Húsvét: nem az élet üres, hanem a sír – erdélyi értelmiségiek gondolatai a feltámadás ünnepén

2021. április 03., 11:10

Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Kereszthalála után Jézus harmadnapra feltámadt. Halálával megváltotta az embert, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Erdélyi értelmiségieket kérdeztünk, számukra mit jelent húsvét ünnepe.

Húsvét: nem az élet üres, hanem a sír – erdélyi értelmiségiek gondolatai a feltámadás ünnepén
galéria
Csomafalvi festett tojások. A lelki üzeneten túl a népi hagyományok mélyítik el az ünnep lényegét Fotó: Veres Nándor

FÜLÖP LÁSZLÓ, miklósvári római katolikus plébános
Számomra húsvét az egyházi év legfontosabb ünnepe, mindig is közel állt hozzám. Arról szól, hogy mit tett értem Jézus: megváltott, bűneimet s gyarlóságaimat felvitte a keresztre, és feltámadásával örök életet szerzett számomra. Lelkipásztorként örömmel tapasztalom, hogy húsvétkor a gyakorló katolikusok nagy része a bűnbánat szentségében kiengesztelődik Istennel, és átéli a bűnből való saját feltámadását is. De vajon mit jelent a húsvét az erdélyi magyarság és a székelység számára?
A már említett lelki üzeneten túl a népi hagyományok mélyítik el az ünnep lényegét. A különböző vidékeken fennmaradt hagyományok – határkerülés, eledelszentelés vagy tojásírás – a gyökereinkhez való ragaszkodást jelentik. Húsvét hajnalban több településen van határjárás, amely az emmausi tanítványokról (Lk 24, 13-35) szóló evangéliumból is merített indítást.

Fotó: Kátai József

A feltámadt Krisztus szobrát imádkozva és énekelve viszik körbe a határban. E szokás egyik célja a határ körüljárása a fiatalokkal. A másik pedig Krisztus feltámadásának hírével akarják megoltalmazni termőföldjeiket a természeti csapásoktól, kártevőktől, s egyúttal ettől remélnek bő termést is. A húsvéti szent öröm túláradó megnyilvánulása ez.

Székelyföldön még ma is szokás a hajnalozás, vagyis húsvétvasárnap éjjel a legények végigvonulnak a falun énekelve.

Színes szalaggal, cifra papirossal és hímes tojással díszített fenyőágakat tűznek a lányok kapujára. A gyermekek már kora reggel elindulnak, hogy a rokonok, ismerősök házában elmondják verseiket, majd a család hölgyeit meglocsolják. Délután indulnak el a nagylegények kisebb csoportokban az ismerős lányok meglocsolására. Köszöntőikből kicsendül a feltámadásba vetett öröm. A háziak borral, pálinkával kínálják az öntözőket, a leányok pedig piros tojással ajándékozzák meg őket.
Több helyen a hívek azt kívánják, hogy a nagyböjt után húsvéti eledeleiket az egyház áldása szentelje meg. Ezek között szerepel a báránysült, a kenyér, a tojás, sonka, kalács. Húsvéthoz szorosan hozzátartozik nagycsütörtök, amikor Jézus elfogyasztotta az utolsó vacsorát tanítványaival, nagypéntek, amikor Jézus szenvedett és meghalt, valamint nagyszombat, amikor Jézus sírban nyugszik – a döbbenet, a csend napja. A húsvéti vigília igeliturgiája más, mint az év többi szentmiséjének liturgiája. Ez alkalommal nem csupán Isten igéjének olvasása, meghallgatása a cél, hanem az egész üdvtörténet áttekintése.

A legemlékezetesebb húsvétom talán a tavalyi, amikor hárman vettünk részt a feltámadási szertartáson.

Mivel nem voltak hívek, nem volt online közvetítés, csak Istennek voltam a tekintetében, a lelkem is el tudott csendesedni és egészen rá tudtam hangolódni a liturgiára. Meghittséget tapasztaltam, ezért én is jobban át tudtam élni a megváltás titkát.

Nagypéntekes nemzet vagyunk

Fotó: Haáz Vincze

CSÁKY KÁROLY, nyugalmazott református lelkipásztor, Marosvásárhely
Az ünnep közeledte előrevetíti azokat a képeket, emlékeket, amelyek korábban meghatározták az erdélyi keresztyének húsvéti hangulatát. Ezek csak külső kísérői annak, hogy Jézus a kereszten elszenvedett halálával nemcsak megfizetett bűneinkért, hanem feltámadásával a reménységet ébreszti minden keresztyén szívébe, hogy nem vagyunk elveszett emberek.
E reménység és ennek öröme ott van az ünnephez kapcsolódó népszokásokban, a tavaszban megújuló élet párhuzamában.

Az ébredező természet a húsvéttal együtt hirdeti a téli fagyos lelkületben gyakran reményt vesztett embernek: ne csüggedj, van kikelet, van megújuló élet. Nem a halálé az utolsó szó.

A mindeneket megfagyasztani akaró téli hideget is elűzi a nap melege, csak éppen bennünket, embereket hagyna elveszni, aki annyira szeretett, hogy életét áldozta értünk? Nem! Nem veszhetünk el. Ne dobja el senki a reménységet, még ha ma nem is látja a jövendőt. Vörösmarty bordalában is erre kapunk biztatást: Nincs veszve bármi sors alatt, ki el nem csüggedett. De ennél többet mond Jézus: soha el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből (Jn 10,28). Máshol meg ezt: én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Ez azt jelenti, hogy bár a halál világában élünk, de nem ahhoz tartozunk, hanem az élő Krisztushoz. Ezért nagy ünnep a húsvét: a halál, a mulandóság feletti győzelem. Ezt példázza a természet világa, a megújuló tavaszi élet. Erre utalnak a népszokások, amelyeknek belső tartalmai vannak. A húsvéti ünnepkörben bizonyos szokások kötődnek a böjtfő és az azt követő böjti időhöz. A böjt már az ótestamentumi nép életében is rendszeres volt. Bizonyos ételektől, italoktól való tartózkodást jelentett. Célja a bűnbánat kifejezése vagy bizonyos vágyak elérése, esetleg egy fenyegető veszély elkerülése érdekében egyének és közösségek önként vállalt vagy előírt böjti önmegtartóztatása. E böjt öröklődött át a mi népünk életébe is. Tévesen valamilyen cél elérése érdekében használjuk, mintha zsarolni akarnánk vele. Az ilyen öncélúan tartott böjttel csak bűneinket tetézzük. Jézus egy egészen másfajta böjtöt ír elő, ami nem ételek válogatásából, külsőségek gyakorlásából áll, és főleg nem érdemszerző eszköz.

Csak egyetlen esetben lehet eszköz a böjt: ha általa Istenhez akarok közelebb kerülni. Ez esetben a böjt önvizsgálat, vágyaink megfékezése, esetleg azokról való lemondás. Ha igazán húsvétot akarunk ünnepelni, akkor ilyen böjttel készüljünk.

Nagypénteken régi szokás szerint az asszonyok fejükön fekete kendővel mennek a templomba. Az otthonokban bizonyos böjti ételek kerülnek az asztalokra, zsírmentes ételek, aszalt gyümölcsök, pattogtatott kukorica és hasonlók. E nap a szomorúság, a fájdalom, a gyász napja, holott éppen ekkor hangzott el Jézus ajkán a világ legnagyobb harcának győztes diadalkiáltása: elvégeztetett.
Bár reményt vesztve azonosulni tudunk Wass Albert gondolatával, miszerint nagypéntekes nemzet vagyunk, amely Golgotáról Golgotára hurcolja a keresztfákat, de hitünk mégsem azzal zárul, hogy rendre mind elveszünk. Mert éppen Krisztus sírja emlékeztet, hogy nagyobb hatalom az élet, mint a halál. Nem azonosulhatunk azzal a gondolattal, hogy a mi magyar nagypéntekünk évszázadok óta nem tud húsvét lenni. Legfeljebb, ha Krisztus nélküli az ünnepünk, akkor maradunk a nagypéntekek világában. Ekkor is lesz kevés örömünk, de az ünnep elteltével ezek el is múlnak.
Az idei esztendő még attól is megfoszt bennünket, hogy egymás asztalközösségében lehessünk, és egymásnak örvendezzünk. De ha nem e mulandó örömökre nézünk, hanem arra, amire Jézus szava éppen a kilátástalanság idején biztat – ti most szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak titeket –, akkor örülni fog szívünk, és senki sem veszi el a mi örömünket. Ezzel a reménységgel készüljünk az ünnepekre. Krisztus feltámadása ugyan a múltban történt, de ő ma is előttünk van. Rá tekintve kövessük őt a szeretet, a békesség és az örökélet útján. Így legyen áldott, megszentelt húsvéti ünnepünk.

Ő elment, és megvitte a hírt azoknak, akik ővele voltak

Fotó: Klotz Miklós

CSÉCS MÁRTON, torockói unitárius lelkész

Hogy mit jelent az unitáriusoknak a húsvét? Megpróbálom Magdalai Mária segítségével elmondani. Mária két gyötrődéssel tele nap után elmegy a sírhoz, és azt üresen találja. Akárcsak asszonytársai, először meg van ijedve, de utána lelkesen rohan haza az örömhírrel, hogy senki se sirassa a Mestert, mert az él. Az eszme, a tanítás, az út, az igazság, az élet erősebb volt a halálnál!
Azzal az örömhírrel szalad oda azokhoz, akiket szeret, hogy ne féljetek, ne keseregjetek, ne panaszkodjatok, mert íme vannak az ember életében olyan valóságok, amelyek nem ismernek elmúlást. Amelyeket nem tud elnyelni a sírkamra, amelyeket nem tud legyűrni sem megalázás, sem félelem, sem kegyetlenség. Megy és mondja: emberek, ne gyászoljatok és ne sírjatok! Mert az, aki szeretetét osztotta meg velünk, az mindörökre velünk marad. A szeretet kötelékeit nem lehet elszakítani! Azt olvassuk a Szentírásból, hogy hiába a vallomás, és hiába a felcsendülő örömhír. Hiába a legnagyobb áldás, mert a tanítványokban – azokban, akik sírtak és gyászoltak – erősebb volt a hiányérzet, az üresség, mint a hit. Hiába mondta nekik Mária, nem hittek neki.
Ti legyetek bölcsebbek! Igen. Fájdalmas a hajdanán rád szakadt üresség. És fájó a hiánya annak, akit szerettél, de elvette tőled a halál. Fáj a megtört életed. De ez az üresség és hiányérzet, ez a megtörtség, ez a csalódás és kiábrándulás neked a mai nappal véget kell érjen! Ez számunkra hitet adó felszólítás. Az angyalok a sírnál mondják – akárcsak karácsonykor a pásztoroknak –, hogy: Ne féljetek! Ne gyászoljatok, ne sírjatok!
Te hányadik napja keseregsz? Hányadik napja gyászolsz? Hányadik napja már annak, hogy a halál, az üresség és a feketeség uralja valódat, nem a tarka élet? Ki kell lépned ebből az állapotból! Mert, nem az élet az üres, hanem a sír! Higgy a két szemednek, a legfinomabb rezgéseket is felfogó lelkednek!

Kereszténynek vallod magad, hát akkor adj érvényt a hitednek. Élj úgy, mint aki nemcsak megvallja, hanem hiszi is az élet nagy Mesterének tanítását. Aki nemcsak megvallja, hanem úgy is él, s ezért jutalma a nyugodt szív, a békesség és az örökélet öröme.

A kő a sírról, a szívedről el van hengerítve, neked már csak el kell hinned, amit már régóta tudsz! Húsvét ünnepén nem sírunk és nem gyászolunk, mert tudjuk, hogy ott, ahol Istent tisztelik, ahol az emberek tapasztalják, hogy Isten síron innen és túl is gondviselő hatalom, a körülményektől függetlenül ott ünnepnek kell lennie. Ott, ahol az emberek kősziklára építik a házaikat, ahol egymásnak megbocsátanak, ahol egymás szemébe tudnak nézni, ahol nem tékozolnak, ahol a kincs a szívben van, ott ünnep van. Ott húsvétkor igaz ünnepnek kell lennie. Ott, ahol a lélek tisztaságára figyelnek, és Isten törvényeit betartják, ott ünnep van. Hát legyen ünnepetek! A hír eljutott hozzátok. Rajtatok áll, hogy mit kezdtek vele. Legyetek jó sáfárok!

Székelyek Passiója

Fotó: Demján László/Facebook

DEMJÁN LÁSZLÓ erdélyi származású, Budapesten élő műemlékvédő építész
Ünnep jön. Kárpátkaréjban is ünnep. Néma nagy ünnep. Néma, mivel a nagyvilág és kisember biblikus küzdelmének álarcba zárt félelmét éljük. Ez már a második ilyen ünnepünk, amikor húsvétra készülődve a külső és belső megtisztulásunkat csak a bezárt munka- és hitközösségeink, esetleg szűkebb baráti köreink, valamint családjaink körében tehetjük meg.
Feltámadást kellene ünnepelni, a Megváltó kereszthalálának feltámadását. Ehelyett nemzettestünk testi-lelki szenvedése várható az idei esztendőben is. Ez nem csak a bezártságról szól, itt a több ezer éves európai civilizációnk megtiprását, kényszerített sötétségben tartásunkat is megláthatjuk.
Itt a szellem és fogalom, az életnek a bűnök és halál meg a világosságnak a sötétség feletti győzelmét meglátó emberről szól az ünnep. Ilyenkor a székelyeinknél a víz-, a tűz-, az ételszentelés mellett a hagyományos határkerülés, a zöldág ajándékozása, a locsolás és a velejáró tojásfelajánlás adja az ünnepet.
Vén kontinensünkön a Pészach szótőtől a Pascua, Pasqua, Paque és Paștéig, vagy az Ostara tőből eredő Oster, Easter változata nagy szórásban fordul elő egyazon kereszténység előtti elnevezés ismétlődéseként. Nincs a világon egy nemzet, aki ilyen jelképesen, érthető értelmezésben mondaná ki a feltámadáshoz vezető negyven napot.

Jöhet a bárány, ami Jézus áldozata, a bor, azaz Krisztus vére, a tojás, amely az újjászületés és a magyar családok összetartozásának jelképe, hit és hiedelemvilágunk gazdag tárháza.

Vigasság és ünnep napja, hiszen ez már a tavasz ünnepe is egyben. Egyes székely falvakban ez a szentsír tisztelésének is ideje, ilyenkor a katolikus, reforomátus és unitárius templomokban rituálisan kihelyezett feszületet őrzik a legények, miközben éneklik a Passió visszatérő dallamát.
Itt van az ünnepek ünnepe. Ma értelemmel csak egy eltéríthetetlen gondolat és cselekedet vezérelheti székelymagyar népünk, az őseink önazonosságának, életfilozófiájának megtartására tett erőfeszítéseit, eredményeit: soha ne térjünk le e szent útról. Ugron Gábor szerint „nekünk, ma élő székelyeknek nem lehet közömbös a tegnap, azaz a múltunk történései, melyek továbbépítésével székely jövőnket építjük, a sok szenvedéstől és igazságtalanságtól meggyötört Erdély földjén”. Ez a jelenkori szenvedés, azaz a mi Passiónk már mutatja a székely feltámadást, a reményt egy önállóbb „Terra Siculorum” hazában, hiszen ünnep jön. A mi húsvétunk.

Húsvét másként

Fotó: Veress Albert

PUSKÁS LÁSZLÓ, a Csíki Játékszín művésze

Színészként néha belegondolok abba, hogy őszintén eljátszani a Jézus-szerepet filmben vagy passiójátékban ott, ahol a koncepció nem kamu és nem blöff, igen nehéz lehet. Szokták mondani régi mestereink, hogy bele kell halni a szerepbe. Igen, van olyan szerep, amibe bele lehet, és bele is kell halni, van viszont olyan, amibe semmiképp. Jézus a legnagyobb tragikomédiában játszott, ahol abszolút főszereplőként diadalt aratott. Én hiszem.
Ha kapásból kellene válaszolnom arra, mit jelent számomra a húsvét, akkor a megtisztulás szó jut eszembe. Igen aktuális ez. A járványhelyzet olyan új gondokat, problémákat szült, amelyek valóban megtisztulást követelnek, egyfajta magunkba szállást. De ez nem könnyű. Abban a csapdában vagyunk, amikor azt mondja a világ, hogy lassíts – mi meg képtelenek vagyunk erre. Folyton a következő lépesen gondolkodunk, a következő programon. Nehéz úgy megtisztulni a csendben, hogy nem adjuk meg magunknak a lehetőséget, hogy ezt a csendet meghalljuk, felismerjük. Mostanában gyakran húsvéti-egyházi énekek vannak a fülemben, és azokat dúdolom szabadidőmben. Valamiért nagyon kedvesek nekem, de ugyanakkor szomorú hangvételű dallamok ezek. E kettősség nagyon szép. És joggal kérdezzük: hogyan is lehetne egy olyan áldozat, mint a Jézus áldozata az emberekért vidám. Pedig valahol az. Képzeljük el, volt egyszer egy hús-vér ember, aki azt mondta valamire, hogy igen, akarom. És ez nem akármi volt, hanem Isten akarata, az ő hívása.

Ha hisszük a teremtést és azt, hogy nem magunkért élünk és nem magától jött a világ létre, akkor hitünkben ott van Jézus is.

A mai szentmisék bizonyos szabályok mellett tarthatóak meg. Most fogtam fel igazán húsvét közeledtével, hogy mennyire hiányzik a ház, ahová sokat jártunk, a ház, ahol sok könnyet ejtettünk. Alig egy éve kivételesen szép helyen, egy erdő melletti házban töltöttük a járvány első hónapjait és a húsvétot is, templom és szertartás nélkül. Valahogy kiemelt értéke lett annak a kis barkának – Gyergyóremetén pimpó –, amit eddig is megszenteltünk, annak a kis mohaágyra helyezett festett tojásnak. Kevesen voltunk, elszigetelve a külvilágtól, de mi magunk voltunk abban a kis kosárban benne, és az igyekezetünk, a lelkünk.
Azt kívánom minden embernek, aki egy kicsit is hinni akar a teremtés mellőzhetetlen tényében, hogy legyünk benne pillanatainkban, hogy ne csak előre és ne csak a múltba tekintsünk, hanem mindennapi munkánkban, a kezünkbe kerülő szerszámban, tollban, ecsetben vagy lapátban legyünk benne mi magunk. A mozgás örömét, a levegővétel biztonságát vegyük észre, és tudjunk annak örülni, ami van, annak, aki mellettem van, annak, amiben épp vagyok.

Nehéz, de fontos öntisztító folyamaton mehetünk keresztül. Ha hisszük, hogy semmi sem véletlen, akkor már közelebb vagyunk ahhoz, hogy megértsük, miért vagyunk olyan esendők és nyomorultak.

Pedig egyáltalán nem vagyunk azok, de a társadalom sokszor ezt pumpálja belénk. Kevés vagy, beteg vagy, mit akarsz?
Hát az életet akarom, azt, ami nekem is megadatott úgy, ahogy neked és neki. Ha húsvét közeledtével tartunk egy kis önvizsgálatot, akkor hasznos lelkigyakorlatunk lehet. Nekem sok szempontból a húsvét a legkedvesebb ünnepem. Csodálatosak a húsvéti liturgikus énekek, a szertartások, az esti mise és a körmenet. Szinte hasonlítható egy előadáshoz, ahol a főszereplőnek szurkol mindenki, és aki a végén eléri célját. Újra és újra lejátszódik ez a folyamat minden évben, mégis olyan, mintha most történne először.
Katolikus lévén igencsak fülembe csengenek a vallásos rítusok, dallamok, amelyek meghatározták ünnepeinket. A barkaszentelés, víz- és tűzszentelés, a szertartások megható pillanatai.
Figyelnünk kell, keresni és vágyni az igazságra. Persze minden embernek megvan a maga igaza, de sokszor rájövök a civil életemben is, hogy amikor a saját igazamat akarom bizonygatni, akkor nem látom a másik igazságát, mert neki is van, de ami a legfontosabb, nem látom Isten igazságát. Ha van abszolút igazság akkor az nála van. Ebben meg az a szép, hogy mi kérhetjük az ő igazságának a felfedését, kiosztását.
Tapasztaltam, hogy amikor elsötétült és megrögzött igazságosztóként fellázadtam valami vagy valaki ellen, akkor igazából nem az ő igazságával harcoltam, hanem egy vak igazsággal. Ez nem jó. Törekednünk kell az abszolút igazság ismeretére, de ezt csak nyitott szívvel lehet kérni.
Arra buzdítom az olvasót, ne gondolja magát sem kisebbnek, sem erősebbnek, mint ami. Mindenki egy személy, akinek joga van az igaz lelki életre függetlenül a vallási felekezettől. Ha foglalkozunk a belsőnkkel, akkor meghálálja azt a szervezetünk, lelkünk.
Kívánom így húsvét közeledtével, hogy

tiszta szívet és lelket teremtsünk magunkban, és méltó módon ünnepelhessük azt, hogy egyszer az Isten-ember azt mondta: legyetek megváltva általam bűneitektől, és ezért magam adom.

A köszönet kevés. Hálás szívvel várjuk, és ünnepi lélekkel fogadjuk szívünkbe Jézust dicsérve és dicsőítve az Atyát.
Ha művésztársaimhoz kellene szólnom, akkor ez jut eszembe: érdekes tény, hogy nagy művészek és tudósok, akik a világ számára maradandót alkottak, életük egy érettebb szakaszában felismerték Istent. Tegyünk mi is így. Ünnepeljük tiszta szívvel és lélekkel a feltámadott Krisztust!

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett erdelyinaplo.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

Az erdelyinaplo.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID erdelyinaplo.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs erdelyinaplo.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ erdelyinaplo.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Statisztikai célú sütik

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A statisztikai célú sütik által gyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy pl. a látogató az oldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett nyitott meg, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje stb.

A felhasználónak lehetősége van a normál, illetve anonimizált beállítás közül választani.

Például, a Google Analytics IP-anonimizálási funkciója az IPv4-felhasználók IP-címének utolsó oktettjét, illetve az IPv6-címek utolsó 80 bitjét nem sokkal a cím Analytics adatgyűjtő hálózatba kerülése után nullára állítja a memóriában. Ilyen esetben a rendszer soha nem írja lemezre a teljes IP-címet.

Statisztikai célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
_ga google.com 2 év Harmadik fél
_gat google.com 1 nap Harmadik fél
_gid google.com 1 nap Harmadik fél

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – minden funkció aktiválásra kerül

ANONIM – a társadalmi-demográfiai funkciókat inaktiválódnak, és az IP-cím anonimizálásra kerül

Statisztikai célú sütik listája: _ga, _gat, _gid.


ANONIM
NORMÁL
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMÁL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik listája: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport