A tehetséges és mértéktartó ifjú Bethlen Gábor

Garda Dezső 2019. október 13., 10:29

A gyerekkorában székely főúri nevelést kapott Bethlen Gábor korán kitűnt katonai tehetségével. A gyulafehérvári udvarba kerülve az egymást követő erdélyi fejedelmek kivétel nélkül kedvelték a kiváló ifjút.

Bethlen Gábor szülőháza Marosillyén. Erdély fejedelme még gyerekkorában elvesztette mindkét szülejét

(folytatás 38. lapszámunkból)

Apai ágról Bethlen Gábor az iktári Bethlen család, anyai ágról pedig a szárhegyi Lázár család leszármazottja volt. Egyik őse, Bethlen Gergely, Mátyás király idejében Szörényi bán volt. Másik felmenője, Bethlen Domokos az erdélyi alvajda tisztségét viselte. Ő vette el feleségül Kinizsi Pál húgát, és házasságukból született Bethlen Gábor atyai nagyapja, aki részt vett a mohácsi csatában, és később Szapolyai János udvarába került, az udvari katonaság főkapitánya lett. Fia, Bethlen Farkas Habsburg Ferdinánd király szolgálatában a huszárok főkapitányaként harcolt a törökellenes küzdelmekben. Katonai érdemeiért János Zsigmond Erdélybe hívta. Bethlen Farkas hűen szolgálta Báthory Istvánt a Bekes Gáspár elleni küzdelemben. Az erdélyi fejedelem és lengyel király számos adománnyal halmozta el.

Marosillyétől Gyergyószárhegyig

Iktári Bethlen Farkas és Lázár Druzsina házasságából született Bethlen Gábor és Bethlen István. Bethlen Gábor Marosillyén az atyai kúriában látott napvilágot 1580-ban. A két Bethlen gyerek – apját, majd anyját is elvesztve – korán árvaságra jutott. Az árvákat egy ideig anyai nagybáty­juk, Lázár András Csík-, Gyergyó- és Kászonszék királybírája nevelte Szárhegyen. Neveléséről Bojthi Veres Gáspár ezt írja: „mogorva és vad nagybátyjuk, Lázár András főember nevelte fel őket a székelyek szigorú fegyelmében, de kevéssé oktatva tudományokra”.

Ha tanulmányozzuk a korabeli székely társadalmat és életmódot, akkor rájövünk, hogy a „székelyek szigorú fegyelmében való nevelés” – ha ez nem is tetszett Bethlen Gábornak – életre szóló katonai képzést jelentett számára.

Az oroszországi vagy a danzingi hadszíntérre felkészülő székely katonák hadgyakorlatain az ifjú Bethlen Gábor is gyakran jelen volt, ami korán hozzájárult kivételes katonai képességeinek kialakulásához. Gyergyószárhegyen sajátította el Bethlen Gábor a betűvetés tudományát is.

Báthory Zsigmond fejedelem udvarában

A gyergyói vadászatokon bizonyított rátermettségét látva Báthory Zsigmond fejedelem emberei a gyulafehérvári palotába hívták apródnak a tehetséges ifjút. Itt nemcsak katonai képességeit fejleszthette, hanem tovább tanulhatott. Bethlen Gábor maximálisan kihasználta a fejedelmi udvar lehetőségeit. Életrajzírója szerint „Gábor kora ifjúságától magasabbra nézett, ékesszóló, merész, magabiztos, semmit lehetetlennek nem tartó ifjú volt. A katonáskodásnak szentelte magát, ezért Báthory Zsigmondnak, a szerencsétlen Erdély pusztulása okozójának udvarába lépve nem nézte tétlenül a sok nyomorúságot, lázadást, véres harcot, idegen uralmat és zsarnokságot.

Gáborunk egyáltalán nem tért ki a hadviselés elől, melyet a kikerülhetetlen végzet mért rá, és Zsigmond fejedelem hadseregéhez csatlakozott...

Tizenöt éves ifjúként lovas fegyveresekkel szolgálta a köz javát, és apjának kiváló vitézséggel szerzett vagyonát szívesen fordította hadi kiadásokra és katonákra”.

Becsületből vált bujdosóvá

Az első jelentősebb katonai megmérettetésére az 1595-ös évi havasalföldi hadjáratban került sor, ahol főleg a giurgiui csatában tűnt ki vitézségével. Katonái felszerelését a marosillyei családi birtok jövedelméből teremtette elő. 1596 és 1598 között is vállalta a törökellenes háborúkban való részvételt. Bethlen Gábor a sellembergi ütközetben is az első sorokban harcolt. Báthory András oldalán, a Mihály vajda ellen vívott csatában igen súlyos sebeket kapott. Életrajzírója szerint „a csatatéren hagyta élete felét, de a másik felét megőrizte a hazának. A miroszlói, majd a goroszlói csatában való részvételéről így fogalmaz a krónikás:

jóllehet az oláh legyőzte Erdélyt, utóbb saját pusztulásának örök emlékét hagyta a Maros partján Miriszlónál. Itt Gábor is ahhoz a párthoz és ahhoz az ügyhöz csatlakozott, amelyhez az egész haza.

Ebben a csatában jól meg lehetett volna Erdély sorsát alapozni, ha az állhatatosság és a hűség nem azokat hagyta volna el leginkább, akiken a hit és haza megőrzése múlt. Az ellenük esküvő, sőt őket teljesen elsodró végzet az ország jogarát Báthori Zsigmondnak adta. Az őrült fejedelem ostobán a török zsarnok hűségére tért vissza, mint disznó a sárba, amit nem sokkal azelőtt a legkiválóbb főurak méltatlan meggyilkolása és az államkincstár kifosztása árán odahagyott. Minden józan megfontolástól elfordulva, válogatott nemesi hadseregét a végzetes Goroszló faluhoz vezette. Itt hatalmas roham terítette le a hadsereget, melynek maradványai Erdélyben alig találtak menedéket. Gábor ötven lovasból álló kíséretét is elvesztette, és a szerencse sugallatára a fejedelemmel együtt Brassóba menekült.”

Basta György két követet is küldött utána, hogy visszatérésre bírja. Bethlen Gábornak azonban az volt a meggyőződése, hogy a Bástával való együttműködés hazaárulás. Megtarthatta volna vagyonát, nyugalmát, mégis a bujdosást választotta, mert nem akart hazájának árulója és nyomorgatója lenni. Nem tudta elfelejteni a Habsburg hadvezér magyarok elleni kegyetlenkedéseit, főleg a magyar falvak kiirtását.

Székely Mózes szolgálatában

Basta hadainak garázdálkodása Székely Mózes zászlója alá kényszeríttette Bethlen Gábort. Saját költségén 400 kopjás vitézt fogadott és vezetett a Temesvárra menekült Székely Mózeshez. Bojti Veres Gáspár Bethlen és Székely Mózes kapcsolatáról, majd az 1602-es évi események további alakulásáról így ír: „Mózest és Gábort a természet igazi elszántsággal ajándékozta meg, és ők ezt a hadjáratokban tanúsított szakadatlan állhatatosságukkal annyira meg tudták erősíteni, hogy mindig kitartottak maguk elé tűzött és vállalt szándékuknál. Gyászolták az elárvult hazát, melyet maga az Isten és az emberek oltalma is elhagyott. Mózes a nehéz helyzetben a sürgető szükség parancsának engedelmeskedve, török segítséget kért, és a temesvári beglerbéget a rossz előjelekkel kezdett hadjáratba társul bevonva, már-már úgy érezhette, hogy sikerül Erdélyt háborúval elfoglalnia, azonban... az oláh Ráduly, aki magát szent esküvel kötelezve megígérte, hogy Básta zsarnoksága ellen szövetségese lesz, Brassónál váratlanul elárulta”.

A vereség után Bethlen Gábor ismét a menekülés útját választotta. Életrajzírója szerint „a harc hevében, mikor Gábor észrevette, hogy a sereget elárulták és körülvették, tisztjeit buzdítva, nagy kavarodást keltve kitört, és a végső szükségtől kényszerítve sok más túlélő nemesemberrel együtt Temesvárra menekült. Vereség után megmaradt hadserege főkapitányává kiáltotta ki, az erdélyi nemesség pedig Szilvási Boldizsár ellentmondásával – akivel régóta ellenséges viszonyban volt – ifjú kora ellenére Erdély fejedelmévé választotta.

Köztudomású, hogy a katonai hatalomban ritka dolog a mértéktartás, kiváltképpen, ha valakit fiatalos hév ösztökél, mindazonáltal Gábor a lélek olyan önuralmával rendelkezett, hogy nem fogadta el a fejedelmi címet, mikor e tisztséget ráruházták.”
Kapcsolata Bocskay Istvánnal

A 17. század eleji kortársak egy része szerint Bethlen Gábor szólította fel Bocskay Istvánt a Habsburg-ellenes felkelés kirobbantására. Bethlen azonban azt állította, hogy nem neki, hanem Ali pasának jutott eszébe, hogy Bocskayt kellene felkelésre bírni. Bethlen és bujdosó társai örömmel fogadták az eszmét, melyhez a „dívánülő pasák” is hozzájárultak és Ahmet szultán is ráadta áldását. Bocskaynak először egy emír rabja közvetített, és amikor megegyezésre jutottak, Deák Mehemet pasa elvezette Bethlen Gábort a nagyvezér elé, majd megkapta a fővezér által lepecsételt athnamé levelet. A levél megszerzése után Bethlen Szilvássy Jánossal Lengyelországon keresztül Kassáig ment és onnan küldötte el a szultán hitlevelét Bocskaynak. Érdekes, hogy titkos útjukról Basta generális is értesült, csak nem tudta megakadályozni a hitlevél eljuttatását.

Bethlen Gábornak Bocskay Istvánhoz kötődő viszonyáról Bojti Veres Gáspár a következőket írta:

A tartományba visszatérő Bocskay annyira szerette és kedvelte, hogy nemcsak igénybe vette szolgálatait, hanem a tartomány kormányzását is felajánlotta neki, Bethlen azonban inkább a szerénységre, mint a mértéktelenségre és a hazára végzetes nagyravágyásra hallgatott.

Megtárgyalta tervét Bocskayval, akit minden erénnyel ékes hősnek tartott, és a német zsarnokság elleni bosszuló hadjáratnak, az idegenek súlyos igája alatt nyögő, sőt végsőket lihegő hazája visszaszerzésének ő lett a kezdeményezője. A ráruházott tisztségeket habozás nélkül Bocskaynak ajánlotta fel, aki Bihar megyében várakkal és kiterjedt birtokokkal rendelkezett. A budai vezírnél sem késlekedett dicsérni Bocskaynak a haza iránti hűségét és szeretetét, katonai szakértelmét, a német kegyetlenség iránti hatalmas gyűlöletét, olyan ékesszólással, hogy a törököket a Bocskay által vállalt hadjárat szövetségébe vonta. Hogy a titokban kötött szövetkezés minél eredményesebb legyen, Bocskaynak levélben megírta, hogy miután sürgősen hadsereget gyűjtött az Isten igéje szerinti református hitet követő egész magyar nemzetből, bízva az isteni segítségben, vakmerően zászlót bontva induljon Barbiano János Jakab ellen, mert hírül adták, hogy az a római egyházzal egyet nem értő keresztény név üldözésére készül. Ő maga más úton Bektás temesvári pasával Lippa várát foglalta volna el akár erőszakkal, akár megadással, amelyikkel inkább sikerül, hogy utat nyisson magának Erdélybe”. Bocskay zászlóbontása után Bethlen Gábor 400 bujdosó társával és néhány ezer törökkel jött segítségére.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.