HIRDETÉS

Báthory István Lengyelország királya

Garda Dezső 2019. április 24., 16:09 utolsó módosítás: 2019. április 24., 16:12

Keménykezű uralkodóként és az orosz cár ellen megnyert háborúkban szilárdította meg Báthory István királyi hatalmát Lengyelországban. A pápa által szorgalmazott török­ellenes összefogás azonban nem jött össze. A lengyelek egyik legnagyobb uralkodójukat tisztelik ma is személyében. 

Báthory Pszkov előtt. Erdély fejedelme és Lengyelország királya legyőzi Rettegett Iván orosz cárt Fotó: Jan Matejko festménye

(folytatás a 14. lapszámunkból)

Báthory István diplomatáinak lengyelországi tevékenysége eredményes volt. A Varsóban összegyűlt rendek a köznemesség tömeges támogatásának köszönhetően Báthory István erdélyi fejedelmet 1575. december 14-én királyukká választották. A királyválasztók feltétele az volt, hogy Erdély uralkodója vegye feleségül és maga mellé királynőül a Jagelló-ház utolsó sarját, Annát. A rendek a király elé terjesztették azt a 17 cikkelyből álló feltételrendszert, amelynek betar­tását elvárták az új uralkodótól.

Habsburg ajánlat a királyi székért cserébe

A varsói királyválasztást a litván nemesek, a lengyel arisztokrácia egy része és a főpapság nem ismerte el, s néhány nappal később II. Miksa csá­szárt választották meg lengyel királyuknak. Közben III. Murád török szultán nemcsak elismerte Báthory Istvánt új méltóságában, de 1575 végén felajánlotta az oszmán birodalom katonai segítéségét arra az esetre, ha Miksa császárral fegyveres összetűzésbe keveredne.

A Habsburg uralkodó megpróbált egyezkedni Báthoryval, és a lengyel koro­náért cserébe elvesztett családi birtokait, Nagybányát és Szatmárt aján­lotta föl.

Az erdélyi fejedelem azonban pontosan tudta, hogy az akkor még erős és gazdag Lengyelország királysága nagyobb hatalmat és tekintélyt jelent számára, mint a Miksa császár által ígért területek.

Báthory akkor került lengyel trónra, amikor fénykorát élte a lengyel–litván nemesi köztársaságnak nevezett és a rendi monarchiákon belül egy sajátos hatalmi megosztottságot képviselő államalakulat. A király mellett a főhatalom gyakorlásába a lengyel–lit­ván nemesség (slachta) gyűlése is beleszólhatott: min­den jelentősebb kérdésben csak az országgyűlés megkérdezésével lehetett dönteni. Másrészt a királyi tanácsosok közül a király mellé rendelt nyolc tanácsosnak is beleszólása volt az országos ügyek intézésébe.

Kemény kézzel levert lengyel lázadás

A ne­mességet a királyi hatalommal szemben tovább erősítette gazdasági sú­lya is, mert a gabonatermelésből és a kereskedésből jelentős va­gyonokra tettek szert. A lengyel berendezkedés éles ellentétben állt a Báthory által Erdélyben megszokott és kiépített hatalmi gyakorlat­tal. Emiatt többször szembekerült a lengyel rendekkel, és idővel egyre gyarapodott ellenzéke is. 1585-ben leverte a Zborowski fivérek ellene szervezett lázadását, és a vezetőket kivégeztette. Hatalma belső megerősítése sem ment könnyen, hiszen Gdansk gazdag városa sokáig nem ismerte el hatalmát. A város ellen folytatott háború végül békés kiegyezéssel zárult.

Báthory igyekezett minél nagyobb mértékben kivonni magát a len­gyel országgyűlés korlátozó hatalma alól. Ezt részben azzal sikerült el­érnie, hogy új fogyasztási adótípus bevezetésével a rendektől független­ jövedelemforrásra tett szert,

és az ebből befolyó pénzen zsoldoshadse­reget tartott fönn. E hadakra főként a Moszkvai Nagyfejedelemség elle­ni háborúban volt szüksége.

Báthory háborúi Gdansk és Oroszország ellen

Báthory arra törekedett, hogy Lengyelország kelet-európai jelentőségének megfelelően a környező országokkal jó kapcsolatot tartson fenn. A lengyel érdekkörökhöz elsősor­ban az orosz–porosz és baltikumi területek kapcsolódtak. Ezeket külö­nösen sértette IV. Iván orosz cár, aki mind nyu­gatabbra tolta országa határát, és korábban lengyel fennhatóság alatt álló területeket foglalt el.

Báthory legsikeresebb hadjáratsorozata a IV. (Rettenetes) Iván moszkvai uralkodó ellen 1579 és 1581 kö­zött három ízben vezetett háború volt.

E hadjáratokban 5000 főre tehető erdélyi magyar, de főleg székely zsoldossereg is részt vett a lengyel, litván és német katonaság mellett. A magyar hadak vezetői között volt Bekes Gáspár is, akinek időközben a fejedelem megbocsátott, birtokai egy részét visszaadta. Amikor Bekes 1579-ben a hadjárat kezdetén betegségben meghalt, a pápai nuncius azt írta: a király igen elbúsult kiváló hadvezére ha­lálán, és ígéretet tett arra, hogy a továbbiakban vállalja gyermekei nevelteté­sét. Az oroszországi hadjáratban vált kiváló katonává többek között Borbély György, Király Albert és Lázár II. András.

Az oroszországi hadjáratok célja Kurland és Livland, vagyis a Keleti-tenger partvidékének visszaszerzése volt. E terü­leteket IV. Iván csatolta a Moszkvai Nagyfejedelemséghez a Báthory uralkodását megelőző húsz évben.

Báthory tekintélyét rendkívül meg­erősítette, amikor a lengyel országgyűlésben kijelentette: személyesen vezeti a hadjáratot az oroszok ellen.

A király 1579 júniusában az udvarában lévő Caligari pá­pai nunciust utasította, hogy közölje a római pápával: erre a hadjá­ratra nem azért került sor, mert őt mások leigázásának vagy a vérontásnak a vágya vezetné, hanem kizárólag az, hogy eleget tegyen római keresztényi kötelezettségének, megvédje népét, s hogy visszavegye mindazt, amit a moszkvaiak elfoglaltak a lengyel–litván államtól.

Fagyos Habsburg–magyar viszony

A Szent Szék a Habsburgok és Báthory közötti szövetséget szorgalmazta az oszmán birodalom elleni támadás megszervezése érdekében. Báthory figyelmeztetése nem maradt eredménytelen: 1579-ben Caligari nuncius jelezte a pápának, hogy vigyázni kell a liga szervezésével, mert az oszmánok minden kétsé­get kizáróan igénybe vennék a tatárok és a moszkvaiak segítségét is, ami megváltoztathatná a katonai erőviszonyokat.

Az első hadjárat lengyel sikere után Rettenetes Iván azt ajánlotta Báthorynak: jobb volna együttesen az oszmánok ellen fordulni, mint­sem egymás ellen harcolni. Felajánlása azonban csak színlelés volt ré­széről, mert ebben az időben a hadsereg gyűjtésével volt elfoglalva. 1581. július 5-én Báthory István jelezte Possevino atyának: nem hiszi, hogy a Moszkvai Nagyfejedelemség teljes erejével együtt is bármit lehet­ne tenni az oszmánok ellen, mert egyrészt messze vannak, másrészt kö­zöttük helyezkednek el a tatárok és más olyan népek, akik inkább az oszmánokhoz húznak, az oroszoknak pedig természetes ellenségeik.

Lengyelország helyzetét közben bonyolította a Báthory és Rudolf császár közötti, gyanakvással tele ellenséges légkör, amelynek oldódására semmi esély nem mutatkozott. Báthory tárgyalási feltétele­ket szabott, amelyeket szintén a nuncius útján szándékozott közölni a császári udvarral: a császár számolja föl a moszkvai nagyfejedelemmel meglévő baráti viszonyát; adja vissza Báthory magyarországi családi birtokait; engedje meg, hogy német területeken katonaságot toboroz­zon a Moszkva elleni háborúhoz; küldjön biztosokat a Szilézia és Len­gyelország határai körüli nézeteltérés rendezésére.

Caligari leírta, hogy a Habsburg császár miért volt gyanakvó Báthoryval szemben. Rudolf attól tartott, hogy a Moszkvai Nagyfejede­lemség legyőzése után nehezebb lesz Erdélyt Ma­gyarországhoz visszacsatolni. Ö ugyanis Erdélyt Magyarország részének tartotta. Sőt attól félt, hogy a lengyel király nem áll meg ennél a győzelemnél, hanem azután Magyarország királya akar lenni. A Habsburg uralkodó magatartása miatt szinte lehetetlennek tűnt a nagy euró­pai oszmánellenes összefogás.

Drága, de eredményes hadjáratok

Báthory nem volt a törökellenes szövetség támogatója. A pápai nuncius biztatásaival szemben kifogásokat emelt. Kijelentette, Lengyel­ország száz éve őrzi a békét az oszmánokkal, ezért nem akar harcba bocsátkozni. Máskor azzal védekezett a javaslat ellen, hogy nem lehet lekötni a tatárokat, akiket az oszmánok nagyon jól fizetnek, és minden egyéb módon is igyekeznek magukhoz kapcsolni.

Bár Lengyelország számára az orosz hadjáratok győzelmet hoztak, kimerítették az ország kincstárát, és a lengyel rendek nem szavaztak meg további összegeket a háború folytatására. Amikor a felek között közvetítő Antonio Possevino jezsuita atya a pápa békéltető szándékát is kinyilvá­nította, Báthory készséggel megkötötte a tíz évre szóló fegyverszünetet 1582. január 15-én. A békében lemondott hódí­tásai egy részéről, a Pszkov és Novgorod körüli várakról, IV. Iván cár pedig visszaadta Livóniát és a korábban Litvániához tartozó területek egy részét.

A sikeres háború nemcsak a király hatalmát és tekintélyét növelte meg, de Lengyelországnak még nagyobb befolyási övezetet biztosí­tott a kelet-európai térségben.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.