Újra itthon Izabella királyné és János Zsigmond

Garda Dezső 2019. február 28., 10:20 utolsó módosítás: 2019. február 28., 10:23

Izabella királyné és fia, János Zsigmond lengyelországi száműzetése pár évig tartott. A Magyar Királyság keleti részeinek kormányzása a török szultán nyomására visszakerült a Szapolyai család kezébe. Béke mégsem lett, mert Erdélyt hol a török, hol a Habsburg fosztogatta.

Újra itthon Izabella királyné és János Zsigmond
galéria
János Zsigmond nehéz történelmi időszakban volt a Magyar Királyság keleti részének a kormányzója

(folytatás az 5. lapszámból)

Izabella királyné Kassán tartózkodott, amikor értesült az általa gyűlölt barát haláláról. Amikor megtudta a gyilkosság körülményeit, mégis megsiratta Martinuzzi Fráter Györgyöt. A királyné abban reménykedett, hogy lehetősége lesz Erdélybe visszatérni, de Habsburg Ferdinánd katonái arra kényszeríttették, hogy mielőbb hagyja el Kassát és utazzon Oppelnbe. Végül 1552 januárjában indultak útnak a Ferdinánd király által kijelölt helyre. A királynét és fiát Krakkóban Zsigmond Ágost lengyel király, Izabella testvérbátyja fogadta február 9-én. Izabella elküldte tiszttartóját Oppelnbe, a Habsburg uralkodó által a trónért adományozott birtokok számbavételére. A birtokok meglehetősen rossz állapotban voltak, 1552 márciusában a királyné és gyermeke mégis odautaztak, és amikor meggyőződtek arról, hogy a hely alkalmatlan a berendezkedésre, visszatértek Lengyelországba.

Török bosszúhadjárat

A szultán büntetőháborút rendelt el Erdély és a Tisza-mente ellen. Habsburg Ferdinánd nem tudott hathatós segítséget nyújtani a keleti országrésznek, így a szultán megtorló hadjárata során elesett Veszprém, Temesvár, Szolnok, Lippa, Lugos és Karánsebes. Egyedül a Dobó István által védett Eger vára tudta megállítani a győzelmesen előretörő oszmán hadsereget.

Az 1552-es évi vereségek után következett a török hatalom nyílt beavatkozása Erdély ügyeibe.

Szultáni fermánok, a román fejedelmek és a határ menti török bégek levelei utasították az erdélyieket Izabella és János Zsigmond visszahívására. A török támadástól rettegő erdélyi diéta tagjai 1552-ben úgy határoztak, tovább fizetik a szultánnak az évi 10 ezer forintos adót.
A Habsburg Castaldo tábornok zsoldos katonái a törökökkel szembeni konfrontációtól távol tartották magukat. Ezzel szemben kirabolták és fölgyújtották a jelentősebb erdélyi városokat. A generális közben megölette Petru Rareș moldvai vajdát. 1553 elején Ferdinánd király hazarendelte a zsoldossereget. Az idegen sereg nélkül könnyebb volt Erdélyben rendet tenni.
A szultán nem mondott le Erdély feletti hatalma visszaszerzéséről, s 1554 nyarán a török hadak ismét megjelentek Magyarországon. Ezzel egyidőben a török fővárosból utasítás érkezett Erdély három nemzetéhez, amelyben a szultán a Szapolyaiak visszahívását követelte. Jóindulata bizonyításáért II. Szulejmán Lugost és Karánsebest visszaadta Petrovics Péternek. A Habsburg uralkodó vereségének a beismerését bizonyítja az a tény, hogy 1555 elején a királyi megbízottak fizették be Erdély adóját a Porta kincstárába, és vállalták egy újabb békekötés lehetőségét az oszmán birodalommal. A szultán azzal a feltétellel fogadta el az ajánlatot, ha a Habsburgok elhagyják Erdélyt.

János Zsigmond nevelői

Míg Petrovics Péter 1553-ban visszatért Magyarországra, és megkezdte politikai manővereit János Zsigmond hazahozatala érdekében, Csáky Mihály végig az ifjú uralkodó mellett maradt a lengyelországi évek alatt, és nevelői feladatra vállalkozott az ifjú János Zsigmond mellett. Igyekezett az ifjút felkészíteni a jövendő uralkodásra. ő tanította meg János Zsigmondot magyarul írni. Csáky mellett a híres lengyel humanista, orvos és teológus, Albertus Novicampianus (Wojciech Nowopolski) is oktatta az ifjút. Novicampianus főleg a római katolikus hitre tanította, de ő ültette el benne a teológiai elmélkedés iránti érdeklődést. A lengyel tudós tanításainak János Zsigmond főleg az 1560-as évek hitvitáiban vette hasznát.

Izabella erdélyi uralkodása

Az ifjú Szapolyai János és Izabella királyné kíséretével a Vereckei-szoroson keresztül érkeztek a magyar térségre, ahol az erdélyiek ünnepélyes fogadóbizottsága várta őket. A küldöttséget az akkor még ifjú somlyói Báthory István vezette. Báthory a királyi családot az erdélyi három nemzet nevében köszöntötte. A szultáni hatalmat a fogadáskor a mintegy kétszáz főnyi oszmán haderő jelképezte. Az ifjú Szapolyai kíséretével 1556. október 22-én vonult be Kolozsvárra. Az 1556. novemberi erdélyi országgyűlés ismét hűséget tett János Zsigmond választott királynak. Nagykorúságáig a kormányzást és a pénzügyek irányítását a királynéra bízta.
Balassa Menyhárt és Petrovics Péter vezetésével 1557 tavaszán a Szapolyai-pártiak sorra foglalták vissza a még Habsburg-hívek kezén lévő várakat. Nagyvárad királyi védői 1557 áprilisáig tartották a Habsburgok birtokában az erődítményt. Az 1557-es év folyamán a felső-magyarországi főurak is János Zsigmond oldalára álltak, és jelentős területekkel gyarapították az ifjú uralkodó fennhatósága alatti országrészt.
Izabella királyné 1559-ben bekövetkezett haláláig kormányozta Erdélyt. A kormányzásban legfőbb tanácsadója és segítőtársa a Lengyelországból vele hazatérő Csáky Mihály volt.
Hároméves kormányzása alatt királynéi udvartartást alakított ki a gyulafehérvári püspöki palotában. A külországi követeket Izabella királyné fényes külsőségek közepette fogadta. 1557-ben megpróbálkozott a János Zsigmond és a francia királylány házasságát célzó tárgyalások újrakezdésével. A frigy feltétele azonban a hatalom átadása volt a nagykorúvá váló fiának.

1558-tól szinte megszakítás nélkül és váltakozó sikerrel zajlottak a határ menti csatározások az erdélyiek és Ferdinánd király seregei között.

1558-ban felkelés tört ki a királyné ellen. Izabella Kolozsvárra csalta a felkelőket, és szeptember l-jén éjszaka Balassa Menyhárttal megölette őket. Tettének igazolására hőtlenségi pert rendeztetett ellenük. Életének utolsó évében a királyné felújította tárgyalásait Habsburg Ferdinánddal. Azt szerette volna elérni a Habsburg uralkodónál, hogy az egyik leányát adja feleségül a fiához. Tervét nem sikerült megvalósítania: Kolozsváron halt meg negyvenéves korában 1559. szeptember 15-én.

Sikertelen Habsburg cselszövés

Édesanyja halála után János Zsigmond különösebb ceremónia nélkül vette át a hatalmat Erdély fölött. Uralkodásának első két esztendejében Erdély jelentős felső-magyarországi területeket veszített el, miután Zay Ferenc kassai főkapitány sikeres hadműveleteket szervezett az erdélyiekkel szemben. A Habsburgoknak sikerült János Zsigmondtól való elpártolásra bírniuk Balassa Menyhártot, a kiváló hadvezért és más főurakat is, akiknek birtokai ezt követően Ferdinánd országrészét gyarapították.

János Zsigmond fiatalságát kihasználva 1561 végétől a császáriak újabb terveket szőttek Erdély bekebelezésére. Az erdélyi uralkodó eltávolításáért széleskörű akcióba kezdtek.

A részben Habsburg katonai és pénzügyi támogatással Moldva trónját Jacob Heraclid foglalja el, akit a román történetírás Despot vajda néven tartott számon. A Habsburgoknak az volt a célja, hogy János Zsigmondot két irányból – a Királyi Magyarország és Moldva felől – támadják meg. A tervbe beleillett a székelyek megnyerése is, akik elégedetlenek voltak az erdélyi fejedelemnek a székelyek adómentességét sértő intézkedéseivel. Zay Ferenc és Laski Albert hadaikkal és pénzzel támogatták Despot vajdát, míg Székely Antal közvetlenül vett részt a moldvai fejedelem trónra ültetésében. Ez utóbbi által vezérelt hadak meghatározó szerepet játszottak az 1561. november 18-i verbiai csatában, ami Alexandru Lăpușneanu legyőzéséhez és az országból történő kiűzetéséhez vezetett. A verbiai győzelem után Székely Antal elfoglalta Suceavát. Despot vajda nyolc falut és 600 arany évjáradékot adományozott neki Moldvában.
A moldvai siker után napirendre került a János Zsigmond elleni támadás előkészítése. A Habsburgok elképzelése szerint a Moldva felőli támadást össze kellett volna hangolni a fejedelem elleni székely felkeléssel. A székelyeknek Ferdinánd császár megbízottjai ősi szabadságjogaik visszaállítását ígérték meg, ha János Zsigmond ellen fognak fegyvert.
A hosszas előkészületek ellenére mégsem sikerült egybehangolni a János Zsigmond eltávolítására szőtt akciókat. Zay Ferenc kassai főkapitány a császári hadakkal Erdély ellen vonult, és 1562. március 4-én Hadadnál legyőzte János Zsigmond seregét. Moldva felől azonban elmaradt a támadás. Despot vajda helyzetének megszilárdításával volt elfoglalva, s hadseregével nem támadta meg az erdélyi fejedelmet. Döntését befolyásolta a török birodalomnak a János Zsigmondot támogató politikája. A székelyek felkelésére sem került sor a meghatározott időben. Sőt, János Zsigmond felfedte az ellene irányuló összeesküvés szálait, és részben megtette a szükséges ellenintézkedéseket. A szászok sem siettek a Habsburgok támogatására. Időközben János Zsigmond jelentős segítséget kapott a Portától, ami Zay Ferencet a sikeres hadadi csata ellenére a fejedelem által felajánlott fegyverszünet elfogadására kényszeríttette. A kassai várkapitány kénytelen volt lemondani az Erdély ellen irányuló további támadásairól.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport