HIRDETÉS

A fejedelemmé választott Bocskai István

Garda Dezső 2019. szeptember 11., 08:32 utolsó módosítás: 2019. szeptember 11., 08:34

A 17. század eleji Habsburg kegyetlenkedések minden képzeletet felülmúltak Belső-Magyarországon és Erdélyben. Bocskai István saját vagyonának elkobzási kísérlete miatt állt a Habsburg-ellenes harc élére, amelyet végül siker koronázott.

Bocskai István szobra Nagyszalontán. A fejedelmet Kárpát-medence-szerte nagy tisztelet övezi

(folytatás 32. lapszámunkból)

A bevonuló Basta generális épp úgy ellenségnek tartotta Bocskait, mint az erdélyi rendek. 1600 novemberében az erdélyi országgyűlés határozatba foglalta, hogy elkobozzák Bocskai István birtokait, és Báthory-pártisága miatt száműzték a fejedelemségből. Basta generális a császári udvarból egyértelmű parancsot kapott, arra, hogy ne sokat habozzon, hanem mutasson elrettentő példát Erdélyben, amit tökéletesen teljesített.

Az országban megszűnt a törvény, csak Basta fővezér akarata számított.

Eközben Bocskai visszavonultan megbújt szentjobbi birtokán. Hiába próbálta visszaszerezni elvett javait, mert a császári udvarban haragot tápláltak ellene. Az erdélyi urak is gyűlölték a korábbi években elért nagy hatalma miatt, miközben az Erdélyben lévő császári vezér, Basta és a biztosok ugyancsak Bocskait hibáztatták a velük szemben megnyilvánuló gyűlölet miatt, de féltek is tőle. Úgy gondolták, ha Bocskai megszerezhetné a hatalmat Erdélyben, ez számukra beláthatatlan következményekkel járna, ezért Bocskait mindenképpen Biharban akarták tartani.
Amikor Báthory Zsigmond Bocskaihoz küldte egyik szolgáját, hogy tapogatózzon nála az erdélyi viszonyok felől, Bocskai átadta Báthory emberét, mert ki akart maradni mindenféle gyanús szervezkedésből. Ennek ellenére az esetből botrány kerekedett. A császári biztosok összeesküvéssel vádolták, és vizsgálatot rendeltek el ellene. 1601. január elején önszántából Prágába utazott, hogy tisztázza magát. A császári udvarban azonban megtiltották, hogy elhagyja a várost. Hiába adott be kérvényeket a császári tanácsosokhoz, ügyei nem oldódtak meg. Közben Prágába érkezett Mihály vajda is, aki magyarázkodni próbált az Erdélyben történtek miatt, és sikerült annyira behízelegnie magát az udvarnál, hogy újra kinevezték Erdély kormányzójává. Bocskait Mihály vajda mellett megbízták az erdélyi ügyek tanácsadójának, de továbbra is Prágában tartották. Csak 1602 telén, majdnem kétéves „tisztességes fogság” után engedték szabadon. Ekkor hazament szentjobbi birtokára. Felesége nemsokára meghalt, és ő visszavonultságában értesült a Székely Mózes-féle ellenállási kísérletről és Basta zsoldosainak véres „hőstetteiről”.

Természeti csapásokkal tetézett tömegmészárlások

Székely Mózes veresége után Basta generális rémuralma egész súlyával nehezedett Erdélyre. Basta hadai rablótámadásokat, öldökléseket vittek véghez. Nem ütköztek ellenállásba, mert a brassói csata után a lakosság nagy része ki volt szolgáltatva. Aki tehette, a török hódoltságba menekült. A legkíméletlenebbek a hajdúk voltak. Rémtetteikről vérfagyasztó részleteket jegyeztek fel a krónikaírók.

Székelyvásárhelyt többször is kirabolták Basta hajdúi. A pusztításban részt vettek Radu havasalföldi vajda seregei is.

A román uralkodó hadának egy része a Nyárád-mentén vonult Görgény felé, a másik pedig Vásárhelynek tartott. Ott csekély székely had állt, amely Báthory Zsigmondot várta. A városlakók közül kevesen tartózkodtak otthon, Székelyvásárhely lakóinak nagy része ugyanis a hajdúk elől korábban már elmenekült. A lakosság irtását, az anyagi csapásokat követte a vallásüldözés. A református és unitárius templomokat erőszakkal elfoglalták és a katolikusoknak adták át. Így történt ez Kolozsváron és Gyulafehérváron is.
1603-ban a természeti katasztrófák is összeesküdtek az erdélyiek ellen. A fák leveleit cserebogarak emésztették meg, gyümölcs nem termett, a szőlőt fagy tette tönkre, a vetés kisült a szárazságtól. Váradon és vidékén földrengés pusztított. A szarvasmarha a dögvész és a pusztító hadak zsákmánya lett. Az éhínséget betetőzte a rettenetes pestis-járvány. Közmondásossá vált a »Básta ekéje« (a kapa) és »szekere« (az igavonó állat hiányában emberek által vont taliga). A Básta-korszakra nemzedékek múlva is rettegéssel emlékeztek az erdélyiek. Giorgio Basta 1604 elején hagyta el pusztító seregével Erdélyt, ahol már senkinek nem maradt ereje a lázadáshoz.

A sikeres Habsburg-ellenes felkelés

A 17. század elején Rudolf császár kincstára kongott az ürességtől. Mivel a császári udvar hitelképtelenné vált, a Habsburg uralkodó kormánya letartóztatta a legvagyonosabb magyar arisztokratákat, és birtokaikat elkobozta, hogy pénzt szerezzen. A protestánsokat Belső-Magyarországon is üldözni kezdték. A zsoldos hadak pusztításai itt is, akárcsak Erdélyben, a magyar lakosság ellen irányultak, ezért a Habsburg-dinasztiába vetett bizalom a királyi Magyarországon is megingott.

A felkelés kirobbanásához a Bocskai István ellen szerveződő elfogatási és vagyonelkobzási kezdeményezés járult hozzá.

Giacomo Barbiano generális, felső-magyarországi főkapitányt „besúgói” arról értesítették, hogy az évek óta visszavonultan élő Bocskai István kapcsolatba lépett a törökökhöz menekült erdélyi és részekbeli urakkal, és azok vezetőjével, Bethlen Gáborral. Barbiano 1604 októberének elején maga indult Bocskai elfogatására. A nagyúrnak választania kellett: vagy eltűri jószágai elvesztését, vagy ellenáll, Bocskai tehát kényszerből állt az ellenállás élére. Szerencséjére a Barbiano seregében szolgáló hajdúk – akikről mindenki azt hitte, hogy sem Istent, sem embert nem ismernek, csak a pénznek és a rablásnak élnek – maguk is reformátusok lévén, a protestánsüldözés miatt 1604. október 15-én éjjel a bihari Álmosd közelében föllázadtak, és Bocskai segítségével megfutamították a generális előhadát. Barbianónak volt ugyan még 8000 katonája, de miután látta, hogy a hajdúk ellene fordultak, Várad mellől elrendelte a visszavonulást Kassa felé. Ekkor Bocskainak még 4000 katonája sem volt. Időközben Nagyvárad is bezárta kapuit a Habsburg sereg előtt, s a visszavonulókból futók lettek: Barbiano generális mellett mindössze 50 ember maradt.
A hajdúsereg és vezére november 11-én ünnepélyesen bevonult Kassára, ahová pár nap múlva megérkezett Bethlen Gábor is, aki magával hozta I. Ahmed szultán díszkardját és az athnamét, mely azt jelentette: a török uralkodó Erdély fejedelméül ismerte el Bocskai Istvánt. Rövidesen megérkeztek a török–tatár segédcsapatok is.
Giorgio Basta immár egész Magyarország főkapitányaként megszakította Esztergom környékén a törökök ellen folytatott hadműveleteket, s a felkelők ellen fordult. A Habsburg tábornagy Osgyánnál, Edelénynél legyőzte a felkelőket, de Kassa ostrománál kudarcot vallott, s december közepén kénytelen volt meghátrálni. Ezután

a Tiszántúl minden vára – Nagyvárad kivételével – átállt Bocskai oldalára.

A könnyen mozgó hajdúcsapatok – a tatárok és török lovasság támogatásával – 1605 áprilisától júniusig lerohanták szinte az egész királyi Magyarországot. A magyar urak és nemesek egy része lelkesen csatlakozott hozzájuk, a többiek kénytelenségből hódoltak be. A német–olasz zsoldos hadakat még a Dunántúlról is elkergették. Június végén a legelőbb járó hadtest parancsnoka, Némethy Gergely már Sopront ostromolta, csupán egy nagyobb császári had közeledtével vonult vissza. 1605. szeptember 27–28-án Szombathelynél a felkelők ismét győzedelmeskedtek, s portyázó hadaik elindultak az osztrák tartományok feldúlására. A lázadók előőrsei még Bécset is megközelítették. A hadtörténészek szerint Bocskai seregei ekkor 40 000 embernél többet számláltak.

Egész Magyarország fejedelme

A két cseh bankház csődbemenése miatt még nagyobb pénzzavarba került a császári udvar. Ennek ellenére nehezen, de összeszedte seregét, s október végén megkezdte az ellentámadást. Segítségükre volt Tilly gróf és a helyi magyar nagyurak, akiknek segítségével a Habsburgoknak a törököktől szabad Nyugat-Dunántúlt sikerült visszaszerezniük. Időközben 1605. április 20-án a szerencsi országgyűlés egész Magyarország fejedelmévé választotta Bocskai Istvánt. Az új fejedelem portai követei azt kérték a szultántól: Bocskait ne csak fejedelemnek ismerje el, hanem „magyar királynak” is. A padisah nagyon szép koronát küldött Magyarországra, amelyet 1605. november 11-én Pesten maga Lalla Mehmed nagyvezír adott át Bocskainak. A törökök által magyar királynak elismert magyar nagyúr a korona átvétele előtt gondosan kijelölte utódát a 17 éves Báthory Gábor személyében, s fővezérének Homonnai Bálintot választotta.

Bocskai Istvánnak, a törökverő csaták nagy hadvezérének oka volt a félelemre, hiszen ő kényszeríttette be Erdélyt a tizenöt éves háborúba. Óvatosságra intették Bocskait a törökök legújabb cselekedetei is.

A pasák a vele kötött szövetség ürügyén foglalták vissza Esztergomot és Visegrádot, és mindkettőt megtartották a szultánnak. A nagyvezír Érsekújvárt is el akarta foglalni. Az erős várat csak úgy sikerült megmenteni, hogy a magyar ügyekben már teljhatalommal rendelkező Mátyás főherceg utasította az őrséget: adják át Érsekújvárat Bocskai ostromló csapatainak, mielőtt még a török csapatok megérkeztek volna. Másrészt a hajdúsereg 1605 őszére kiszorult a királyi Magyarország nyugati megyéiből, ami azt bizonyította, hogy a Habsburg család még mindig képes volt e területek uralására.
Bocskai Istvánnak néhány hónap alatt le kellett mondania „koronás álmáról”, s a „hosszú háború” mielőbbi befejezésén fáradozott. Rá kellett jönnie: magyar királyi címet a Habsburgok trónfosztása nélkül nem fogadhatta el. Ezért a töröktől kapott koronát félretette, s megelégedett azzal, hogy időközben sikerült Erdélyt megszereznie.

(folytatjuk)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

 
Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.