Torockó – unitárius sziget a Székelykő tövében

Makkay József 2020. április 09., 08:08 utolsó módosítás: 2020. április 17., 20:27

Bő hónappal ezelőtt jártam Torockón Csécs Márton unitárius lelkipásztornál. Beszélgetésünkkor még „békeidő” volt, így nem érinthettük a járvány okozta gondokat. Azóta ő is interneten tartja gyülekezetével a kapcsolatot. Erdély egyik legismertebb magyar településének a lelkészét nem csak a sikeres közösségszervezésről, hanem a jövőkeresés útjairól is faggattam.

A hatszáz ülőhelyes templom akkor épült, amikor a falunak több ezer lakója volt Fotó: Makkay József

– Ismerek olyan torockói fiatalokat, akik Kolozsváron alapítottak családot, mégis arra büszkék, hogy személyazonossági igazolványuk a szülőfalujukba szól. Mennyire gyakori ez a jelenség?
– Ha azt veszem figyelembe, hogy a falu egyetlen magyar gyülekezetének, az unitáriusnak 280 helyben élő tagja van, de valójában 457 lelket számlál, akkor ez nagyon is jellemző. Sok olyan torockói él Kolozsváron, Gyulafehérváron vagy más erdélyi városokban, akik nagyon büszkék szülőfalujukra. Olyannyira, hogy adminisztratív úton is ide kötődnek – ide szól a személyi igazolványuk –, és ahol élnek, ott ideiglenes tartózkodási bejegyzést kérnek.

Sok fiatal elkerült Torockóról egyetemre vagy munkahelyekre, de amikor házasodnak, a torockói unitárius templomban fogadnak hűséget társuknak, és itt keresztelik meg gyereküket.

Az is jellemző, hogy az emberek nyugdíjasként hazaköltöznek.

– Szász évvel ezelőtti statisztikák szerint a falunak kétezer lakója volt. Hogyan történt ez a hatalmas fogyás?
– A trianoni döntést követően, 1920-ban a falu lakossága kétezerről ezerre csökkent. A 20. század elejéig még virágzó vasbányászatnak köszönhetően sok tehetős ember élt itt, ezek többsége azonban nem tette le a húségesküt a román államra, és Magyarországra repatriált. De nemcsak a tanult réteg ment el, hanem sok egyszerű ember is elhagyta a román kézre került Torockót. Ez volt az első nagy elvándorlás, amit újak követtek. A második bécsi döntést követően is sokan átmentek a Magyarországhoz visszacsatolt Észak-Erdélybe. Van, aki a negyvenes évek második felében hazajött, de a kommunizmusbeli iparosításnak ismét nagy elszívó hatása volt: sokan költöztek be Nagyenyedre, Gyulafehérvárra, Dévára és Vajdahunyadra.

Csécs Márton lelkipásztor: Torockó minden szempontból egy turistavonzó település Fotó: Makkay József

– Manapság Torockó Erdély egyik leghíresebb hagyományőrző magyar települése, a lakosság jelentős része faluturizmusból él. Jóra fordult a falu sorsa?
– Hála Istennek jó helyzetben vagyunk, de tudjuk, hogy ezért milyen árat fizettünk. A siker nyitja, hogy a közösség igyekszik minden lehetőséget kihasználni. 1990 után, amikor a gyárak rendre megszűntek, az emberek hazatértek, és elkezdtek Magyarországon dolgozni. Ez a hullám is véget ért, és következett egy olyan időszak, amikor néhányan kicsiben faluturizmussal foglalkoztak. A próbálkozás kinőtte magát, a festői szépségű faluba egyre több vendég érkezett, és ennek hatására egyre többen kaptak kedvet ahhoz, hogy lakásukat vendégházzá alakítsák. Jöttek más vidékről is befektetők, akik panziókat létesítettek, felszippantva a még fellelhető helyi szabad munkaerőt. Jót tett a falu hírnevének és megítélésének, hogy

Erdélyből egyedüliként Torockó és unitárius gyülekezete került be a hét kiemelt hungarikum közé. A gazdag épített örökség – amit budapesti segítséggel sikerült sok portán megőrizni – a sok évszázados vasbányászatnak köszönhető.

De meghatározó a népviselet, a bútorfestészet és turisztikai látványosságként a Székelykő.

– Az irodalomkedvelőknek is kuriózum a falu, hiszen több írónk megörökítette. Mennyire támpont ez a turizmus szempontjából?
– Aki olvasta Jókai Mór Egy az Isten című könyvét vagy Gyallay Pap Domokosnak a Vaskenyéren című regényét, netán Ignácz Rózsa Torockói gyász nevű művét, annak egyből vonzóvá válik e nagy múltú település, ahonnan már a római korban a Maroson szállították a vasércet Szegedig, és onnan szerte a birodalomba. De nemcsak jeles íróink számára volt fontos Torockó, hanem napjainkban is egyre több a tudományos igényű érdeklődő: a néprajzosok kedvenc terephelye lettünk, egyre több tanulmány jelenik meg a faluról. Mindez a nagyközönség számára is vonzóvá teszi Torockót, hiszen a magyar sajtónak, a magyar közmédiának köszönhetően egyre többet hallanak róla. A Duna-nap például minden június elejére tömegrendezvényt időzített, aminek van egy komolyabb kulturális része, és vannak könnyebben fogyasztható elemei. A Duna Televízió jóvoltából szerte a Kárpát-medencében megismertek bennünket. Megpróbálunk egyféle kulturális központtá válni, így minden rendezvényünkre a környékbeli települések lakóit is meghívjuk.

Az eredeti szépségükben felújított régi épületek Fotó: Makkay József

– Aki azt gondolná, hogy Torockó egy székelyföldi településhez hasonló, nyugodt magyar sziget, azt elgondolkoztatja a falu központjában tüntetőleg kilobogózott ortodox templom. Milyen a viszonyuk a helyi románsággal?
– A történet ott kezdődik, hogy a görögkeleti egyház 1924-ben az unitárius iskola egyik tantermét lefoglalta ortodox kápolnának. Ez a „kényszerházasság” eltartott 1938-ig, amikor a román állam helyi jelképeként felavatták az ortodox templomot. Igazából nem volt összetűzés a többségi magyar és a kevés román lakos között. A tizenvalahány éve itt szolgáló ortodox pappal nem vagyunk ellenségek, de barátok sem. Amíg nem jött ide, Torockón az volt a szokás, hogyha meghalt egy román ember, temetéskor megszólalt az unitárius templom harangja is. Ennek az vetett véget, hogy a román pap kijelentette: ha továbbra is harangozunk, nem temeti el a halottat. Templomunkban legutóbb egy kétnyelvű, román–magyar keresztelő volt, ami náluk viszont elképzelhetetlen. Ha meghalt egy román ember, és hozzátartozói arra kértek, vegyek én is részt a gyászszertartáson, az ortodox pap az elején ezt megtiltotta. Később az volt a kikötése, hogy szólhatok, de papi jelvények nélkül. Majd a papi jelvényekbe is belement, de kizárólag románul beszélhettem. Szóval ilyen a mi együttélésünk Torockón a mintegy harminc román emberrel. Nem véletlenül telepítettek a falu közigazgatási határain belül két ortodox kolostort. Összességében

Torockón nem rossz magyarnak lenni, de messze nem olyan a közösség élete, mintha egy Hargita vagy Kovászna megyei településen élnénk.

– Torockó csodával határos módon menekült meg Avram Iancu seregeinek vérengzéseitől 1848 őszén. Mi volt ennek a titka?
– Torockó valóban megúszta a pusztulást, ellentétben a szomszédos Torockószentgyörggyel, amit felégettek a románok. Korabeli feljegyzések tanúskodnak arról, hogy a tehetős közösség hogyan kerülte el a mészárlást, illetve miként járt túl a románok eszén. Zsakó István városbíró – aki egyben az unitárius gyülekezet gondnoka volt – jól ismerte a románság vezetőit. Akárcsak Avram Iancu, ő is jogot tanult. Amikor tudomást szerzett a románság torockószentgyörgyi bevonulásáról, sötétedés után a helyi és az ide menekült nagyenyedi diákságot kivezényelte a Székelykő tetejére, mindenkit két-két fáklyával. A diákok puskaporral „zakótáltak”, és fúvós hangszerekkel jöttek le a faluba. A románok megtudták, hogy háromezer katonának kértek szállást Torockón, így amíg a huszárok megjöttek az aranyosszéki Kövendről, a torockóiak időt nyertek. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy

Zsakó István tárgyalásokba kezdett a románok vezetőivel, akik aranyban kifizetett sarcért hagyták békén a falut.

A Torockó fölött magasodó Székelykő, ahol kétszer kell föl a nap Fotó: Makkay József

– Közösségi oldalaik tanúsága szerint egy városi gyülekezet is megirigyelhetné az itteni egyházi életet, a szép számú rendezvényt. Mennyire van igény az előadásokra?
– A kötelező lelkészi szolgálatokon túl is mindig arra törekszünk, hogy megerősítsük az embereket unitárius magyar öntudatukban. Minden korosztályra figyelünk. Áldott szerencsénk volt, hogy 2014-ben szerződést kötöttünk a budapesti székhelyű Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) torockói kulturális intézményével, a Duna Házzal. Ők biztosítják a keretet és a tartalom egy részét, mi jövünk a többivel. 2014-ben egy unitárius

Torockó-konferenciával indítottunk, aminek az volt a célkitűzése, hogy megtaláljuk elveszített önmagunkat. Mire lehet büszke a torockói ember, ha visszanéz?

Hálás vagyok dr. Kovács Sándor teológiai tanárnak, akivel rendhagyó történelemóra keretében, Torockóról kiindulva, egy hosszú előadás-sorozatot valósítottunk meg. Havi rendszerességgel jött előadást tartani: egy évig a magyarság történetéről, utána a világvallásokról beszélt, idén pedig a százéves Trianonra fókuszálva azt vizsgálja, milyen hatással volt az unitárius magyar közösségekre a békediktátum. Hogy mennyire van érdeklődés? Még soha nem volt olyan, hogy legalább negyven ember ne vett volna részt egy-egy előadáson. De hasonló siker koronázta Ferenczi Enikő teológiai tanár előadásait is, aki a hölgyeket szólítja meg gondjaikban és lelki vívódásaikban.

– A templom méretén is látszik, hogy abban a korban épült, amikor Torockó unitárius közössége a mainak a sokszorosa volt. Mekkora a templomlátogatottság?
– Ha megnézzük más gyülekezetek statisztikáit, sokan a tízszázalékos részvételre büszkék. Ez az arány nálunk – a helyben lakó unitárius közösség soraiban – mintegy negyvenszázalékos, azaz minden vasárnap legalább száz ember vesz részt az istentiszteleten. Amikor a templom felépült, Torockónak kétezer lakosa volt, ezért tervezték ekkorára, hogy legalább hatszáz ember helyet foglalhasson a padokban. Ma sem állunk rosszul, de túl jól sem.

– Mennyire van a gyülekezetnek utánpótlása?
– Torockón óvodától nyolcadik osztállyal bezárólag működik az általános iskola. Harmadik osztálytól ide járnak a torckószentgyörgyi gyerekek, és a dévai Szent Ferenc Alapítványnak a faluban működő gyerekotthona is besegít a gyereklétszám biztosításába. Sajnos az iskola helyi önkormányzati tulajdonban maradt, mert a torockói egyházi vezetőség elkövette azt a hibát, hogy 2008-ig – amíg lehetett – nem igényelte vissza az épületet. Jó hír, hogy 2013-tól annak ellenére sem csökken a gyülekezet lélekszáma, hogy több a temetés, mint a keresztelő. Folyamatosan vannak beköltözők és betérők a gyülekezetbe. Tavaly kilenc házasságkötés született a templomban. Igaz, olyan fiatalokat eskettem, akik nem itt laknak, de számukra fontos, hogy itt kössék össze sorsukat. Bizonyára lesznek közülük olyanok is, akik hazatelepednek. Kilenc gyereket kereszteltünk, de csak kettőnek laknak itt a szülei. Összességében a gyülekezet tagjainak hatvan százaléka nyugdíjas.

Torockó híres szülöttei egy üvegtáblán Fotó: Makkay József

– Nemcsak Nyugat-Európában, hanem nálunk is egyre jobban elvilágiasodnak az emberek. Vajon a ma még működő erdélyi magyar templomok is a nyugati templommúzeumok sorsára jutnak?
– A történelmi egyházak szerepének lejáratása a kommunizmusban kezdődött el, de nem volt annyira erős hatása, hogy a hívek hátat fordítsanak egyházuknak. Ha csak Magyarországot nézem, ahol a temetések legalább fele lelkipásztor nélküli, világi temetés, akkor nincsenek túl jó kilátásaink. Nálunk, Erdélyben eddig bevett szokás volt, hogy aki reformátusnak vagy unitáriusnak született, az a hitében hal meg. Ma már ez nem ilyen egyértelmű.

Amikor a szülő vagy nagyszülő nem viszi és nem is küldi gyerekét a templomba, ez a magatartás sok irányba megnyithatja az utat.

Egyre több családból kopik ki az egyházhoz való tartozás fontossága. Lehet, hogy tévedek, de meglátásom szerint a népegyházi jelleg ingoványos talajon jár. Ennek lehetne alternatívája a hitvalló egyház. Ha az unitárius számokat nézem, évente mintegy ezerrel apadunk Erdélyben, és ma már ötvenezer alatt vagyunk. Valószínű, hogy valahol megáll az apadás, de ez nem kecsegtető jelenség.

– Milyen módszert lát arra, hogy az egyház minél több embert megszólítson, de ne adja fel önmagát?
– Azt kell megértenünk, hogy az egyháznak nem kell feladnia önmagát, ha változtatni akar. Ha a zenei világot veszem alapul, ugyanazon a palettán helye van az alternatív zenének, a popnak, a népzenének… De ettől a klasszikus zene nem veszít értékéből. Ebben a megközelítésben az egyház feladata az, hogy a klasszikus zene mellett mást is kínáljon. Például

a hagyományos, klasszikus istentiszteletek mellett jó volna mondjuk kéthetente ifjúsági istentiszteletet tartani, ahol nemcsak orgona szól, hanem egy gitár vagy más hangszer is. Ahhoz kellene hozzászoktatni a híveket, ami jönni fog.

Az istentiszteletet nem kötelezővé, hanem vonzóvá kell tenni.

– Hogyan tekintenek manapság az emberek a lelkészi hivatásra?
– A felmutatott eredmények függvényében változó. Viccesen szólva, a tiszteletes kifejezés tisztelhetővé alakult. Ha az anyagi részét nézzük, ez nem olyan szakma, amit érdemes lenne választani. Szakképzetlen tanárként egy iskolai katedrán nagyobb fizetést kapnék. A lelkészi szolgálattal járó „kiváltságokat” – szolgálati lakás vagy esetenként szolgálati autó – ma már sok más értelmiségi szakmában megadják a cégek. Száz évvel ezelőtt az elődömnek cselédje volt. Akkoriban a tiszteletes úr valóban urat jelentett. Hogy mára ilyen lett a lelkészek meg­ítélése, abban vastagon benne van a kommunista rendszer öröksége. Ez viszont nem azt jelenti, hogy az emberek ma kevésbé vallásosak: az a hagyományos keret, amit a történelmi egyházak kínálnak, sokak számára nem eléggé vonzó, és nem eléggé színes.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport