Sikeres csőd: a 2022-es magyar tudásszintmérő

2022. július 07., 08:32

Romániában a 2012–2013-as tanévtől lépett életbe az új kerettanterv, amelyet fokozatosan vezettek be, a nyolcadikosok cikluszáró tudását 2020-ban már ezek alapján mérték. E kerettanterv magyar irodalomból is kompetenciaközpontú, és a korábbi ismeretközpontú tantervet váltotta fel. Ez pedig számos kérdést vet fel.

Sikeres csőd: a 2022-es magyar tudásszintmérő
galéria
A diákok egyre gyengébb eredményeket érnek el. Az idén 15 százalékuk nem oldotta meg a következő feladatot: 10+10:10 (Képünk illusztráció) Fotó: Pál Árpád

A PISA-mérésekből az derül ki, hogy a romániai 15 évesek szövegértésből igen gyengék, 40,8 százalékuk funkcionális analfabéta, vagyis nem érti az olvasott szöveget. De matematikából sem jobb a helyzet. Idén a vizsgázók 15 százaléka nem oldotta meg a következő gyakorlatot: 10+10:10!
Fizikatanárként azt tapasztaltam, hogy

a tantervek nagy mennyiségű ismerettel, fogalmakkal vannak túlzsúfolva. Ennek egyenes következménye, hogy a gyermekek hamar telítődnek, és attól kezdve már csak szelektíven, leginkább véletlenszerűen sajátítanak el ismereteket.

Ilyen körülmények között sérül az információk megértése és a köztük levő logikai kapcsolatok észlelése, nem fejlődik a gondolkodás, az értelmezés. Vagyis a véleményalkotás megalapozatlan lesz, az önkifejezés szegényes.
Az okostelefonokkal terhelt világunkban gyengül a tanulók anyanyelvismerete. Ezért a szövegek megértése és értelmezése egyre nehezebb. A diákok nem értik az elolvasott szöveget, ezért sokszor rosszul oldják meg a feladatokat.
Manapság az élmények hajszolása mindennapos. Elsősorban gépi-képi élményekre van igény, ezt  követi a hallható, és zárja az olvasott. Csakhogy az olvasotthoz képest a képi információnak csupán tizenhedét, a hallottnak pedig tizedét jegyezzük meg. Fontos az élmény, de ha túlteng a hajszolása, akkor többet árt, mint használ.

Anyanyelv és magyarságtudat: kéz a kézben

Nincsenek olvasásra szoktató receptjeim, csupán arra emlékszem, hogy általános iskolás korunkban hetilapot olvastunk, magyartanárunk olvasmányos könyveket javasolt, és hogy az esténként felolvasott szövegek és könyvek között felnövő unokáink is szeretnek olvasni.
Fontos a téma- és szövegválasztás, leginkább azért, hogy érthesse a gyerek azt, amit olvas. Lényeges a fokozatosság, a rövid szövegtől a hosszabb, az egyszerűtől a bonyolult felé való haladás. Az irodalmi szövegek mélyrétegeinek a megértéséhez pedig vájtfülűnek kell lenni, amivé csak lassan válik valaki, de nyolcadikban még biztosan nem az. Mindezekkel együtt a legfontosabb, hogy az idő múlásával a gyerek gazdagodjék anyanyelvében és fejlődjék magyarságtudatában. Utóbbi nélkül az irodalomtanítás és tanulás majdhogynem felesleges.

Az anyanyelvet is meg kell tanulni. Ehhez ismerni kell Balassi, Vörösmarty, Petőfi, Jókai, Mikszáth, Ady, József Attila gondolatvilágát. Még akkor is, ha 2022-ben úgy tűnhet, hogy elavult,

hogy nem a mának szól, mert már nem a porban játszunk, és nem a kertbe megyünk zöldségért, hanem a megaboltba. Anyanyelvi, történelmi múltunk által vagyunk magyarok, lelkileg és szellemileg ezekből kell(ene) felépülnünk, különben bolyongókká válunk, akiknek sem hazájuk, sem nyelvük nincsen.
Mindeközben jó, ha tudjuk, milyen az édes anyanyelvünk. Milyen annak a felépítése, szerkezete. Mitől magyar és nem román, vagy miben más, mint a román. Miközben nyelvtant tanítanak, arra kellene törekedni, hogy gazdagodjon a gyerek anyanyelve, mindinkább tudjon azzal bánni, egyre finomabb árnyalatok kifejezésére legyen képes általa, egyre gazdagabb tartalmakat tudjon elmondani, leírni, lehetőleg helyesen. Mindezt úgy, hogy ne a nyelvészet magas tudományát szolgálják ki a nyelv(tan) tanítással, hanem a gyermek javára legyenek. Magyar nyelv(tan) tanítással nem szakmai tekintélyeket, nem divatot és ábrándokat kell szolgálni, hanem a jövő nemzedék magyarjait. Ha nem biztos, hogy jobb lesz a végeredmény a korábbinál, akkor nem szabad belerúgni a bejáratott módszerekbe. Abból kell kiindulni, hogy mindenki anyanyelvének többé-kevésbé tudatos használója.
Fizikatanárként már nem tudok mondatokat elemezni, a szófajokat sem tudnám hibátlanul felsorolni, és a bővített mondat szavait sem tudnám hibátlanul besorolni alanynak, állítmánynak, tárgynak, számnévnek, melléknévi igenévnek és tudom is én még minek, de tudok ezek létezéséről, le tudom írni szabatosan, magyarul azt, amit gondolok arról, amiről éppen beszélek. És ez azért van így, mert

gyerekkoromban megtanítottak egy sor tudáselemre, amit azóta mindenféle szöveg olvasásával folyamatosan gyarapítok.

Szerintem az képes a tudományát továbbadni, aki ura annak. És ez igaz a matematikától a nyelvtanig mindenre. Éppen ezért nem lett volna szabad félredobni a korábbi magyar nyelvtantanítási módszertant, amíg nem bizonyosodtak meg az illetékesek – az egyetemek nyelvészei és nyelvtan-módszertanosai, a tantervszerkesztők – arról, hogy az iskolákban az azt tanító tanárok értik, és urai a bevezetésre ajánlott módszernek.

Grafikon a nyolcadikosok képességfelmérőjének eredményeiről: a görbék sok mindenről árulkodnak Fotó: Nagy István

A tételeket elrontották

Az idei vizsgafeladatsor is bizonyság arra, hogy egyesek elrontották, nem kicsit, nagyon, és ez akkor is igaz, ha az illetékesek azt állítják, a feladatsorban és a javítókulcsban nem volt hiba.

A vizsgatételnek olyannak kell lennie, hogy a gyengébb tanulónak is legyen sikerélménye, de a kitűnő is izzadjon meg a tízesért.

Nos, ez a körülmény egyáltalán nem érvényesült az eddigi nyolcadikos magyar nyelv és irodalom feladatsorainak összeállításakor. Ezt jól mutatják a korábbi évek cikluszáró tudásszintmérőinek országos jegyeloszlását ábrázoló grafikonom görbéi, amelyek fontos következtetésekre engednek következtetni.
Szerintem egy szakszerűen összeállított feladatsor esetén a jegyeknek normális eloszlás közelinek kellene lenniük, vagyis nagyjából annyi 1,50-esnek, mint 9,50-esnek, 2,50-esnek mint 8,50-esnek, 3,50-esnek mint 7,50-esnek, 4,50-esnek mint 6,50-esnek és a legtöbb 5,50-esnek kellene lennie.
Nos, ezek a görbék nem erről szólnak. A 2015-ös, 2016-os és 2017-es görbék, amikor a feladatsor a régebbi szempontok és nyelvtan alapján állt össze, alig volt 4-es alatti jegy, és a legtöbb 9-esből volt, ami szerintem azt jelenti, hogy rosszul voltak összeállítva feladatsorok.
A 2022-es zöld görbe alakja is hasonlít a 2017-eshez és a korábbiakhoz. A görbéből az következik, hogy azoknál is könnyebb volt az idei feladatsor, az idei jegyek pedig jobbak.
De a feladatsor szerkezete és a bejáratott algoritmusok elegek voltak ehhez az eredményhez. Ha és amennyiben a feladatsor tudást és esetleg összefüggésekbe ágyazott alkotást is mért volna, no akkor más lenne a 2022-es görbe. Csakhogy a feladatsor-alkotók ezt sem tudták tisztességesen összerakni, nemhogy a tudásszint szakszerű szempontjainak is megfelelnének.

A teljesen új rendszerű 2021-es feladatsor barna görbéje azt mutatja, az összeállítóknak fogalmuk sem volt arról, hogyan kell elkészíteni egy kiegyensúlyozott feladatsort, amely a gyenge tanulót nem mutatja gyengébbnek vagy jobbnak, mint amilyen, a közepest sem kitűnőnek, de a jót is erőfeszítésre készteti a nagy jegyért.

A szakszerűen összeállított, jól súlyozott feladatsorok esetén 9-esnél nagyobb jegyet százból legfennebb 4 tanuló kaphatna.

Az ördög a részletekben rejlik

A 2022-es piros görbe alakja visszatért a 2017-eshez és a korábbiakhoz. A görbéből az következik, hogy azoknál is könnyebb volt az idei feladatsor, az idei jegyek pedig jobbak. Ám a feladatsor szerkezete és a bejáratott algoritmusok elegek voltak ehhez az eredményhez. Ha a feladatsor tudást is mért volna, akkor más lenne a 2022-es görbe is. Csakhogy a feladatsor-alkotók ezt sem tudták tisztességesen összerakni, nemhogy a tudásszint szakszerű szempontjainak is megfelelnének.
A jegyeloszlás alapján a tételalkotók örömtáncot lejthetnek, és a kritikus hangokra felmutathatják a vizsgázók által elért jegyeket, amelyek látszólag őket dicsérik. Az eredmény alapján nem lehet semmi panasz a feladatsorra, bár a sok elégedetlen magyartanár hozzászólását látva kiderült, az ördög most is a részletekben rejlik. Nincs azzal semmi baj, ha a feladatsor a szövegértésre összpontosul. De ha már arra, akkor legyen az a míves magyar nyelven megfogalmazott újságcikk, vers-, novella- vagy regényrészlet alapján. Nem pedig egy akármilyen szöveget értelmeztessenek magyartalanul, körülményesen megfogalmazott kérdésekkel.

Azzal sincs gond, ha a vizsgázók ismeretlen szöveggel szembesülnek. Azzal azonban már igen, ha a vizsgán teljesen mellékes a nyolc éven át felhalmozott tudás, tárgyismeret.

Ugyanis megalapozott véleménye csak annak lehet, akinek van tárgyismerete, különben csak handabandázás van. Étkezéshez ugyanis az asztalra ételt szoktak tenni, nem pedig egy bekapcsolt tévét, amelyből egy kiadós lakomát lehet végignézni.
Arra hivatkozva, hogy alap- és sajátos készségek meglétét ellenőrzik, meg lehet a magyar irodalomtétel feladatsorát is ideologizálni, de nem célravezető. Ha igaz, hogy a cél szentesíti az eszközt, akkor a vizsgának olyan eszköznek kellene lennie, amely a kitűzött célt elérve megméri a tudást, és nem maszatol.
Szerintem

a tételhez használt kamaszpanasz.hu cikk nem 15 éveseknek íródott, hanem fiatal felnőtteknek, amitől persze a hálón elolvashatta a vizsgázó, de minden végzőst annak alapján vizsgáztatni elhibázott, szakmaiatlan.

Miután elolvastam a mindenkinek problémát okozó határozott névelős 5-ös feladatot, ezt írtam: „úgy tűnik, vissza kellene adnom nemcsak az érettségi és egyetemi diplomámat, de középiskolába sem járhattam volna, nemhogy 43 évig tanár legyek. Sőt, akár az anyanyelvem is visszaadhatnám, mert ezzel a feladattal nem boldogulok”. És lám, mit ír egy magyartanár: „ez a feladat megtévesztette a diákokat, és... a kollégák között is vitát szült a helyes megoldás. Ez a feladat nincs rendben.”

Felesleges tízesvadászat

Nem hiszek a tízesvadászatban. Ahogy azt sem hiszem, hogy a magyar vizsgajegynek átlagjavító szerepe is kellene, hogy legyen. Nem baj az, ha nem kap a tanuló tízest, amikor felel vagy vizsgázik. Az viszont igen, ha nem igyekszik a tőle telhető legjobb eredményre, ami többnyire más románból, mint magyarból vagy matematikából.
A nyolcadikos vizsga eredménye négy lábon áll. Az első a szülő, aki vagy igényes a gyermekével és folyamatosan elvárja tőle az iskolai teljesítményt, azt hogy napról napra tanuljon, vagy sem. A másik a tanár, aki az elvárható szakmai színvonalon évről évre feldolgozza a tanulóival a tananyagot, és nyolcadikban a vizsgára is felkészíti diákjait. A harmadik a tanuló, aki az adottságaihoz mérten teljesít. A negyedik pedig maga a rendszer a tantervvel, a tankönyvekkel, a vizsgatételekkel és a dolgozatok javítóival.
Nem lehet mindenre felkészíteni a tanulókat, de jó felkészítés esetén a meglepetésekre, a huncutságokra is hatékonyan tudnak reagálni a legjobbak, azon kevesek, akik (szinte) maximális jegyet érnek el.

Fejtől büdösödik a hal

Sajnos a romániai közoktatási rendszer ezer sebből vérzik. Elszomorító, dühítő, hogy eddig juttatta tanárait: „ha nyelvtanról volt szó, úgy éreztem, mintha kihúzták volna lábam alól a talajt ... a bizonytalanság, tanácstalanság társunkká szegődött ... úgy érzem, megvezettek”.

Sajnos az egész romániai magyar nyelv- és irodalomvizsga körüli kalamajkának a gyökere a Babeș-Bolyai Egyetem magyar tannyelvű vonalának tevékenységében gyökerezik.

Nem használ, sőt árt is. Pedig a javunkat és a vizsgázók javát kellene szolgálnia. Sajnos a román közoktatási rendszer rossz, és a működtetés is rontja. A rendszer a ne szólj szám, nem fáj fejem alapján működik. Félnek szólni a tanárok. E rendszerben remegve tekintenek fölfelé. A tanár fél a tanfelügyelőtől, a tanfelügyelő a főtanfelügyelőtől, a bukaresti államtitkártól, aki a maga rendjén a minisztertől. És mindeközben tetszeni is szeretnének a felsőbbségnek.

Romániában nem létezik egyetlen olyan tanulmány sem, amely a nyolcadikosok cikluszáró országos tudásszintmérőit, a dolgozatokra adott jegyeket és annak okait tanulmányozta volna.

Nincs a rendszerben sem hiba-, sem megoldáskeresési automatizmus. És visszacsatolás sem. Nincs minőségellenőrzés.
Nem hiszek a jóindulat jobbító hatásában. Ártani árthat, de biztos, hogy nem használ. A feladatsornak és a hozzá rendelt javítókulcsnak világosnak és egyértelműnek kell lennie. A vizsga mér. Mérésnél pedig nincs helye a „ha nem ennyi, akkor annyi, és különben is mindegy, hogy mennyi” megközelítésnek. A szabó és a lakatos sem saccolva vesz méretet.
A vizsga kapcsán felmerülő szakmai, pedagógiai, szakmódszertani, feladatsor-összeállítási kérdések nem demokráciafüggőek, és szakmai részük nem tartozik semmiféle érdekképviseletre. Vagy belső indíttatásból a szakma oldja meg a bajokat, vagy senki.

Nem számít a magyar irodalom?

Minden nyáron megszervezik a Bolyai Nyári Akadémiát, ami nem kevés humán- és anyagi erőforrást fogyaszt el. Ezeken hány alkalommal szerveztek tudásszintmérés-hatékonysági képzéseket az utóbbi 32 évben? Hány alkalommal szerveztek tudásszintet mérő feladatsorelemzést románból, magyarból és matematikából? Hol hasznosították azok tanulságait? Ha meg nem, akkor miért nem?

Miért titkos a tanterv- és tételalkotók kiléte? Miért nincs tételkalibrálás, -kiegyenlítés és -súlyozás, hogy normális legyen a jegyek országos megoszlása?

Sajnos a sokat várt magyar gyerekeknek írt román tantervek és tankönyvek sem hozták meg a remélt eredményt. Adódik az egyértelmű következtetés: rosszak! Ennek bizonyára az egyik oka az, hogy nem kapcsolták azt össze a magyar nyelv sajátosságaival, továbbá nem a beszélt nyelvre helyezték a hangsúlyt, hanem a magas szintű irodalomra, amelynek a nyelvezete nem alkalmas idegen nyelv oktatására.
Az anyanyelvoktatásnak fontos szerepe lenne a magyar kultúra átadásában, a magyar önazonosság megerősítésében. Csakhogy úgy tűnik, a magyar irodalom oktatásakor annak identitásalakító volta mintha föl sem merülne. Kíváncsi vagyok, milyen intézményi lecsapódása lesz az idei vizsga kapcsán felmerült gondoknak.

Nagy István

A szerző az Arad megyei Pécskán élő nyugalmazott fizikatanár

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport