Bethlen Gábor útja az erdélyi fejedelemségig

Garda Dezső 2019. október 29., 17:02

Bethlen Gábort kora ifjúságától a mértékletesség, az egyenes erkölcsi tartás és az uralkodó iránti elköteleződés jellemezte. Amikor azonban megelégelte Báthory Gábor túlkapásait, a török birodalomba menekült.

A törökök között szerzett tapasztalatai megerősítették Bethlen Gábor gyűlöletét a németek iránt Fotó: Ismeretlen alkotó festménye (17. század)

(folytatás a 39. lapszámunkból)

Bujdosása idején Bethlen Gábornak el kellett hagynia jegyben levő mátkáját, Károlyi László árváját, Zsuzsannát. Miután bujdosásából visszatért, Bocskay Istvántól azt kérte, hogy tarthassa meg menyegzőjét. A fejedelem teljesítette kérését: a menyegző napját 1605. április 24-re tűzték ki. Bocskay azonban öt héttel az esküvő előtt Bethlent Erdélybe küldte, hogy egy várat vegyen be. Bethlen engedelmeskedett, és nem is sejtette, hogy míg ő harcol, elmúlik az esküvő napja. Közben Károlyi Mihály megtette a költséges lakodalmi elő­készületeket, a násznép is összegyűlt, csak éppen a vőlegény hiányzott. Menyasszonya azonban türelemmel megvárta. Károlyi Mihály később nem volt hajlandó újabb lakodalom költségeit fizetni, de ez Bethlen Gábort nem zavarta.

Rákóczi Zsigmond fogságában

Bocskay István végrendeletében Homonnai Bálintot jelölte ki utódjául. A rendek nem tartották tiszteletben Bocskay kérését, és Rákóczi Zsigmondot választották fejedelemmé 1607. február 11-én. Bethlen Gábor azonban Báthory Gábort támogatta. A választást megelőzőleg Bethlen – aki ez idő tájt már tekintélyes ember volt Erdélyben – rengeteg támogató levelet osztott szét Báthory Gábor mellett. Az új fejedelem, Rákóczi Zsigmond elfogatta. Bojti Veres Gáspár ezt így írja le: „biztos őri­zettel Kolozsvárra vitette, bilincsbe és béklyóba vetette, de meghagyta, hogy egy ké­nyelmes palotában őrizzék, és méltóságához illően bánjanak vele. Míg Bethlen más érdekében fáradozott, saját magát sodorta veszedelembe. A nála lévő nagy csomag levelet elvették. Rákóczi a legfelsőbb ítélőtáblára bízta megbüntetését:

egy bizonyos Horváth János nevű ügyész felségsértéssel vádolta és fejvesztésre ítélte. De a bölcs öreg Rákóczi négyszemközt meg­feddette Bethlen fiatalos meggondolatlanságát, mert előre látta, hogy belőle a hazának jó polgára és védelmezője lesz égető szükségében.

Leginkább mégis Báthory Gábornak és Bethlen rokonainak, a székely főurak közbenjárása indította meg, akik majdnem felkelést robbantottak ki Bethlen fogva tartása miatt. Ezért bilincseit feloldatta, de elbocsáttatásakor arra kényszeríttette, hogy az ország közgyűlésén ünnepélyesen ígérje meg, hogy egész életében a haza jámbor és jó polgára lesz.”

1608. március 5-én a hajdúk lázadása miatt Rákóczi Zsigmond lemondott Erdély trónjáról és visszatért szerencsi házába.

Török segítséggel levert osztrák támadás

Uralkodása elején Báthory Gábor fontos tisztségekkel jutalmazta Bethlent. Ifjú támogatóját kinevezte fejedelmi tanácsosnak, az udvari hadak főkapitányának, Hunyad vármegye főispánjá­nak és Csík-, Gyergyó-, valamint Kászonszék főkapi­tányának. Báthory Bethlen Gábort a török csá­szárhoz, Ahmed szultánhoz küldte követségbe, hogy eszközölje ki számára a jogart és a zászlót az atnaméval együtt, mint fejedelemségének a török Porta általi elismerését. Mindezt Bethlen hűséggel és igyekezet­tel valósította meg.

Az idő teltével Bethlen Gábor elzárkózott az ifjú feje­delem kicsapongásaitól, de ennél nagyobb súllyal esett latba az, hogy több rendben is ellenszegült Báthory Gábor bel- és külpolitikai döntéseivel.

Bethlen ellenezte Báthory azon törekvését, hogy Havasalföldet és Moldvát meghódítsa, de nem értett egyet a szászokkal szembeni fellépéseivel sem. Bethlen nem helyeselte az 1610. évi kolozsvári ország­gyűlés határozatát sem, amely kilenc erdélyi főurat fej- ­és jószágvesztésre ítélt. Mivel ezek többségükben katolikusok voltak, a fejedelem újabb lépéseket foganatosított a katolikus egyházzal szemben is. Tettével ürügyet szolgáltatott az Erdély-ellenes Habsburg-támadásra. 1611-ben Forgách Zsigmond felső-ma­gyarországi főkapitány jelentős haddal indult Erdély ellen, válaszképpen Báthory Gábor Bethlen Gábort királyi ajándékokkal a Portára küldte segédcsapatokért, és húsznapi fegyverszünetet kötött Forgách Zsigmonddal.

Bethlen, ahogy csak tudott, Konstantinápolyba sietett és átadta az aján­dékokat. A török döntéshozók azonnal megbízták Omer boszniai beglerbéget, hogy sereget gyűjtve egyesüljön az azovi és szilisztrai tatárokkal, és erőltetett menetben induljon Erdélybe, hogy vessen gátat Forgách Zsigmond katonai vállalkozásának. Amikor Forgách értesült, hogy Bethlen török segédcsapatokkal közeledik, megindult az Erdélyt Moldvától elválasztó havasok felé. A tatárok itt lepték meg a Habsburgokat, Forgács sok embert elveszített. Ő maga Homonnaival, Dóczyval, Esterhazyval és Magyarország több főurával a havasokba menekült a megmaradt katonákkal. A katonaság többsége odaveszett a nagy télben. Forgách Zsigmond menekülését látva Báthory Gábor a sok erdélyit rabságba hurcoló török sereget Bethlen Gábor vezetésével visszaküldte Boszniába.

Menekülés Báthory udvarából

Az 1612-es esztendő hihetetlenül kemény téllel kezdődött. A brassói polgárok Ghiczy András és Weiss Mihály bíró vezetésével ellenkeztek Báthory Gábor fejedelemmel és a szomszédos erősségekben – Prázsmáron, Hermányon, Botfalván, Földváron, Törcsváron és Vöröstoronyban is – őrséget helyeztek el, amelyet megeskettek, hogy a kapukat nem nyitja ki Báthoryéknak. Megfékezésükre Báthory Gábor újabb sereget küldött, a fejedelem pedig bevonult Szeben városába.

Bethlen Gábor megpróbálta mérsékletre inteni az uralkodót a szászokkal szembeni lépéseiben, de a viszony egyre jobban elmérgesedett közöttük.

Bethlen Gábor többé nem hitt a fejedelemnek. Levelet írt a temesvári pasának, amelyben egyetértett a szászok sérelmeivel és kérte a török katonai segítségét.

Közben Báthory Gábor elhagyta Szebent és visszatért Gyulafehér­várra. Itt Bethlen Gábort a fejedelem asztalához marasztalták, ahol borozgatás közben Báthory „becstelen szókkal illette, és árulónak mondta Gábort. Midőn a fejedelem ellene akarna in­dulni a töröknek írt levél miatt, Bethlen Gábor két főúr segítségével megszökött a palotából, és vitézeitől körülvéve az éjszaka

folyamán Dévára mene” – áll Bethlen életrajzírójának visszaemléke­zésében.

Ezt követően Báthory Gábor mindent elkövetett Bethlen elfogására, de sikertelenül.

Habsburg segítségkérés a magyarok kiirtásához

1612 szeptemberében Bethlen Gábor Temesvárra menekült. Majdnem egy évet töltött a Török birodalom területén azzal a szándékkal, hogy megszerezze magának az erdélyi fejedelmi címet. Itt nemcsak régi ismeretségeit elevenítette fel, hanem új barátokat is szerzett. Portai tartózkodását elsősorban tájékozódásra használta fel. Bethlen Gábor új barátjától, a magyarul is beszélő Szkender pasától értesült arról, hogy a Habsburgok egy ajánlattal magyar ruhába bujtatott követet küldtek a portára, hogy közös erővel irtsák ki a magyarokat. A követ előterjesztése szerint „valameddig az a kevés magyar fennáll, a két császár között tökéletes békesség nem lehet.”

A Habsburgok azt kérték a török szultántól, hogy ne fogja pártját a magyaroknak. A nagyvezér meg is kérdezte Bethlen Gábort: „akarná-e, hogy a német kivesztené a magyarokat?” Erre Bethlen így válaszolt: „istentelen és pokolra való ember volna, aki a maga nemzetének veszedelmét kívánná.”

A törökök között szerzett tapasztalatai még jobban megerősítették Bethlen gyűlöletét a németek iránt.

Sikeres látogatás a törököknél

Bethlen Gábornak a török földön kifejtett tevékenységéről életrajzírója ezt írja: „Nem szűnik Bethlen Gábor éjjel-nappal az oda való basát és tanácsait járni és elhitetni, hogy Báthory Gábor németes volna. Legelsőben Budára mene, és ott a vezért magáénak tevé, onnan Eszék felé menvén, télre érkezek Nándorfejérvárra, majd elmene Drinápolyba, ahol a török császár, Ahmet szultán is jelen vala 1613. esztendőben, februáriusban.”

Bethlen Gábornak beszédével sikerült meggyőznie a török méltóságokat fejedelemmé választásának szükségességéről.

Életrajzírója szerint „azért a fővezér Nazuf a dívánban Bethlen Gábort Erdélyország fejedelminek nevezé s köszönté, mely azon esztendőben áprilisnek fogyta felé vala, és fejedelmi méltóságának jeléül kardot, buzogányt, 2000 tallért, három jeles lovakot, öt szamárt, öt tevét ajándékoza. És Szkenderbégnek, Magyar-Ogli Ali basának, buzsáki, szilisztriai tatároknak, moldovai, s havasalföldi vajdáknak erős parancsolat adaték, hogy mihelyt Bethlen Gábor kívánni fogja, minden erejekkel melléje mennének, és erdélyi fejedelemségre vinnék be.”

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.