági leszármazottai, akikről semmilyen forrás sem emlékezett meg. Az Árpád-ház férfiágának továbbélését azonban cáfolja az a tény, hogy közülük 1301 után senki sem próbálta jogos örökösödési igényét Árpád-házi leszármazotként érvényesíteni.

III. András egyetlen gyermeke, Erzsébet hercegnő 8 éves volt apja halálakor. Erzsébet azonban zárdában élte le apja halála utáni éveit. Nem ment férjhez, nem született gyermeke. Negyvenöt esztendőt élt, 1338. május 6-án hunyt el.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport