Bözödújfaluba a lélek hazajár megnyugodni

2020. augusztus 06., 06:55

Gyermekkoromban minden nyáron elmentünk sátorozni egy közeli tóhoz a családommal. Mivel kiskorom óta szívesen hallgatom nagyszüleim történeteit, már 5-6 évesen tudtam, hogy a tó, ahol vakációzunk, nem mindig volt ott. Nem is olyan régen a víz helyén kis falu állt 169 házzal, köztük nagyszüleim házával.

Torony nélkül. A római katolikus templom 2012 nyarán még állt Fotó: Jakab Mónika

A falu névtáblája ma is ott áll régi megszokott helyén, és mutatja az utat a hazajáróknak, a vendégeknek és az idegeneknek egyaránt. A településjelző táblának üzenete van: azt hirdeti, hogy Bözödújfalu élt és emlékeinkben ma is él.
A Bözödről elvándoroltak alapították a tatárjárás idején: a lakók egy szebb helyre akadva telepedtek le a Küsmöd patak völgyébe. Nevét innen kapta, ugyanis a régi legenda szerint az emberek, ahogy átmentek az új településre, a gyönyörű hely láttán azt kiabálták: ez egy új Bözöd! Így született meg a Bözödújfalu elnevezés. A köztudatban a falu a romániai falurombolás szimbólumává vált. 1988–1989-ben a falurombolás során víztározó gátat terveztek a falu helyére, a lakosságot kitelepítették, a települést pedig elárasztották. Csak azok a roma családok maradtak, amelyek mai napig a falu szélén élnek, és gyakran hamisan tájékoztatják az arra járó idegeneket.

A vallásbéke otthona

Bözödújfaluban öt különböző vallás élt egymás mellett testvéri szeretetben. A 17. századtól az erdélyi szombatos felekezetűeknek volt az egyik székhelye, ők később áttértek a zsidó vallásra.

A reformáció során, amikor a környék unitáriussá keresztelkedett, elindult a ,,lelki zsidók” története is, akiket székely zsidóknak vagy székely szombatosoknak neveztek, és zsinagóga is épült a faluban.

A zsidó templomot 1943-ban lebontották, a köveket és a padokat Bözödre vitték, a fürdőt feltöltötték, és a zsidó vallást betiltották. 1944-ben a hatóságok kötelezték a sárga csillag viselését, és Bözödújfaluban többé nem volt szabad a zsidó temetőbe temetkezni.
A magyarság három felekezete – katolikus, református és unitárius – saját templommal rendelkezett. Ezeken kívül a román görögkatolikus egyház is jelen volt a faluban, ez később ortodox egyházzá alakult. Templomának építése 1939-re tehető, ezt végül nem fejezték be, innen származik a mondás: „felcsinálták s úgy hagyták, mint a bözödújfalusi ortodox templomot”.
A falunak már a középkorban volt temploma. A római katolikus hajlék híressége a bözödújfalusi Madonna, amely napjainkban is látogatható az erdőszentgyörgyi új római katolikus templomban. Itt nemcsak a főoltáron elhelyezett Madonna látható, hanem a bözödújfalvi volt katolikus templom zászlói, illetve a szentély is megtekinthető, a templomudvaron a hajdani katolikus templom keresztje áll. A római katolikus templom romjai ma már nem láthatók Bözödújfaluban de az unitárius templom oldalsó fala ma is áll a tó partján.

Az erdélyi Kánaán, Bözödújfalu a falurombolás és kilakoltatás előt Fotó: Máté Áron fotógyűjteménye
Az erdélyi Kánaán

A faluban szinte minden mesterségnek volt gazdája. Ha kellett, volt cipész, bádogos, borbély és fodrász, varrónő, szabó, boltos, kocsmáros, postás és tanár egyaránt. Segítőkész, hívő és lelkiismeretes embereknek ismerték a bözödújfalviakat, akik a bözödiekkel valamiért mindig is ellenségek voltak. Egy olyan tájról beszélünk, amely nemcsak az arra járókat varázsolta el, hanem az ott élőket is.

Harminc év után, ha megkérdezzük egykori lakóit, milyen volt a falu, azt válaszolják, kicsi Kánaán.

Több egykori bözödújfalvi lakóval is beszélgettem az évek során. Kérdésemre, mit érez, ha meghallja a falu nevét, Karda Erzsébet ezt válaszolta: „egy pillanatig azt érzem, otthon vagyok. Most is, amikor meglátjuk a Bözödújfalu feliratú táblát, nagyot dobban a szívünk. Amikor viszont végig kell menni a külső úton Szentgyörgy felé, és látjuk a temetőt, a környezetet, borzasztó érzés fog el.”
Hasonlóan vélekedett András Péter kitelepített bözödújfalvi férfi is: „ennyi év után is elfog a sírás, hogy ott kellett hagynom a falut. Gyermekkori emlékeim mind benne vannak e szóban.”

Miért kellett a vízgyűjtő gát?

A gát megépítésére több érvet is felsoroltak a hatóságok. Elsőként a gyulakutai hőerőmű vízzel történő ellátása hangzott el, a második ok a dicsőszentmártoni vegyipari üzem vízszükségletének biztosítása volt, másrészt az árvízvédelmi szempontok is szerepet játszottak az új tó kialakításában.
Szakemberek szerint a gátnak köszönhető, hogy a szomszédos falvak és városok az utóbbi évtizedekben többször megmenekültek az árvizektől. A vízgyűjtő gát megépítésének negyedik okaként említjük a diktatúra idején eltervezett területrendezést, amelynek során falvak százait és több tucat várost tüntettek el, és építették újjá országszerte.

Erdélyben 1970-ben hatalmas árvíz pusztított: már ekkor fontolóra vették a gát megépítését. Több terv is született, hogy a mai 625 méter hosszú és 28 méter magas duzzasztót hová építsék.

Közben a hivatalos érvelés az volt, hogy Bözödújfalut nem fogja víz érni, a falunak nem esik bántódása, nem kell elköltözni, csupán néhány házat bontanak majd le.
A bözödújfalusi víztároló építése már 1975-ben megindult, majd 1977-ben leállt. 1983 augusztusában a bözödújfalviak levelet írtak Nicolae Ceauşescunak. A falu kiválasztotta öttagú küldöttségét, amely Bukarestbe ment, hogy megbeszélje a falu sorsát. A küldöttséget a pártvezetőség azonban arra intette, ne reklamáljanak és segítsenek meggyőzni a falu népét, hogy írják alá a nyilatkozatokat, amely szerint önként elhagyják a falut. Ebbe a falu nem egyezett bele. Ettől függetlenül 1984-ben újra beindult a gátépítés, és sor került a kárfelmérésre is. Ennek nyomán 1985 és 1987 között kezdetét vette a kitelepítés hivatalos előkészítése. 1988-ban elsőként Szali Irma hagyta el Bözöd­újfalut, és beköltözött a számára kiutalt erdőszentgyörgyi „gettó lakásba”. Az új tömbházba a villany sem volt bevezetve, az asszonynak szomszédai sem voltak.
A következő évben a költözésé lett a fő szerep.

Falutalálkozó és kopjafafalu-avatás 2015-ben a bözödújfalusi emlékparkban Fotó: Jakab Mónika

Aki tudott, mindenki segédkezett. Régen kalákába gyűlve építették fel a házakat, 1988-1989 között pedig kalákába gyűlve bontották az épületeket.

1988 júniusára a gát háromnegyede készült el, ezért más munkatelepekről irányítottak át munkásokat, hogy a munkálatokat decemberig befejezhessék, ekkorra volt ugyanis kitűzve a völgyzáró gát átadása. Amíg a falu lakói nem voltak tudatában, hogy Bözödújfalut elárasztják, sokan dolgoztak a gát építkezésénél, nem kellett a legközelebbi városokban munkát keresni. Az egykori gátépítő bözödújfalviak és erdőszentgyörgyiek azonban mai napig szégyellik ezt, bűntudatuk van.

Kártérítés helyett leértékelés

A faluban 1989. november végén már nem volt villanyáram, decemberben elkezdődött a falu vízzel való elárasztása.

Az volt a borzasztó, hogy mindenkinek a ganédombjára, mindenre ráengedték a vizet. Nem is víztározó, hanem mocsoktározó tó lett”

– magyarázza Karda Erzsébet.
Lupui József ugyanúgy építette vissza a házát Erdőszentgyörgyön, ahogy Bözödújfaluban állt. „Mielőtt bontottam volna, lefestettem a szarufákat, felírtam, hogy A1, A2. Felhívtam egy szakembert, s arra a méretre tettem vissza ajtót, ablakot. Olyan lett az épület, mint ahogy Bözödújfaluban lebontottam” – magyarázza a falu volt lakója.
Költözéskor mindenki kapott egy utánfutónyi ingyen fuvart, de az semmire sem volt elég. Sükösd Dénes azt mesélte, hogy szüleinek 13 utánfutónyi költöztetni valója volt, amiért fizetni kellett. Pintya Piroska így emlékezett a költözésre: „édesanyám ragaszkodott mindenhez, az utolsó vasláboshoz is, de mondtam, mindent nem lehet elvinni. Rettenetes volt, mert nem volt hová elhozni a dolgokat. A tavasz folyamán visszamentünk, de már az ablakunkból halásztak, fel volt töltve a tó. Amikor bementem és mondtam, hogy ez az én portám, itt születtem, ordított rám, hogy mit keresek itt, ez már senkié, miért nem vittem el a dolgaim? Rettenetes volt, nem is lehet kimondani. Az ember összerakta a kicsi holmiját, a batyuját, és hozta.”
A házakat felértékelték, feljegyezték, miből épült, mikor építették, mekkora épületről van szó, felírták, miből van a kerítés, és annak megfelelően számították ki, mennyi kártérítés jár. A lakók visszaemlékezései szerint azonban a felértékelés inkább leértékelés volt, mivel a háztulajdonosok nagyon kis összeget kaptak.

Az unitárius templom oldalsó fala még nem adta fel a küzdelmet Fotó: Jakab Mónika

Minimális – 2 ezer és 35 ezer lej közötti – összegeket ítéltek meg a hatóságok, holott egy Dacia személygépkocsi ára legalább 70 ezer lejbe került.

Nagyszüleim szerint ők annyi pénzt kaptak a házukért, hogy a lakásukban lévő két csempekályhát megvásárolták és felépítették belőle.

Bözödújfalviak a nagyvilágban

A falu közössége a kilakoltatás után mintegy 30 helységbe szóródott szét Románia- és világszerte. Egyeseket a hajdani falutól néhány kilométer választ el, akik Erdőszentgyörgyre költöztek, a bözödújfalusiak által elnevezett „gettó” lakásokba, amelyek az egykori termelőszövetkezeti istállókhoz hasonlítottak. Egy szobából, kis konyhából és fürdőszobából álltak, de közművesítés nélkül: az embereknek wc-re és ivóvízért ki kellett járniuk az udvarra. Minden garzonlakáshoz kis tyúkketrec tartozott. Az első években kisebb összegért lehetett bérelni a lakásokat, azonban pár év elteltével kötelezték megvásárlásukat.
Többen elköltöztek Hármasfaluba, Csókfalvára, Havadtőre, Gyulakutára és Fületelkére vagy Bözödújfalu közvetlen környékére, Bözödre, Etédre, Kőrispatakra. Mások a Kis- és Nagy-Küküllő mentén telepedtek le, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely vagy Segesvár és Marosvásárhely környékére, de a Nyárád-mentére is elszóródtak. Vannak lakók, akik egykori szülőföldjükről Magyarországra, Bécsbe vagy Izraelbe telepedtek le.

Emlékezés minden év augusztusában

Az első falutalálkozót Sükösd Árpád kezdeményezte: 1990 óta az újfalusiak minden évben hazajárnak emlékezni. Az első kortárs találkozó volt és a katolikus templom udvarán tartották, a másodikra már a falu összes lakóját meghívták. 1991-ben a plébánia udvarán gyűltek össze, a harmadik találkozóra már a falunévtábla melletti tisztáson került sor. Azóta is minden év augusztus első szombatja a bözödújfalusiak napja. Az idei találkozó a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Aki teheti, most is hazamegy egy-egy csokor virággal megemlékezni a hajdani faluról.

A falutalálkozón és november 1-jén kívül nincs miért odamennünk. Nem kellemes a tó látványa, mi soha nem építenénk oda kempinget,

nem éreznénk jól magunkat, ezért nem járunk haza gyakrabban” – magyarázta Sükösd Dénes bözödújfalusi elszármazott.

Rózencz Endre háza Bözödújfaluban 1988-ban... Fotó: Archív
... és annak romjai 2017-ben Fotó: Jakab Mónika
Mitől lett Bözödi-tó?

Az árasztás után mi a legfájóbb dolog az egykori lakosoknak? Talán az, hogy a tavat, amely alatt szülőfalujuk fekszik, a szomszéd falu nevével illetik. Kérdésemre, milyen érzés azt hallani, hogy Bözödi-tóként emlegetik a víztárolót, kivétel nélkül felháborodás és szomorúság volt az emberekben. „Fel vagyok háborodva, olyankor kiabálni is tudok. Hát nem a bözödiek jöttek el onnan, hanem mi. Nem igaz? Akkor miért mondják, hogy Bözödi-tó, ha nem a bözödieké?” – háborodott fel Szali Irma. De hasonlóan vélekedett András Péter is: „az emberek olyan egyszerűen veszik, hogy a Bözödi-tóra megyünk halászni. De van, akinek az fáj, mint például nekem is.”

Emlékhelyek, a múlt bemutatása
Szombatfalvi József nyugalmazott unitárius esperes szavaival élve az a falu, amelynek van emlékhelye, kopjafái, emlékszobája és falumakettje, nem merülhet feledésbe. Bözödújfalu emlékparkjának, emlékhelyének lehet nevezni azt a bekerített területet, amely napjainkra már több emlékműnek ad otthont, és ahol a falutalálkozók is zajlanak. 1995-ben Sükösd Árpádnak köszönhetően Bözödújfalu határában, a falu névtáblája melletti kis tisztáson építették fel a Siratófalnak elnevezett emlékművet, amelyet lánya tervezett: egy romos állapotban lévő székely ház falát utánozza, tárt zsalugáteres ablakkal várja az arra járókat. Az emlékmű olyan emlékfal, amelyen fekete márványtáblák hirdetik Bözödújfalu szomorú történetét. Szomszédságában 2015-ben Szombatfalvi József álma valósult meg, hiszen kezdeményezésére felépült a világon egyedülálló kopjafafalu, amelyet az erdőszentgyörgyi önkormányzat, a Bözödújfaluért Egyesület és sok önkéntes segítségével készítettek el. A település feltámadt: újra végigjárhatunk a falu utcáin, hiszen a 169 család háza kopjafa formájában és a templomok felsorakozva állnak, mindegyik a maga szomszédja mellé állítva. Minden családot egy kopjafa jelképez. Szombatfalvi József minden falutalálkozón elmondja: „a falu elárasztása után a fecskék még évekig hazajártak és köröztek a tó vize felett keresve régi fészküket.” Ugyanígy az emberi lélek is hazajár megnyugodni. Eddig nem volt hová hazamenni, de most a kopjafafalu felállításának köszönhetően a bözödújfalvi lelkek megpihenhetnek.

Költözés
Szente B. Levente verse
(a bözödújfalviakhoz)
aztán eloszlott a tömeg,
széthordták az utolsó házat is – akár a cserépszilánkok,
álmaink az utcán hevertek;
a nevek, mint megannyi sikoly,
sosem hittük volna,
hogy emlékoszlopra kerülnek:
örökre és beláthatatlanul.

Jakab Mónika

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.

 

ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.

 

ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

 
Székely Sport