A császári udvar szabadulni akart Mihály vajdától

Garda Dezső 2019. július 30., 15:17 utolsó módosítás: 2019. július 30., 15:18

Miután a császári udvar számára egyértelművé vált, hogy Mihály vajda megszegte ígéretét, és Báthory András kivégzése után nem volt hajlandó Erdélyt átadni a Habsburgoknak, összefogtak a nemességgel hadainak megsemmisítésére. A nagyarányú miriszlói vereségben a Mihályt támogató sok ezer székely is odaveszett. 

A miriszlói csata román emlékműve. Az 1900-ban állított magyar emlékművet az impériumváltás után lebontották Fotó: Primariamirislau.ro

(folytatás 28. lapszámunkból)

A közszékelyek elérkezettnek látták a leszámolást elnyomóikkal. Az egész Székelyföldön üldözőbe vették a neme­seket és székely főembereket. Mihály vajda parancsára el­fogták az összes Moldvába menekülő nemest, többek között a sellemberki vereség után menekülő Báthory Andrást és kíséretét is. A feje­delmet Balázs Mihály (más néven Ördög Balázs) fejszével ölte meg. A Báthoryak elleni gyűlölet az egész Székelyföldön általános volt. Báthory András fejét Gyulafehérvárra vitték Mihály vajdához, akinek parancsára elhozták testét is és fejedelmi rangjához illően temették el.

A sellemberki győzelem után Mihály vajda hadai­val a gyulafehérvári fejedelmi székhely felé vette útját. Ide hívta országgyűlésre az erdélyi rendeket.

A Diéta utolsó napján, 1599. november 28-án állí­totta ki a székely székek kollektív privilégiumait is.  A székelyeknek kiadott kiváltságlevél megszilárdította Mihály vajda erdélyi hatalmát.

A császári udvarnál azonban attól tartottak, hogy a havasalföldi vajda nem lesz hajlandó elhagyni az erdélyi fejedelemség területét, Prágában ugyanis arra számítottak, hogy Báthory András legyőzése után Mihály Erdélyt átadja a Habs­burgoknak. A vajda erre nem volt hajlandó: sellemberki győzelme után Mihály nyíltan bevallotta a császári követ előtt, hogy nem áll szándékában Erdélyt a császár kezére adni. Prágában ezt nem nézték jó szemmel: a Habsburgok mindent elkövettek a vajda hatalmának megszüntetésére, amihez ők is a székelyeket igyekeztek felhasználni.

A Habsburg udvarban egyre tüzetesebben kezdték tanulmányozni Mihály vajda viszonyát a székelyekkel.

Rudolf császár arra szólította fel erdé­lyi küldöttjét, Dávid Ungnadot, hogy részletesen szá­moljon be arról, mit ígért a vajda a császár nevében a székelyeknek. A császári udvarban a tények pontos ismerete után, novem­ber végén azon gondolkoztak, miként lehetne éket verni Mihály és a székelyek közé. Erre legalkalmasabb eszköznek a székely szabadságlevél kiadásának késleltetését találták. 1599. novem­ber 30-án arra utasították Mihályt, hogy várjon a székely szabadságok visszaállításával mindaddig, amíg arra felső utasítást nem kap. A vajda azonban Erdélyben úgy rendelkezett és kormányzott, mint saját országában. Amikor a császári udvarnál a székely szabadságok megadását igyekeztek elodázni, Mihály sürgősen kiállí­totta a legfontosabb szabadságleveleket, és országgyű­lési határozatba foglaltatta a visszaadott székely jogo­kat.

Székelyeknek és nemeseknek is kedvező szabadságlevelek

Az első szabadságlevél a kézdiszéki székelyeknek 1599. november 3-án Gyulafehérváron kiállított privilégiuma volt. Az összes kézdi székelyt kivette a jobbágysorból, és arra kötelezte, hogy a régi rend szerint ki lovon, ki gyalog, teljes fegyverzettel a császár, a maga és utóda első hívására szálljon hadba és védje a hazát. A szabadságlevélben megparancsolta a nemeseknek, királybíráknak és vicekirálybíráknak, hogy a megnevezett szaba­dosokat együttesen és egyénenként, leszár­mazottjaikat és utódaikat a fenti szabadságban tartsák meg, háborgatni ne merjék. A másik szabadságlevelet 1599. november 28-án Gyula­fehérváron adta ki Csík, Gyergyó, Kászon, Udvarhely, Maros, Sepsi és Orbai székeknek, külön pedig Udvarhelyszék lakóinak.

A szabadságlevelek azonban sok perlekedéshez vezettek a székely nemesekkel, aminek megszüntetésére Mihály vajda 1600 márciusában megfogalmazta újabb szabadságlevelét.

Ez már lényegesen különbözött az 1599 novemberében általa kiadott székely szabad­ságlevelektől. Ebben már nem esett szó arról, hogy a közszékelyeket felmentené a jobbágyi szolgálattól és kivenné őket a nemesek hatalma alól. Ellenkezőleg, elrendelte, hogy minden nemes szabadon bírja nemcsak az 1562-es felkelés előtti birtokait, örökségét és szer­zeményeit, hanem azokat az ingatlanokat is, amelyeket azt követően vételáron, cserében vagy zálogosítás útján szerzett.

A nemesi birtokok ilyenszerű védelme a székely jobbágyok kérdésében is más megközelítést kívánt. A szabadságlevél megengedte a jobbágyok elköltözését a székely székek nemesi birtokairól. A vajda megengedte a székely nemeseknek, hogy az elköltözött jobbágyok helyébe másokat telepítsenek. Az új adománylevél csak azt tiltotta, hogy az erő­szakkal elfoglalt jobbágyföldeket a székely nemes to­vábbra is bírhassa. A jobbágyok zálogos földeiket a megfelelő összeg lefizetésével visszaválthatták. Az 1600. március 7-én kiadott oklevél rendezte a szé­kelyföldi sóhasználat kérdését, s elrendelte, hogy min­den székely a sóbányákból szabadon vehet sót saját használatra, de nem kereskedés céljából.

Szász ellenállás, székely támogatás

Bármennyire is csökkentette Mihály vajda a székely közösség szabadságjogait, a köznép a továbbiakban is hű maradt a havasalföldi uralkodóhoz.

A vajda a székelyeknek köszönhette moldvai katonai sikereit. Visszatérésekor azonban a politikai erők átcsoportosulását tapasztalta. Habsburg nyomásra megkezdődött a havasalföldi nagybojárság árulása, de az erdélyi nemesek közül is sokan ellenségeihez csatlakoztak. Az erdélyi nemesség fokozatosan megbarátkozott az udvarral való egyezkedés szellemével, illetve a Básta generálissal való szövet­ség gondolatával. Belátta, hogy az elkerülhetetlen összecsapás­ban csakis Básta segítsége biztosíthatja a sikert. A szász universitas is a Habsburgok pártjára állt.

Miután a székelyeknek a szászsebesi táborba való gyülekezéséről Básta generális tudomást szerzett, igyekezett éket verni a vajda és szövetségesei közé.

A Habsburg tábornok azt javasolta a vele szövetséges nemeseknek, hogy küldjenek követeket és leveleket a Mihály vajda mellé álló székelyekhez, akiknek ígérjék meg sza­badságuk elismerését és bírják rá őket az átál­lásra. Az aranyosszékieket és a marosszéki lovasságot leszámítva azonban a székelyek hűek maradtak Mihály vajdához. A legtöbb székely szék közszékelyei nem voltak hajlandóak a nemesség intő szavára hallgatni.

A háromszéki székelyek csatlakozását Mihály vajda seregéhez a szászok próbálták megakadályozni. Szeptember 15-én a Mihály vajda megsegítésére felkészült szé­kelyek Krizba mellé szálltak táborba, majd a következő napokban a brassói szászok minden ellenállását leküzdve fo­kozatosan nyomultak előre, Szászsebes felé. A szász székek ellenállása azonban meghiúsította a Havas­alföldről érkezett két had és a háromszéki székelyek egyesülését a vajda Szászsebesnél táborozó hadával. A szász ellenállás gyengítette ugyan a vajda hadainak erejét, azonban Udvarhely, Csík, Gyergyó és Kászon széki székelyek tömegesen sorakoztak fel Mihály vajda mellett.

A vesztes miriszlói csata

Az olasz Tarducci da Corinaldo 1601-ben megjelent beszámo­lójában arról írt, hogy Miriszlónál a vajda nagyszámú hadában sok volt a székely. A miriszlói csatában részt vett székely hadak szá­máról azonban eltérően beszélnek a korabeli források. Egyes emlékírók szerint Mihály vajda oldalán tizenháromezer székely sorakozott fel, más források négyezer főnyi székely hadról tudósítottak.  Szamosközy István szerint „húsz­ezer puskása volt Mihály vajdának Miriszlónál. Minden hada állott havaselviből, székelyből, magyarból, szerbből és lengyelből.”  A 20. század első felének kiváló történésze, Veress Endre a korabeli források alapján össze­állította a Mihályhoz csatlakozott székely vagy hajdú kapitányok és hadnagyok névsorát, akiknek száma mintegy ötven tiszt volt, és ez jelentős számú közkatonára enged következtetni.

1600. szeptember 17-én, a miriszlói csatát megelőző napon Mihály vajda egyezkedni próbált Básta generálissal. Követe Ör­mény Péter a magyar nemesség elleni összefogást javasolta a Habsburg tábornoknak.

Basta arra szólította fel a vajda küldöttét, hogy Mihály „engedje át a tartományt őfelsége birtokába, amint az kötelessége. Ha ezt megteszi, szabadon átkelhet Havasalföldébe; enged neki megfontolási időt is másnap reggel nyolc óráig.” Mihály vajda visszautasító válasza elkerülhetetlenné tette az összecsapást.

1600. szeptember 18-án Miriszló térségében Basta egy ügyes katonai manőverrel menekülésszerű visszavonulást színlelt, amellyel sikerült Mihály hadait kivonnia megerősített táborukból. A futást színlelő Habsburg és nemesi sereg láttán, a vajda üldözőbe vette Bastát és a ne­mesi hadakat. A vajda seregét azonban Miriszló és Décse közt ekkor erős tűz fogadta. A kozák lovasság cserben hagyta Mihály vajdát, és elmenekült a Maroson át. A székely puskás sereg szánta el magát ellenállásra, de a vesztes csata nem kegyelmezett neki: szemtanúk szerint a nemesség halomra vágta a bekerített csapatot, mielőtt szabad elvonulást ígért nekik, ha megadják magukat. A miriszlói csata áldozatairól több forrás is megemlékezett. Mikó Ferenc szerint egy „enyedi ember vette rovásba, „kilencezer ember fekszik az öre­gebbik halomban, a kisebbikben kétezer.” Az áldozatokkal kapcsolatban Illésházy István így fogalmazott: „székelyekben sokat levágának, három nagy halmot rakának az holttestekből.”

(folytatjuk)

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.