Jó tett helyébe jót várj – Józsa István Lajos tordai lelkipásztor az unitárius húsvét üzenetéről

Makkay József 2022. április 14., 09:07 utolsó módosítás: 2022. április 14., 10:06

Tordán napjainkra a magyarság jelentős kisebbségben él, az aranyosszéki falvak azonban továbbra is biztosítják a magyar megmaradás esélyét. Józsa István Lajossal, a Tordai Unitárius Egyházközség lelkipásztorával húsvét üzenetéről és a helyi magyarság útkereséséről beszélgettünk.

Jó tett helyébe jót várj – Józsa István Lajos tordai lelkipásztor az unitárius húsvét üzenetéről
galéria
Józsa István Lajos szerint Jézus bennünk támadt fel, bennünk válik erővé Fotó: Makkay József

– A történelmi magyar egyházak közül az unitáriusoknak sajátos képük van Jézusról. Mit jelent az unitárius ember számára a Jézus feltámadását hirdető húsvét?
– Számunkra Isten mind lényegében, mind személyében oszthatatlanul egy, ezért Jézust nem a Szentháromság egyik isteni személyének tekintjük, hanem tanítómesterünknek, akit követni kell és nem imádni. Jézus feltámadását nem szó szerint értjük.

Azt mondjuk, Jézus bennünk támad fel, tehát bennünk válik élővé. Húsvét az erkölcsi feltámadást, a testi és lelki újjászületést jelenti.

Hitünkben az ő tanítása győzedelmeskedik. Az unitárius vallás azt hangsúlyozza, hogy sokkal könnyebb Jézust imádni, mint őt követni. Ő azt mondja, szeresd az ellenséged is, ami nehéz kérdés, mert érzéseink nem állnak akaratlagos szabályozás alatt. Sokkal nehezebb az ő hiteles követőjévé válni, mint hozzá imádkozni és kérni tőle valamit.

– A keresztyén ember igyekszik ráhangolódni a húsvéti ünnepre, ki böjttel, ki lelki gyakorlattal, sűrűbb templomba járással, imával. Híveinek mit tanácsol?
– Az ünnepre egyfajta lelki ráhangolódással kell készülnünk. Mi, protestánsok, nem szoktunk böjtölni. Jézustól tanultuk: nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy, hanem ami kijön a száján. És mi jön ki az ember száján? Az istentelen beszéd, az embertársaimat sértő megjegyzések. A mi böjtölésünk a jócselekedetek általi megtisztulás, ezt ajánlom híveimnek. Akárcsak a természetben a tavaszi megújulás, ez a lelkiállapot vezet el oda, hogy a természet részeként mi magunk is kicsit megújuljunk. Ez nemcsak abból áll, hogy a téli helyett felvesszük tavaszi öltözékünket, hanem belülről is meg kell újulnunk. Ez számunkra húsvét legfontosabb üzenete.

– Mai szóhasználattal élve 1568-ban Tordán „jegyezték be” az unitárius egyházat. Az Erdély közepén fekvő városka egyházuk bölcsője. Hívei mennyire érzik át ennek a jelentőségét?
– Büszkék rá, sokszor beszélgettem erről velük, hogy Torda a vallásszabadság bölcsője. Mint ahogy arra is büszkék, hogy Torda az egyetlen városa Erdélynek, ahol a történelem folyamán a legtöbb országgyűlést, szám szerint százhuszonhetet tartottak. Városunk egykoron vetekedett Gyulafehérvárral és Kolozsvárral. A konfirmációi emléklapon rajta van Körösfői-Kriesch Aladárnak az 1568-as tordai országgyűlésről 1896-ban készített nagy méretű festményének kicsinyített mása. Nagyon büszkék a tordaiak, hogy városuk jeles eseménye minden unitárius konfirmandushoz eljut. 

Január 13-án szoktunk emlékezni a vallásszabadságra. Ilyenkor Székelyföldről is eljönnek hozzánk,

közös istentiszteleten veszünk részt, majd ellátogatunk a közeli történelmi múzeumba, ahol ki van állítva a vallásszabadság eseményét megörökítő híres festmény. Mindig jólesett a tordaiaknak, hogy a székelyföldi unitáriusok hozzánk jönnek töltekezni, és büszkeséggel térnek haza.

– Mennyire él a székely virtus az aranyosszéki emberben, aki a 13. században Kézdiszékről ide telepített székelyek leszármazottja?
–  A túlélés megváltoztatja az embert. Gondoljunk a közeli Mócvidékről elindult 1848–49-es nagyenyedi, abrudbányai és más települések vérengzéseire, tömeggyilkosságaira. Akkor nagyon megfélemlítették a vidék magyarságát. Az aranyosszékiek a magyarságtudatot élik, de nem büszkélkednek vele annyira, mint a székelyföldiek. E vidéken ezért is maradtak meg unitáriusnak vagy reformátusnak az egykori székelyek. Ma is népes a vidék, ahol valamikor minden településen többségben éltek az unitáriusok. Amikor 2006-ban ide jöttem szolgálni Háromszékről, azt mondták Székelyföldön, hogy ott fogok sírni, ahol senki sem lát. Visszakérdeztem: szerintük Aranyosszéken már nem élnek magyarok? Azóta bebizonyosodott, jól döntöttem. Identitásukhoz ragaszkodó magyar emberekkel találkoztam, mint ahogy vannak renegátok is, akik elhagyják hitüket és nemzetiségüket.

A tordai unitárius templom az elmúlt években újult meg Fotó: Makkay József

– Milyen ma unitárius magyarnak lenni egy olyan nagy múltú városban, ahol Trianon előtt a lakosság kétharmada volt magyar, ma viszont csupán tíz százalék?
– Tordának dicső múltja van, de nem túl rózsás a jelene. Amikor a hatvanas években a város gyors ütemben iparosodott, és elkezdték a románság masszív betelepítését, javunkra szolgált, hogy a környékbeli aranyosszéki magyar falvakból is sokan beköltöztek a városba, ahol munkahelyet és tömbházlakást kaptak. A mintegy hétszáz lelket számláló unitárius gyülekezet felduzzadt a duplájára. Az anyakönyvek szerint sok volt az esküvő és a keresztelő.

A környező falvakból megerősödött tordai magyarság az 1989-es rendszerváltás után is egy ideig számbelileg megközelítette vagy éppen meghaladta az ezer főt.

Amikor Tordára jöttem szolgálni, 958 hívünk volt, a folyamatos fogyás azonban elérte a gyülekezetünket is. Évente mintegy húsz temetésre kivételes esetben 8–10 keresztelő jut, de inkább az évi 1–3 újszülött és ugyanennyi házasságkötés a jellemző. Szomorú tapasztalat, hogy a kolozsvári egyetemen tanuló fiataljaink nem térnek vissza, őket elveszíti a helyi magyar közösség.

– Családlátogatáskor lelkészként mi fogadja? Miről szokott beszélgetni az emberekkel?
– Tordán, de máshol is általános tapasztalat, hogy a szülők azt szeretnék, gyerekeik legyenek boldogak. Sokszor azonban az áhított boldogságért lemondunk olyan alapvető dolgokról, mint a vallás és a nemzeti önazonosság. Rendszerint megkerülhetetlen téma a vegyesházasságok kérdése, hiszen hamar kiderül, a fiú kinek udvarol, illetve a lány kivel udvaroltat. Amikor pedzegetem, van, akinek ez kényes téma, és rám kérdez: a román nem ember? Elmondom a híveimnek, hogy minden nemzetet becsülök. A románban is azt becsülöm, aki szereti a nemzetét, és hazafi, ahogyan azt Illyés Gyula megfogalmazta: nemzeti, aki jogot véd, és nacionalista, aki jogot sért.

A vegyes kapcsolatokkal rendszerint az a baj, hogy a magyar fél előbb-utóbb feladja az önazonosságát.

– A gyerekek többsége román iskolába jár, azaz románná válik?
– Ha egy unitárius magyar lány román férfihez megy feleségül, a gyerekei románná válnak, sőt, hamarosan a fiatalasszony is beolvad. A román nővel házasodó magyar férfiak körében valamivel jobb a helyzet, a férfi legalábbis kitart unitárius hite mellett, és a gyerekét is nagyobb eséllyel íratja magyar iskolába. A vegyesházasságok esetében jó esetben a gyerekek az 1–4. vagy az 5–8. osztályt végzik el magyarul, utána a szokásos szöveggel, a „könnyebb boldogulás” jegyében román tannyelvű osztályba íratják őket. Ilyenkor tapintatosan figyelmeztetem a szülőket és a fiatalt is ennek következményeire.

– Lát-e reményt arra, hogy a szokás megváltozzék?
– Ehhez igazából a románság hozzánk való viszonyulásának kellene megváltoznia. Ne úgy tekintsenek ránk, mint magyarul beszélő román emberre, akit be kell olvasztani. Elvárják tőlünk, hogy úgy viselkedjünk, mintha jó románok lennénk. A viszony normalizálódásának alapja abban rejlik, ha egyenrangú félként tekintenek ránk. Olyan emberekre, akik itt születtek és itt tősgyökeresek. Nem mi léptük át a határokat, hanem a határok léptek át rajtunk. Szé­kelyudvarhelyen jártam líceumba. Emlékszem, az osztályfőnököm később elmesélt egy történetet egy Kárpátokon túli román tanárnőről, aki kifakadt a tanáriban: nem szereti az udvarhelyi magyarokat, amikor úgy viselkednek, mintha az övéké lenne az ország.
Erre magyar kollégái azt válaszolták, valóban úgy érzik, hogy az övéké.

Ezt kell elfogadtatni a velünk élő románokkal: mi itthon vagyunk.

– A tordai vallásszabadság kihirdetésének 450. évfordulóján nagyszabású ünnepség helyszíne volt Torda, az eseményen részt vettek a román felekezetek képviselői is. A történelmi esemény üzenete vajon mennyire jutott el Torda lakosságához?
– Nemcsak mi ünnepeltünk, hanem a testvérfelekezetek is. A fő ünnepségre a főtéri római katolikus templomban került sor, az unitárius és az ótordai református templomban pedig kivetítőkön lehetett követni az eseményeket. Annyian voltunk, hogy három templomot töltöttünk meg. Minden felekezetet meghívtunk, egyedül az ortodoxok voltak tartózkodóak: ők nem fogadják el az 1568-as vallásszabadságot, csak II. József császár 1781-ben kelt türelmi rendeletét, de az ő képviselőjük is eljött az ünnepségre. A görögkatolikus lelkésszel kimondottan jó a kapcsolatom, baráti viszonyt ápolunk. Az évforduló egyértelműen elindított egy jó folyamatot Tordán. Amikor megkérnek, temetéseken mindig szólok románul is a hozzátartozóknak. Jó látni, hogy egy-egy ilyen alkalmon a románság is mennyire elégedett. Van, amikor odajönnek hozzám, és gratulálnak, vagy később az utcán rám köszönnek.

Fontos volna, ha a politikum el tudná érni, hogy román iskolákban legalább alapvető dolgokat tanuljanak meg a román gyerekek a magyarokról és a kultúránkról.

Amikor románokkal beszélgetek, látom, hogy Petőfin kívül semmit nem tudnak rólunk. Enélkül nem megy egymás megértése.

– Évek óta a Jósika Miklós Elméleti Líceum vallástanáraként is dolgozik. Hogyan látja, lesz-e a helyi unitárius egyházközségnek utánpótlása?
– Az egyik szemem sír, a másik nevet. Jó, hogy az iskolában van vallásoktatás. Ha választható is, de eddig minden szülő kérte, hogy gyereke vallásórára járjon. Az a baj, hogy sok gyerek számára nincs minta, mert a szülők vasárnap nem járnak templomba. Másrészt sokan úgy képzelték a vallásórát, hogy olyan tantárgy, amiből nem kell tanulni, és mindenkit tízessel zárok le. Igyekeztem úgy átalakítani a témákat, hogy lehetőleg minél több beszélgetés alakuljon ki a gyerekekkel. Elmondtam nekik, tőlem bármit lehet kérdezni, az órák érdekes párbeszéddé válnak. Volt, aki azt mondta, nincs Isten, és a vallásórán erről beszélgettünk.

Akikkel elemi osztálytól foglalkozom, érettségiig én vagyok számukra a papbácsi. Velük sajátos kapcsolat alakul ki az évek során.

Amíg gyerekeink felnőttek, és nem mentek el Kolozsvárra, igen aktív ifjúsági élet alakult ki a gyülekezetben, társultak hozzánk a református és a katolikus fiatalok is. A járvány miatt eddig nem sikerült újrakezdeni, de április második felében ér el hozzánk a Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet körútja. Továbbra is nagy lehetőséget látok a tordai fiatalokban.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport