Rákóczi Zsigmond, a szabadon választott fejedelem

Garda Dezső 2019. szeptember 23., 09:59 utolsó módosítás: 2019. szeptember 23., 21:07

Rákóczi Zsigmond mindössze egy évet ült az erdélyi fejedelemség trónján. Megválasztását szerencsének köszönhette, de külső támogatás nélkül hatalma rövidéletűnek bizonyult.

Rákóczi Zsigmond szobra Szerencsen Fotó: Wikipédia

(folytatás a 35. lapszámunkból)

Rákóczi Zsigmond apja, Rákóczi János Zemplén megyei köznemes volt, édesanyját Némethy Sárának hívták. Születésének időpontját nem ismerjük, a történészek az 1550-es évek közepére teszik. Végigjárta a végvári katonáknál szokásos felemelkedés lépcsőfokait, mert 1586-ban Rákóczi Zsigmond szendrői főkapitányként tűnt föl. Környé­kbeli kisebb-nagyobb birtokairól származó borral kereskedett Lengyelország felé, és ebből szép vagyonra tett szert. 1580-ban már jelentős összegeket kölcsön­zött Hans Rueber kassai főkapitánynak, sőt a Szepesi Kamarának is. Cserébe megkapta zálogbirtokul Szerencset. Feleségül vette Mágóchy András özvegyét, Alaghy Juditot, akivel jelentős Mágóchy-birtokokat is szerzett.

A nagybirtokossá váló Rákóczi 1588-ban elnyerte az egri vár főkapitányi tisztségét. Eger kapitányának lenni igen ma­gas rangot és megbecsültséget jelentett. Tisztségével szerteágazó feladatai voltak, mert a várhoz hatalmas birtoktestek tartoztak.

A király közelében

Szinán budai pasa 1588 őszén az adót hiányosan fizető Szikszó megrendszabályozásával Kara Ali székesfehérvári szandzsákbéget bízta meg. A mezővárost már meg­szállták az oszmán hadak, a néhány ott maradt lakos a vártemplomból védekezett, a többiek elmenekültek. Rákóczi vezetésével azonban meg­érkeztek az egri és szendrői felmentő hadak, a harc és a győzelem híre pedig egész Felső-Magyar­országon elismerést hozott Rákóczi Zsigmondnak.

1591-ben távozott az egri főkapitányságból, és még ebben az évben meghalt felesége is. 1592-ben feleségül vette az erdélyi birtokos családból származó Gerendy Annát, aki három gyermekkel ajándékozta meg. Anna 1597 táján meghalt, így Rákóczi Zsigmond másod­szor is özvegy maradt. 1597-ben házasodott meg harmadszor, Telegdy Borbálával, akitől nem született gyermeke.

Rákóczi Zsigmond a 16. század végén tovább gyarapította birtokait a Felvidéken elsősor­ban a borkereskedésből származó jövedelmeiből.

A ti­zenöt éves háború hadakozásaiban alig tűnt fel, pedig ekkor már is­mert, hadi tapasztalatokkal rendelkező személyiségként volt szá­mon tartva. Egy ideig a Basta főparancsnoksága alatt álló magyar hadak kapitányaként tevékenykedett. Lojali­tása a Habsburg-házhoz minden kétségen felül állt.

A 17. század elején megkezdődtek a magyar főurak ellen indított vagyonelkobzási perek, amelyekből Rákóczi Zsigmond sem maradt ki. Két birtok­ügyben is mondvacsinált ürüggyel perbe fogták. Noha a perekben nem sikerült megzsarolni, Rákóczi elfordult a politikától és visszavonultan élt: köszvényére hivatkozva kimentette magát a királyi tanácsban való részvétel alól, és az országgyűlésre sem ment el.

Sikeres kormányzó Bocskai oldalán

Rákóczi Zsigmond valószínűleg 1604 novemberében találkozott Bocskaival és Csáky Istvánnal. Ekkor köthettek szövetséget egymással. 1605 szeptemberében a medgyesi országgyűlésen az erdélyi rendek Bocskai Istvánnak fejedelemmé való beikta­tása mellett Rákóczit kormányzóvá választották. Bocskai olda­lán felvállalta az erdélyi közélet irányítását. Ha­tározott, önálló döntések meghozatalára képes kormányzónak bizo­nyult, aki a fejedelemmel együtt tudott működni. Számos alkalommal saját hatáskörében hozott rendelkezéseket. Így harciasan lépett fel a császári kézen lévő Déva várának ostroma­kor 1605-ben. Aktívan tevékenykedett, ellenőrizte és szervezte a határvédelmet, a hadak moz­gósítását, országgyűlést hívott össze a fejedelem nevében, és intézkedett birtokügyekben is.

Másfél éves kormányzósága alatt Rákóczi Zsigmond számos barátot, hívet gyűjtött magá­nak Erdélyben, arról azonban valószínűleg nem tudott, hogy Bocskai végrendeletében Homonnai Drugeth Bálintot jelölte utódjának, és a Porta beleegyezését is megszerezte számára.

Újra Erdély kormányzója

Bocskai halála után valóságos harc kezdődött Erdélyben a fejedelmi trón megszerzéséért, amelyben Rákóczinak nemcsak Homonnaival, de Báthory Gáborral is meg kellett küzdenie. A leendő fejedelem személyének eldöntése ezúttal nem csupán az oszmánok hatalmától függött. Az erdélyi rendek soha azelőtt nem hangoztatták olyan határozottan a szabad fejedelemválasztáshoz való jogukat, mint akkor. A féltve őr­zött jogukat leginkább úgy tudták bizonyítani, hogy nem választották meg a Bocskai által kijelölt utódot, sem pedig a Báthory dinasztia sarját, így vált esélyessé a nagy tisztelet­ben álló kormányzó.

Homonnai Bálint már 1607 januárjában megszerezte a Porta támogatását, azonban késlekedett az Erdélybe való bevonulással, és még feb­ruár elején is Kassán időzött. Eközben Erdélyben Rákóczi Zsigmond ügyes szer­vezkedéssel megelőzte Homonnait és Báthory Gábor támoga­tóit is. Januárban országgyűlést hívatott össze, ahol ismét kormányzóvá választották. Új megbízatása a fejedelemválasztá­sig tartson – határoztak a rendek. Belső ellenzékével egy hónap alatt ügyes taktikai húzásokkal kiegyezett, és ezután diplomáciai kapcsolat­építésbe kezdett.

Fejedelemmé választás ellenszélben

Bocskai István halála után a megürült fejedelmi székre pályázó önjelöltek többsége a színfalak mögött tevékenykedett a nyilvánosság kizárásával. A fejedelemségre eséllyel két jelölt pályázott: Báthory Gábor és Homonnai Bálint. Bocskai halála után Báthory Gábor azonnal fellépett követelésével. A trón elnyeréséért az új nagyvezírt, Murád pasát 1607. január 2-án írt levelében kereste meg, a szultán azonban a másik jelölthöz, Homonnai Bálinthoz küldött levelet, amelyben őt biztosította támogatásáról. Erdélyben óriási felháborodást keltett Homonnai fellépése. A rendek alapvető joguknak tekintették a fejedelemválasztás szabadságát. Az ellenállást Rákóczi Zsigmond kormányzó szervezte. Ő sem volt erdélyi, akárcsak Báthory Gábor, vagy Homonnai Bálint, kormányzói tevékenysége azonban jó kapcsolatba hozta az erdélyi politikusokkal, akik bár nem tartották őt nagy képességű államférfinak, mégis a maga módján tehetségesnek tekintették. Támogatást a fejedelemség elnyerésére Zsigmond azonban nem remélhetett. A Porta Homonnait támogatta, a családi hagyományok Báthory Gábort tették esélyessé, így Rákóczi senkire sem számíthatott. És ez lett a szerencséje, mert az erdélyi rendek szemében ő volt a kívánatos jelölt. Az 1607. januári kolozsvári országgyűlés megerősítette Rákóczit kormányzói hivatalá­ban, és kimondta, hogy új fejedelmet a régi fejedelem, Bocskai István temetése után választanak. Közben megérkezett Mátyás főher­ceg magyarországi királyi kormányzó levele, amelyben felszólította a fejede­lemség rendjeit, hogy egyelőre ne tegyenek semmit, várjanak a választással, míg Rudolf császár a teendőkről intézkedik. Az 1606-ban kötött béke rendelkezéseiben azonban nem történt utalás arra, hogy a királynak joga lenne beleszólni az erdélyi fejedelemválasztásába.

A Habsburg beavatkozás megakadályozására az erdélyi országgyűlés a temetést is megelőzve 1607. február 9-én fejedelemmé választotta Rákóczi Zsigmondot. Bár óriási felzúdulás fogadta a fejedelemségen kívül Zsigmond hatalomra kerülését, igazi nehézséget egyik nagyhatalom sem támasztott.

A török Porta a döntést látszólag nem hagyta megtorlatlanul, Rákóczi megválasztásakor ugyanis az ország határánál volt Musztafa aga, aki Homonnai Bálintot támogatta. Zsigmond azonban levélben tudatta vele, hogy a rendek nem Homonnait, hanem őt választották. A Porta meglepő választ küldött: Murád pasa nem ismerte el a sokat emlegetett szabad fejedelemválasztási jogot, Rákóczi Zsigmond mégis megmaradhat fejedelemségében.

Trónfosztás puskalövés nélkül

1607 tavaszán a hajdúk szabadsága mintha Bocskaival sírba szállt volna. Nem történt semmilyen intézkedés kielégítésükre. Bocskai István 45 ezer forintot ígért a zsoldjukra. Készpénz 1607-ben gyakorlatilag nem volt Magyarországon, a néhai fejedelem után maradt 27 ezer forintot a temetésre költötték. A hajdúk azonban nem fogadták el járandóságuk késlekedését, ezért szervezkedni kezdtek, és kiáltványukban arról tájékoztatták az országot, hogy amíg a bécsi béke végrehajtása meg nem történik, nem hajlandók letenni a fegyvert.

Báthory Gábor 1608 februárjában szövetséglevelet írt alá velük. Ebben Nagy András generális és Elek János kapitány kijelentették: Báthory Gábort segíteni fogják az erdélyi fejedelmi trón megszerzésében. Cserében a jövendőbeli fejedelem gondoskodni fog a hajdúk letelepítéséről.

A hajdúkkal a háta mögött Báthory megenged­te magának, hogy tárgyaljon. Közvetítői útján felajánlotta Zsigmondnak Szádvár és Sárosvár birtokait, ha lemond a fejedelemségről. A különböző csoportosulások közötti háború elkerülése végett Rákóczi lemondott a fejedelemségről. Ilyen körülmények között Báthory Gábor egyetlen puskalövés nélkül 1608. március 7-én megszerezte Erdély fejedelmi trónját.

 (folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.