A székelyekkel győzedelmeskedő Mihály vajda

Garda Dezső 2019. július 21., 08:36 utolsó módosítás: 2019. július 21., 09:46

A Báthoryak ellen felbérelt havasalföldi Mihály vajda a jobbágysorba taszított közszékelyek kiszolgáltatottságában és elkeseredettségében találta meg fő támaszát. A Habsburg császár nevében kiadott hamis székely szabadságlevele több ezer székely fegyverforgatót nyert meg táborának.

Mihály vajda (Mihai Viteazul) szobra Sepsiszentgyörgyön. A román történészek homlokegyenest mást állítanak róla, mint a magyarok Fotó: Beliczay László

(folytatás 25. lapszámunkból)

A Habsburg császári udvar nem támogatta lehetőségeihez mérten a törökellenes szövetséget, ennek pénzügyi és katonai terheit az erdélyi fejedelemségre akarta hárítani. Közben folytatta Báthory-ellenes politikáját Erdély birtokbavételéért. Amikor Báthory András és környezete erre rájött, 1599 őszén megkezdte a tár­gyalásokat a Porta követeivel. Báthory arra kérte a török Portát, hogy a szultán ismerje el Erdély fennhatóságát Havasalföld fölött. Mihály vajda ekkor látta elérkezettnek az időt a Báthoryak elleni támadásra, amit a Habsburgok támogattak. Később Mihály vajda számára is nyilvánvalóvá vált az osztrákok valódi terve: őt felhasználva nemcsak Erdély fejedelmét akarták elűzni Gyulafehérvárról, hanem az ország megszerzésére törekedtek. A havasalföldi vajda színleg engedett a Habsburg udvar követeléseinek, hiszen számára a segély elnyerése volt a döntő, nem pedig a csá­szári generális, Giorgio Basta hadaival való együttmű­ködés. A havasalföldi vajda megsegítésére Erdélybe indult a Basta generális által vezetett császári had is, Mihály vajda azonban nem akarta bevárni, és hozzálátott terve megvalósításához.

Székely toborzás

A vajda haderejét a székelyekre és a magyar katonaelem különböző csoportjaira alapozta. Ezért fontosnak tartotta a közszékelyek megnyerését és mozgósítását Báthory András ellen. Mihály rendelkezett egy zsolddal fizetett magyar hajdúkból és székelyekből álló lovashaddal is. Amikor hadaival a Bodza-szoroshoz ért, négy székely kapitányt küldött toborzásra a közszékelyekhez. Mihály különben már korábban kihívta őket Erdélyből, csapatvezéreknek tette meg, és ti­tokban többször is a székelyekhez küldözte, hogy a Báthoryak ellen szítsanak lázadást.

Amikor Báthory András tudtára jutott, hogy Mihály átkelt a Kárpátokon, ő is hadba hívta a székelyeket. Az 1595. decemberi országgyűlés ha­tározatainak értelmében azonban a közszékelyek nem voltak kötelesek a fegyverhordozásra, hiszen akkor taszították őket újra jobbágy­sorba. Báthory szi­gorú parancsát csak a székely nemesek és a lófők egy része teljesítette. A székelység nagy része megtagadta a hadba vonulást, és a vajdához csatlakozott.

Mihály csapatai 1599. október 22-én átkeltek a Bodzai-szoroson. A háromszéki székelyek már a havasalföldi sereg elindulása előtt jelezték, hogy melléje állnak. A vajdához csatlakozó közszéke­lyek megtámadták a nemesi kúriákban lakó székely nemeseket. A közszékelyek fel akarták számolni azt a hatalmi szervezetet, amely fejedelmi uralmat biztosított fölöttük még János Zsigmond idejétől. A háromszéki székelység lerombolta Várhegy várát. A csík- és gyergyószéki székelyek mindaddig azonban nem voltak hajlandók Mi­hály hadaihoz csatlakozni, amíg a vajda vissza nem adta az ősi székely szabadságot számukra, és ki nem adta a parancsot Székelytámadt és Székelybánja vára lerombolására. Gyergyóból és Csíkból mint­egy ezren ragadtak fegyvert és mentek a havaselvi vajda táborába. A Bodzai-szoroson átkelt vajda a Béldi család által bir­tokolt réteken ütött tábort, és ide hívta a székelyeket is csatlakozásra.

A hamis szabadságlevél

Mihály a Béldi bir­tokról Brassó felé vette útját. A korabeli elbeszélő források és a szem­tanúk szerint ekkor adta ki a Habsburg császár nevében a székelyeknek szóló első szabadságlevelet. A Brassó melletti székely szabadságlevél kiállításának történetét J. Bongars (Jacobus Bongarsius) francia útleíró is megerősítette, aki úgy tudta: Mi­hály a levelet a császár nevében adta ki, miután a székelyek vezetőivel tárgyalt. Szerinte a vajda hadaihoz csat­lakozott székelyek ezért követték Mihályt Sellemberk felé. Utólag azonban kiderült, a császár nevében kiadott szabadságlevél hamisítvány. Ennek történetét a hamisítványt elkészítő Darai János kancelláriai tisztviselő írta le: „mielőtt erdélyi hadjáratára indult, Mihály első gondja volt a székelyeket megnyerni. E célból határozottan kérte tőlem, hogy a császár őfel­sége nevében egy levelet szerkesszek, amelyben megfo­gadja a székelyek ősi jogainak és szabadságainak visszaállítását úgy, ahogy azokat Magyarország szent királyai adományozták, de később a Báthoryak eltörölték. ”

Darai János Örmény Péter képfestővel állíttatta ki az oklevelet, rá­írta a császár nevét, egy másik császári levélről leszedte a császári pecsétet és rátette az újonnan ki­állított székely szabadságlevélre. A vajda magához hívta a székelyek egyik kapitányát, Hamar Istvánt, aki írni-olvasni ugyan nem tudott, de amikor látta a csá­szári pecsétet és aláírást, meg volt győződve, hogy a levél eredeti.

A szabadságlevél kiállítása után Mihály magához rendelte a székely vezetőket, megeskette őket a csá­szár, valamint maga és fia, Pătraşcu hűségére. Ezek után a vajda is megesküdött a székelyek előtt, hogy meg­ígért szabadságukat mindig betartja. Mihály a hadaiban szolgáló vezérek közül a székely székek élére kapitá­nyokat nevezett ki.

Darai János, a magyar íródeák

Darai Jánost 1599. július 9-én Székely Mihály császári megbízott Mihály vajdához küldte, hogy ennek havasalföldi kancelláriájában a magyar és latin nyelvű levelezését vezesse. Darai János a magyar deák feladatát töltötte be a vajda udvaránál. Ő vezette a székelyekkel a vajda magyar nyelvű levelezését, és a székely vezetőkkel folytatott tárgyalások idején a tolmács szerepét töl­tötte be. A császári udvar kérésére 1599 decem­berében vagy 1600 januárjában részletes jelentést készített tevékenységéről. Ebben írja le többek között azt is, miként szerkesztette meg Örmény Péterrel együtt a székelyeknek a császár nevében kiállított szabadságlevelet.

A szabadságlevéllel Mihály megnyerte a közszé­kelyeket, akik ezután nagy lelkesedéssel harcoltak Erdélyben. A szabadságlevél hozzájárult ahhoz, hogy újabb székely csapatok csatlakozzanak a havasalföldi uralkodó seregéhez. Mindezt rögzítették a kor történetírói, illetve a korabeli jelentések is. A közszékelyek első nagyobb katonai megmérettetését Mihály vajda oldalán Fogaras várának ostroma jelentette. A havasalföldi uralkodó – még a sellemberki csata előtt – harcba vetette a székely és magyar hajdúcsapatokat a bevehetetlennek tűnő fogarasi fejedelmi vár ellen. Az erődítményt a szé­kelyek és a magyar hajdúk jól ismerték, hiszen közülük sokan itt szolgáltak korábban. A pontos helyismerettel rendelkező székelyek és magyar hajdúk ügyesen bevették Fogaras várát, és azt Mihály vajda kezére adták.

A sellemberki ütközet

A vajda hadserege 1599. október 27-én székely csa­patokkal megerősítve Nagyszeben alatt, Sellemberk határá­ban ütött tábort. Itt egyesült a Vöröstoronyi-szoroson át érkezett másik havasalföldi sereggel, amelyet Baba Novac vezetett. Az ütközet előtt Germanico Malaspina pápai követ megpróbálta kibékíteni a szemben álló feleket, kísérlete azonban sikertelennek bizonyult. A csata 1599. október 28-án zajlott le. Az ütközet idején a Szebenben tartózkodó Szamosközy István a vajda hadait így mutatta be: „a sereg úgy volt felállítva, hogy a balszárnyon – amely Báthory András jobbszárnyával nézett farkas­szemet – Baba Novák helyezkedett el önkénteseivel; a jobbszárnyon pedig a trák, azaz rác lovasok. Középütt volt a magyarok csoportja, akiktől a vajda a csata kedvező kimenetelét várta. Mögöttük csatlakoztak a lengyel kozákok és a nagyszámú havaselvi lovasság, majd végül az ezerfőnyi székely a vajda fővezérsége alatt. ”

A csata után nem sokkal, 1599. no­vember 5-én Kassán kelt jelentés szerint Mihály hadaihoz Szeben mellett nyolcezer székely csatlakozott. A csatában a magyar hajdú és a székely lovas és a kopjás gyalog hadak „vité­zül forgolódtak.” Szamosközy István feljegyzése szerint „midőn Báthory András hada visszaverte Baba Novák első tá­madását és a vajda hadának meg kellett hátrálnia, Mi­hály mindjárt a Makó György vezette, „magyar és szé­kely lovasokból álló” hadat vetette be. Ezek verték vissza Báthory András hadának támadását.

A korabeli források arról emlékeztek meg, hogy a végső győze­lem kivívásában a székelyeknek igen fontos szerepe volt. Nagy Szabó Ferenc leírta: a csata legnehezebb pillanatában, amikor Báthory hadai már-már magukénak hitték a győzelmet, a vajda a székelységgel megtérvén, „újólag harcot adott” és megverte az erdélyi hadakat. Ekkor fogták el Ravazdi Györgyöt is, aki 1596-ban kegyetlenül bánt el a háromszéki székely felkelőkkel. Mihály vajda a közszékelyekre bízta az igazságszolgáltatást, akik Razvadit felkoncolták.

(folytatjuk)

 

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport