Oktatás: mindenki mást akar

Veres Réka 2017. július 13., 21:32 utolsó módosítás: 2017. július 13., 21:36

A székelyudvarhelyi iskolahálózat fejlesztési lehetőségéről rendelt átfogó tanulmányt a város önkormányzata. Az elkészült szociológiai és oktatási felmérés hosszú távon meghatározza majd a helyi beiskolázási terveket. A kutatás eredményei jelentős eltéréseket mutatnak a diákok és szülők, valamint a munkaadó vállalkozók elvárásai között. A szakemberek végkövetkeztetései ugyanakkor rávilágítanak a székelyföldi iskolahálózat átalakításának szükségességére is.

Oktatás: mindenki mást akar
galéria
Székelyföld-szerte kevés a szakmunkásképző iskola, a meglévő szakoktatási intézményeket pedig nem igazán kedvelik a diákok Fotó: Veres Nándor

A székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum jogi státuszának megszüntetése is felmerült lehetőségként tavaly decemberben, amikor Székelyudvarhely oktatási hálózatának átszervezéséről tartottak kerekasztal-beszélgetéseket a város iskolaigazgatói és az önkormányzat képviselői. Ez annyira felborzolta a kedélyeket, hogy a városvezetés végül az iskolarendszerről szóló tanulmány megrendeléséről döntött, amely a tanulók, szülők és vállalkozók igényeit méri fel. Idén január 23. és május 22. között 394 tanuló, 308 szülő és 154 vállalkozó válaszolt a felmérést készítők kérdéseire, válaszaik révén a város jelenlegi oktatási intézményi hálózatának és képzési szerkezetének feltérképezése mellett a tanulók, szülők és helyi vállalkozók elvárásait is felmérték. Orbán Árpád, Székelyudvarhely alpolgármestere szerint az elkészült tanulmány időszerű, és megéri az érte kifizetett 48 ezer lejt. Szakmailag jól összeállított, konkrét cselekvési tervvel zárul, még a kényesebb témakörökre is kitér, és az oktatás szempontjából hosszú távon hasznos lehet. „Ha Székelyudvarhelynek nincs jó oktatási rendszere, akkor megfelelő információk nélkül ennek hatékony fejlesztésére sem kerülhetne sor” – magyarázta a tanulmány szükségességét.

A fiatalokat a cégek betanítják, de sok esetben azok mégsem vállalnak munkát hosszú távra Fotó: Mihály Csaba

Székelyudvarhely és vidéke

A városban összesen 779 kilencedikes tanuló kezdte meg 2016–2017-ben a tanulmányait: a diákok 27 százaléka szaklíceumi oktatásban, 24 százaléka elméleti profilú osztályban, 25 százaléka hivatásfejlesztő osztályokban, a maradandó 24 százalék pedig szakiskolában tanul.

A felmérést készítő csapat megállapította, hogy az elkövetkező tizenkét évben a 9. osztályos diákok száma nőni fog Székelyudvarhelyen. A város középiskolásainak hatvan százaléka nem székelyudvarhelyi, ugyanis a nyolcadik osztály elvégzése után a vidéki diákok nagy számban iratkoznak be udvarhelyi tanintézetekbe. Az elméleti oktatásban 60 százalékban udvarhelyi diákok tanulnak, a szakiskolákban és szakközépiskolákban arányuk viszont sokkal kisebb, itt a tanulóknak mintegy 30 százaléka udvarhelyi. A felmérést végző REGA Régiókutató Egyesület részéről Geréb László kifejtette: az adatok tükrében a városnak a környékbeli vidéki településekkel egyeztetve kell kidolgoznia a középiskolai oktatás fejlesztését.

Eltérő székelyföldi képzés

A kutatásban összehasonlították Székelyudvarhely iskolai hálózatát több más székelyföldi városéval is. Az idei tanévben Csíkszeredában 997, Gyergyószentmiklóson 417, Kézdivásárhelyen 441, Sepsiszentgyörgyön 835 kilencedikes diák tanult a tanintézményekben. Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely képzési arányait tekintve, a kutatók nagymértékű eltéréseket tapasztaltak. Sepsiszentgyörgyön több szakiskolai és elméleti szak közül választhatnak a tanulók, míg Székelyudvarhelyen a szakközépiskolai oktatásban és a hivatásfejlesztő képzésben szélesebb a kínálat. Szentgyörgyön arányaiban több tanuló vesz részt elméleti és szakiskolai képzésben. Csíkszeredában mind a szakiskolai, mind a szaklíceumi képzési kínálat szélesebb, mint Székelyudvarhelyen. Gyergyószentmiklóson az elméleti és hivatásfejlesztő képzés arányában találtak eltérést: míg Gyegyóban egy római katolikus teológiaosztály képviseli a hivatásfejlesztő szakot, Székelyudvarhelyen hat középiskolában összesen hét osztály, majdnem kétszáz tanuló vesz részt hivatásfejlesztő oktatásban. Az elméleti oktatást illetően 16 százalékkal több diák tanul elméleti szakon Gyergyóban, mint Udvarhelyen. Kézdivásárhely a kínálat szempontjából tér el Udvarhelytől: változatosabb a képzési profilok és hivatásfejlesztő osztályok esetében is.

Összességében megállapították, hogy Székelyudvarhelyen nagyon erős a vokacionális képzési ágazat, amely Kézdivásárhely kivételével a többi városban még fele akkora arányt sem mutat.

A diákok jövőképe

A kutatás kitér a továbbtanulással kapcsolatos preferenciákra mind a diákok, mind a szülők szemszögéből. A jelenlegi nyolcadikosok 81 százalékát, azaz minden iskolából egy osztálynyi diákot kérdeztek meg jövőbeni terveikről. A 394 nyolcadikos és 308 szülő válaszaiból kiderült: a diákok majdnem fele (49 százaléka) elméleti profilú osztályban tanulna tovább, és csak 16 százalékuk, azaz egyötödük folytatná hivatásfejlesztő osztályban tanulmányait, szakközépiskolába a diákok 23 százaléka iratkozna, szakiskolába pedig a megkérdezett fiatalok mindössze 12 százaléka. Egytizedük ugyanakkor még nem tudta, milyen profilú osztályban tanulna tovább.

Legtöbben természettudományi osztályokba iratkoznának, ezt követi a filológia és a pedagógia. A szakközépiskolai képzést választók között elsősorban az autóvillamosság szakot választanák, amit a turisztika, fodrászat, kereskedelem, állategészségügy, könyvelés, mechatronika és mezőgazdaság követ, míg legkevesebben a környezetvédelem és CNC-kezelő szakokat választanák.

A szakiskolai képzések körében a faipari szak a legkedveltebb, legtöbben az asztalos szakmát választanák, ezt követi a pincér szak, majd az élelmiszeripar, az autóbádogosság és a mezőgazdaság. Hivatásfejlesztő osztályok esetében a diákok több mint fele a pedagógiát választaná, fele arányban a zenét és teológiát, legkevesebben a sportot és rajzot.

A szakiskolákról a megkérdezett diákok tíz százaléka mondta, hogy csak akkor választaná, ha indulásból látszana a munkahely lehetősége, ám 21 százalékuk semmilyen körülmények között sem választana szakiskolát.

A megkérdezett tanulók 31 százaléka úgy látja, lakókörnyezetében van olyan munkahely, ahol dolgozhatna: a legnépszerűbb az egészségügy, majd a pedagógiai szakma és a szakértelmiségi munkakör. A fiatalok számára a negyedik legvonzóbb terület az autóipar, amit preferenciában a rendőrség, a katonaság és a tűzoltóság követ.

A szülők elképzelése

A szülők 54 százaléka azt szeretné, ha gyereke elméleti osztályban végezné el a középiskolát, csak tíz százalékuk szavazott a szakiskolai oktatásra. Amennyiben a gyerek nem jutna be elméleti osztályba, a szülők hetven százalékának első alternatívája egy udvarhelyi szakközépiskola lenne, csupán 11,44 százalékuk íratná szakiskolába, és szintén ennyien iskoláztatnák gyereküket egy másik városban. A szakközépiskolák közül a szülők számára a turisztikai szak a legnépszerűbb, második helyen áll az autószerelői szak. A szakiskolai osztályok közül a legnépszerűbb a pincér szakma, amit az asztalosság és az autóbádogosság követ. Ha a gyerek szakiskolában, duális képzésen tanulna, a szülők kétötöde lenne hajlandó szerződést kötni egy helyi vállalkozással, hogy a gyerek ösztöndíjért ott gyakorlatozzon, majd az iskola elvégzése után ott dolgozzon.

Vállalkozói elvárások

A kutatás részeként 154 vállalkozót is megkérdeztek a közép- és szakiskolai képzésekről: ezek többségében kis- és mikrovállalkozások, egyötödük középvállalkozás és csak két százalékuk nagyvállalkozás. A választ adó cégvezetők zöme kereskedelemmel foglalkozik, amit a turizmus és vendéglátás, illetve építőipar, textil- és nyomdaipar követ a sorban. Az online kérdőíves lekérdezések egyik érdekes következtetése: annak ellenére, hogy a vállalkozók abszolút többsége szerint nehéz munkaerőhöz jutni, mégis úgy értékelték, a következő három évben mintegy hétezer embert szeretnének alkalmazni.

A válaszadók nem elégedettek a munkavállalók felkészültségével, szerintük a frissen végzettek szakmai alkalmassága nem megfelelő.

A kutatás kimutatta: elsősorban a nagy- és középvállalkozások alkalmaznának új munkaerőt. A válaszadók főként a jelölt alkalmasságát és kompetenciáit vennék figyelembe, majd a szakmai tapasztalatát és tanult szakmáját. A jelölt magasabb iskolai végzettségét csupán negyven százalékuk veszi figyelembe, egynegyedük szerint ennek különösebb jelentősége sincs, és az, hogy hol szerzett képesítést, még ennyire sem számít. Mivel a cégek számára a kompetencia és tapasztalat a legfontosabb, a kutatók szerint a tanintézményeknek arra kell törekedniük, hogy a szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit is átadják a tanulóknak, ezért javasolják többek között a duális képzést.

Hiányszakmák

A cégek válaszaiból egyértelműen kiderült: a diákok és szülők preferenciáitól eltérően háromszor több szakmunkásra van szükség, mint főiskolai és egyetemi végzettekre.

A legtöbb szakmunkást a gépiparban, a turizmusban és vendéglátásban, az építőiparban, könnyűiparban, faiparban, fémiparban, autóiparban és a kereskedelemben keresik. Legkeresettebb diplomások az IT-szakemberek, főként az informatikusok.

Az elemző csoport szerint a keresett munkakörökre elsősorban a szakiskolai képzettek felelnek meg, hiszen kétkezi munkásokra van a legnagyobb szükség. A munkaadók egyötöde szaklíceumi végzetteket alkalmazna, egyetemi diplomásokat pedig a vállalkozók egyharmada. A legjobban keresett munkaerő a kereskedelmi ismeretekkel rendelkező dolgozó, de nagy arányban keresnek CNC-operátort is, a szakmunkások közül főként az építőiparból hiányoznak az új alkalmazottak.

Kutatói javaslatok

A tanulmányt végző szakemberek szerint a város középiskoláiban a hatékony képzési struktúrát csak úgy lehet kialakítani, ha azt a tanulók, szülők és a vállalkozások elvárásai alapján gondolják újra. Az elemzők nem javasolják az elméleti osztályok csökkentését, csupán a szakok módosítását. Így például a matematika-informatika profilú osztályok számának növelését tanácsolják és a teológiai képzés újragondolását, hiszen az utóbbit elvégzők többsége továbbtanuláskor más szakot választ. A kutatást végzők szerint a pedagógusképzést prioritásként kellene kezelnie a városnak, tekintettel arra, hogy Székelyudvarhelyen nagy múltja van a tanítóképzőnek. A szakközépiskolákat illetően kevesebb osztályt, de ezzel együtt magasabb színvonalat javasolnak és szorosabb együttműködést az oktatási intézmények között. Az elképzelés szerint a szakiskolák akár közösen is kialakíthatnának egy szakképző központot.

Leghamarabb jövő ősztől módosítanak

Mivel a diákok egy része nem tudja, milyen képzések vannak a székelyudvarhelyi középiskolákban, a tanulmány készítői szerint sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tanulók tájékoztatására. Ugyanakkor a szakközépiskolák infrastrukturális modernizálását, illetve a hasonló, párhuzamos képzések megszüntetését és ezzel együtt a középiskolai hálózat átszervezését javasolják. Az elemzők szerint hiába akarja az önkormányzat és a vállalkozói szféra a szakképzést erősíteni, ha a diákoknak és a szülőknek rossz véleménye van az iskolák felszereltségéről és a szakoktatásról. Sokat kell befektetni ahhoz, hogy ez megváltozzon – vélekedik Geréb László kutatásvezető. A szeptemberben kezdődő 2017–2018-as tanév oktatási hálózatára egyelőre nem lesz hatással az elkészített tanulmány, az azt követő, 2018–2019-es tanévre már igen, de az önkormányzat egyelőre nem döntött arról, hogy miként.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport