János Zsigmond, a gyermekkirály

Garda Dezső 2019. január 16., 20:17 utolsó módosítás: 2019. január 16., 20:32

Szapolyai János korai halála egy huszonegy éves királynét és kéthetes csecsemőt hagyott hátra. A két évvel korábban megkötött váradi béke csak látszólagos egyezséget hozott a két részre osztott ország életében.

A gyalui várkastély ma. A fél évszázaddal ezelőtt itt tartózkodó Izabella királyné egykori rezidenciáját egy magyarországi vállalkozó újítaná fel eredeti pompájában Fotó: Várkert Fesztivál

(folytatás 51. lapszámunkból)

Martinuzzi Fráter György áldoza­tos munkálkodásának köszönhetően 1538-ban megszületett a váradi béke azzal a céllal, hogy véget vessen I. Ferdinánd és Szapolyai János király közötti ellenségeskedésnek és a magyarságot megosztó polgárháborúnak. Az egyezség Erdélyt a Tiszántúllal együtt Szapolyai János királynak biztosította. Amikor tudomást szerzett a nagyváradi békéről, II. Szulejmán büntetőhadjáratot szervezett: 1538 nyarán nagy sereggel indult Erdély és Moldva elfoglalására. A támadás kivédésére Szapolyai Erdélybe sietett és Tordán országgyűlést tartott. Megszervezte az ország védelmét, s Majlád István vajda seregét a székelyekkel együtt az Ojtozi-szorosba küldte.

Moldva elfoglalása után II. Szulejmán mégsem támadta meg Erdélyt. Fogadta János király követeit, elfogadta az értékes ajándékokat, és úgy tett, mintha megengesztelték volna.

Magatartását azonban a Szapolyai János által szervezett hadikészültség is befolyásolta. Az V. Ká­roly császár, I. Ferdinánd és I. János király között megkötött váradi béke többek között kimondta, hogy a János király által uralt országrésznek a király halála után akkor is I. Ferdinánd királyra kell szállnia, ha Szapolyainak fiúgyermeke születne. János király 1539. január 31-én feleségül vette a lengyel király, Jagelló Zsigmond és a milá­nói hercegi családból származó Bona Sforza leányát. A házasságkötést követően Jagelló Izabellát 1539. március elején Székesfehérváron Magyarország királynéjává koronázták. Ezt követően a királyi pár a budai palotában rendezkedett be.

Szapolyai János korai halála

Balassa Imre és Majláth István erdélyi vajdák 1540 tavaszán fellázadtak János király el­len. Az uralkodó gyorsan Erdélybe vonult a lázadás leverésére. Szapolyai János a szászsebesi katonai táborban tudta meg, hogy fia született. A hír hallatán a király rögtön lóra pattant, és maga vitte az örömhírt katonáinak.

A már korábban betegeskedő király nem bírta a fizikai és a lelki megerőltetést: rosszul lett, és 1540. július 21-én meghalt.

Szapolyai János még halálos ágyán gondoskodott fia jövőjéről. Gyermekének sorsát Fráter Györgyre és Petrovics Péterre bízta. A hozzá közel álló kortársak sze­rint György barátot megeskette a gyermek érdekeinek képviseletéről, hogy tekintse semmisnek a két évvel korábban, 1538-ban létrehozott váradi békét. Izabella királyné 21 évesen maradt özvegyen alig kéthetes csecsemőjével. Szapolyai János holttestét 1540 szeptemberében hozták haza Erdélyből Budára, majd Székesfehérváron helyezték örök nyugalomra.

Szapolyai János magyar király halálát követően Martinuzzi Fráter György lett az ország egyik kormányzója Fotó: Martinuzzi György. Ismeretlen 18. századi festő műve
Királyválasztás Rákos mezején

Az 1540. július 7-én Budán született királyi sarjat igyekeztek minél hama­rább megkeresztelni. Az újszülött apja után a János, anyai nagyatyja után a Zsig­mond és az első magyar király után pedig az István nevet kapta. A török Portától érkező levelek mindig István királynak nevezték. A keresztelő után Fráter György összehívta a rendeket Rákos mezejére, ahol János Zsigmondot ki­rállyá választották. Gyámjává édesany­ját nevezték ki, aki mellé a királyfi nagykorúságáig egy kormányzótanácsot jelöl­tek ki. A kormányzótanács Fráter Györgyből, Török Bálintból és Petrovics Péterből állt. A János-párti magyar urak azonban – a Portán folytatott tárgyalások eredményeképpen – elérték, hogy a szultán már 1540 végén vállalta, hogy a magyar trónt átadja János király fiának, és megvédelmezi azt.

A váradi békeszerződés értelmében ugyanakkor I. Ferdi­nánd király azonnal át akarta venni a Kelet-Magyarország fölötti hatalmat. Nem nagyon bízott az Izabella királynéval és a kormányzótanács tagjaival folytatott tár­gyalásokban, ezért fegyverrel igyekezett érvényt szerezni a váradi béke pontjainak.

A Habsburg hadak Roggendorf generális vezetése alatt megtámadták Buda várát.

Izabella atyjához, Lengyelországba akart menekülni, a gyá­mok azonban Fráter György vezetésével megakadályozták.

Az új helyzetben Martinuzzi Fráter György tudatta a tanácsurakkal: inkább ő is törökké lesz, de Budát nem engedi át a „németnek”, hiszen erre esküt tett János királynak. II. Szulejmán szultán tudomást szerzett a Habsburgok szándékáról és hadse­rege élén Buda felé közeledett. A gyámok és a királyné a királyi palotában tanácsot ültek. A döntést a királyné jóváhagyásával György barát hozta meg: segítségül kell hívni a szultánt, János király szövetségesét, mert kérve vagy kéretlenül, úgyis elfoglalja Budát. A határozatot a „né­met király” által megtámadott Szapolyai örökös védelmében hozták meg.

Buda török kézen

II. Szulejmán szultán 1541. augusztus 29-én sátrába kérette a kis királyfit, akit Martinuzzi Fráter György, Tö­rök Bálint, Petrovics Péter és Werbőczi István gyámok kísértek el a török uralkodóhoz. A szultán kö­zölte a magyar urakkal, hogy János király özvegyét, gyermekét és Buda várát „meg­védelmezi” Ferdinánd királlyal szemben, ezért a királynénak és gyermekének biztonságosabb lakhelyül Erdélyt adományozta, Petrovics Péternek pedig a Te­mesközt. A szultán ígéretet tett, hogy amikor a királyfi húszéves lesz, visszaadja neki Buda várát és a magyar királyságot. A magyar urak látogatása idején Buda várának kapuja nyitva volt.

A nyitott várka­pun az oszmán katonák akadály nélkül bejutottak a vá­rosba, amely így harc nélkül került a törökök birtokába.

Izabella királyné és fia szeptember 5-én indult el Budáról Erdély felé, János király híveinek kíséretében. Magukkal vitték a magyar Szent Koronát is. Kezdetben Lippa vára felé tartott, amely az ősi Szapolyai birtokok egyike volt. Lippa a legkevésbé sem felelt meg a fényűzéshez szokott királyné elvárásainak. Rideg, szigorú falai között nyoma sem volt az udvar budai fényűzésének.

A gyalui szerződés

Az erdélyi rendek 1541 nyarán hűségesküt tettek János Zsigmondnak. December végén viszont Fráter György nyomására az özvegy ki­rályné és fia a gyalui szerződésben lemondott az Erdély fölötti hatalomról Habsburg Ferdinánd javára, aki cserébe az egyik legfontosabb Szapolyai-birtoknak, Szepes várának visszaadását és évi 12 ezer forint járadék folyósítását ígérte. A Fráter György közreműködésével létrehozott egyezség gyakorlatilag megfosz­totta János Zsigmondot a szultán által neki „ajándékozott” terü­let fölötti hatalomtól. A Martinuzzi tettét értékelő történészek egy része ezt azzal magyarázza, hogy a barát az ország egé­szének érdekeit részesítette előnyben. Úgy vélte, I. Ferdinánd és bátyja, V. Károly német-római császár elegendő erőt tud felvonultatni az oszmánok ellen, és meg fogja védeni Magyarországot. Az 1542 nya­rán Pest alá érkező német birodalmi hadsereg azonban harc nélkül vo­nult el, remény sem maradt az oszmánok kiverésére.

Miután kiderült, hogy a Habs­burgok nem merik vállalni Buda várának visszafoglalását, a gya­lui szerződés megbukott.

1542 decemberében az erdélyi rendek újra kinyilvánították hűségüket a királynéval és János Zsigmonddal szemben. Ez alkalommal elismerték az országrésznek a szultánnal szembeni alárendeltségét és megszavazták a Por­tára küldendő első tízezer forint adót. Az erdélyiek ekkor ünnepélyes küldöttséget menesztettek a királynéhoz Lippára, és a Giovanni Statileo erdélyi püspök halálával megüresedett gyulafe­hérvári püspöki palotát ajánlották föl neki lakhelyül. A királyné az új székhelyét igyekezett itáliai módra fényűzési berendezési tárgyakkal kellemeseb­bé tenni. György barát – aki a királyné és fia nevében kormányzott – nem nézte jó szemmel Izabella növekvő igényeit. A királyné 1543-ban azt panaszolta a rendeknek, hogy György barát meg­fosztja jogaitól, és fiával együtt szűkölködnie kell. Válaszképpen a rendek teljhatalommal ruházták fel a királynét és fiát.

1543-ban és 1544-ben egyre több Felső-Magyarország keleti vármegyéiben élő bir­tokos állt át János Zsigmond pártjára. A Szapolyai-utódhoz kötődő magyar térség lassan államalakulattá kezdett formálódni. Ezt bizonyítják az 1544-es évi tordai országgyűlés eseményei. A diétán az Erdélyen kívüli, tiszántúli vármegyék küldöttei kijelentették: az oszmánok által támogatott János Zsigmond uralma alá adják magukat, csatlakoznak az erdélyi ren­dekhez, és ezután ide akarnak tartozni. Az országgyűlésen Fráter Györgyöt megerősítették a meglévő helytartói és kincstartói rangjában, de emellé megkapta a főbírói tisztséget is.

(folytatjuk)

 

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Hirdetési célú sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.