Előrelépés a Beneš-dekrétumok ügyében – magyar siker született az Európai Parlament Petíciós Bizottságának ülésén

2021. január 28., 07:48 utolsó módosítás: 2021. január 29., 15:34

Magyar siker született január 26-án az Európai Parlament Petíciós Bizottságának (PETI) ülésén. A 2012 óta elbírálásra váró Beneš-dekrétumok kérdését feszegető petíciót a szlovák félnek nem sikerült lezáratnia.

Előrelépés a Beneš-dekrétumok ügyében – magyar siker született az Európai Parlament Petíciós Bizottságának ülésén
galéria
Az Európai Parlament Petíciós Bizottságában kilenc éve vár megoldásra a Beneš-dekrétumok jogfosztása Fotó: Európai Parlament

A brüsszeli meghallgatáson négy-kettő arányban a magyar érvelés győzött: a Petíciós Bizottság elnöke, Dolors Montserrat, a németországi Alida Hahn-Seidl és a magyarországi Juhász Imre által még 2012-ben beterjesztett 0070/2012. számú beadvány nyitva maradt.

A hányatott sorsú petíció előzménye iskolapéldája annak, hogyan „érvényesülnek” az európai uniós polgárok emberi jogai. A Szlovák Nemzeti Tanács által 2007 szeptemberében elfogadott határozat megerősítette az Eduard Beneš 1945-ben napvilágot látott elnöki dekrétumait, annak következményei érintetlenek maradtak. A felvidéki magyarság immár uniós polgárként szenvedett el újabb etnikai alapú hátrányos megkülönböztetést.

Szlovákia szerint a múltat nem szabad bolygatni

A petíció első változata a baszk Mikel Irujo EP-képviselő jóvoltából került ötvenezer támogató aláírás átadásával 2008-ban a PETI elé, azonban a bizottság formai okokra hivatkozva befogadhatatlannak nyílvánította.

A 2012-ben sikeresen megismételt benyújtást (Bagó Zoltán /Fidesz/ EP) követően a magyar képviselők és más nemzetiségű kollégáik közös munkájának köszönhetően a szlovák fél minden igyekezete meghiúsult, hogy a petíciót bezárassa.

A 2014-es EP-választásokat követően az Európai Parlament és a különböző bizottságok összetétele megváltozott, a Petíciós Bizottság egyik alelnöke a felvidéki Csáky Pál lett, amit a magyarok bizakodóan fogadtak. Reményeik azonban hamar szertefoszlottak, mert a magyar bizottsági elnök szakmailag elégtelennek nyilvánította az eddig sikeres petíciót és a 2014-ben Práznovszky Miklós és Tajnay Mária által benyújtott dekrétumokat érintő újabb petíciót is.

A következő években nem történt előrehaladás, így az első petíció benyújtói a brüsszeli magyar lobbi közreműködésével Csáky Pál helyett Josep-Maria Terricabras katalán képviselőhöz fordultak. A magyar fél tétlensége mellett a petíció élte saját életét: a PETI elnöke, Cecilia Wikström 2017 márciusában megszólította Andrej Danko szlovák parlamenti elnököt, majd válasz hiányában 2017 novemberében megismételte keresetét, hogy a szlovák fél közölje a petícióval kapcsolatos hivatalos álláspontját. A Brüsszeli Szlovák Állandó Képviselet 2018. október 22-én keltezett levelében Antonio Tajani akkori EP-elnököt értesítette a Szlovák Nemzeti Tanács Alkotmányjogi Bizottságának 2018. október 10-én hozott 447-es számú megerősítő határozatáról. A szlovák álláspont szerint a Beneš-dekrétumokról a szlovák társadalomban nem áll fenn sem politikai, sem társadalmi, sem kulturális vita. A szlovák vezetés azonosul a háború után keletkezett dokumentumok érinthetetlenségének elvével, és arra az álláspontra helyezkedik, hogy a kérdés megnyitása konfliktusokhoz vezetne Európában, gyűlöletkeltést terjesztene és megkérdőjelezné az uniós tagállamok szuverenitását és területi egységét. A szlovák fél megerősítette, hogy egyetért a háború utáni dokumentumok érinthetetlenségéről szóló 2007-es pozsonyi határozattal.

A szlovák jogtiprások újabb bizonyítékai

Josep-Maria Terricabras EP-képviselő 2018. október 8-án kérte az ügy napirendre tűzését és egy tényfeltáró bizottság kiküldését Szlovákiaba. Kérésének megtárgyalását a PETI 2019. februári ülésére ütemezte be, az Európai Néppárt azonban január 19-én a javaslat beterjesztésének elnapolását és az Európai Bizottság újabb véleményézését kérte.

A kitelepített felvidéki magyarokat Szlovákia semmilyen módon nem kárpótolta

A 2019. májusában megtartott EP-választások nyomán felvidéki magyar képviselő nem jutott be az Európai Parlamentbe, a felvidékiek érdekeinek képviseletét Vincze Lóránt RMDSZ-politikus vállalta fel. Csáky Pál távozásával, és az EP összetételének megváltozásával 2019. őszén újra időszerűvé vált a petíció napirendre tűzése, amelyett 2020. március 17-re ütemezett a Petíciós Bizottság. Közbeszólt azonban a járvány, az ülést elnapolták, és csak ősszel került újból terítékre. A petíció szempontjából ez a halasztás főnyereménynek számított, mivel tavaly két perdöntő eseményre került sor.

Májusban a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság igazat adott Bosits Miklós szlovák állampolgárnak egy birtokjogi ügyben, kimondva, hogy az állam megsérti a jogos tulajdonáért pereskedő jogait. A háború utáni magyarokat sújtó kisajátítási hullám elkerülte azt az erdőrészt, amit az érintett örökölt és amiről jogerős bírósági ítélettel rendelkezik. Az állami erdőket felügyelő szlovák vállalat a dekrétumokra hivatkozva indított pert, de a bíróság az örökös javára döntött, ami ellen a főügyészség nyújtott be rendkívüli felülvizsgálati kérelmet.

Másrészt júniusban került nyilvánosságra az a megbotránkoztató tény, hogy a Szlovák Földalap visszamenő hatállyal akar térítés nélkül megkaparintani Pozsonypüspöki határában lévő telkeket, amelyek a tervezett autópálya nyomvonalán találhatóak. A földhivatalban bejegyzett jogos tulajdonosoktól a Szlovák Nemzeti Tanácsnak a 1945/104. számú, a németek, a magyarok és a szlovák nemzet árulói és ellenségei által birtokolt mezőgazdasági tulajdonnak a konfiskálásáról és gyorsított szétosztásáról szóló határozatára hivatkozva sajátítja ki a parcellákat.

A két eset élő példája annak, amit a a dekrétumok eltörlését követelő szervezetek és magánszemélyek eddig is állítottak, hogy a szlovák hatóságok továbbra is eljárnak a dekrétumok alapján magyarok ellen,

tehát megdőlt az a hivatalos szlovák állítás, hogy napjainkban a dekrétumoknak nincsenek vagyonjogi következményei.

A petíció benyújtói írásban tájékoztatták az új tényállásról a Petíciós Bizottságot, majd felidézték a petíciót érintő eddigi szakmai véleményezéseket. A német Alida Hahn-Seidl joggal érvelt ezekkel a szavakkal: „azokat a jogszabályokat, amelyeket egy adott tagállamban annak uniós csatlakozása előtt fogadtak el, és amelyek nem összeegyeztethetőek az uniós jog rendelkezéseivel, módosítani kell az uniós vívmányok tiszteletben tartásával”.
Az Európai Bizottság nevében felszólaló Vincent Depaigne elismerte a felmerülő új tényeket, de továbbra is a 2019-ben adott bizottsági választ tartotta mérvadónak: „az Európai Bizottság csak megerősíteni tudja álláspontját, miszerint az úgynevezett Beneš-dekrétumok történelmi jogszabályok, amelyeket a volt Csehszlovákia hatóságai hoztak a csatlakozást megelőzően, és már nincs az uniós joggal ellentétes joghatásuk."

Vincze Lóránt tényfeltáró bizottság kiküldését szorgalmazza

Vincze Lóránt RMDSZ-képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a dekrétumok etnikai alapon mintegy félmillió EU-polgárt diszkriminálnak, arra figyelmeztetve az Európai Bizottságot, hogy nem alkalmazhat kettős mércét és felkérte, részleteiben vizsgálja ki a szlovákiai helyzetet.

„Mindenképpen meg kell próbálnunk elérni, hogy az Európai Bizottság legalább gesztusértékűen foglaljon állást a nemzetiségi alapon történő diszkriminációval szemben. Úgy vélem,

az alapjogokat védő és a diszkrimináció minden fajtáját elítélő Európai Uniónak kötelessége megszólalni az ügyben és elmarasztalni a felvidéki magyarok jogfosztását.

Itt nem két tagállam vitájáról, hanem uniós polgárok jogfosztásáról van szó. Felszólalásomban is figyelmeztettem a Bizottságot arra, hogy nem alkalmazhatja szelektíven a jogállamiság elvét és a magántulajdonhoz való jogot”– nyilatkozta az Erdélyi Naplónak az erdélyi képviselő.

Vincze azt reméli, hogy a Bizottság érdemben foglalkozik a Bosits-ügyben megtapasztalt gyakorlattal, amely agodalomra ad okot. A főügyész rendkívüli felülvizsgálati kérelme alapján a szlovák legfelső bíróság törölte a korábbi jogerős ítéleteket, amelyek elutasították az erdővállalat keresetét. A szlovák Alkotmánybíróság szerint sem sérültek a tulajdonos jogai, ezzel kapcsolatban hozott ítéletet Strasbourg. „Ezek az ügyek napnál világosabban mutatják, hogy korábbi döntésében a Bizottság tévedett, amikor azt állította, hogy a Beneš-dekrétumok történelmi dokumentumok, amelyeknek ma már nincs nincs joghatásuk” – fogalmazott Vincze Loránt. Az erdélyi politikus szerint szükséges egy tényfeltáró bizottság kiküldése Szlovákiába. Ehhez kérni kell az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) álláspontját és a vizsgálódásba be kell vonni a szlovák kormányt is.

A többség a dekrétumok kivizsgálása mellett érvelt

A szlovák fél érdekében szólalt fel a lengyel kormánypárti Kosma Zlotowski képviselő (Jog és Igazságosság Párt – PiS ), aki azzal érvelt, hogy a kérdéses dekrétumok a történelem részei és a petíció lezárását szorgalmazta. A lengyel kormánypárti állásponton sokan elcsodálkoztak, hiszen korábban Zlotowski egyik párttársa, Janusz Wojciechowski volt EP-képviselő határozottan a magyar álláspontot támogatta.

Kósa Ádám néppárti (Fidesz) képviselő jogászként véleményezte a petíció megalapozottságát. A magyar politikus szerint nem szabad elsiklani az Európai Parlament Jogi Bizottságának (JURI) 2014-ben megfogalmazott álláspontja felett, amely szerint a Beneš-dekrétumok életben vannak, ezért további vizsgálódásokra van szükség.

Tatjana Zdanoka (Zöldek/ Európai Szabad Szövetség) lettországi orosz képviselő a petíció benyújtása óta támogatja a magyar kisebbségi ügyet. A PETI egyik alelnökeként azt hangsúlyozta, hogy nem csak vagyonjogi kérdésről van szó, hanem etnikai megkülönböztetésről is, ezért elvárja, hogy a kérdés újból az EB elé kerüljön.

Peter Jahr néppárti (CDU) képviselő is a petíció régi támogatóihoz tartozik. Felszólalásában arra a tényre tért ki, hogy

nem csatlakozás előtti ügyről van szó, hanem a jelenleg is alkalmazott jogi normákról, amelyek az Európai Unióban elfogadhatatlanok,

ezért a petíció nyitvatartás kérte.

Juhász Imre jogász, alkotmánybíró, a petíció megfogalmazója és egyik benyújtója az utolsó szó jogán elutasította, hogy a Beneš-dekrétumok ügyét történelmi kérdésként kezelje a politika. „Nem szlovák-magyar kérdésről van szó, hanem alapvetően emberi jogok sérülnek, amit a Európai Bizottságnak tudomásul kell vennie” – fogalmazott.

A második petíció benyújtói, Dr. Práznovszky Miklós és Thajnay Mária nem éltek a felszólalás jogával, csak egy okfejtést juttattak el a bizottsághoz, amelynek végén, érthetetlen módon, kitérnek a Juhász-Seidl féle első petícóra: „a Juhász Imre magyar állampolgár által a Szlovák Köztársaság Nemzetgyűlésének 2007. szeptember 20-i határozata ellen benyújtott 0070/2012 számú petíciója hatálytalan, mert nem a lényegre, a dekrétumok és a rendeletek orvoslására törekszik”. A bizottsághoz eljuttatott levelében Dr. Práznovszky Miklós és Thajnay Mária saját beadványuk elbírálását kérik.

Az Európai Unió egész jogrendszere sérül

A Petíciós Bizottság nem tért ki a dekrétumokat érintő és 2014-ben benyújtott másik petícióra, amelyet Práznovszky Miklós felvidéki ügyvéd és Tajnai Mária tettek le a bizottság asztalára. A két petíciót egymástól függetlenül tárgyalták, amíg a PETI volt alelnöke, Csáky Pál kezdeményezésére össze nem vonták, annak dacára, hogy két különböző tárgykörű beadványról van szó.

A Petíciós Bizottság elnöke, Dolors Montserrat záróbeszédében azzal érvelt, hogy a petíció nyitva kell maradjon.

A bizottsági elnök fontosnak nevezte, hogy a beadvány az Európai Bizottság elé kerüljön,

és az EB az új tények figyelembevételével vizsgálja ki a szlovákiai helyzetet.

Végül álljon itt egy jogi szakvélemény: „határozott álláspont, hogy egy ilyen fajsúlyos kérdés nem maradhat következmények nélkül. Ennek a petíciónak nem az az értelme, hogy nyitva marad-e vagy lezárják, hanem az, hogy a diszkiminatív Beneš-dekrétumok hatályban maradnak vagy sem. Amíg fenáll a dekrétumok hatálya, az emberi jogok, a tulajdonjogok és összességében az Európai Unió egész jogrendszere sérül”.

Krivánszky Miklós, Brüsszel

 

2 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport