Mentőöv lehet az iskolaközpont – a megszűnés vagy az újrakezdés határán az aranyosszéki közoktatás

Makkay József 2022. augusztus 11., 07:14

A negyvenes években 7500 lelket számláló aranyosszéki Várfalva község többségében magyar falvai nyolcvan év alatt elveszítették népességük felét. A nagyarányú létszámcsökkenés napjainkban elsősorban a magyar oktatás nehéz helyzetében mérhető. Többen iskolaközpontban és az elemi oktatás átszervezésében gondolkodnak, de a kompromisszumkeresés elakadt. Aranyosszéki pedagógusokkal és a polgármesteri hivatal vezetőjével beszélgettünk.

Mentőöv lehet az iskolaközpont – a megszűnés vagy az újrakezdés határán az aranyosszéki közoktatás
galéria
A felújított várfalvi iskola fogadná továbbra is az 5-8. osztályokat Fotó: Makkay József

A magyar közoktatásban Erdély-szerte gondot okoz a gyerekhiány. Vannak ,,menő” nagyvárosi iskolák, ahol az elemi, a gimnáziumi és a líceumi osztályokba bőven van beiratkozó diák, de pár tíz kilométerrel odébb, a falusi és a kisvárosi iskoláknak egyre nehezebb elkerülni az összevont osztályokat. Közben ádáz harc folyik a gyerekekért.

Elcsalogatott diákokkal a másik településen meg lehet ugyan menteni egy-egy önálló osztályt, de a faluból elvitt tanulók miatt a helyi magyar tagozat kerül a megszűnés szélére.

Ahol az elemi oktatás megszűnik, onnan azok a fiatalok is elköltöznek, akik kedvelik a települést, és jól érzik magukat. Egy helyi iskola megszűnése mérföldkőnek számít a település életében.
A Kolozs megyei Aranyosszék gyors iramban szórványosodó Torda környéki falvaiban az utóbbi években vált égető kérdéssé a magyar oktatás jövője. A gyereklétszám fogyásával párhuzamosan nemcsak a tordaszentmihályi, várfalvi, kövendi és bágyoni összevont elemi osztályok és a várfalvi 5–8. osztályos magyar tagozat ,,vevő” a szülők gyerekeire, hanem a sokéves küzdelem árán Tordán 2008-ban létrejött Jósika Miklós Elméleti Líceum is. A Várfalva község iskoláiban dolgozó tanítók és tanárok szerint Tordáról szervezett toborzás keretében csalogatják el az aranyosszéki falvakból az elemista és 5–8. osztályos gyerekeket. Az érem másik oldala, hogy sok szülő nem hajlandó összevont elemi osztályba iratni gyerekét, ahol a tanító több évfolyamot oktat egyszerre.

Ahogy Erdély más vidékein is, az aranyosszéki szülők meggyőződésből vagy éppen divatból a városi iskolát választják. 

A kövendi iskolában egy összevont elemi osztály működik 14 gyerekkel Fotó: Makkay József
A várfalvi bentlakásos iskola emléke 

A községközpontbeli iskolában Pálfi Melinda igazgatónővel, angol–francia szakos tanárnővel találkozom, aki a Várfalva község területén működő falusi iskolák és óvodák magyar és román tagozatán tanuló 290 diákért felel. 24 éve dolgozik a tanügyben, és három éve vállalta el az igazgatói megbizatást. Gyerekkorából emlékszik a várfalvi bentlakás nyűzsgésére, ahova a község falvaiból érkeztek a gyerekek 5–8. osztályba hétfőtől szombatig. A kommunista hatalom által kisajátított Jósika-kastélyban a rendszerváltás után szűnt meg a bentlakás, de a kilencvenes években is népes osztályok indultak a várfalvi iskolában. A helyi születésű pedagógus szerint

a hatvanas és hetvenes években annyi gyerek volt a község településein, hogy több faluban is a magyar tagozaton 1–8. osztályos oktatás folyt,

Székelyhidason pedig román iskola működött. Később telepítették Várfalva bentlakásos iskolájába az 5-8. osztályokat.
Napjaink drasztikus gyereklétszám-csökkenését könnyű végigkövetni a község falvainak népesedési mutatóiban. Míg a második világháború idején a többségében magyar községben  7500 főből állt a lakosság létszáma, a 2011-es népszámlálás adatai szerint a 3317 lelket számláló közösség 55 százaléka volt magyar. Az utóbbi tíz évben a magyar tagozat folyamatos leépülése mutatja, hogy

a 13. században idetelepített kézdiszéki székelyek leszármazottjai gyors iramban fogynak, és szemünk láttára történik meg a lakosságcsere.

Szabó Enikő kövendi tanítónő: az összevont osztály önállóságra nevel Fotó: Makkay József

Tanári plusszmunka ingyen

Az igazgató asszony végigvezet néhány szépen berendezett osztályon, közben elmondja, hogy a tanárok mekkora áldozatot hoznak a meggyérült létszámú magyar osztályok megtartásáért. A törvény szerint önálló osztály legalább 12 gyerekkel működhet. A hetedikben vannak húszan, de ezt az igazgató különös csodának tartja, hiszen a következő esztendőkben ilyenre nem lehet számítani. A kevés gyerek miatt az 5. és 8. osztályt papíron ugyan összevonták, de egyelőre külön osztályként működhetnek, mert a tanárok a pluszórákat ingyen vállalták, amire rábóllintott a tanfelügyelőség. Az elemi osztályok már nincsenek ilyen szerencsés helyzetben. Az egyetlen önálló előkészítő osztály kivételével a többi elemi Várfalván, Kövenden és Bágyonban is összevont rendszerben működik.
„Az oktatás minőségében nincs különbség községi osztályaink és a városon tanuló diákok tudása között. Nyolcadik után a kolozsvári líceumokban továbbtanuló diákjaink megállják a helyüket. Kisebb létszámú osztályainkban eleve több ideje van a tanárnak a gyerekekkel foglalkozni, így jobban felkészülnek” – magyarázza az igazgatónő.

Pálfi Melinda szerint sürgősen újra kell gondolni a községi oktatás szerkezetét, hogy meg lehessen menteni a magyar tagozatot.

Nehéz helyzetben vannak, mert a tordai magyar iskola  innen toborozza a gyerekek egy részét, így a fogyás hangsúlyosabb: a községi falvak iskoláiban folyó magyar oktatás a megszűnés irányába sodródik. Példaként Bágyont hozza fel, ahol akkor kezdődött a magyar tagozat gyors leépülése, amikor az egyik évben nem indult előkészítő osztály. Később több magyar szülő is román tagozatra íratta gyerekét, ez pedig megkérdőjelezi a jelenleg hét kisiskolással működő összevont magyar elemi osztály jövőjét. Amelyik szülő nem akarja összevont osztályba járatni gyerekét, az rendszerint beviszi Tordára, és ezzel a kör bezárul.
Az igazgató asszony egy bentlakással működő várfalvi iskolaközpontban látja a megoldást, ahol önálló osztályokba írathatnák a községbeli gyerekeket. Nem lenne minden faluban elemi képzés, de az egymástól pár kilométerre levő településekről iskolabusszal lehet ingáztatni a tanulókat. ,,Sokat beszélgettünk erről Szabó Enikő kövendi kolléganőmmel, de egyelőre nem született olyan megoldás, amelyben a helyi tanügy és a polgármesteri hivatal partner lehet. Meg kell találnunk a kiutat, amely mindenki számára elfogadható, különben pár éven belül lehúzhatjuk a rollót” – összegzi a nem túl derűs jövőt Pálfi Melinda.

Pálfi Melinda még gyerekkorából emlékszik a népes várfalvi osztályokra Fotó: Makkay József
Iskolaközpont vagy szétszórt elemi osztályok?

Szabó Enikőt nemcsak falujában ismerik – ahol 14 gyerekből és négy évfolyamból álló összevont elemis osztályt oktat, és aktív közösségszervező Kövenden –, hanem Kolozs megye sok iskolájában is, ahol módszertanos előadóként értékeli kollégái munkáját. Amikor az összevont osztályokban folyó oktatás hatékonyságáról kérdezem, a tanítónő határozottan kijelenti, hogy az itt tanuló gyerekek sokkal önállóbbak, mint a külön osztályba járó társaik. A körülmények miatt sokkal több önálló munkát kell elvégezzenek, és fejlődésüknek jót tesz a többi korosztállyal szerzett közös tapasztalat.

Ez az oktatási forma nem a gyerekek, hanem a tanító számára nagyon nehéz és fárasztó. Négy korcsoportból álló osztály előtt négyszer több dologgal kell foglalkozzak, mint az a városi tanítónő,

aki egyetlen osztályt tanít. Az angol, a torna és a vallásórákat szaktanár tartja, és amikor módszertani ellenőrzésre megyek, a várfalvi iskolából helyettesít egy tanárkolléga. Én örömmel végzem ezt a munkát, soha nem kívánkoztam innen el” – magyarázza a tanítónő.
Szabó Enikő is elismeri, hogy ez az oktatási forma Aranyosszéken is kényszerhelyzet, de hozzáteszi: a tanítónő munkáján múlik, hogyan tekintenek rá a szülők. Kövendről alig vittek el gyereket Tordára, és román szülők is beíratták hozzá elemibe a gyereküket azzal a kéréssel, hogy románul és magyarul egyaránt foglalkozzon velük. „Megtanulunk mindent mind a két nyelven. Ha a román gyerekek ötödiktől román osztályba kerülnek, ez az alapozás is számítni fog az életükben” – magyarázza a kövendi pedagógus.
A jövő épp akkora kérdőjel számára is, mint Pálfi Melinda igazgató asszonynak. Sokféle forgatókönyven gondolkodtak, amiből véleménye szerint kettő lenne megvalósítható.

Elemi osztályokból a község közepén levő Kövenden kellene létrehozni iskolaközpontot, mert itt van a legtöbb gyerek.

Iskolabusszal szállítanák el reggelente Várfalváról, illetve a vele összenőtt Aranyosrákosról, Bágyonból és Kercsedből a kisdiákokat. De lehetne hozni diákot olyan román falvakból is, ahol már nincs magyar oktatás. Ennyi gyerekkel öt önálló osztály indulhatna, előkészítőtől negyedikig.
Felvetésemre, hogy mit szólnának azoknak a falvaknak a lakói, ahol megszűnne az elemi oktatás, Szabó Enikő elmondja a második lehetőséget is: ahol a községben iskola működik, helyi gyereklétszám függvényében maradna egy-egy elemis osztály, így az öt önálló osztálynak három falu lenne a gazdája.
A tanítónő szerint a polgármesteri hivatal azért nem partner a kérésükben, mert Bágyonban szeretnék létrehozni az iskolaközpontot. Abban a faluban, ahol ma már a legkevesebb magyar gyerek tanul. Ezt az elképzelést a többi falu sem támogatja.

A kövendi tanítónő szerint az elszórt osztályok módszere lehetne az igazi megoldás, mert akkor minden iskola fennmaradhatna a község falvaiban.

Ötleteiket a megyei tanfelügyelővel is megbeszélték, aki arra biztatta, hogy érdemben foglalkozzanak az üggyel.

Marginean János polgármester Bágyonba költöztetné az elemis osztályokat Fotó: Makkay József

Nincs kompromisszumkézség

Az RMDSZ színeiben mandátumot nyert Marginean János polgármestert is felkerestem Várfalván. Rákérdeztem a helyi önkormányzat és az iskolák között kialakult konfliktus okaira.  A bágyoni származású polgármester szerint a községi oktatás helyzetének rendezése már hosszú évekkel ezelőtt felmerült, hiszen mindenki számára világossá vált, hogyha nem változtatnak az összevont osztályokon, a helyi iskolák helyett egyre több szülő Tordát választja. „Kb. négy éve született egy tanácsi határozat az RMDSZ-es községi képviselők előterjesztésében.

Az elemis osztályok iskolaközpontjának Bágyont választottuk, mert ott akkora iskolaépülettel rendelkezünk, mint Várfalván. A kétszintes épület minden szempontból megfelelne a magyar és a román tagozatos önálló elemi osztályok számára.

Két iskolabusszal vittük volna az 5–8. osztályos gyereket reggel 8 órára Várfalvára, és visszafelé jövet hoznánk a kicsiket Bágyonba fél kilencre. Minden részlet ki volt dolgozva. Végül nem lehetett életbe ültetni a helyi tanács határozatát, mert a tanítok ellenezték. Azzal vádoltak meg, hogy meg akarom szüntetni a helyi iskolákat. Féltették az állásukat, pedig elmagyaráztam, hogy senkinek nem szűnik meg a munkaviszonya: nem Kövenden vagy Várfalván fognak tanítani, hanem a pár kilométerrel odébb fekvő bágyoni iskolában” – magyarázza a polgármester. Meggyőződése, hogyha valamit közösen meg akarunk oldani, az kompromisszumokkal jár. Úgy véli, a bágyoni iskolaközpont mindenki számára járható út, hiszen a falvak között mindössze pár kilométeres távolság van, és a bágyoni iskola rendelkezik azzal az infrastruktúrával, ami az iskolaközponthoz szükséges.
A polgármester nem tudja, hogy milyen kompromisszumos megoldással lehetne összehozni a régóta vajudó elképzelést. A község falvaiban elszórt elemi osztályok fenntartását irreálisnak tartja, logisztikailag ugyanis nem lehet megoldani a gyerekek egyszerre történő szállítását három különböző helyszínre.

Irányjelző tábla Bágyonban. Vajon ki ismeri a helyes utat? Fotó: Makkay József

A bágyoni elemis iskolaközpontnak talán több a realitása, mert

a polgármesteri hivatal pályázatot nyújtott be román állami támogatással épülő községi bölcsődére is Bágyonba.

Igaz, egyelőre nincs hozzá pénz, és nem lehet tudni, mikor lesz. Egy minisztériumi visszaigazolást kaptak, hogy a várólistán szerepelnek. Közben sikeresen működik a magyar állami beruházással felépített tordai magyar bölcsőde, amely fontos vonzerő a vidék fiatal családjai számára, akik tordai munkahelyekre ingáznak.

A magyar kormány támogatásával Várfalván is korszerű óvodát avattak tavaly májusban, és felújították a község többi óvodáját is. 

E sokismeretlenes egyenletben egy dolog biztos: sok szülő menekül az összevont magyar és román osztályoktól egyaránt. Ha iskolaügyben nem lesz kompromisszum, pár éven belül az emeletes várfalvi és bágyoni iskola épp úgy ki fog ürülni, mint az egyszintes és felújításra váró kövendi tanintézet. 

1 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport