Temetőlátogatás: a honvágy miatt hazatérők

Nagy-Bodó Tibor 2020. október 30., 19:37 utolsó módosítás: 2020. október 31., 20:12

Egy népi bölcsesség szerint a világ minden halottal szegényebb, de a temető mindenikkel gazdagabb. Nekünk, erdélyieknek igazán gazdag temetőink vannak. Nemcsak a kolozsvári Házsongárd vagy a marosvásárhelyi református temető, hanem az igaz múltjáért küzdő úzvölgyi is, el egészen az elgazosodott mezőségi falvak temetőiben található jeltelen sírokig. A lapunk által megkérdezett lelkipásztorok arról is vallanak, hogy halottak napja körül az elhagyott sírok is fontossá válnak.

Élő emlékezet. A temető meghitt csendjében elhunyt szeretteinkre gondolunk Fotó: Veres Nándor

ÖTVÖS JÓZSEF
nyugalmazott református esperes, a marosvásárhelyi Vártemplom volt lelkipásztora

Fotó: Beliczay László

Ahogyan telnek az évek, ritkulnak a gyermekkori társak, és a megszépült emlékek nosztalgiájával várjuk a véletlenszerű vagy éppen megszervezett találkozásokat. Vannak régi barátok, egykori gyermekkori játszótársak, akikkel már csak halottak napi időben találkozunk – a temetőben. Sajátos 20. századi sors a különféle időkben és módokban történt el- és kivándorlás: vannak emberek, akik évekig nem jönnek haza, de halottak napján hazalátogatnak szüleik sírjához. Egyik évfolyam-találkozó alkalmával ismerte be az egyik osztálytárs: már csak november 1-jén jön haza, mert olyankor nagy a honvágya. Bizony, honvágy lett a temető: meglátogatni a szülők sírját az erdélyi temetőben.
A legutóbbi félévszázados erdélyi élet változásának legjellegzetesebb dokumentumai és szenvedő alanyai a falusi temetők. A fiatalok tömeges városra költözésével félreeső falvaink elnéptelenednek – legtöbb helyen alig tudják a köztemetőket rendben tartani –, de halottak napja tájékán összefognak az otthon maradottak, és rendezik a temetőt, mert az elszármazottak hazajönnek világítani. Bizony, egykor együtt indult falubeliek ma már csak a temetőben találkoznak az emlékek tiszteletteljes emlegetése mellett.

Máskor el lehet odázni a szülőfaluba való hazamenést valamilyen vélt vagy valós okkal, de halottak napján nem, mert honvágy lett a temető, ahol a szülők pihennek.

Egy szilágysági falu temetője világítás napján Fotó: Makkay József

Az utóbbi időben egyre mozgalmasabbá, egyre fontosabbá vált a halottak napjának megtartása. Olyan lett e nap, mint egy ünnep. Az egykori katolikus vallási gyakorlat, a halottak emlékére való temetői gyertyagyújtás rohamosan átterjedt református vidékekre is, és manapság november 1-jén fényben, virágdíszben úsznak az erdélyi temetők. A találkozás, a sírok megtisztítása és az emlékezés mellett az ősök iránti hála és tisztelet lerovásának alkalma és lehetősége lett. Időnként lelkünk mélyén vágyakozunk elődeink emlékének ápolására, és elmegyünk sírjaikhoz egy-egy gyertyával, cserép krizantém virággal, mert honvágy lett a temető.

„Az igaznak az emlékezete áldott...”

FEKETE LEVENTE,
nagyajtai unitárius lelkész

Szükségesek a kiemelkedő, áldott alkalmak. Életünk szent pihenői. Ahogy a pulzus méri az időt, ahogy a lélegzetvétel összeköt a végtelennel. A folyamatos létezés maga a legapróbb részletéig: Isten ajándéka. Észrevétlen, állandóan növekedik, fejlődik a virág, és egyszer csak kinyílik.
Ahogyan haladunk az úton, és egyszer csak megérkezünk. Igen, mintha folyamatosan úton lennénk. A pihenők állítanak meg, hogy szétnézzünk, és rácsodálkozzunk a világra és benne önmagunkra. Számba vesszük a helyet, ahol élnünk rendeltetett, társainkat, akik voltak, és akik vannak. Akik kísérnek láthatóan és láthatatlanul, hogy megoldjuk feladatainkat, amelyek fura módon bennünk és általunk életünk gyümölcsei. Talán nem is annyira csak maga a feladat a hangsúlyos. De semmiképpen nem elhanyagolható. Sőt: kihívás, erőpróba. Növekedés. Benne van az út félelme, izgalma és öröme. De önmagában szinte értelmezhetetlen. Ha nem akikért vállaljuk a feladatokat. Akikért útnak indulunk, és nem adjuk fel. Persze magunkért is.
Szoktuk mondani, azonosulunk a nemes céllal és leszünk az a bizonyos egy erő és egy akarat. Ahogy a fa láthatatlan gyökere, látható törzse, koronája és gyümölcse egy és ugyanaz. Oszthatatlan. Magában hordja a gyümölcs a fát és a gyökér a virágot.
Bármennyire furán hangzik, halottak napján, amikor édeseink sírjánál megállunk csendben, és a lobogó gyertyalángok percnyi életét számoljuk, megértjük az üzenetet. Ez nem egy mozzanat. Ez folyamat. Nem is lehet másképp. Természetszerűen vagyunk egyidőben tanúi a történéseknek, ugyanakkor részei és alakítói. Ahogyan kapcsolódunk hozzá. Amilyen hittel, akarattal és értékrenddel. Ahogy szövetben a minta, és mintában a szál. Megállni és emlékezni. Nem egy önmagában elkülöníthető mozzanat. Nem különálló szappanbuborék. Amit egymástól bárhová elfújhat a szél. A pillanat pusztán önmagában megfoghatatlan és értéktelen. Nonszensz. Szoktuk mondani: a pillanat varázsa.
Igazából attól válik azzá, ahogyan beépül, elindít, motivál, megváltoztat, mássá tesz, átalakít. És bekerül a nagy egészbe. Pontosabban: nemzedékek közös tudatába, lelkébe. Amihez mindannyian hozzájárulunk. Mindaz, ami ráerősít az összetartozásra.
Talán naivan hangzik és felületes igazságként hat, de benne van a szó, az ölelés, a mosoly, egy kacsintás, nevetés, könnycsepp, kézfogás, biztatás, egy-egy mozdulat, ahogyan téglát téglára rakunk és fal lesz, meg ház.

20. század eleji sírkövek Fotó: Makkay József

Ahogyan anyánk és apánk egymásra talált ama bizonyos pillanatban. Elindított egy folyamatot.
Ahogyan az anya szépen belesimogatja ölén pihenő gyermeke szívébe a biztonság örömét, dalaival és meséivel lelkébe beoltja szavanként a nyugalom erejét, derűjét, és az igazság értékét, ahogy az ima szavai megteremti bennünk az oltalom békéjét. Ahogy apánk vállunkat átölelő erős karja megnöveli bennünk a bizalom erejét. Ahogy a testvéri ölelés táplálja az összetartozás érzését. Ahogy a közös imádság összeszövi reményeinket és mindig újraszövi a magtartó bizalmat.

Halottak napján újból és újból megmoccan bennünk a nagy igazság, megszólal bennünk a nagy felismerés: nem mindegy hogyan nézünk egymás szemébe, és hogyan szólunk egymáshoz egy életen át.

Soha nem volt mindegy hogyan bánunk mindazzal, amit a szívünkbe-lelkünkbe oltottak, és amit mi is tovább oltunk, adunk át, és általa rábízunk, indítunk útra hűséget, kitartást, egyént és közösséget megtartó értékítéletet, felelősséget. Vagy ezeknek éppen a gyilkoló ellentétét. Mert mindez az időben nem vész el, amit tettünk.
Beleég, megmarad, ott lesz az emlékezetben. Az egyén és a közösség lelkében. Lesz belőle egy út, egy példa, egy hagyomány. Soha nem volt mindegy, hogy csak a pillanatnak élünk, esetleg a puszta nyereségért, mindegy, hogy miként, csak nyerők legyünk, vagy egyszerűen csak jól érezzük magunkat és semmi és senki nem érdekel, csak legyen a gyomrunk tele, vagy ráérezünk pillanatról pillanatra a nagy egész értelmére. Lehetünk vidámak, de hittel és tartással.
Ezek adnak erőt a bátorságnak. Hogy ne éljünk állandó félelemben. Bátran élni csak közösségben lehet. Kis és nagy családokban. Jól működő kapcsolatrendszerekben. Igaz barátságokban. Gyülekezetekben. Nemzettségekben… Nemzetben. Isten és ember összeforrott közösségében. Mint ágak a fa törzsén, amit táplál a gyökér. És amiben életet tart ama megfoghatatlan levegő, s a magasság üzeneteként a fény, a meleg és az eső. Élni csak így érdemes. Ha kell a szelídség, a türelmes kivárás, a józanság erejével, nyugodt bölcsességgel, de soha nem önbecsmérlően és önfeladóan. Levágott ágon soha nem terem gyümölcs. Léte értelmetlenné válik.
Halottak napja alkalmával az élet igaz értékének tiszta, cáfolhatatlan, őszinte hangján szólítanak meg ők, akik előttünk jártak. Maradjon igaz emlékezetük örök, legyen általunk is áldott a megtartó örökség és az ébren tartó emlékezés. Isten áldjon!

Kötődés és elengedés, fájdalom és vigasztalás

BARABÁSI ENDRE,
küküllővári református lelkipásztor

„Minden esztendő egyik legtöbb emléket és érzelmet előhozó napja a halottak napja. A színpompás virágokkal beborított sírok körül családtagok állnak némán és összekulcsolt kezekkel a sírfeliratra merengve tekintenek, esetleg könnyeiket törölgetik. A családtagok és a rokonok összegyülekezésének is napja. Egész évben nem látott, távoli városokban vagy külföldön élő hozzátartozók látogatnak „haza”. Falvakon egyre gyakoribb, hogy már csak a hozzátartozó sírja köti a szülőföldhöz az embereket.
A gyermekek szüleiket és a felnőtteket nézik, hogyan gyászolnak és viselkednek. Ilyenkor még a csintalanabb gyerekek is csendesebbek. Figyelmesen hallgatják az elhunytakról a történeteket, emlékeket. Rég nem látott kortársak, távoli rokonok és ismerősök köszöntik egymást. A temetőket erre a napra rendbe tetszik, kitakarítják. Kis falvakban azonban ez egyre nehezebb feladat, főleg mióta a kiöregedett lakosság már teheneket nem tart és nem kell már licitálni a temető füvére.

Egyre több a gondozatlan és gazdátlan sír, talán a mai fiatalok már a nagyszüleik és dédszüleik sírhelyeiket sem tartják számon. A sírok gondozottsága a családtagokról, a temetők állapota az egyházközségről árulkodik.

A kötődés és elengedés, a fájdalom és vigasztalás, a halál és (örök)élet kapujában csendesedünk el Fotó: Makkay József

Külön küzdelem, hogy a református temetőkben ne legyen román feliratú és keresztes síremlék. Szórványban sajnos egyre gyakoribb a magyar nevek elrománosítása.
Én fontosnak tartottam, hogy három gyerekemmel végiglátogassuk még az ükszülők nyugvóhelyeit is. Ilyenkor ritkán tapasztalt figyelmességgel hallgatták a különböző emlékeket és családi anekdotákat. A kötődés és elengedés, a fájdalom és vigasztalás, a halál és (örök)élet kapujában csendesedünk el. Minél közelebbi személy – gyermekük, szülők, testvérük, házastársuk – hantja mellett állnak meg, annál fájdalmasabb érzések törnek elő. A gyász fájdalmát friss tragédiák mélyítik is. Esetleg az elhunytakkal szembeni mulasztás és a lelkiismeret-furdalás teszi gyötrelmesebbé a megemlékezéseket.
Egyszer csak megjelenik a temető közepén a lelkipásztor és a jámbor keresztyén jelenlévők közössége tele torokkal elkezdi énekelni: tebenned bíztunk, eleitől fogva. Ekkor a tekintetek a sírról felemelkednek az ég felé, az elmúlásról arra a Krisztusra néznek, aki halott volt, de feltámadt, felment a mennybe, onnan jön el ítélni élőket és holtakat!”

Szent András havának fényei

OBERMÁJER ERVIN,
csíkszeredai posztulátor-kisegítő lelkész

November hónapja jelentőségteljes ünnepkörrel kezdődik az anyaszentegyházban. E hónapban a hívek lelki szeme az ég felé tárulkozik ki. Olyan mennyei valóság tárulkozik ki szemünk előtt, amely a keresztény ember életének jelentőségteljes célt kölcsönöz. Krisztus tanításai és útmutatásai alapján az ember arra törekszik, hogy életében napról napra több legyen a fény, az isteni kegyelem, az ajándék, amelyet Isten nyújt ingyenesen a keresztény embernek. E kegyelem fénye különösképp tükröződik a szenteken, azokon az embereken, akiket a földi élet végén Isten magáénak ismert, és a mennyei boldogságba bebocsátott. Ezek az emberek példaképek számunkra, akik folytonosan felmutatják annak az életútnak a mikéntjét, ahogyan érdemes és szép megélni az Üdvözítő tanításait.

A hónap első jelentős ünnepe a Mindszentek, ami a keresztény embert a mennyország valósága felé irányítja. Egyházunk e napon az összes üdvözült lelket ünnepli, azokat, akik eljutottak Isten boldogító színe látására.

Azt mondhatjuk róluk, hogy ők már elérték azt a célt, amelyre mi mindannyian vágyakozunk. Ilyenkor nemcsak azokról emlékezünk meg, akiket egyházunk szentnek, azaz Istenhez tartozónak nyilvánított, hanem azokról is, akik „anonim” szentként jutottak el Istenhez. Ide tartoznak azok a példás életet élt édesanyák, édesapák, nagyszülők, testvérek, akik önfeláldozó életük által fényt gyújtottak családjainkban.

A második hasonló ehhez az elsőhöz, a halottak napja, amikor az anyaszentegyház azokra emlékezik, és segíti imáival, akik még nem jutottak el Istenhez, de a keresztény remény és Jézus Krisztus tanításai által várományosai az üdvösségnek. Ez az ünnep is fontos számunkra, hiszen az emberi spiritualitás a halottakért mondott imában tudja legkiemelkedőbben megélni és megérezni, hogy felelősek vagyunk elhunyt szeretteink lelki üdvösségéért. Ilyenkor az ember könnyebben tudatosítja magában, hogy nemcsak anyagvilág, hanem túlvilág is létezik, ahol elhunyt szeretteink várják az üdvösség teljességét, amiben majd reményeink szerint mi is osztozhatunk velük.
E két ünnep közös motívuma, hogy ilyenkor a keresztény ember elmegy szerettei sírjához, és virágot visz, gyertyát gyújt, imát rebeg szerettei üdvéért. Egyházunkban a gyertya Krisztus-szimbólum. A gyertya, ami fényt ad másoknak, és közben önmagát emészti el, Krisztus megváltói küldetését és értünk vállalt kereszthalálát jelképezi. A keresztény ember e két csendes, imádságos napon is meggyújtja gyertyáját, és kívánja elhunytjai számára, hogy az ő életútjuk is beteljesüljön Jézus feltámadásának valóságával. A temetők ilyenkor mind fényárban úsznak jelképezve számunkra, hogy az élet sötétségei közepette van feltámadás, örök élet, és ez vezet át minket a sötétség nyomasztóságából az örök fény, a szentség valóságába.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport