Újra oszmán és Habsburg közpréda Erdély

Garda Dezső 2019. augusztus 16., 09:37 utolsó módosítás: 2019. augusztus 16., 09:41

Az 1600-as évek eleje Erdély egyik legnehezebb időszaka volt. A Habsburgok hihetetlen pusztítást végeztek, az oszmán Porta által támogatott fejedelemség gyengének bizonyult Basta seregeivel szemben.

Újra oszmán és Habsburg közpréda Erdély
galéria
Székely Mózes erdélyi fejedelem mellszobrát 2013-ban avatták fel Felsősófalván. Az egyedüli székely fejedelem sem tudott megbírkózni a Habsburg fölénnyel Fotó: Thomas Campean

(folytatás 30. lapszámunkból)

Az erdélyi fejedelemség lakossága – az 1599 óta éveken át tartó rossz termés, a pusz­tító pestis, a marhavész és egyéb csapások miatt – nem tudta megrázkódtatások nélkül elviselni a háborús terheket. Basta generális egyik jelentésében írta, hogy Erdélyből nem folyik be évi 100 ezer forintnál több adó, viszont a fejedelemség török elleni védelme és a kormányzat költségei meghaladják az évi 300 ezer forintot. A Habsburgok számára tehát igen költséges volt erdélyi uralmuk fenntartása, ennek ellenére mindent elkövettek hatalmuk kiépítésére: kifosztották, és esetenként legyilkolták Erdély magyar lakosságát.

Az erdélyi magyarság szörnyű helyzetét látva Báthory Zsigmond a goroszlói csata után teljesen föladta korábbi, önállónak tekinthe­tő politikai vonalát, és visszakönyörögte magát a Porta kegyeibe.

Mivel a fejedelem elismerte Erdélynek az oszmán birodalommal szembeni vazal­lusi státusát, a szultán parancsot adott a török–tatár csapatoknak, és a török hűségbe visszatért román vajdáknak Báthory Zsigmond katonai megsegítésére. Zsigmond a török–tatár segédhadakkal negyedszer is visszatért Erdélybe, mialatt Basta serege harc nélkül, de változatlanul rabolva kivonult Erdélyből.

Báthory Zsigmond újabb szabadságlevele

Báthory Zsigmond 1601 végén a székely köznép felé fordult. Ezt közvetlenül a goroszlói csatavesztés után is megkísérelte, amikor kiált­ványban tudatta a székely köznéppel: tiszteletben fogja tartani régi szabadságát. Ígéretei akkor nem találtak egyöntetű fogadtatásra, hiszen a székelyeknek csak egy része csatlakozott Zsigmondhoz. A marosszékiek és a csíkszékiek akkor Basta generális mellett kötelezték el magukat. Nem sokkal később a marosszékiek is elpártoltak a Habsburg hadvezértől, és Basta mellett csak a csíkiak tartottak ki.

Báthory nem csupán az erő alkalmazásával kívánta maga mellé állítani a székelyeket. 1601. december 31-én oklevelet adott ki a régi szabadságjogaik visszaállításáról.

Az oklevél külön kiemelte korabeli bátorságukat, amikor a Habsburgok fenyegetései ellenére is ragaszkodtak Zsigmondhoz. Katonai érdemekért kiemelte őket a póri állapotból: kivette őket a nemesek és más hatalmasságok uralma alól, és a szabadosok rendjébe iktatta. Fölmentette őket az adófizetés alól. Cserében viszont arra kötelezte, hogy ők és utódaik a fejedelem parancsára felfegyverkezve vegyenek részt a táborozásokon. Oklevelében azt is kiemelte, hogy hadakozás idején a lovas szabado­sok és ivadékaik kötelesek jó lóval, karddal (hegyes tőrrel), kopjával, dárdával, páncéllal, vas mellvédővel, sisakkal és pajzzsal, a gyalogosok pedig puskával és egyéb hadiszerszámmal felszerelve hűségesen szolgálni.

Fogy a levegő az erdélyi fejedelem körül

Báthory Zsigmond fejedelemségének fenn­maradása azon múlt, mekkora katonai segítséget kaphat a törököktől. A nagyvezér 1601 végén a következőket jelentette Nándorfehérvárról a szultánnak: „mellettünk valójában nincsen senki. Nincs ember a környéken, aki a szolgálatot ellátná." Zsigmond mellé Bektas pasát csupán 2000 katonával tudta küldeni, ám ahhoz hogy 1602-ben is megtarthassák Erdélyt, nagyobb segítségre volt szükség. Zsigmond fizetetlen katonái egyre elégedetlenebbek voltak.

Uralmát csupán az hosszabbította meg 1602 nyaráig, hogy Bastának is ke­vés katonája maradt, zömében fizetetlen katonanép, a dúló-fosztogató hajdúsereg. Emiatt alkudozott Basta generális Zsigmond fejedelemmel és engedélyezett többszöri fegyverszünetet.

A Habsburg-hadvezér az erdélyi fejedelemség teljes visszaszerzésére törekedett. 1602 júniusában kiadott levelében kegyelmet adott mindazoknak az erdélyieknek, akik készek voltak visszatérni a „magyar király”  Rudolf Habsburg császár hűségére.

Basta ajánlata, valamint Székely Mózes 1602. júli­us 2-i tövisi csatavesztése nehéz helyzet elé állította az erdélyi fejedelemséget. Báthory július 3-án kétségbeesetten ezt írta Déváról egyik alvezérének: „Uram, nem jó itt nekem az megbódult, becstelen kurvafiak kö­zött lenni, jöjjön hamar kegyelmed, mehessek oda Basta uramhoz. De úgy jöjjön, hogy annyian legyenek, hogy bátorságos legyen az odamenetel.”

Új fejedelmet nevez ki a Porta

A székely köznép, bár örömmel fogadta Zsigmond szabadság­levelét, ahhoz erőtlen volt, hogy megoltalmazza Báthory trónját Basta és a Habsburg uralkodóhoz ragaszkodó Radu havasalföldi vajdával szemben. Nagy Szabó Ferenc szerint a székelyek vonakodtak Zsigmond hívó sza­vára nagy számmal a táborába menni. Székely Mózes hada július 2-án Váradjánál, a Maros-hídnál súlyos vereséget szenvedett a Basta seregeivel vívott csatában. 1602 végén Erdélyt – Görgény várának kivé­telével – ismét a Habsburg hadak uralták.

Erdély újbóli elvesztése kapcsán Jemicsi Hasszán nagyvezér arra próbálta rábeszélni a szultánt, egyezzen bele, hogy Erdély a bécsi király, Rudolf kezébe maradjon.

Az oszmán uralkodó azonban arra hivatkozott, hogy „Erdély fölöttébb közel van hozzánk”, ezért ragaszkodott hozzá, hogy Tündérországban a törököknek alárendelt fejedelem uralkodjon. Az adott körülmények között erre a tisztre a Porta Székely Mózest tartotta a legalkalmasabbnak. A székely lófőnek az 1603 áprilisában történő fejedelemmé választásában a székelység megnyerésére irányuló törekvése volt a fő ok. 

A Porta által 1603-ban kinevezett fejedelemről, Székely Mózesről Szamosközy István ezt írta: „1553-ban született, jó megjelenésű, a közepesnél ma­gasabb termetű, szikár alkatú, szakállas férfiú az akkori viszonyok közt hiányos műveltségűnek számított. Jelentős székely lófőcsaládban szü­letett Udvarhelyszéken. Fiatal korában sókereskedéssel foglalkozott, de indulatos természete miatt katoná­nak állt. Kitüntette magát Báthory István 1575-ös, Bekes Gáspár elleni háborújában, majd az oroszországi harcokban, ahol a kor híres magyar katonájának, Bornemissza Jánosnak a parancsnoksága alatt küzdött. Ám itt is megölt két előkelő nemest, s csak meneküléssel menthette életét. Később a király megkegyelmezett neki és Erdélyben gazdag jó­szágokkal halmozta el. A tizenöt éves török elleni háború harcaiban kezdettől fogva részt vett. Tudjuk, hogy 1596-ban Zsigmond fejedelem udvari lovagjaként 40 lovasra kapott fizetést. 1599 végétől előbb Mi­hály vajdát szolgálta, majd szembefordult vele és újra Zsigmond fejedelem ügyét támo­gatta. Amikor Mihály vajda véglegesen elhagyta Erdélyt és Prágába távozott, Szé­kely Mózes török földre menekült. Itt megbecsülték a jeles katonát.”

Székely Mózes veresége

Székely Mózes fegyverbe szó­lította a székelyeket is. A székelység ismét vá­laszút elé került. Az 1602 nyarán diadalmaskodó Basta tábornagy elis­merte és megerősítette a Báthory Zsigmondtól kapott szabadságjogai­kat és összeíratta őket. Ekkor mintegy 10 ezer hadra fogható székely tett es­küt a Habsburgoknak. Bár igyekezett kedvezni a székelyeknek, Basta mégsem vette figyelembe a saját tisztjeikhez való ragaszkodását: szabad választási jogukat megsértve idegen tiszteket nevezett ki föléjük.

Sérelmeik miatt a székelyek Székely Mózes Erdélybe való betöré­sekor többen készen álltak csatlakozni hozzá. De csak egy részük pártolt át hozzá.

Sokan megmaradtak Basta szolgálatában. A Habsburg tábornagy 1603. április végén azt írta Szamosújvárról, hogy naponta várja a hozzá hű székelyek érkezését.

Az 1603. július 17-i Brassó melletti csatában Basta szövetségese, Radu havasalföldi vajda szétverte Székely Mózes hadait. A csatában a székely fejedelem is elesett. Mindkét oldalon harcoltak a székelyek. Emiatt Rudolf csá­szár augusztus 30-i rendelkezésében utasította Bastát: tegyen különbséget a Habsburgokkal szemben hűtlenné vált és a császárhoz hű maradt székelyek kö­zött. Az előbbieket büntesse meg szigorúan, viszont az utóbbiakat jutalmazza meg méltó módon. A császár kérte az idegen kapitányok kinevezését a székelyek fölé, ami viszont bántotta a székelye­ket.

Báthory Zsigmond halála

Radu vajda Brassó melletti győzelme után Basta azonnal visszatért Erdélybe. Vallon zsoldosai minden emberi mértéket meghaladó pusztítást végeztek. A Habsburg tábornok szeptember elejére összehívta Dévára az országgyűlést. Kijelentette, hogy mindenért, ami történt, az erdélyiek a felelő­sek, ezért kötelezte a nemességet, hogy büntetésképpen rója le vagyona negyedrészét. Azoktól, akik távol maradtak a gyűlésről, vagy Székely Mózes pártján álltak, vagyonukat hűtlenség címén elkobozta. A városok önkormányzatát eltörölte, az ún. „hűtlen” városokban csak a katolikus val­lás gyakorlását engedélyezte. Az elkeseredés és a nyomor általánossá vált Erdélyben.

A fejedelemség számára megmentést jelentett a Bocskai István által vezetett Habsburgok elleni felkelés.

Báthory Zsigmond 1603-tól Csehországban a császár kegyelemke­nyerén élt, Rudolf azonban nem tartotta be ígéretét, hogy papi pályára se­gíti. 1605 februárjában arra akarta rávenni, hogy távolítsa el az erdélyi fejedelemség éléről Bocskai Istvánt. Báthory erre nem vállalkozott, ezért 1611-ben fel­ségárulással vádolták meg, és a prágai vár Hradzsin börtönébe vetet­ték, ahol 14 hónapig raboskodott. A világtól elvonultan, magányosan halt meg 1613. március 27-én a csehországi Liabahovice nevű kisvárosban.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport