A fiatalon elhunyt János Zsigmond békekötései

Garda Dezső 2019. március 11., 09:16 utolsó módosítás: 2019. március 11., 09:17

János Zsigmond fejedelem 31 évet élt. Élete végén a Habsburgokkal kötött tartós egyezsége békeidőt ígért az egész Magyar Királyság számára. 

A fiatalon elhunyt János Zsigmond békekötései
galéria
János Zsigmond márványkoporsóját a gyulafehérvári székesegyházban az édesanyjáé mellé helyezték el Fotó: Makkay József

(folytatás 7. lapszámunkból)

A székely felkelés leverése után Ferdinánd utóda, I. Miksa Habsburg király és János Zsigmond seregei a Felvidék északkeleti részén csaptak össze. A Báthory István által vezetett had meglepetésszerű rajtaütéssel 1564 szeptemberében visszafoglalta Szatmár várát és Nagybányát is. A katonai sikerektől fellelkesülve az erdélyi diéta általános hadfelkelést hirdetett: János Zsigmond is harcba vonult 12 ezer fűnyi sereg élén. Az uralkodó vezetése alatt az erdélyi had visszafoglalta Hadadot, Ecsedet, Szinyért és egész Kassáig haladva elfoglalta a Felvidék keleti részét.
1565-ben Lazarus von Schwendi, I. Miksa király kassai fűkapitánya ellentámadást indított az erdélyi uralom alatt lévő várak ellen. A Habsburgok elfoglalták Tokajt, Szatmárt, Nagybányát és Szerencset.

A Habsburgok győzelmei után a felek Szatmáron kötöttek békét. Az egyezség értelmében János Zsigmondnak le kellett volna mondania a királyi címről, és cserében megtarthatta volna az uralma alatt álló területeket.

Az egyezség szövegét Báthory István vitte Bécsbe. Elindulása után egy hónappal azonban a fejedelem gyorsfutárt menesztett Báthory után, hogy visszavonassa a megegyezés bizonyos pontjait. Időközben megjött a Portától a követe, aki ígéretet hozott a törököktől, hogy János Zsigmond katonai támogatásban részesül a Miksa király elleni harcához. Válaszképpen Báthory Istvánt a Habsburg király fogságba vetette, ahonnan csak két és fél év múlva szabadult. A Habsburg követek bosszúból beárulták János Zsigmondot a Portán a szatmári béke megkötéséről.
Az erdélyi fejedelem a Habsburgok cselszövései miatt nehéz helyzetbe került a Portán. Személyesen szerette volna kiengesztelni a szultánt, de II. Szulejmán azt üzente, inkább ű maga jön Magyarországra, hogy fogadja alattvalója hódolatát, és egyben támogassa őt a Habsburgokkal szemben. Találkozásukra az 1566. évi oszmán hadjárat idején került sor, amikor János Zsigmond négyszáz fűnyi küldöttségével II. Szulejmán szultán elé járult Nándorfehérvár közelében. A török császár még 1566-ban kinevező és megerősítő okiratot adott ki, amelyben formálisan elismerte az erdélyiek fejedelemválasztó jogát. Az oszmán uralkodó maga számára csak a megválasztott erdélyi fejedelem megerősítésének jogát tartotta fenn. Az erdélyi rendek országgyűlése erre hivatkozva 1567-ben törvénybe iktatta a szabad fejedelemválasztási jogát.

A fejedelmi valláspolitika

János Zsigmond 1562-ben hagyta el a katolikus hitet. Előbb a lutheránus, majd a kálvinista, végül 1569-ben az unitárius egyház hívévé vált. E nagy váltásokban a korszak fejedelmi prédikátorai mellett Dávid Ferenc, a fejedelem udvari papja, majd az igen nagy befolyásra szert tevő Blandrata doktor, az unitarizmus lelkes híve játszott jelentűs szerepet. János Zsigmond teret engedett országában a hitvitáknak. 1567-ben „királyi nyomdát” alapított, ahol az új vallási irányzat, az unitarizmus számos vitairata jelent meg. 1568-ban a tordai országgyűlésen az unitárius felekezetet is a bevett vallások közé emelték. Egyúttal

kimondták, hogy a prédikátorok saját értelmezésüknek megfelelően hirdethetik az evangéliumot, vallásáért senkit üldözni nem szabad.

A végrendelkező uralkodó

Az erdélyi urak, de maga János Zsigmond is mindent elkövettek a Habsburg Johanna hercegnővel való házasságért, de a frigy nem jött össze. János Zsigmond egészsége megromlott, és végzetét érezve az 1567-es évi gyulafehérvári országgyűlésen az összegyűlt rendeket arra hatalmazta fel, hogy halála után határozzanak a szabad fejedelemválasztásról. Végrendeletére megeskette az erdélyi urakat, és a család jelentűs vagyonát a lengyel királyra, azaz nagybátyjára hagyta. Az uralkodó egészségi állapota egy év alatt, 1568-ban azonban jelentűsen javult, így újrakezdődtek a Habsburg–erdélyi béketárgyalások. Mindkét fél tapasztalhatta, hogy a határ menti háborúskodás csak az oszmánoknak kedvez.

Habsburg–török egyezség

A Habsburgok közben a törökökkel is tárgyalásokba bocsátkoztak. II. Szelim szultán és I. Miksa császár követei 1568-ban Drinápolyban nyolc évre szóló békét kötött egymással. János Zsigmondot a török szultán értesítette, és levelében a fejedelem tudtára adta, hogy Erdélyt bevétette a béke szövegébe, mivel az országot saját birodalmához tartozónak nyilvánította. A két birodalom közötti megegyezés megtiltotta mindkét fél számára a határok mentén az összecsapásokat és új várak építését.

A szultán levele megerősítette az erdélyi rendek szabad fejedelemválasztó jogát.

János Zsigmond semmit nem tehetett a feje fölött megkötött béke ellen.
Életének utolsó éveiben ismét előtérbe került a fejedelem házassága. Nősülésével az erdélyi diéták is foglalkoztak, akik francia, míg János Zsigmond Habsburg menyasszonyt akart. Terve megvalósítására a fejedelem Bekes Gáspárt küldte újabb követségbe Miksa királyhoz, de a házasság tervét a török hatalmasságok is megtudták. A szultán megüzente János Zsigmondnak, hogy nem vehet feleségül Habsburg-házbeli hercegnőt.

A fejedelem halála

János Zsigmond feleségkeresése akarva-akaratlanul elvezetett az erdélyiek és a Habsburgok megegyezéséhez. Bekes Gáspár Speyerben folyó tárgyalásai a házasság előkészítéséről is arra irányultak, hogy rendezzék Erdély és a királyi Magyarország, illetve a két uralkodó viszonyát. A tárgyalásokon Zsigmond Ágost lengyel király képviseletében közvetítőként részt vett Adam Konarski poznani püspök is, aki sokat segített az erdélyi érdekek érvényesítésében. A két állam közötti megállapodás végső szövegében már 1570 augusztusában megegyeztek a tárgyaló felek. A Bekes Gáspár által Erdélybe vitt békepontokkal János Zsigmond meg volt elégedve. A fejedelem 1570. december elején írta alá a szerződést, aminek szövegét vissza kellett vinni Bécsbe Miksa császár aláírására. Időközben János Zsigmond egészségi állapota egyre romlott. Bekes Gáspár – aki Erdély trónjára pályázott – nem akart újra visszatérni Bécsbe, mert attól tartott, hogy az uralkodó halála esetén elesik a fejedelemségtől. Miután János Zsigmond megígérte neki, hogy őt jelöli utódjául, Bekes Gáspár elvállalta az utazást. Miksa császár a regensburgi birodalmi gyűlésen 1571. március 10-én ratifikálta a szerződést. Négy nappal késűbb,

1571. március 14-én, Gyulafehérváron súlyos betegségben elhunyt János Zsigmond,

anélkül hogy tudott volna a szerződés ratifikációjáról. Halálát napokig titkolták, ezért temetésére csak május 23-án került sor unitárius szertartás szerint. Márványkoporsóját a gyulafehérvári székesegyházban az édesanyjáé mellé helyezték.

A speyeri szerződés jelentősége
A speyeri szerződés annak a folyamatnak a végét jelentette, amely a mohácsi csatát követű kettűs királyválasztással kezdődött. Erdély a nemzetközi jog értelmében is különvált az anyaországtól, és önálló államalakulat lett. Uralkodóját fejedelemnek ismerte el nemcsak a császár és a magyar király, hanem a német-római birodalom rendjei is. A szerződésnek a fejedelemség önálló államisága szempontjából is jelentősége volt: vitás közjogi kérdéseket tisztázott és rögzítette az Erdélyi Fejedelemség határait. Ennek ellenére a speyeri szerződés elviekben megtartotta Magyarország egységét, és kilátásba helyezte a Habsburg császár hatalma alatti egyesítését. A szerződés szerint a Magyar Királyságból négy vármegye – Máramaros, Bihar, Kraszna és Közép-Szolnok – a Részek megnevezése alatt közjogilag is az Erdélyi Fejedelemséghez tartozott. A hódoltság és az Erdély közé szorult vármegyetöredékek – a Lugos és Karánsebes központú kerületek is – a fejedelemség részeiként voltak elismerve.
A jólelkű, engedékeny és értelmes fejedelem
János Zsigmond itáliai testűrkapitánya, Giovanandrea Gromo 1564 és 1567 között tartózkodott a gyulafehérvári udvarban. Nem csupán testűrkapitányként töltött be itt jelentűs tisztséget, hanem ű volt a Vatikán és Velence hírszerzője is. E minőségében írt 1566-ban Erdélyről jelentést a firenzei nagyhercegnek, Cosimo de Medicinek. Írásában János Zsigmondról is jellemzést adott, akirűl többek között azt írta: a latin nyelv mellett jól tudott magyarul, olaszul, lengyelül, németül és románul, kicsit értett görögül és törökül is. Vidám természetűnek ismerte, aki kedvelte a borivást és a jó társaságot. A kapitány szerint az uralkodó jólelkű, engedékeny, értelmes és megfontolt ember, nem tűri az esztelen kegyetlenkedést, de a harcban hősiesen helytáll, jól ért a lándzsaforgatáshoz és a lőfegyverekhez is. Szamosközy István történész is leírta, hogy János Zsigmond szelíd természetű ember volt. Legtöbbször még az árulóknak is megkegyelmezett, és bőkezűen osztogatott kiváltságokat, rangokat.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport