A leggazdagabb honfoglaláskori magyar temető

2019. december 14., 19:28

A Csíki Székely Múzeumban tekinthető meg április 20-ig a miskolci Herman Ottó Múzeum Elit alakulat–a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetői című kiállítása. A kiállított régészeti leletek alapján négyrészes sorozatban mutatjuk be az Észak-Magyarországon feltárt honfoglaláskori sírokat.

 

Milyenek voltak eleink? Ma már egyre többet tudunk megjelenésükről és ruházatukról egyaránt Fotó: Gábos Albin

A magyarok több mint 1100 éve élnek a Kárpát-medencében. Keletről érkeztek ide mintegy háromezer kilométeres hosszú vándorlás végén. 895-ben vonultak be a Kárpátok hágóin új hazájukba. Írott források alapján azonban már a megelőző évtizedekben is jártak magyar csapatok a Kárpát-medencében.

A Kárpát-medencében megtelepedő magyarok a 10. században számos hadjáratot vezettek Európa nyugati és déli felébe is. E hadjáratok távol tartották szerveződő országuktól a bizánci és német hódítókat. A honfoglaló magyarok a 10. század közepétől sikerrel alkalmazkodtak a megváltozott nemzetközi környezethez, s így lehetővé vált számukra, hogy az ezredfordulón megalapítsák a keresztény Magyar Királyságot, amely a térség legerősebb állama lett.

Karos honfoglaláskori temetői

A Felső-Tisza-vidék a honfoglaló magyarok legkorábbi Kárpát-medencei szállásterülete volt. Karos község Magyarország északkeleti részén helyezkedik el. A falutól nyugati irányban húzódó domb­vonulaton kerültek elő a Kárpát-medence eddig ismert leggazdagabb magyar honfoglaláskori temetői.

A legelső itteni leleteket még 1899-ben találták répaverem ásása során. 1936-ban – miután a szőlőtelepítés miatt legalább 20 sír elpusztult – a Magyar Nemzeti Múzeum még 13 sírt tudott megmenteni.

A honfoglaláskori sírokban talált koponyák alapján rekonstruált arcok Fotó: Gábos Albin

Ezek voltak az I. számú temető leletei. Révész László, a miskolci Herman Ottó Múzeum régésze 1986 és 1990 között újabb két honfoglaláskori temető feltárását végezte el Karoson. Ezek a karosi II. és III. számú temetők.

A karosi II. számú temető területén 1985 őszén nyílhegyeket, vaskengyeleket és aranyozott ezüst övvereteket fordított ki a szántás. E tárgyak előkerülésével kezdődött a karosi II. számú temető feltárása.

A három temető egymástól néhány száz méterre, egy-egy homokdombon volt. Ezeket a dombokat hajdan vizenyős rét vette körül, mint azt a 150 éve készült térkép mutatja. A gátakkal védett Bodrogköz aszfaltozott útjain járva csak egy-egy nagyobb árvíz idején vesszük észre, mennyivel más volt itt a táj akár 200 évvel ezelőtt is.

A honfoglaló magyarok a települések és temetők helyének megválasztásánál figyelembe vették azt is, hol van vízjárta terület, és hol vannak olyan kiemelkedések, amelyeken biztonsággal élhetnek.

Feltehetőleg mindhárom temetőt azonos időszakban, talán még a 9. század utolsó éveiben nyitották,

s a 10. század közepén az utolsó sírok is a földbe kerültek. A három karosi temető leletanyaga igen szoros szálakkal kapcsolódik egymáshoz.

A férfisírok magas aránya – az összes eltemetetthez viszonyítva 64 százalék – arra utal, hogy e közösségeket mesterségesen, tudatos szervezés eredményeképpen hozták létre. A férfiak erős felfegyverzettsége, méltóságjelvényekben való gazdagsága azt jelezheti, hogy e temetőkben a fejedelmi kíséret különböző rangú vezetői, családtagjaik és házi szolgáik, valamint helyzetüknél fogva többnyire nőtlen kísérő harcosaik nyugodtak. Közülük kerülhettek ki a kalandozó hadjáratok vezetői és résztvevői is.

Tárlatvezetés. A korabeli harcosok „ékszerkészlete” Fotó: Gábos Albin
Mit árul el a temetői térkép?

A kiállítás legfontosabb eleme az a temetőtérkép, amelyre berajzoltuk, hogy melyik sírban milyen régészeti lelet került elő. „A sír a halott háza. A temető a holtak faluja…” – mondják a régészek. Sok olyan nép van, amely úgy gondolja, a túlvilágon is azt az életet folytatja majd, amit itt a földön elkezdett. Emiatt a halott sírja a temetőn belül ugyanazt a helyet foglalja el, mint amit az élő ember elfoglalt az itteni világban.

Egy magas rangú személyt ilyenkor a temetőben is előkelőbb helyre temetnek – azokkal a jellemző tárgyaival, amelyek őt életében is kiemelték a közösségből –, a szegényeket, szolgákat pedig sokszor a temető szélére.

A temetkezések sok mindent elárulnak az élők világáról. Ha egy temető térképét elkészítjük, a férfiak, nők, gyerekek sírjainak elhelyezkedését külön színekkel jelöljük, a sírokban talált leletek összefüggéseit megkeressük, ilyenkor érdekes képet rajzolhatunk meg az egykor élők világáról.

Ez persze nem ilyen egyszerű. A temetkezések csak kis részét őrzik annak a világnak, amelyben éltünk. Sokszor olyan hiedelmek vezérlik a temetést végző embereket, amelynek eredményeképp egy sírba került tárgy szerepe a temetés során megváltozik. Amikor a honfoglalók temetőiből következtetéseket akarunk levonni az egykor élők társadalmára, érdekes történeteket rajzolhatunk meg. Bárki térképre rajzolhatja, hogy melyik sírban került elő aranyozott ezüstszerelékekkel díszített szablya, veretes öv, íj vagy más tárgy, és megkeresheti, van-e valamilyen rendszer a sírok elhelyezkedésében, a sírokba tett tárgyak összetételében.

Érdekes játék, de óvatosnak is kell lennünk. Nem ismerjük ugyanis az összes szabályát annak a rendszernek, ami az élők világát a holtakéval összekapcsolja, nem ismerjük tökéletesen a rég itt élt emberek világát, hitvilágát.

1988  nyarán találták meg a karosi III. honfoglaláskori temető 11-es számú vezéri sírját Fotó: Archív
Szakemberek közös munkája a sírfeltárás

A régész nemcsak szép tárgyakat keres a föld alatt, hanem történeteket is. Az alapján, amit kiástunk, meg tudjuk rajzolni, milyen volt a honfoglalók fegyverzete, viselete, mikor kerültek e vidékre, meddig maradtak itt, milyen világuk lehetett…

Egy temetőt csak egyszer tárhatunk fel. Ha a nagy sietségben elfelejtettünk valamit dokumentálni, már nincs mód az ismétlésre.

Az előkerült leleteket meg kell figyelni, le kell írni, rajzot és fényképet kell azokról készíteni. A régészek csak a kalandfilmekben dolgoznak egyedül, a valóságban rajzolók, fotósok, antropológusok, restaurátorok és még számos szakember közös munkája derít fényt a titkokra.

Fontos, hogy még az ásatási földmunkát is olyanok végezzék, akik tisztelettel és nagy figyelemmel bánnak elődeink hagyatékával. Ha egy ásatáson jó rajzok, fényképek, sírleírások készülnek, nemcsak az ásató régész, hanem mások, akár egy múzeumi kiállítás látogatói is kísérletet tehetnek arra, hogy megrajzolják a maguk honfoglalóit.

Száz év alatt 73 feltárt sír

A három honfoglaláskori temető a falu nyugati határában, egy-egy dombon volt. A legészakibb dombon, 1899-ben megtalált I. temető területén mezőgazdasági munkák során sok temetkezést megsemmisítettek. 1936-ban itt már csak 13 sírt tudtak feltárni. A középső dombon lévő II. temető helyét a felszínen kiszántott csontok, fegyverek, pénzek és övveretek jelezték. Az 1986–1990 közötti ásatások során a II. számú temetőben 73 sírt tártak fel. E temető sírjai sorokba és csoportokba rendeződnek, amelyeket olykor 15–20 méteres üres sávok választanak el egymástól.

A III. temető egyetlen sorba rendeződő 19 sírja 1988–1990 között került elő a dombvonulat déli tagján. A karosi II. temető 29. sírjában nem csak a halott öve és a lószerszám veretei maradtak meg eredeti helyzetükben.

A halott derekán jobb oldalt egy tarsoly volt, amelyet aranyozott ezüstlemezből készített tarsolylemez díszített. Ez a tárgy a honfoglaló magyarság régészeti hagyatékának egyik legjellemzőbb darabja.

A több ezer honfoglaláskori sírból mindössze 27 tarsolylemez került elő a Kárpát-medence területén. Rangjelző tárgy. Viselője különleges szerepet tölthetett be a korabeli hadi szervezetben.

A II. temető 29. sírjában talált tarsolylemez szépsége és ritkasága miatt többen úgy gondolták, akár érdemes lenne hamisítani is. A 2000-es évek elején a múzeumba is eljutott olyan „lelet” híre, amelyről az avatatlan szem úgy gondolhatta volna, az lesz majd a 28. honfoglaláskori tarsolylemez az országban. Alapos vizsgálata azonban kiderítette: az egyébként igen szép munka és a hozzá kapcsolódó történet nem hiteles. Egy hamisítványt szerettek volna eladni a múzeumnak.

A magyarok őshazája
A magyarok őshazája az Urál-hegység déli részénél húzódott. Hosszú vándorlásuk során mintegy háromezer kilométert tettek meg, míg mai hazájukba értek. A kelet-európai sztyeppén ezt az utat más népek is megtették. Többen már útközben beolvadtak a környező népekbe. Az út végén egyedül a magyaroknak sikerült a Kárpát-medencében évszázadokon át fennálló, erős államot létrehozniuk. A Kárpát-medencei magyar állam későbbi sikereiben része volt annak a néhány tucatnyi embernek is, aki a karosi honfoglaláskori temetőkben alussza örök álmát. Az elmúlt években sikerült megvizsgálni a három karosi temető csaknem minden halottjának DNS-állományát. E mintákat összehasonlították más korabeli temetőből vett genetikai mintákkal. A genetikusok 102 honfoglaláskori mintát vizsgáltak meg. A genetikai vizsgálatok alapján ázsiai és európai eredetű emberek keveredéséből származtak. Minden lehetséges ősük sztyeppei kapcsolatokat mutat. 30-40 százalékuknál kelet-belsőázsiai kapcsolatokat fedeztek fel a mai Burját, a Tuvai Köztársaság és Észak Mongólia területével. Hatvan százalékuk a Pontusi-Kaszpi-sztyeppével van kapcsolatban. A vizsgálatok alapján a honfoglalók genetikai állománya igen kevert: közel azonos arányban van köztük ázsiai, európai egyén és a kettő keveréke. Ezt a szem-, haj- és bőrszínek is alátámasztják. Ez alapján a társaság állhatott teljesen eltérő származású népességekből. Ha régi keveredés lenne, akkor nem lenne ázsiai és európai, csak azok keveréke. A második temető 52. számú sírjában fekvő vezér is európai volt, világosbarna hajjal. A genom és fenotípus adatok a kétféle eredetű népesség nem túl régi keveredésére utalnak. A harmadik karosi szomszédos temető népessége is egymástól eltérő lehetett. Genetikai állományuk a mai volgai tatárokhoz és baskírokhoz hasonlított legjobban.

(folytatjuk)

dr. Pusztai Tamás

 A szerző régész, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, a kiállítás kurátora

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport