Kalandozások kora: honfoglaláskori vezérek sírjai

2020. január 19., 14:41

A Csíki Székely Múzeumban tekinthető meg április 20-ig a miskolci Herman Ottó Múzeum Elit alakulat–a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglaláskori temetői című kiállítása. A kiállított régészeti leletek alapján sorozatban mutatjuk be az Észak-Magyarországon feltárt honfoglaláskori sírokat.

A csíkszeredai kiállítás egyik terme Fotó: Gábos Albin

(folytatás 2019/49. lapszámunkból)

Az Elit alakulat 2.0 címet viselő észak-magyarországi kiállítást bemutató sorozatunk utolsó részében a 10. századi népvándorláskori magyar társadalom vezéreit vesszük górcső alá. E korabeli társadalom élén az Árpád nemzetségéből származó fejedelmek álltak, akik a törzsek és nemzetségek vezetőivel együtt gyakorolták a főhatalmat. A főemberek állandóan fegyverben álló katonai kísérettel rendelkeztek, amely a magyar haderő magvát alkotta. A kalandozások révén beáramló zsákmány és békeváltság, valamint a szolgáltató népektől beszedett járandóságok főként e rétegek gazdagságát gyarapították. Mindez visszatükröződik régészeti hagyatékukban is. A társadalmi elit tagjai egyes területeken magányosan, másutt hat–nyolcsíros családi temetőkben nyugodtak. A katonai kíséret tagjai és vezetői sajátos szerkezetű, erős férfitöbbletet mutató 15–100 síros, olykor egymás közvetlen közelében létesített temetőkben helyezték örök nyugalomra halottaikat, ezek körébe tartoznak a karosi temetők is.
A keleti puszták lovas harcosai minden fegyverüket, használati eszközüket a derékszíjukra csatolták, hogy harc vagy vadászat közben semmi ne akadályozza őket a nyeregben való mozgásban. Társadalmuk szigorú szabályok szerint tagolódott, s ennek értelmében mindenki csak olyan rangjelző tárgyakat használhatott, amelyek megillették őt a törzsi-nemzetségi hierarchiában vagy a fejedelmek, főemberek katonai kíséretében elfoglalt rangja szerint.

Sírrekonstrukció: a halottakkal eltemették fegyvereiket, a túlvilági útra pedig ételt is tettek melléjük Fotó: Elit alakulat 2.0 kiállítás
A vezér hagyatéka

A honfoglaló magyar férfiak rangját a nemesfémveretekkel díszített fegyveröv és az arra felfüggesztett, hasonlóképpen díszített fegyverek és használati eszközök együttese jelezte. Ruházatukat azonban csak igen ritkán ékesítették nemesfém díszekkel, s ékszereket is csak kivételes esetben hordtak. A Karoson feltárt temetőkben talált rangjelző tárgyak alapján legalább három olyan embert temethettek el e helyen, aki a fejedelem vagy főemberek kíséretének vezére lehetett.
Kiemelkedő rangú és gazdagságú férfi nyugodott az 52. sírban. Mellékletei alapján valószínű, hogy élete során jelentős szerepet töltött be a 10. századi magyar nagyfejedelmek környezetében: seregek parancsolója, kalandozó hadjáratok vezetője lehetett. A kiemelkedő rangú férfit érett korában, 40–60 éves kora között érte a halál. Addigra azonban kiemelkedő életpályát tudhatott maga mögött: részese volt az új haza megszerzésének, s az első kalandozó hadjáratoknak egyaránt. Arcvonásait koponyája alapján Skultéty Gyula rekonstruálta. Alapjában europid jellegű, gyenge mongolid (armenoid-turanid-pamiri) típusjellegekkel. A sírban mért magassága 167 cm volt. Teljesen ép fogazata fehérjedús, húsban gazdag táplálkozásról tanúskodik.
A harmadik temető egyetlen sorba rendeződő sírsorának északi vége felé helyezkedett el a 11. számú vezéri sír. Szinte pontosan ugyanolyan jellegű méltóságjelvényekkel temették el, mint a II. temetőben nyugvó kortársát. Temetési rítusuk is megegyezett: mindkettőjük szablyáját megfordítva, hegyével a koponya felé irányítva tették a sírba, övük lecsüngő végét pedig a vállukhoz hajtották.

Magyar harcmodor

A fejedelmek, törzsfők, nemzetségfők hatalmát katonai kíséretük biztosította. A harcosok feltétlen hűséggel tartoztak uruknak, aki ennek fejében ellátta s zsákmányhoz juttatta őket. A főemberek „etetett emberei” alkották a kalandozó csapatok zömét, a magyar sereg magvát. A korabeli feljegyzésekből jól ismerjük a magyarság harcmodorát. E szerint, ha nagyobb ellenséges sereggel találkoztak, az ősi nomád cselt alkalmazták. Egy előretörő csapat rövid összecsapás után színleg megfutamodott, s az üldözésükre induló, zárt hadrendjét feladó ellenséget a lesben álló többi csapattest körbefogta, s nyílzáporral megsemmisítette. Muzulmán források szerint a magyar törzsszövetség főnöke 20 ezer lovassal vonult ki. A kiszemelt területre egy vagy két nagyobb sereggel vonultak fel, majd kisebb egységekre oszolva sarcolták a környéket. A hadjáratra induló sereget valamely törzsszövetségi vezető irányította, de általában jelen volt a fejedelmi család egy tagja is. Mindez erős központi irányítást és szervezettséget feltételez. A 10. századi magyar seregek kizárólag könnyűlovasságból állottak, sem gyalogságuk, sem nehéz fegyverzetű lovas egységeik nem voltak. Ily módon várak városok ostromára sem voltak alkalmasak.

Honfoglaláskori vezér öltözéke és harci szerszámai Fotó: Elit alakulat 2.0 kiállítás
A kalandozó hadjáratok

A honfoglalás után a magyarok négy éven át nem indítottak hadjáratot. Azt követően 970-ig legalább félszáz hadjáratról van tudomásunk, amelyek nagyrészt Nyugat-Európa felé, valamint déli irányba vezettek. A Kárpát-medencéhez közeli régiók, Morvaország, Bajorország, Észak-Itália után eljutottak a dán határig, az Atlanti-óceán partjáig is. E katonai vállalkozásokat többnyire törzsenként szervezték. Eredményük jelentős zsákmány, valamint a szomszédaik által a béke megváltásáért fizetett adó volt. E hadjáratok hozzájárultak a Kárpát-medence magyarok által lakott területeinek a biztosításához. A magyar harcmodor kiismerésével és a nyugati szomszédaink királyai hatalmának a megerősödésével a 950-es évekre a nyugati kalandozások útvonala lezárult. Ezt követően még a Balkán és Bizánc irányába vezettek hadjáratokat a magyarok, de a 970-es vesztes arkadiupoliszi csata után ebbe az irányba is felhagytak a kalandozásokkal.

Zsákmány, békeváltság, kereskedelem

Az első írott források a magyarok kereskedelméről még a honfoglalás előtti időszakra vonatkoznak. Muzulmán geográfusok tudósítása szerint a magyarok Kercsben kereskedtek a bizánciakkal: rabszolgákat adtak, s cserébe brokátot, gyapjúszőnyegeket és más bizánci árukat vettek. A bizánciakkal való kapcsolat a honfoglalás után sem szakad meg, bár a sírokban talált ékszerekről nehezen dönthető el, hogy kereskedelmi forgalomban vagy hadizsákmányként kerültek-e a Kárpát-medencébe. Az arab távolsági kereskedelem a 10. század első felében főként Északkelet-Magyarországot érinthette, erre utalnak a túlnyomórészt az ottani sírokban talált arab dirhemek.
Az értékes luxuscikkek számára feltehetőleg az ottani fejedelmi udvar és kíséret jelenthette a fizetőképes keresletet.

A honfoglaláskori sírokból előkerült vezérszablyák Fotó: Elit alakulat 2.0 kiállítás
A nők ruhadíszei és ékszerei

A 10. századi viselet darabjaira, szabására csak a ruhára varrt arany vagy aranyozott ezüstdíszítmények és ékszerek nyújtanak némi támpontot. A törzsi-nemzetségi arisztokráciához tartozó nők viselete két jól elkülöníthető csoportra bontható.
Az egyik csoport pártáját, ingét, kaftánját, csizmáját olykor tucatszámra ékesítették a kéttagú csüngős aranyozott ezüstveretek, lószerszámjuk viszont szinte teljesen dísztelen volt. A másik csoportnál éppen fordított a helyzet: ruházatukon ritkábban fordulnak elő fémdíszek, lovuk szerszámainak bőrszíjait ellenben vaskos aranyozott ezüst három- vagy négyszirmú virágot ábrázoló rozetták borították be. (A ló s így a lószerszám is, szerves része volt az akkori megjelenésnek).
E két viselet egy síron belül soha nem keveredik, de területileg nem választható el éles vonalakkal egymástól, hordozói egy-egy kisebb régióban csoportosulnak. A Karoson eltemetett nők ruházatát csak ritkán díszítették nemesfém veretekkel, de annál ékesebbek voltak a lószerszámaik.

A hiedelemvilág emlékei

A honfoglaló magyarok körében uralkodó hitvilág lényege a sámánizmus, másképpen mondva a táltoshit. Ez nem vallás, hanem az őseinket körülvevő világ magyarázatára szolgáló hiedelmek összessége. E hitvilágot a vándorlásaik során velünk kapcsolatba kerülő iráni, török és más népektől átvett elemek is gazdagították. A sámánhit szerint a világ rétegekre oszlik. A középső réteg a mi világunk. A felső világ az istenek és szellemek lakóhelye, az alsó pedig a gonosz szellemek tanyája. E rétegeket az életfa vagy világfa köti össze. A világok különböző rétegei – az emberek és az istenek – között a csodálatos képességekkel rendelkező táltos tud közvetíteni.
A kereszténység hatása a karosi temetőkben semmilyen formában nem mutatkozik meg.

A halott koponyájáról készített gipszmásolatra felhelyezik az izmokat Fotó: Elit alakulat 2.0 kiállítás
Az utolsó sírok

A kalandozó hadjáratok során a 10. század közepe felé egyre sűrűsödő katonai kudarcokból, majd az augsburgi csatavesztésből (955) a magyarok ekkoriban uralomra kerülő nagyfejedelme, Taksony (955 k.–972) majd utódai, Géza (972–997) és Szent István király (997/1000–1038) levonták a politikai és a haditechnikai jellegű következtetéseket is. Felszámolták a feltételezhető korábbi, Felső-Tisza-vidéki hatalmi központot, s uralmuk súlypontját Esztergom Székesfehérvár és Óbuda körzetébe helyezték.
A karosi – s a hasonló szerkezetű és gazdagságú többi Felső-Tisza-vidéki – temető használata a 10. század közepén megszakadt. Feltehetőleg az azokat használó közösségeket 955 után az új fejedelmi hatalom felszámolta és széttelepítette.

dr. Pusztai Tamás

A szerző régész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, a kiállítás kurátora

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport