Mihály vajda utolsó napjai: a Habsburgok végeztek „játékszerükkel”

Garda Dezső 2019. augusztus 06., 08:48 utolsó módosítás: 2019. augusztus 06., 08:49

Mihály vajda életének utolsó hónapjai a menekülés jegyében teltek. Miriszlói veresége után Kárpátokon túli bojárjai is elpártoltak tőle, a Habsburg udvar pedig arra kötelezte, hogy végleg hagyja el Erdélyt. A nyakas vajdát Basta emberei meggyilkolták.

Mihály vajdát Basta generális parancsára vallon zsoldosok gyilkolták meg Fotó: Vitéz Mihály vajda halála – Constantin Lecca festménye (1845)

(folytatás 29. lapszámunkból)

A brassói Michael Weiss szerint még a miriszlói ütközet napján császári küldött érkezett Mihály vajdához, aki fel­szólította, hagyja el Erdélyt és térjen vissza Ha­vasalföldre. Más források szerint a császári udvar arra szólította fel, hogy a székelye­ket azonnal bocsássa el hadaiból. Mihály azonban nem vette figyelembe a Habsburgok követeléseit.

Négy nappal a miriszlói csata után 1600. szeptember 22-én a császári megfigyelők azt jelentették, hogy menekülő hadaiból az uralkodó háromezer embert gyűjtött össze és Fogarasnál táborozik, ahova utólag háromezer székely is csat­lakozott.

A vajda ekkor Fogaras, Görgény és Vécs várát birtokolta, és a székelyek bi­zalmát élvezte.

Mialatt az erdélyi nemesség képviselői a székelyekkel szemben az erő­szak hívei voltak, Basta generális és az Erdélybe küldött csá­szári biztosok arra törekedtek, hogy ígé­retekkel bírják elpártolásra a székelyeket a havasalföldi uralkodótól és meg­nyerjék a maguk ügyének. Ismét előtérbe kerültek a székely szabadságjogok.

A lécfalvi országgyűlés

A nemesi és császári hadak vezetői mindent elkövettek a vajda és a székelyek közötti együttműködés megakadályozására. Basta hadai meg­szállták a Barcaságot, a nemesek pedig Léc­falván szálltak táborba, ahol ország­gyűlést is tartottak. Az 1600. október 25-i lécfalvi országgyűlés határozatai a székelység jelentős részét sújtották. Megszüntették szabadságukat és kirótták rájuk a nemesek által elszenvedett károk megtéríté­sét.

Az országgyűlés döntése értelmében a közszékelyek többé fegyvert nem foghattak, de a nemesek határozata súlyos csorbát ütött a székely önkormányzaton is:

a székek élére nem választott sze­mélyek kerültek, hanem a nemesekhez hű embereket neveztek ki. Az országgyűlés határozatai lehetetlenné tették a székelység számára az erdélyi és császári ha­dakhoz való csatlakozást, és arra kényszeríttették, hogy Mihály vajdát támogassák.

Ezzel szemben a császári udvar számos kísérletet tett a közszékelyek megnyerésére. A Habsburg generális szerint „a székelyek támogatása nélkül Erdélyben uralkodni nem lehet, de annál kevésbé lehetséges ez, ha a székelyek ellenségként lépnek fel.” A hadvezér felismerte, hogy a miriszlói csata után a székelyek lekötöt­ték a nemesi és császári hadakat, így Mihály vajda szabadon vonhatta össze csapatait Fogaras környékén. A császár emberei arra is számíthattak, hogy amikor a ne­mesi hadak elhagyják Székelyföldet, a székelyek ismét fegyvert fognak, és a kedvező pillanatban megint Mihály vajda mellé állnak.

A menekülő vajda

Mihály és Basta követeinek tárgyalása során a havasalföldi uralkodó értésére adták: csak akkor jöhet létre közöttük együttműködés, ha a vajda családját túszként a szebeni tanács rendelkezésére bocsátja. Családjának feláldozásával a havasalföldi uralkodó időt nyert, és elkerülte az Erdélyben állomásozó császári hadak támadását. Mihályra azonban nagyobb veszély leselkedett Moldvában és Havasalföldön, ahol a lengye­lekkel szövetkező nagybojárság a vajda uralmát tette kér­désessé.

Jan Zamoyski lengyel uralkodó a moldovai bojárság tá­mogatásával 1600. szeptember 27-én elfoglalta Suceavát. Seregével Erdélybe akart beha­tolni, hogy végleges csapást mérjen Mihályra, de ebben a székelyek megakadályozták.

A moldovai bo­járságtól támogatott lengyel hadak ekkor Havasalföld felé indultak. Jan Zamoyski Havasalföldön is Mihály he­lyébe lengyelpárti bojárt szándékozott ültetni.

Október közepén mindkét fél készült az összecsa­pásra. Mihály az Erdélyben összegyűjtött hadakkal – köztük mintegy háromezer főnyi székellyel – átkelt a havasokon. Közben a lengyel hadak Buzăuig értek, és elvágták a vajda útját. A döntő ütközetre október 20-án Bucovnál került sor, ahol a havas­alföldi nagybojárság által támogatott lengyel hadak győz­tek. Mihálynak vissza kellett húzódnia Olténia felé. Craiovában újraszervezte seregét, és feltartóztatta az or­szágba behatoló török csapatokat. Október 25-én Mihály újabb vereséget szenvedett a Havasalföldön tartózkodó lengyel seregektől, és ekkor már menekülnie kellett, helyébe ugyanis a lengyelek Simion Movilát ültették trónra.

Bécsi tárgyalások

1601. január 12-én Mihály vajda Bécsbe érkezett, ahol megpróbálta felújítani szövetségét a császáriakkal. Itt két emlék­iratban foglalta össze tevékenységét. A II. Rudolfnak benyújtott beadványában összefoglalta a székelyekkel való együttműködésének tapasztalatait. Beismerte, hogy sikereit a székelyek támoga­tásának köszönhette. A császárnak jelezte, hogy Erdélyt csakis a székelyek segítségével uralhatja.

Bécsben, majd Prágában Mihály vajdát kezdetben közömbösséggel fogadták. A császári udvar szerint Mihály azzal, hogy a sellemberki csata után nem adta át Erdélyt a császárnak, eljátszotta szerepét. Mivel 1600 januárjában sem Bécsben, sem Prágában nem tud­tak semmit az erdélyi nemesség elpártolá­sáról, úgy vélték, a nemesek hűsé­gesek a császári udvarhoz, amit Basta hadainak erdélyi jelenléte is biztosított.

1601. február 3-án azonban az erdélyi nemesség Báthory Zsigmondot harmadszor is fejedelemmé választotta. A váratlan politikai fordulat a császári udvar számára ismét időszerűvé tette Mihály vajda javaslatainak az elfogadását.

Március 1-jén Rudolf császár fogadta Mihályt, és pénzt ígért neki zsoldosok fogadására, de azzal a megkötéssel, hogy ezt a hadat Basta generális seregével egyesülve Báthory Zsigmondnak Erdélyből való kiverésére használja. Ismét előtérbe került a székelyek megnyerésének szükségessége. A császári udvar úgy látta, a székelyek megnyerésére meg kell szívlelni Mihály vajda javaslatait, és a Báthory Zsigmonddal szemben elége­detlen székelyeket fel kell használni a császári udvar érdekében.

A goroszlói csata

A császári udvartól kapott pénzen Mihály vajda június elején Kassa vidékén gyűjtötte táborába a magyar hajdúkat. A vajda Erdélybe készült hadaival, ahol a székelyekkel akart egyesülni. Arra kérte őket, szálljanak táborba, és jelezte, hogy segítségüktől teszi függővé a székely szabadságok további tiszteletben tartását.

A székelyek mindent elkövettek, hogy Báthory Zsigmond ellen Mihály vajda táborához csatlakozzanak. Ennek megakadályozására Báthory Brassó mellett szállt táborba, hogy féken tarthassa a székelyeket, sőt, a brassói táborba rendelte őket. Kapitányukká Daczó Ferencet nevezte ki, akinek parancsot adott, hogy ha a székelyek közül bárki gyanút keltő tettre szánná magát, azt feleségestül, gye­rekestül felkoncolják és házát feldúlják.

A közszékelyeknek a későbbi goroszlói ütközetben való távolmaradásához azonban az is hozzájárult, hogy Báthory Zsigmond szintén megígérte nekik az ősi székely szabadságjogok visszaadását. A székely lófők többsége Székely Mózes vezetése alatt gyülekezett és Báthory Zsigmondot támogatta.

Báthory seregébe főleg zsoldosokat toborzott. Habsburg megfigyelők szerint Báthory Zsigmondnak a mintegy tizenháromezer főnyi serege főleg moldovaiakból, törökökből, tatárokból és kozákokból állt.

A goroszlói ütközetre 1601. augusztus 3-án került sor, és a csatát Báthory Zsigmond serege veszítette el. A nemesi seregben harcoló Mikó Ferenc a győzelmet a Mihály és Basta oldalán küzdő hajdúságnak tulajdonította.

A székely előkelők többsége Báthory Zsigmond oldalán vesztett csatát. A közszékelyek ezúttal távol maradtak az összecsapástól. A csatavesztés után Báthory Zsigmond Moldvába menekült, főve­zére, Székely Mózes pedig török földre futott.

Basta generális végez Mihály vajdával

A goroszlói győzelemmel Mihály és Basta előtt meg­nyílt az út Erdély felé. A két had külön-külön vonult fel, a hadvezérek viszont gyanakodó szemmel figyelték egymást. A győzelem után néhány nappal

Basta nyíltan tudtára adta Mihálynak, hogy a császár parancsa szerint azonnal el kell hagynia Erdélyt. Ezt a havasalföldi uralkodó megtagadta.

Basta arra vigyázott, hogy távol tartsa Mihálytól a székelyeket, közben Mihály vajda is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a szé­kelyekkel, és arra figyelmez­tette őket, hogy legyenek hadra készen. Cserében ismét megígérte nekik, hogy megtartja a székely szabadságokat. Mihály vajdának a székelyekhez címzett levele azonban a Habsburg generális kezébe került, ami a korabeli feljegyzések szerint arra késztette Bastát, hogy végezzen a vajdával. A Habsburg hadvezér leste a kedvező pillanatot bosszújának végrehajtásához. Megvárta a vajda hadainak szétoszlását, és 1601. augusztus 9-e kora reggel barátságot színlelve 300 vallont küldött Mihály vajda táborába, akik rátámadtak és megölték.

Basta azonnal értesítette a császárt Mihály haláláról.

A Habsburg uralkodó kétszínűen elítélte hadvezére tettét, de hamar átsiklott fölötte. A császári udvar Mihály vajdának kizárólagosan az eszköz szerepét szán­ta. Csak addig támogatta, amíg tetteivel az udvar politikáját szolgálta. Amikor a vajda önálló célokat tűzött maga elé, a császári ud­var mindent megtett eltüntetéséért. Rudolf császár és emberei nem válogattak az esz­közökben.

(folytatjuk)

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.