Az erdélyi embernek mély hite van – Kolumbán Vilmos József teológiai tanár az egyház előtt álló kihívásokról

Makkay József 2022. december 22., 07:32 utolsó módosítás: 2022. december 22., 07:58

Karácsonyra készülve dr. Kolumbán Vilmos Józseffel, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektorával és az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettesével az ünnep kapcsán a mai embernek szóló egyházi üzeneteket járjuk körül. Miként tudnak a lelkészek és a gyülekezetek megbirkózni korunk új kihívásaival?

Az erdélyi embernek mély hite van – Kolumbán Vilmos József teológiai tanár az egyház előtt álló kihívásokról
galéria
Kolumbán Vilmos: az a kérdés, hogyan tudjuk a bibliai tanításokat közel vinni és átadni a fiatal nemzedéknek? Fotó: Haáz Vince

– Elvilágiasodott társadalmunkban a mai ember számára mennyire fontos a karácsony?
Krisztus születése az egyház egyik legfontosabb ünnepe. Jelentősége az egyház szerint nem változott: ugyanolyan fontos, mint amilyen eddig volt. Az, hogy napjaink karácsonyához különböző szokások társulnak – konzumpolitikává, fogyasztási szokássá minősült –, valamennyit levon az ünnep értékéből, de valójában továbbra is a szeretet és az odafigyelés ünnepe marad.

– Manapság mennyire készülnek az emberek lelkileg karácsonyra?
Tavaly volt egy érdekes tapasztalatom ezzel kapcsolatban. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektoraként karácsony előtt Magyarországon jártam. Hazafele jövet hallgattam a rádiót, és meglepődve tapasztaltam, hogy a kereskedelmi adókon is felolvassák a karácsonyi történetet, amitől különleges hangulata lett az ünnepvárásnak.

Az embereknek továbbra is fontos a karácsony. Az ünnep estéjén vagy első és másodnapján templomba mennek, érződik tehát az ünnep hangulata. Ez az utóbbi időben sem változott.

– Nyugaton sokan megtagadnák Európa keresztyén gyökereit. E negatív hullámnak milyen hatása lehet a kelet-európai népek életére?
– Kelet-Európának ez a része speciális helyzetben van. Az embereknek a tradícióhoz és az egyház mondanivalójához való hozzáállása megmaradt, megőrizték a régi szokásokat. Azt nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, mert a felnövekvő nemzedékek másként gondolkodnak. Amikor elérik azt a kort, hogy a társadalom irányítójává váljanak, kiderül, hogy az eddigi trend fog-e változni. Az a tapasztalatom, hogy Románia lakossága – és azon belül az erdélyi magyarság – számára továbbra is fontosak az egyházi ünnepek. Az egyház nemcsak karácsonykor, hanem máskor is fontos szerepet tölt be az életükben. Tény, hogy sem a történelmi magyar egyházak, sem az ortodox egyház nem tudja elérni a társadalom száz százalékát, de akiket elér, azok számára fontos.

– Az egyházi statisztikák azt mutatják, hogy az erdélyi református egyháztagok mintegy 10–12 százaléka jár rendszeresen templomba. Stabil vagy csökkenő trendről beszélhetünk?
– A 10–12 százalékos templomba járási arány stabil. Ezek a hívek majdnem minden vasárnap részt vesznek az istentiszteleteken, viszont nagy ünnepekkor a gyülekezetek tagjainak 30-40 százaléka jön el a templomba.

Mindenkit nem érünk el, de a gyülekezetek tagjainak jelentős része kötődik egyházához.

A koronavírus-járvány után némi visszaesést tapasztaltunk, ugyanis a járvány a templomba járó gyülekezeti réteget érintette leginkább. A sors azonban úgy hozta, hogy a járvány után olyanok is járnak templomba, akik korábban nem voltak, így az arány nem változott.

– Újságíróként azt tapasztalom, hogy vannak pezsgő, élő gyülekezetek, ahol rendszeresen megtelik a templom, máshol viszont pár ember jön el istentiszteletekre. Mennyire lelkészfüggő jelenség ez?
– Mindig számításba kell venni az emberi tényezőt is, hogy a lelkész mennyire felkészült. Azt látom, hogy lelkészeink többsége akkor is elvégzi feladatát, ha nem mindig tudja megszólítani a gyülekezet tagjait. Ahol pezseg a gyülekezeti élet, ott valójában közösségi élet is van. Ahol nemcsak egyszemélyes történet a templomba járás – a lelkész elvégzi a szószéki szolgálatokat –, hanem a gyülekezet tagjai is részt vesznek az egyházközség életében.

– Nagyobb szerep kellene háruljon az egyháztagok táborára, a presbitériumra?
– Egyértelműen nagyobb szükség van a világi szerepvállalásra. A lelkészközpontú történelemszemléletből alakulhatott ki az a felfogás, hogy az egyház egyenlő a lelkésszel, holott ez nem így van. Az éppen aktuális lelkész tíz, húsz, harminc vagy negyven évet szolgál, és utána más jön, de a gyülekezet marad. Fontos szerepük van a gyülekezet világi tagjainak, mert amit tesznek, magukért teszik. A közösséget magukért építik. Ahol jól működő, pezsgő a gyülekezeti élet, ott valójában ez történik. Az egyháznak számtalan belső intézménye van, ahol mindenki megtalálhatja a helyét a vallásóráktól a bibliaórákon át a nőszövetségi alkalmakig… Vannak kis- és nagytérségi találkozók, gyülekezeti kirándulások stb. Rengeteg az olyan lehetőség, ahol gyülekezeti közösséget lehet építeni.

Sikeres templomfelújítás. Hálaadó istentisztelet idén ősszel a marosvásárhelyi vártemplomban Fotó: Rab Zoltán

– Teológiai tanárként mennyire tartja hatékonynak a lelkészképzést? Hogyan lehet felkészíteni a lelkipásztorokat a rájuk váró kihívásokra?
– A leendő lelkészeket valójában arra készítjük fel, hogy milyen helyzetekkel fognak találkozni, és azt hogyan kell megoldani. A folyamatosan változó társadalmi kihívásoknak valamilyen formában meg kell felelni. Erre nyilván megvan az egyház belső mechanizmusa, ahol előbb megszületnek az elméleti válaszok, amit gyakorlatba kell ültetni. Ebből kifolyólag a lelkészképzés folyamatos változáson megy át. Mint minden oktatási formának, ennek is két alapvető része van: az elmélet és a gyakorlat. Egyiket sem lehet a másik rovására kijátszani. Ebben a kettősségében próbáljuk felkészíteni a leendő lelkipásztorokat. Tízéves kihagyás után, 2023-ban sikerül ismét megszervezni a Kárpát-medencei magyar református teológiai tanárok találkozóját, ahol közösen szeretnénk megbeszélni azokat a kihívásokat, amelyekkel mind a hat református teológia szembesül a Kárpát-medencében.

– Melyek ma a legégetőbb kérdések a lelkészképzésben?
– A példa kedvéért néhányat kiemelnék. A koronavírus-járvány idején a lezárások, a kijárási tilalom alatt a lelkészeknek webkamera előtt kellett prédikálniuk. Volt, aki ezt ösztönösen jól megoldotta, másoknak viszont rosszul sikerült. Ezt nem tanítottuk, erre korábban nem volt igény. Ma viszont ott van a világháló lehetősége, amit ki lehet és ki is kell használni. De a teológiai képzés más területeinek is gyakorlati megerősítés kell. Változik a gyerekek, a fiatalok gondolkodása, a mi feladatunk viszont az evangélium üzenetének továbbadása.

A kérdés nem maga az evangélium, hanem az, hogyan tudjuk a bibliai tanításokat közel vinni és átadni a fiatal nemzedéknek.

Ezekre a kérdésekre keressük folyamatosan a válaszokat.

– A papi hivatás iránt Európa-szerte csökken az érdeklődés. A jelenség mennyire súlyos a protestáns teológiákon?
– Mint minden más hivatás, a teológia iránt is hullámzó az érdeklődés, ami egy visszatérő jelenség. Hasonló volt a helyzet 120-130 évvel ezelőtt is, amikor Nagyenyeden működött a református lelkészképzés. Az enyedi teológia egyik nagy hátulütője, hogy nem volt elég jelentkező. Szász Domokos püspök ezért több megfontolásból is azt javasolta, hogy Kolozsvár legyen a lelkészképzés helyszíne. A kincses városban sem egyik napról a másikra történt áttörés, hanem hosszabb időnek kellett eltelni. A kommunizmus alatt átéltünk egy súlyos hullámvölgyet, amikor nem az egyház mondta meg, hogy hány lelkipásztorra van szüksége, hanem az állam. A nyolcvanas években 8-9 főből álló évfolyamok indultak, amelyben benne volt a két református egyházkerület, illetve az unitárius és az evangélikus egyház lelkészképzése is. Csak 1990 után nyílt lehetőség arra, hogy az egyház határozza meg a helyek számát, így a kilencvenes években átlagban 60-70-es évfolyamok végeztek. Az üres lelkészi állások betöltése után a teológián a hallgatók létszáma folyamatosan csökkent. A mostani 20-25-ös évfolyamátlagok kialakulásában szerepet játszik az is, hogy az utóbbi tíz esztendőben a humán tudományok mindenikét érdektelenség övezi, a fiatalok a reál szakokat részesítik előnyben. Ezzel együtt a következő időszakban sem lesz lelkészhiány a református egyházban, a képzés lépést tud tartani a megüresedő helyek számával.

Csoportkép gyülekezeti tagokkal a felújított magyarfenesi református templom előtt Fotó: Kiss Gábor

– A fiatal végzősök minden területen a jobban fizetett állásokat keresik, a lelkészek is a nagyobb gyülekezeteket részesítik előnybe. Mennyire tud megfelelni az egyház az elvárásoknak?
– A frissen végzett lelkipásztorok kihelyezése a püspökségek, az egyházkerületek hatáskörébe tartozik. A teológia elvégzése után az ifjú lelkipásztornak legalább egy évet kell segédlelkészként szolgálnia, rendszerint egy nagyvárosban. Megtanulja a városi gyülekezeti munkát, majd következik a lelkészválasztás vagy a püspöki kihelyezés. Itt sem az az elsődleges, hogy a végzős hova szeretne kerülni. A gyülekezeti igénylések alapján dől el a preferencia. Ezzel kezdődik el a lelkészi életpályamodell, amikor több év szolgálat után nagyobb gyülekezet hívja meg, ami gyakorlatilag nyugdíjba vonulásig tart. Az a tapasztalatom, hogy a fiatal lelkipásztorok számára nem jelent gondot, hogy falura kerülnek. Nyilván különbség van falusi és városi gyülekezetek között, de

ma már vidéken is épp olyan minőségi életet lehet élni, mint egy nagyvárosban. Sőt egy falusi kertes parókia sok esetben vonzóbb lehet.

– Egyre több női lelkipásztor végez, miközben Erdélyben sok az olyan konzervatív gyülekezet, ahol nem szívesen fogadják őket. Miként lehet áthidalni ezt a helyzetet?
– Hosszabb távon vizsgálva a lelkészképzést, a női és a férfi hallgatók között jelentősebb különbség nincs, sőt a női hallgatók lelkiismeretesebben tanulnak. A gyülekezetek egy része azonban elzárkózik a női lelkészektől, de itt is vannak pozitív fejlemények. Volt olyan gyülekezet, amely ellenezte, hogy női lelkipásztora legyen, de pár év múlva a hívek nemcsak elfogadták, hanem megkedvelték, és nagyon ragaszkodtak hozzá. Női mivoltuknak köszönhetően sokkal könnyebben tudnak kapcsolatokat építeni és ápolni a gyülekezetben, mint egy férfi. Annyi bizonyos, hogy egy nőnek továbbra is nehezebb gyülekezeti lelkészként szolgálni, mint egy férfinak.

– Az elmúlt két esztendő Erdély-szerte a magyarországi kormánytámogatásokból felújított templomok hálaadó istentiszteleteiről szólt. Ön is sok helyen képviselte az egyházkerületet. Mit jelent az erdélyi reformátusok életében e nagyívű beruházássorozat?
– A templomfelújítási lehetőség egyedülálló és kivételes alkalom volt, amely ilyen méretekben évszázadonként egyszer fordul elő. A gyülekezetek kilencven százaléka önerőből nem lett volna erre képes. A román állam továbbra sem szolgáltatta vissza az egyház ingatlanjait, amelyek anyagi alapot jelenthetnének a felújítási munkálatokhoz. A magyar kormány támogatásával közel ötszáz református templomot és gyülekezeti házat sikerült felújítani Erdély-szerte. Abban a gyülekezetben, ahol sor került templomfelújításra, a következő két-három évtizedben nagyobb javításokra nem lesz szükség. Ezzel az egyház egyik legnagyobb gondja oldódott meg, ami lehetőséget biztosít arra, hogy az egyházközségek kevés forrásukat, amivel rendelkeznek, a maguk építésére fordítsák.

– A koronavírus-járvány után az ukrajnai háború miatt kialakult gazdasági válság viseli meg legjobban az erdélyi magyar közösségeket. Mennyire elkeseredettek vagy optimisták az emberek, a gyülekezeti tagok, akikkel találkozik?
– Az utolsó három év külső eseményei – a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború – mindenkit váratlanul ért. Erre nem lehetett kellőképpen felkészülni, és mindenki a habitusának megfelelő választ próbált találni. Alapvetően az emberek továbbra is bíznak abban, hogy előbb-utóbb visszatér a normális élet. A járvány alatt egy nagyon érdekes videósorozatot készített két erdővidéki fiatal, akik korábban lakodalmas videókat és fényképeket gyártottak. A lezárások alatt erre már nem volt lehetőségük, és unalmukban nekifogtak erdővidéki idős emberekkel 3-4 perces, rövid filmeket készíteni Erdővidék száz arca címmel. A sorozatból jól látszik, hogy az erdélyi embernek milyen mély hite van.

Mindenik idős ember arról beszélt, hogy az isteni gondviselés keresztül lendít a nyomorúságon.

Ezek a kisfilmek annyira hitelesek, hogy fel sem merül a megrendezettség vagy a mesterkéltség. A két filmes fiatalnak az őszinte emberi megnyilvánulásokat sikerült rögzítenie. Látszik, hogy az erdélyi embernek milyen tartása van, ami reményteljes jövőre ad okot. Van értelme az igehirdetésnek. Az isteni gondviselésből származó bizalom olyan típusú erő, ami lényegében túlsegít a járványon és a háborún is.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport